ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) (ปร.ด. (เคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ จเร จรัสจรูญพงศ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ * Ph.D. (Chemistry)
University of Bristol (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา แซ่เอ็ง * D.Agr.Sc. (Organic Chemistry)
Nagoya University, Japan (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ ศิริอ่อน *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 303791
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี

ระเบียบวิจัยทางเคมี การวิเคราะห์ปัญหาทางการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวางแผนการวิจัย การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย การประเมินและการเขียนรายงานวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทําวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 303792
Credit : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 1

หัวข้อเฉพาะทางด้านเคมีที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 303793
Credit : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 2

หัวข้อเฉพาะทางด้านงานวิจัยทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 303891
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1

นําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเคมี

Course codes : 303892
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ๆ หรือการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางเคมี

2 ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)

Course codes : 303898
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

วิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย์ และสาขาเคมีวิเคราะห์ สําหรับหลักสูตรแบบ 1.1 ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา

1 หมวดวิชาบังคับ (5 หน่วยกิต)

Course codes : 303791
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี

ระเบียบวิจัยทางเคมี การวิเคราะห์ปัญหาทางการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวางแผนการวิจัย การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย การประเมินและการเขียนรายงานวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทําวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 303792
Credit : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 1

หัวข้อเฉพาะทางด้านเคมีที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 303793
Credit : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 2

หัวข้อเฉพาะทางด้านงานวิจัยทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 303891
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1

นําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเคมี

Course codes : 303892
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ๆ หรือการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางเคมี

2 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)

Course codes : 303711
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

พันธะโคเวเลนต์ ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ ปฏิกิริยาแทนที่นิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยาการเติมและปฏิกิริยาการกำจัด ปฏิกิริยาการแทนที่อิเล็กโทรฟิลิก อะโรมาติก ทฤษฎีและการประยุกต์ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก โฟโตเคมี

Course codes : 303712
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน และ คาร์บอน-ไนโตรเจน ปฏิกิริยาของสารจำพวกออร์แกโนเมทัลลิก และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

Course codes : 303713
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3

เคมีอินทรีย์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและชีวสังเคราะห์

Course codes : 303714
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีสำหรับสารอินทรีย์

การใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์โครงสร้างสำหรับสารอินทรีย์

Course codes : 303715
Credit : 2(2-0-4)
กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง

หลักเกณฑ์การเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์อย่างสมเหตุผล

Course codes : 303716
Credit : 2(2-0-4)
โมเลกุลอินทรีย์เปลี่ยนแปลงโลก

โครงสร้าง การสังเคราะห์และประโยชน์ของโมเลกุลสารอินทรีย์ที่เปลี่ยนแปลงโลก

Course codes : 303717
Credit : 2(2-0-4)
เคมีนิเวศวิทยาทางทะเล

ความสัมพันธ์ของสารทุติยภูมิที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตในทะเลและเคมีนิเวศวิทยา

Course codes : 303718
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

Course codes : 303719
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Course codes : 303721
Credit : 2(2-0-4)
เคมียาขั้นสูง

การค้นคว้า การออกแบบและพัฒนายาและสารที่ได้จากการดัดแปลงโมเลกุลยา

Course codes : 303722
Credit : 2(2-0-4)
เคมีอินทรีย์สะอาด

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่ใช้สารเคมีและตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 303723
Credit : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง

กลไกทางเคมีและจลนศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น ลูกโซ่แรดิคัล ไอออนิก โคออร์ดิเนชัน โคพอลิเมอไรเซชัน เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ บัลค์ สารละลาย แขวนลอย และอิมัลชัน งานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์

Course codes : 303724
Credit : 2(2-0-4)
โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์พอลิเมอร์

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ปัจจัยทางโครงสร้างเคมีที่มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พฤติกรรมการยืดหยุ่นของโมเลกุลพอลิเมอร์ ปริมาตรอิสระ การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว สมบัติการไหลของพอลิเมอร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์ผลึก การประยุกต์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ

Course codes : 303725
Credit : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ชีวภาพ

กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน การเตรียมและการขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพประเภทต่างๆ การวิเคราะห์สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์ทางชีวภาพประเภทต่างๆ ยางธรรมชาติ พอลิแลคไทด์ พอลิแซคคาไรด์

Course codes : 303728
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านการประยุกต์พอลิเมอร์

Course codes : 303729
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีพอลิเมอร์

Course codes : 303730
Credit : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง

หลักการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบทางกายภาพและทางเคมี ทฤษฎีจลน์เชิงโมเลกุล จลนศาสตร์เคมีและกลไกปฏิกิริยาขั้นสูง

Course codes : 303731
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับเคมีเชิงฟิสิกส์

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลง ฟูเรียร์และลาปลาซ

Course codes : 303732
Credit : 3(3-0-6)
เคมีคำนวณ

หลักการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์และเคมีควอนตัม หลักวิธีแอบอินิชิโอ เซมิเอมพิริกัลและเอมพิริกัล (ทฤษฎีฮุคเกล) การประยุกต์วิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์

Course codes : 303733
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบโมเลกุลยา

การออกแบบยาและความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ฟังก์ชันและการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเข้าจับระหว่างรีเซบเตอร์และตัวยา

Course codes : 303734
Credit : 2(2-0-4)
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ

หลักการและสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบของวัสดุบางชนิด ของแข็ง สินแร่ วัสดุที่มีรูพรุน และวัสดุไอออนิก

Course codes : 303735
Credit : 2(2-0-4)
พื้นผิวของวัสดุและพลังงาน

พื้นผิวของวัสดุประเภทต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว การดูดซับและการเร่งของ ปฏิกิริยาที่ผิวของวัสดุ การประยุกต์ของพื้นผิวในทางอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 303736
Credit : 2(2-0-4)
ท่อนาโนและการประยุกต์

วัสดุชนิดต่างๆ ในโครงสร้างแบบท่อ สมบัติทางไฟฟ้า การประยุกต์วัสดุนาโน

Course codes : 303738
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีเชิงฟิสิกส์

Course codes : 303739
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่สร้างสรรและทันสมัยทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์

Course codes : 303740
Credit : 2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์เชิงทฤษฎี

หลักของทฤษฎีกลุ่มที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้าง การเกิดพันธะ สเปกตรัมของการดูดกลืนแสงของสารประกอบอนินทรีย์

Course codes : 303741
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์นาโนและนาโนเคมี

หลักการและคุณสมบัติของวัสดุนาโน ผลกระทบของขนาดต่อโครงสร้างและสัณฐานของอนุภาคนาโน การสังเคราะห์และการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุนาโนและอนุภาคนาโน การประยุกต์ของวัสดุนาโน

Course codes : 303742
Credit : 2(2-0-4)
สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

หลักการของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก การประยุกต์สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

Course codes : 303743
Credit : 2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ

บาทบาทและหน้าที่ของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ การประยุกต์สารเชิงซ้อนของโลหะในระบบชีวภาพ

Course codes : 303744
Credit : 2(2-0-4)
เคมีซุปราโมเลกุล

หลักการของเคมีซุปราโมเลกุล การออกแบบและประยุกต์เครื่องมือเชิงซุปราโมเลกุล

Course codes : 303745
Credit : 2(2-0-4)
การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม

หลักการเกี่ยวกับการเร่งปฎิกิริยาทางเคมี การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์และวิวิธพันธ์

Course codes : 303746
Credit : 2(2-0-4)
ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน

แนวคิดเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยาโดยอนุภาคนาโน การควบคุมปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยานาโน เคมีพื้นผิว การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยานาโนที่มีความว่องไว และความเลือกจำเพาะ การประยุกต์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน

Course codes : 303748
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์และการประยุกต์

Course codes : 303749
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีอนินทรีย์ชีวภาพ

Course codes : 303751
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิเคราะห์แบบสะอาด

หลักการและทฤษฎีของวิธีวิเคราะห์แบบสะอาดต่างๆ และการประยุกต์

Course codes : 303752
Credit : 2(2-0-4)
การเตรียมและการแยกสารตัวอย่าง

การเตรียมและการแยกสารตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ

Course codes : 303753
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

การประยุกต์เคมีวิเคราะห์กับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์รูปแบบของธาตุ

Course codes : 303754
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์บนชิพ

กระบวนการสร้างชิพ หลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ของแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส โฟล์วอินเจกชันบนชิพ

Course codes : 303758
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีวิเคราะห์

Course codes : 303759
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านโครมาโทกราฟี

Course codes : 303761
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์

แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของพอลิเมอร์ในช่วงกลาส-รับเบอร์ทรานสิชัน การจัดเรียงโมเลกุลพอลิเมอร์ในลักษณะที่เป็นวัสดุวิสโคอิลาสติก ความยืดล้า การพักความเค้น สมบัติทางจลน์ ความเค้น/ความเครียด การแตกหัก สมบัติที่ขึ้นกับเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ WLF สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

Course codes : 303762
Credit : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต

ความหมายและชนิดต่างๆ ของพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต วิธีการเตรียม การขึ้นรูป การตรวจวิเคราะห์ สมบัติด้านต่างๆ สารเติมแต่งที่มีขนาดระดับนาโน งานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต

3 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

Course codes : 303998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

วิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย์ และสาขาเคมีวิเคราะห์ สําหรับหลักสูตรแบบ 2.1 ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา

1 หมวดวิชาบังคับ (11 หน่วยกิต)

Course codes : 303790
Credit : 4(4-0-8)
เคมีขั้นสูงและการประยุกต์เพื่องานวิจัย

แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎีเพื่องานวิจัยในสาขาวิชาเคมี

Course codes : 303791
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี

ระเบียบวิจัยทางเคมี การวิเคราะห์ปัญหาทางการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวางแผนการวิจัย การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย การประเมินและการเขียนรายงานวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทําวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 303792
Credit : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 1

หัวข้อเฉพาะทางด้านเคมีที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 303793
Credit : 1(1-0-2)
เอกัตศึกษา 2

หัวข้อเฉพาะทางด้านงานวิจัยทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 303891
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1

นําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเคมี

Course codes : 303892
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ๆ หรือการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางเคมี

Course codes : 303893
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 3

นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 303894
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 4

นำเสนอผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2/1 หมวดวิชาเฉพาะสาขา (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

Course codes : 303541
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง

สเตอริโอของสารประกอบธาตุหลัก ทฤษฎีพันธะ โครงสร้างและปฏิกิริยาของ สารประกอบโค ออร์ดิเนชันเคมีและสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนที่มีลิแกนด์ชนิดไพ-แอซิด เคมีของสารออร์กาโนเมตัลลิก เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ

Course codes : 303543
Credit : 3(3-0-6)
ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย์ 3(3-0-6)

การศึกษาทางจลนศาสตร์ และเทอร์โมไดนามิกส์ของปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย์

Course codes : 303544
Credit : 3(3-0-6)
สเปคโตรสโกปีสำหรับสารอนินทรีย์

เทคนิคสเปคโตรสโคปีแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบอนินทรีย์

Course codes : 303711
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

พันธะโคเวเลนต์ ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ ปฏิกิริยาแทนที่นิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยาการเติมและปฏิกิริยาการกำจัด ปฏิกิริยาการแทนที่อิเล็กโทรฟิลิก อะโรมาติก ทฤษฎีและการประยุกต์ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก โฟโตเคมี

Course codes : 303712
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน และ คาร์บอน-ไนโตรเจน ปฏิกิริยาของสารจำพวกออร์แกโนเมทัลลิก และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

Course codes : 303713
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3

เคมีอินทรีย์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและชีวสังเคราะห์

Course codes : 303730
Credit : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง

หลักการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบทางกายภาพและทางเคมี ทฤษฎีจลน์เชิงโมเลกุล จลนศาสตร์เคมีและกลไกปฏิกิริยาขั้นสูง

Course codes : 303731
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับเคมีเชิงฟิสิกส์

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลง ฟูเรียร์และลาปลาซ

Course codes : 303732
Credit : 3(3-0-6)
เคมีคำนวณ

หลักการและทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์และเคมีควอนตัม หลักวิธีแอบอินิชิโอ เซมิเอมพิริกัลและเอมพิริกัล (ทฤษฎีฮุคเกล) การประยุกต์วิธีการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์

2/2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต)

Course codes : 303550
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิเคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร

เครื่องมือและเทคนิคการวัดที่ใช้ในเชิงเคมีสเปคโตร ศึกษาหลักการทฤษฎีและเทคนิคในกลุ่มสเปคโตรสโกปีเชิงโมเลกุล และสเปคโทรสโกปีเชิงอะตอม

Course codes : 303551
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ

ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่ เช่น สเปคโตรสโกปี โครมาโทกราฟี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า เป็นต้น

3/1 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

Course codes : 303714
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีสำหรับสารอินทรีย์

การใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์โครงสร้างสำหรับสารอินทรีย์

Course codes : 303715
Credit : 2(2-0-4)
กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง

หลักเกณฑ์การเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์อย่างสมเหตุผล

Course codes : 303716
Credit : 2(2-0-4)
โมเลกุลอินทรีย์เปลี่ยนแปลงโลก

โครงสร้าง การสังเคราะห์และประโยชน์ของโมเลกุลสารอินทรีย์ที่เปลี่ยนแปลงโลก

Course codes : 303717
Credit : 2(2-0-4)
เคมีนิเวศวิทยาทางทะเล

ความสัมพันธ์ของสารทุติยภูมิที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตในทะเลและเคมีนิเวศวิทยา

Course codes : 303718
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

Course codes : 303719
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Course codes : 303721
Credit : 2(2-0-4)
เคมียาขั้นสูง

การค้นคว้า การออกแบบและพัฒนายาและสารที่ได้จากการดัดแปลงโมเลกุลยา

Course codes : 303722
Credit : 2(2-0-4)
เคมีอินทรีย์สะอาด

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่ใช้สารเคมีและตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 303723
Credit : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง

กลไกทางเคมีและจลนศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น ลูกโซ่แรดิคัล ไอออนิก โคออร์ดิเนชัน โคพอลิเมอไรเซชัน เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ บัลค์ สารละลาย แขวนลอย และอิมัลชัน งานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์

Course codes : 303724
Credit : 2(2-0-4)
โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์พอลิเมอร์

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ปัจจัยทางโครงสร้างเคมีที่มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พฤติกรรมการยืดหยุ่นของโมเลกุลพอลิเมอร์ ปริมาตรอิสระ การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว สมบัติการไหลของพอลิเมอร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์ผลึก การประยุกต์พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ

Course codes : 303725
Credit : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ชีวภาพ

กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน การเตรียมและการขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพประเภทต่างๆ การวิเคราะห์สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์ทางชีวภาพประเภทต่างๆ ยางธรรมชาติ พอลิแลคไทด์ พอลิแซคคาไรด์

Course codes : 303728
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านการประยุกต์พอลิเมอร์

Course codes : 303729
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีพอลิเมอร์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีพอลิเมอร์

Course codes : 303733
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบโมเลกุลยา

การออกแบบยาและความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ฟังก์ชันและการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเข้าจับระหว่างรีเซบเตอร์และตัวยา

Course codes : 303734
Credit : 2(2-0-4)
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ

หลักการและสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบของวัสดุบางชนิด ของแข็ง สินแร่ วัสดุที่มีรูพรุน และวัสดุไอออนิก

Course codes : 303735
Credit : 2(2-0-4)
พื้นผิวของวัสดุและพลังงาน

พื้นผิวของวัสดุประเภทต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว การดูดซับและการเร่งของ ปฏิกิริยาที่ผิวของวัสดุ การประยุกต์ของพื้นผิวในทางอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 303736
Credit : 2(2-0-4)
ท่อนาโนและการประยุกต์

วัสดุชนิดต่างๆ ในโครงสร้างแบบท่อ สมบัติทางไฟฟ้า การประยุกต์วัสดุนาโน

Course codes : 303738
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีเชิงฟิสิกส์

Course codes : 303739
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่สร้างสรรและทันสมัยทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์

Course codes : 303740
Credit : 2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์เชิงทฤษฎี

หลักของทฤษฎีกลุ่มที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้าง การเกิดพันธะ สเปกตรัมของการดูดกลืนแสงของสารประกอบอนินทรีย์

Course codes : 303741
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์นาโนและนาโนเคมี

หลักการและคุณสมบัติของวัสดุนาโน ผลกระทบของขนาดต่อโครงสร้างและสัณฐานของอนุภาคนาโน การสังเคราะห์และการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุนาโนและอนุภาคนาโน การประยุกต์ของวัสดุนาโน

Course codes : 303742
Credit : 2(2-0-4)
สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

หลักการของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก การประยุกต์สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

Course codes : 303743
Credit : 2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ

บาทบาทและหน้าที่ของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ การประยุกต์สารเชิงซ้อนของโลหะในระบบชีวภาพ

Course codes : 303744
Credit : 2(2-0-4)
เคมีซุปราโมเลกุล

หลักการของเคมีซุปราโมเลกุล การออกแบบและประยุกต์เครื่องมือเชิงซุปราโมเลกุล

Course codes : 303745
Credit : 2(2-0-4)
การเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรม

หลักการเกี่ยวกับการเร่งปฎิกิริยาทางเคมี การประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์และวิวิธพันธ์

Course codes : 303746
Credit : 2(2-0-4)
ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน

แนวคิดเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยาโดยอนุภาคนาโน การควบคุมปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยานาโน เคมีพื้นผิว การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยานาโนที่มีความว่องไว และความเลือกจำเพาะ การประยุกต์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน

Course codes : 303748
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์และการประยุกต์

Course codes : 303749
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีอนินทรีย์ชีวภาพ

Course codes : 303848
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 3

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านโมเลกุลขนาดใหญ่ทางเคมีอนินทรีย์และการประยุกต์

Course codes : 303849
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 4

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านนาโนเคมี วัสดุนาโน และการประยุกต์

3/2 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)

Course codes : 303751
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิเคราะห์แบบสะอาด

หลักการและทฤษฎีของวิธีวิเคราะห์แบบสะอาดต่างๆ และการประยุกต์

Course codes : 303752
Credit : 2(2-0-4)
การเตรียมและการแยกสารตัวอย่าง

การเตรียมและการแยกสารตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ

Course codes : 303753
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

การประยุกต์เคมีวิเคราะห์กับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์รูปแบบของธาตุ

Course codes : 303754
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์บนชิพ

กระบวนการสร้างชิพ หลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ของแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส โฟล์วอินเจกชันบนชิพ

Course codes : 303758
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านเคมีวิเคราะห์

Course codes : 303759
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านโครมาโทกราฟี

Course codes : 303858
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 3

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านการวิเคราะห์เคมีเชิงสเปกโทร

Course codes : 303859
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 4

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจด้านไฟฟ้าเคมีวิเคราะห์

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 303999
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

วิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีอนินทรีย์ และสาขาเคมีวิเคราะห์ สําหรับหลักสูตรแบบ 2.2 ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา