ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) (ศศ.ม. (ปรัชญา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ชัยณรงค์ ศรีมันตะ * Ph.D. (Philosophy)
Panjab University,India (2546)
อาจารย์บุญรอด บุญเกิด * Ph.D. (Philosophy)
University of Madras,India (2547)
อาจารย์สกุล อ้นมา * Ph.D. (Philosophy)
University of Madras,India (2545)
รองศาสตราจารย์จินดา จันทร์แก้ว
รองศาสตราจารย์บุณย์ นิลเกษ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 265551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy)

แนวคิดหลักของปรัชญาตะวันตกจากยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบัน

รหัสวิชา : 265552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันออก (Eastern Philosophy)

หลักของปรัชญาตะวันออก ทั้งของอินเดียและจีนโบราณและร่วมสมัย

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 265570
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์ (Logic)

การใช้เหตุผลแบบนิรนัย อุปนัย และการใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 265580
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาญาณวิทยา (Seminar in Epistemology)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางญาณวิทยาที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265590
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางปรัชญา (Research in Philosophy)

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ขบวนการและขั้นตอนของการทำวิจัยทางปรัชญา การเขียนเค้าโครงการทำวิจัย วิพากษ์งานวิจัย รวมทั้งนำเสนอผลงานในรูปของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

รหัสวิชา : 265680
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาอภิปรัชญา (Seminar in Metaphysics)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญาที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Philosophy)

การวิเคราะห์ และอภิปราย งานวิจัยทางปรัชญาปัจจุบันที่มีความคิดริเริ่มและลึกซึ้ง

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 265561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Philosophy of Pragmatism)

ปรัชญาปฏิบัตินิยมอเมริกันแบบคลาสสิคของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265581
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาอินเดีย (Seminar in Indian Philosophy)

วิเคราะห์หลักคำสอน แนวคิดของปรัชญาอินเดียโบราณเกี่ยวกับ อาตมัน พรหมัน กรรมะ โมกษะ และนักปรัชญาอินเดียร่วมสมัยโดยเน้นที่ สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพินโท มหาตมะ คานธี

รหัสวิชา : 265582
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น (Seminar in Chinese and Japanese Philosophy)

วิเคราะห์หลักคำสอนและแนวคิดทางปรัชญาของจีนและของญี่ปุ่น เน้นความคิดของเล่าจื้อ เม่งจือ ชุ่นจือ ม่อจื้อ ฮั่นเฟยจื้อ เมาเซตุง และแนวคิดสำคัญของเซ็น

รหัสวิชา : 265583
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Seminar in Philosophy of Sufficiency Economy)

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำทฤษฎีไปปฏิบัติ ศึกษาและดูงาน

รหัสวิชา : 265584
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพุทธปรัชญาเถรวาท (Seminar in Theravada Buddhist Philosophy)

วิเคราะห์ หลักคำสอนของพุทธปรัชญาเถรวาท ในเรื่องไตรลักษณ์ อริยสัจ นิพพาน กรรม และปฏิจจสมุปบาท เน้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากพระไตรปิฏก

รหัสวิชา : 265585
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาศาสนา (Seminar in Philosophy of Religion)

สัมมนาปรัชญาศาสนา ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาศาสนา รวมถึงการจัดการความขัดแย้งระหว่างศาสนาและการพัฒนาองค์กรทางศาสนา

รหัสวิชา : 265586
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์ (Seminar in Ethics)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265587
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาการศึกษา (Seminar in Philosophy of Education)

สัมมนาปัญหาปรัชญาการศึกษา ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาการศึกษา รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาและการพัฒนาองค์กรทางการศึกษา

รหัสวิชา : 265588
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาสุนทรียศาสตร์ (Seminar in Aesthetics)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265589
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Seminar in Environmental Ethics)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาเปรียบเทียบ (Comparative Philosophy)

เปรียบเทียบแนวคิดของปรัชญาตะวันตก กับแนวคิดปรัชญาตะวันออก ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์

รหัสวิชา : 265663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)

ความหมายของข้อความ โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ ความคิดกับความหมาย ความจริง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับโลก

รหัสวิชา : 265682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Seminar in Philosophy of Science)

แนวคิดทางปรัชญาที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์สำนักต่างๆ

รหัสวิชา : 265683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาหลังสมัยใหม่ (Seminar in Postmodern Philosophy)

แนวคิด ประเด็นปัญหาปรัชญาในยุคหลังสมัยใหม่

รหัสวิชา : 265684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Seminar in Philosophy of Existentialism)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพุทธปรัชญามหายาน (Seminar in Mahayana Buddhist Philosophy)

วิเคราะห์ หลักคำสอนของพุทธปรัชญามหายานเกี่ยวกับสุญญตา อาลยวิญญาณ พุทธเกษตร

รหัสวิชา : 265686
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์ประยุกต์ (Seminar in Applied Ethics)

วิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 265687
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาธุรกิจ (Seminar in Business Philosophy)

สัมมนาปัญหาปรัชญาธุรกิจ ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาธุรกิจ รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจและการพัฒนาองค์กรธุรกิจ

รหัสวิชา : 265688
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสังคมและการเมือง (Seminar in Social and Political Philosophy)

สัมมนาปัญหาปรัชญาสังคมและการเมือง ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาสังคมและการเมือง รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในทางสังคมและการเมือง และการพัฒนาองค์กรทางสังคมและการเมือง

รหัสวิชา : 265689
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสตรีนิยม (Seminar in Feminist Philosophy)

การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาในจริศาสตร์และปรัชญาการเมืองแนวสตรีนิยม รวมถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เพศสภาพ ความเป็นแม่ และหน้าที่การงาน อารมณ์และธรรมชาติของสตรี สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม

4 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 265699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 265551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy)

แนวคิดหลักของปรัชญาตะวันตกจากยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบัน

รหัสวิชา : 265552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันออก (Eastern Philosophy)

หลักของปรัชญาตะวันออก ทั้งของอินเดียและจีนโบราณและร่วมสมัย

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 265570
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์ (Logic)

การใช้เหตุผลแบบนิรนัย อุปนัย และการใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 265580
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาญาณวิทยา (Seminar in Epistemology)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางญาณวิทยาที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265590
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางปรัชญา (Research in Philosophy)

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ขบวนการและขั้นตอนของการทำวิจัยทางปรัชญา การเขียนเค้าโครงการทำวิจัย วิพากษ์งานวิจัย รวมทั้งนำเสนอผลงานในรูปของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

รหัสวิชา : 265680
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาอภิปรัชญา (Seminar in Metaphysics)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญาที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Philosophy)

การวิเคราะห์ และอภิปราย งานวิจัยทางปรัชญาปัจจุบันที่มีความคิดริเริ่มและลึกซึ้ง

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 265561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Philosophy of Pragmatism)

ปรัชญาปฏิบัตินิยมอเมริกันแบบคลาสสิคของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265581
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาอินเดีย (Seminar in Indian Philosophy)

วิเคราะห์หลักคำสอน แนวคิดของปรัชญาอินเดียโบราณเกี่ยวกับ อาตมัน พรหมัน กรรมะ โมกษะ และนักปรัชญาอินเดียร่วมสมัยโดยเน้นที่ สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพินโท มหาตมะ คานธี

รหัสวิชา : 265582
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น (Seminar in Chinese and Japanese Philosophy)

วิเคราะห์หลักคำสอนและแนวคิดทางปรัชญาของจีนและของญี่ปุ่น เน้นความคิดของเล่าจื้อ เม่งจือ ชุ่นจือ ม่อจื้อ ฮั่นเฟยจื้อ เมาเซตุง และแนวคิดสำคัญของเซ็น

รหัสวิชา : 265583
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Seminar in Philosophy of Sufficiency Economy)

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำทฤษฎีไปปฏิบัติ ศึกษาและดูงาน

รหัสวิชา : 265584
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพุทธปรัชญาเถรวาท (Seminar in Theravada Buddhist Philosophy)

วิเคราะห์ หลักคำสอนของพุทธปรัชญาเถรวาท ในเรื่องไตรลักษณ์ อริยสัจ นิพพาน กรรม และปฏิจจสมุปบาท เน้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากพระไตรปิฏก

รหัสวิชา : 265587
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาการศึกษา (Seminar in Philosophy of Education)

สัมมนาปัญหาปรัชญาการศึกษา ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาการศึกษา รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาและการพัฒนาองค์กรทางการศึกษา

รหัสวิชา : 265589
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Seminar in Environmental Ethics)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)

ความหมายของข้อความ โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ ความคิดกับความหมาย ความจริง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับโลก

รหัสวิชา : 265682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Seminar in Philosophy of Science)

แนวคิดทางปรัชญาที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์สำนักต่างๆ

รหัสวิชา : 265683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาหลังสมัยใหม่ (Seminar in Postmodern Philosophy)

แนวคิด ประเด็นปัญหาปรัชญาในยุคหลังสมัยใหม่

รหัสวิชา : 265684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Seminar in Philosophy of Existentialism)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพุทธปรัชญามหายาน (Seminar in Mahayana Buddhist Philosophy)

วิเคราะห์ หลักคำสอนของพุทธปรัชญามหายานเกี่ยวกับสุญญตา อาลยวิญญาณ พุทธเกษตร

รหัสวิชา : 265687
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาธุรกิจ (Seminar in Business Philosophy)

สัมมนาปัญหาปรัชญาธุรกิจ ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาธุรกิจ รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจและการพัฒนาองค์กรธุรกิจ

รหัสวิชา : 265688
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสังคมและการเมือง (Seminar in Social and Political Philosophy)

สัมมนาปัญหาปรัชญาสังคมและการเมือง ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาสังคมและการเมือง รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในทางสังคมและการเมือง และการพัฒนาองค์กรทางสังคมและการเมือง

รหัสวิชา : 265689
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสตรีนิยม (Seminar in Feminist Philosophy)

การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาในจริศาสตร์และปรัชญาการเมืองแนวสตรีนิยม รวมถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เพศสภาพ ความเป็นแม่ และหน้าที่การงาน อารมณ์และธรรมชาติของสตรี สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม

4.1 รายวิชาเลือกแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 265585
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาศาสนา (Seminar in Philosophy of Religion)

สัมมนาปรัชญาศาสนา ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาศาสนา รวมถึงการจัดการความขัดแย้งระหว่างศาสนาและการพัฒนาองค์กรทางศาสนา

รหัสวิชา : 265586
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์ (Seminar in Ethics)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265588
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาสุนทรียศาสตร์ (Seminar in Aesthetics)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

รหัสวิชา : 265662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาเปรียบเทียบ (Comparative Philosophy)

เปรียบเทียบแนวคิดของปรัชญาตะวันตก กับแนวคิดปรัชญาตะวันออก ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์

รหัสวิชา : 265686
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์ประยุกต์ (Seminar in Applied Ethics)

วิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน

4.2 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 265698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาที่น่าสนใจทางศาสนาและปรัชญาเพื่อทำงานนิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา