ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) (ปร.ด. (เคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การะเกด เทศศรี * Ph.D. (Chemistry)
University of Oxford, UK (2533)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จเร จรัสจรูญพงศ์ * Ph.D. (Organic Chemistry)
Mahidol University (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ * Ph.D. (Chemistry)
University of Bristol (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น * Ph.D. (Analytical Chemistry)
Monash University, Australia (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา แซ่เอ็ง * D.Agr.Sc. (Organic Chemistry)
Nagoya University, Japan (2542)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303791
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี (Research Methodology in Chemistry)

ระเบียบวิจัยทางเคมี การวิเคราะห์ปัญหาทางการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวางแผนการวิจัย การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย การประเมินและการเขียนรายงานวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทําวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 303792
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 1 (Individual Study I)

หัวข้อเฉพาะทางด้านเคมีที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 303793
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 2 (Individual Study II)

หัวข้อเฉพาะทางด้านงานวิจัยทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 303891
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 (Doctoral Seminar I)

นําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเคมี

รหัสวิชา : 303892
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2 (Doctoral Seminar II)

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ๆ หรือการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางเคมี

2 ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

วิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย์ และสาขาเคมีวิเคราะห์ สําหรับหลักสูตรแบบ 1.1 ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา

1 หมวดวิชาบังคับ (5 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303791
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี (Research Methodology in Chemistry)

ระเบียบวิจัยทางเคมี การวิเคราะห์ปัญหาทางการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวางแผนการวิจัย การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย การประเมินและการเขียนรายงานวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทําวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 303792
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 1 (Individual Study I)

หัวข้อเฉพาะทางด้านเคมีที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 303793
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 2 (Individual Study II)

หัวข้อเฉพาะทางด้านงานวิจัยทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 303891
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 (Doctoral Seminar I)

นําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเคมี

รหัสวิชา : 303892
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2 (Doctoral Seminar II)

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ๆ หรือการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางเคมี

2 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 (Advanced Organic Chemistry I)

พันธะโคเวเลนต์ ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ ปฏิกิริยาแทนที่นิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยาการเติมและปฏิกิริยาการกำจัด ปฏิกิริยาการแทนที่อิเล็กโทรฟิลิก อะโรมาติก ทฤษฎีและการประยุกต์ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก โฟโตเคมี

รหัสวิชา : 303712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 (Advanced Organic Chemistry II)

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน และ คาร์บอน-ไนโตรเจน ปฏิกิริยาของสารจำพวกออร์แกโนเมทัลลิก และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

รหัสวิชา : 303713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 (Advanced Organic Chemistry III)

เคมีอินทรีย์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและชีวสังเคราะห์

รหัสวิชา : 303714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีสำหรับสารอินทรีย์ (Spectroscopic Techniques for Organic Compounds)

การใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์โครงสร้างสำหรับสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 303715
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง (Advanced Organic Reaction Mechanism)

หลักเกณฑ์การเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์อย่างสมเหตุผล

รหัสวิชา : 303716
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โมเลกุลอินทรีย์เปลี่ยนแปลงโลก (Organic Molecule Changing World)

โครงสร้าง การสังเคราะห์และประโยชน์ของโมเลกุลสารอินทรีย์ที่เปลี่ยนแปลงโลก

รหัสวิชา : 303717
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีนิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Chemical Ecology)

ความสัมพันธ์ของสารทุติยภูมิที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตในทะเลและเคมีนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 303718
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1 (Selected Topics in Organic Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

รหัสวิชา : 303719
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2 (Selected Topics in Organic Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รหัสวิชา : 303721
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมียาขั้นสูง (Advanced Medicinal Chemistry)

การค้นคว้า การออกแบบและพัฒนายาและสารที่ได้จากการดัดแปลงโมเลกุลยา

รหัสวิชา : 303722
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอินทรีย์สะอาด (Green Organic Chemistry)

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่ใช้สารเคมีและตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 303723
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง (Advanced Polymer Synthesis)

กลไกทางเคมีและจลนศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น ลูกโซ่แรดิคัล ไอออนิก โคออร์ดิเนชัน โคพอลิเมอไรเซชัน เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ บัลค์ สารละลาย แขวนลอย และอิมัลชัน งานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์

รหัสวิชา : 303724
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์พอลิเมอร์ (Polymer Structures, Properties and Applications)

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ปัจจัยทางโครงสร้างเคมีที่มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พฤติกรรมการยืดหยุ่นของโมเลกุลพอลิเมอร์ ปริมาตรอิสระ การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว สมบัติการไหลของพอลิเมอร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์ผลึก การประยุกต์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ

รหัสวิชา : 303725
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymers)

กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน การเตรียมและการขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพประเภทต่างๆ การวิเคราะห์สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์ทางชีวภาพประเภทต่างๆ ยางธรรมชาติ พอลิแลคไทด์ พอลิแซคคาไรด์

รหัสวิชา : 303728
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 1 (Selected Topics in Polymer Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านการประยุกต์พอลิเมอร์

รหัสวิชา : 303729
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 2 (Selected Topics in Polymer Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 303730
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง (Advanced Physical Chemistry)

หลักการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบทางกายภาพและทางเคมี ทฤษฎีจลน์เชิงโมเลกุล จลนศาสตร์เคมีและกลไกปฏิกิริยาขั้นสูง

รหัสวิชา : 303731
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ (Mathematical Methods for Physical Chemistry)

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลง ฟูเรียร์และลาปลาซ

รหัสวิชา : 303732
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีคำนวณ (Computational Chemistry)

หลักการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์และเคมีควอนตัม หลักวิธีแอบอินิชิโอ เซมิเอมพิริกัลและเอมพิริกัล (ทฤษฎีฮุคเกล) การประยุกต์วิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 303733
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบโมเลกุลยา (Molecular Drug Design)

การออกแบบยาและความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ฟังก์ชันและการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเข้าจับระหว่างรีเซบเตอร์และตัวยา

รหัสวิชา : 303734
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ (Thermodynamics of Materials)

หลักการและสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบของวัสดุบางชนิด ของแข็ง สินแร่ วัสดุที่มีรูพรุน และวัสดุไอออนิก

รหัสวิชา : 303735
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นผิวของวัสดุและพลังงาน (Material Surfaces and Energy)

พื้นผิวของวัสดุประเภทต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว การดูดซับและการเร่งของ ปฏิกิริยาที่ผิวของวัสดุ การประยุกต์ของพื้นผิวในทางอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 303736
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ท่อนาโนและการประยุกต์ (Nanotubes and Applications)

วัสดุชนิดต่างๆ ในโครงสร้างแบบท่อ สมบัติทางไฟฟ้า การประยุกต์วัสดุนาโน

รหัสวิชา : 303738
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 (Selected Topics in Physical Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีเชิงฟิสิกส์

รหัสวิชา : 303739
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 (Selected Topics in Physical Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่สร้างสรรและทันสมัยทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 303740
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์เชิงทฤษฎี (Theoretical Inorganic Chemistry)

หลักของทฤษฎีกลุ่มที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้าง การเกิดพันธะ สเปกตรัมของการดูดกลืนแสงของสารประกอบอนินทรีย์

รหัสวิชา : 303741
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์นาโนและนาโนเคมี (Nanomaterials and Nanochemistry)

หลักการและคุณสมบัติของวัสดุนาโน ผลกระทบของขนาดต่อโครงสร้างและสัณฐานของอนุภาคนาโน การสังเคราะห์และการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุนาโนและอนุภาคนาโน การประยุกต์ของวัสดุนาโน

รหัสวิชา : 303742
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก (Organometallic Compounds)

หลักการของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก การประยุกต์สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

รหัสวิชา : 303743
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ (Bioinorganic Chemistry)

บาทบาทและหน้าที่ของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ การประยุกต์สารเชิงซ้อนของโลหะในระบบชีวภาพ

รหัสวิชา : 303744
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีซุปราโมเลกุล (Supramolecular Chemistry)

หลักการของเคมีซุปราโมเลกุล การออกแบบและประยุกต์เครื่องมือเชิงซุปราโมเลกุล

รหัสวิชา : 303745
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม (Industrial Catalysis)

หลักการเกี่ยวกับการเร่งปฎิกิริยาทางเคมี การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์และวิวิธพันธ์

รหัสวิชา : 303746
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน (Nanocatalysis)

แนวคิดเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยาโดยอนุภาคนาโน การควบคุมปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยานาโน เคมีพื้นผิว การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยานาโนที่มีความว่องไว และความเลือกจำเพาะ การประยุกต์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน

รหัสวิชา : 303748
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1 (Selected Topics in Inorganic Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 303749
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2 (Selected Topics in Inorganic Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีอนินทรีย์ชีวภาพ

รหัสวิชา : 303751
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีวิเคราะห์แบบสะอาด (Green Analytical Methods)

หลักการและทฤษฎีของวิธีวิเคราะห์แบบสะอาดต่างๆ และการประยุกต์

รหัสวิชา : 303752
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเตรียมและการแยกสารตัวอย่าง (Sample Preparations and Separation Techniques)

การเตรียมและการแยกสารตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ

รหัสวิชา : 303753
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Trace Analysis)

การประยุกต์เคมีวิเคราะห์กับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์รูปแบบของธาตุ

รหัสวิชา : 303754
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์บนชิพ (Chip-Based Analysis)

กระบวนการสร้างชิพ หลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ของแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส โฟล์วอินเจกชันบนชิพ

รหัสวิชา : 303758
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1 (Selected Topics in Analytical Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีวิเคราะห์

รหัสวิชา : 303759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2 (Selected Topics in Analytical Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านโครมาโทกราฟี

รหัสวิชา : 303761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ (Advanced Physical Polymer Science)

แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของพอลิเมอร์ในช่วงกลาส-รับเบอร์ทรานสิชัน การจัดเรียงโมเลกุลพอลิเมอร์ในลักษณะที่เป็นวัสดุวิสโคอิลาสติก ความยืดล้า การพักความเค้น สมบัติทางจลน์ ความเค้น/ความเครียด การแตกหัก สมบัติที่ขึ้นกับเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ WLF สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 303762
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต (Polymer Nanocomposites)

ความหมายและชนิดต่างๆ ของพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต วิธีการเตรียม การขึ้นรูป การตรวจวิเคราะห์ สมบัติด้านต่างๆ สารเติมแต่งที่มีขนาดระดับนาโน งานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต

3 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

วิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย์ และสาขาเคมีวิเคราะห์ สําหรับหลักสูตรแบบ 2.1 ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา

1 หมวดวิชาบังคับ (11 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303790
หน่วยกิต : 4(4-0-8)
เคมีขั้นสูงและการประยุกต์เพื่องานวิจัย (Advanced Chemistry and Applications for Research)

แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎีเพื่องานวิจัยในสาขาวิชาเคมี

รหัสวิชา : 303791
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี (Research Methodology in Chemistry)

ระเบียบวิจัยทางเคมี การวิเคราะห์ปัญหาทางการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวางแผนการวิจัย การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย การประเมินและการเขียนรายงานวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทําวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 303792
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 1 (Individual Study I)

หัวข้อเฉพาะทางด้านเคมีที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 303793
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 2 (Individual Study II)

หัวข้อเฉพาะทางด้านงานวิจัยทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 303891
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 (Doctoral Seminar I)

นําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเคมี

รหัสวิชา : 303892
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2 (Doctoral Seminar II)

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ๆ หรือการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางเคมี

รหัสวิชา : 303893
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 3 (Doctoral Seminar III)

นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 303894
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 4 (Doctoral Seminar IV)

นำเสนอผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2/1 หมวดวิชาเฉพาะสาขา (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง (Advanced Inorganic Chemistry)

สเตอริโอของสารประกอบธาตุหลัก ทฤษฎีพันธะ โครงสร้างและปฏิกิริยาของ สารประกอบโค ออร์ดิเนชันเคมีและสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนที่มีลิแกนด์ชนิดไพ-แอซิด เคมีของสารออร์กาโนเมตัลลิก เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ

รหัสวิชา : 303543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย์ 3(3-0-6) (Inorganic Reactions and Mechanisms)

การศึกษาทางจลนศาสตร์ และเทอร์โมไดนามิกส์ของปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย์

รหัสวิชา : 303544
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สเปคโตรสโกปีสำหรับสารอนินทรีย์ (Spectroscopic Methods in Inorganic Chemistry)

เทคนิคสเปคโตรสโคปีแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบอนินทรีย์

รหัสวิชา : 303711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 (Advanced Organic Chemistry I)

พันธะโคเวเลนต์ ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ ปฏิกิริยาแทนที่นิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยาการเติมและปฏิกิริยาการกำจัด ปฏิกิริยาการแทนที่อิเล็กโทรฟิลิก อะโรมาติก ทฤษฎีและการประยุกต์ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก โฟโตเคมี

รหัสวิชา : 303712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 (Advanced Organic Chemistry II)

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน และ คาร์บอน-ไนโตรเจน ปฏิกิริยาของสารจำพวกออร์แกโนเมทัลลิก และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

รหัสวิชา : 303713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 (Advanced Organic Chemistry III)

เคมีอินทรีย์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและชีวสังเคราะห์

รหัสวิชา : 303730
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง (Advanced Physical Chemistry)

หลักการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบทางกายภาพและทางเคมี ทฤษฎีจลน์เชิงโมเลกุล จลนศาสตร์เคมีและกลไกปฏิกิริยาขั้นสูง

รหัสวิชา : 303731
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ (Mathematical Methods for Physical Chemistry)

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลง ฟูเรียร์และลาปลาซ

รหัสวิชา : 303732
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีคำนวณ (Computational Chemistry)

หลักการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์และเคมีควอนตัม หลักวิธีแอบอินิชิโอ เซมิเอมพิริกัลและเอมพิริกัล (ทฤษฎีฮุคเกล) การประยุกต์วิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์

2/2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303550
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิเคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร (Spectrochemical Methods of Analysis)

เครื่องมือและเทคนิคการวัดที่ใช้ในเชิงเคมีสเปคโตร ศึกษาหลักการทฤษฎีและเทคนิคในกลุ่มสเปคโตรสโกปีเชิงโมเลกุล และสเปคโทรสโกปีเชิงอะตอม

รหัสวิชา : 303551
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (Instrumental Analysis Laboratory)

ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่ เช่น สเปคโตรสโกปี โครมาโทกราฟี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า เป็นต้น

3/1 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีสำหรับสารอินทรีย์ (Spectroscopic Techniques for Organic Compounds)

การใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์โครงสร้างสำหรับสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 303715
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง (Advanced Organic Reaction Mechanism)

หลักเกณฑ์การเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์อย่างสมเหตุผล

รหัสวิชา : 303716
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โมเลกุลอินทรีย์เปลี่ยนแปลงโลก (Organic Molecule Changing World)

โครงสร้าง การสังเคราะห์และประโยชน์ของโมเลกุลสารอินทรีย์ที่เปลี่ยนแปลงโลก

รหัสวิชา : 303717
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีนิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Chemical Ecology)

ความสัมพันธ์ของสารทุติยภูมิที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตในทะเลและเคมีนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 303718
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1 (Selected Topics in Organic Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

รหัสวิชา : 303719
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2 (Selected Topics in Organic Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รหัสวิชา : 303721
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมียาขั้นสูง (Advanced Medicinal Chemistry)

การค้นคว้า การออกแบบและพัฒนายาและสารที่ได้จากการดัดแปลงโมเลกุลยา

รหัสวิชา : 303722
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอินทรีย์สะอาด (Green Organic Chemistry)

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่ใช้สารเคมีและตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 303723
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง (Advanced Polymer Synthesis)

กลไกทางเคมีและจลนศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น ลูกโซ่แรดิคัล ไอออนิก โคออร์ดิเนชัน โคพอลิเมอไรเซชัน เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ บัลค์ สารละลาย แขวนลอย และอิมัลชัน งานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์

รหัสวิชา : 303724
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์พอลิเมอร์ (Polymer Structures, Properties and Applications)

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ปัจจัยทางโครงสร้างเคมีที่มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พฤติกรรมการยืดหยุ่นของโมเลกุลพอลิเมอร์ ปริมาตรอิสระ การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว สมบัติการไหลของพอลิเมอร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์ผลึก การประยุกต์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ

รหัสวิชา : 303725
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymers)

กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน การเตรียมและการขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพประเภทต่างๆ การวิเคราะห์สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์ทางชีวภาพประเภทต่างๆ ยางธรรมชาติ พอลิแลคไทด์ พอลิแซคคาไรด์

รหัสวิชา : 303728
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 1 (Selected Topics in Polymer Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านการประยุกต์พอลิเมอร์

รหัสวิชา : 303729
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 2 (Selected Topics in Polymer Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 303733
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบโมเลกุลยา (Molecular Drug Design)

การออกแบบยาและความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ฟังก์ชันและการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเข้าจับระหว่างรีเซบเตอร์และตัวยา

รหัสวิชา : 303734
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ (Thermodynamics of Materials)

หลักการและสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบของวัสดุบางชนิด ของแข็ง สินแร่ วัสดุที่มีรูพรุน และวัสดุไอออนิก

รหัสวิชา : 303735
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นผิวของวัสดุและพลังงาน (Material Surfaces and Energy)

พื้นผิวของวัสดุประเภทต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว การดูดซับและการเร่งของ ปฏิกิริยาที่ผิวของวัสดุ การประยุกต์ของพื้นผิวในทางอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 303736
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ท่อนาโนและการประยุกต์ (Nanotubes and Applications)

วัสดุชนิดต่างๆ ในโครงสร้างแบบท่อ สมบัติทางไฟฟ้า การประยุกต์วัสดุนาโน

รหัสวิชา : 303738
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 (Selected Topics in Physical Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีเชิงฟิสิกส์

รหัสวิชา : 303739
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 (Selected Topics in Physical Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่สร้างสรรและทันสมัยทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 303740
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์เชิงทฤษฎี (Theoretical Inorganic Chemistry)

หลักของทฤษฎีกลุ่มที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้าง การเกิดพันธะ สเปกตรัมของการดูดกลืนแสงของสารประกอบอนินทรีย์

รหัสวิชา : 303741
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์นาโนและนาโนเคมี (Nanomaterials and Nanochemistry)

หลักการและคุณสมบัติของวัสดุนาโน ผลกระทบของขนาดต่อโครงสร้างและสัณฐานของอนุภาคนาโน การสังเคราะห์และการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุนาโนและอนุภาคนาโน การประยุกต์ของวัสดุนาโน

รหัสวิชา : 303742
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก (Organometallic Compounds)

หลักการของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก การประยุกต์สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

รหัสวิชา : 303743
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ (Bioinorganic Chemistry)

บาทบาทและหน้าที่ของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ การประยุกต์สารเชิงซ้อนของโลหะในระบบชีวภาพ

รหัสวิชา : 303744
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีซุปราโมเลกุล (Supramolecular Chemistry)

หลักการของเคมีซุปราโมเลกุล การออกแบบและประยุกต์เครื่องมือเชิงซุปราโมเลกุล

รหัสวิชา : 303745
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม (Industrial Catalysis)

หลักการเกี่ยวกับการเร่งปฎิกิริยาทางเคมี การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์และวิวิธพันธ์

รหัสวิชา : 303746
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน (Nanocatalysis)

แนวคิดเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยาโดยอนุภาคนาโน การควบคุมปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยานาโน เคมีพื้นผิว การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยานาโนที่มีความว่องไว และความเลือกจำเพาะ การประยุกต์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน

รหัสวิชา : 303748
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1 (Selected Topics in Inorganic Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 303749
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2 (Selected Topics in Inorganic Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีอนินทรีย์ชีวภาพ

รหัสวิชา : 303848
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 3 (Selected Topics in Inorganic Chemistry III)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านโมเลกุลขนาดใหญ่ทางเคมีอนินทรีย์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 303849
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 4 (Selected Topics in Inorganic Chemistry IV)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านนาโนเคมี วัสดุนาโน และการประยุกต์

3/2 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 303751
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีวิเคราะห์แบบสะอาด (Green Analytical Methods)

หลักการและทฤษฎีของวิธีวิเคราะห์แบบสะอาดต่างๆ และการประยุกต์

รหัสวิชา : 303752
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเตรียมและการแยกสารตัวอย่าง (Sample Preparations and Separation Techniques)

การเตรียมและการแยกสารตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ

รหัสวิชา : 303753
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Trace Analysis)

การประยุกต์เคมีวิเคราะห์กับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์รูปแบบของธาตุ

รหัสวิชา : 303754
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์บนชิพ (Chip-Based Analysis)

กระบวนการสร้างชิพ หลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ของแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส โฟล์วอินเจกชันบนชิพ

รหัสวิชา : 303758
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1 (Selected Topics in Analytical Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีวิเคราะห์

รหัสวิชา : 303759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2 (Selected Topics in Analytical Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านโครมาโทกราฟี

รหัสวิชา : 303858
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 3 (Selected Topics in Analytical Chemistry III)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านการวิเคราะห์เคมีเชิงสเปกโทร

รหัสวิชา : 303859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 4 (Selected Topics in Analytical Chemistry IV)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านไฟฟ้าเคมีวิเคราะห์

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 303999
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

วิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย์ และสาขาเคมีวิเคราะห์ สําหรับหลักสูตรแบบ 2.2 ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา