ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) (ศศ.ม. (ปรัชญา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชัยณรงค์ ศรีมันตะ * Ph.D. (Philosophy)
Panjab University,India (2546)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรอด บุญเกิด * Ph.D. (Philosophy)
University of Madras,India (2547)
อาจารย์ สกุล อ้นมา * Ph.D. (Philosophy)
University of Madras,India (2545)
อาจารย์ จินดา จันทร์แก้ว
อาจารย์ บุณย์ นิลเกษ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 265551
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตก

แนวคิดหลักของปรัชญาตะวันตกจากยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบัน

Course codes : 265552
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันออก

หลักของปรัชญาตะวันออก ทั้งของอินเดียและจีนโบราณและร่วมสมัย

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 265570
Credit : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์

การใช้เหตุผลแบบนิรนัย อุปนัย และการใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

Course codes : 265580
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาญาณวิทยา

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางญาณวิทยาที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265590
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางปรัชญา

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ขบวนการและขั้นตอนของการทำวิจัยทางปรัชญา การเขียนเค้าโครงการทำวิจัย วิพากษ์งานวิจัย รวมทั้งนำเสนอผลงานในรูปของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

Course codes : 265680
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาอภิปรัชญา

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญาที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265681
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ และอภิปราย งานวิจัยทางปรัชญาปัจจุบันที่มีความคิดริเริ่มและลึกซึ้ง

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 265561
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาปฏิบัตินิยม

ปรัชญาปฏิบัตินิยมอเมริกันแบบคลาสสิคของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265581
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาอินเดีย

วิเคราะห์หลักคำสอน แนวคิดของปรัชญาอินเดียโบราณเกี่ยวกับ อาตมัน พรหมัน กรรมะ โมกษะ และนักปรัชญาอินเดียร่วมสมัยโดยเน้นที่ สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพินโท มหาตมะ คานธี

Course codes : 265582
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น

วิเคราะห์หลักคำสอนและแนวคิดทางปรัชญาของจีนและของญี่ปุ่น เน้นความคิดของเล่าจื้อ เม่งจือ ชุ่นจือ ม่อจื้อ ฮั่นเฟยจื้อ เมาเซตุง และแนวคิดสำคัญของเซ็น

Course codes : 265583
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำทฤษฎีไปปฏิบัติ ศึกษาและดูงาน

Course codes : 265584
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาพุทธปรัชญาเถรวาท

วิเคราะห์ หลักคำสอนของพุทธปรัชญาเถรวาท ในเรื่องไตรลักษณ์ อริยสัจ นิพพาน กรรม และปฏิจจสมุปบาท เน้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากพระไตรปิฏก

Course codes : 265585
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาศาสนา

สัมมนาปรัชญาศาสนา ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาศาสนา รวมถึงการจัดการความขัดแย้งระหว่างศาสนาและการพัฒนาองค์กรทางศาสนา

Course codes : 265586
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265587
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาการศึกษา

สัมมนาปัญหาปรัชญาการศึกษา ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาการศึกษา รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาและการพัฒนาองค์กรทางการศึกษา

Course codes : 265588
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาสุนทรียศาสตร์

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265589
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมคนสำคัญ

Course codes : 265662
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบแนวคิดของปรัชญาตะวันตก กับแนวคิดปรัชญาตะวันออก ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์

Course codes : 265663
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา

ความหมายของข้อความ โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ ความคิดกับความหมาย ความจริง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับโลก

Course codes : 265682
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาวิทยาศาสตร์

แนวคิดทางปรัชญาที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์สำนักต่างๆ

Course codes : 265683
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาหลังสมัยใหม่

แนวคิด ประเด็นปัญหาปรัชญาในยุคหลังสมัยใหม่

Course codes : 265684
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาอัตถิภาวนิยม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265685
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาพุทธปรัชญามหายาน

วิเคราะห์ หลักคำสอนของพุทธปรัชญามหายานเกี่ยวกับสุญญตา อาลยวิญญาณ พุทธเกษตร

Course codes : 265686
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์ประยุกต์

วิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 265687
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาธุรกิจ

สัมมนาปัญหาปรัชญาธุรกิจ ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาธุรกิจ รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจและการพัฒนาองค์กรธุรกิจ

Course codes : 265688
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสังคมและการเมือง

สัมมนาปัญหาปรัชญาสังคมและการเมือง ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาสังคมและการเมือง รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในทางสังคมและการเมือง และการพัฒนาองค์กรทางสังคมและการเมือง

Course codes : 265689
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสตรีนิยม

การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาในจริศาสตร์และปรัชญาการเมืองแนวสตรีนิยม รวมถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เพศสภาพ ความเป็นแม่ และหน้าที่การงาน อารมณ์และธรรมชาติของสตรี สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม

4 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 265699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เป็นโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 265551
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตก

แนวคิดหลักของปรัชญาตะวันตกจากยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบัน

Course codes : 265552
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันออก

หลักของปรัชญาตะวันออก ทั้งของอินเดียและจีนโบราณและร่วมสมัย

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 265570
Credit : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์

การใช้เหตุผลแบบนิรนัย อุปนัย และการใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

Course codes : 265580
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาญาณวิทยา

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางญาณวิทยาที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265590
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางปรัชญา

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ขบวนการและขั้นตอนของการทำวิจัยทางปรัชญา การเขียนเค้าโครงการทำวิจัย วิพากษ์งานวิจัย รวมทั้งนำเสนอผลงานในรูปของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

Course codes : 265680
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาอภิปรัชญา

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญาที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265681
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ และอภิปราย งานวิจัยทางปรัชญาปัจจุบันที่มีความคิดริเริ่มและลึกซึ้ง

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 265561
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาปฏิบัตินิยม

ปรัชญาปฏิบัตินิยมอเมริกันแบบคลาสสิคของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265581
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาอินเดีย

วิเคราะห์หลักคำสอน แนวคิดของปรัชญาอินเดียโบราณเกี่ยวกับ อาตมัน พรหมัน กรรมะ โมกษะ และนักปรัชญาอินเดียร่วมสมัยโดยเน้นที่ สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพินโท มหาตมะ คานธี

Course codes : 265582
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น

วิเคราะห์หลักคำสอนและแนวคิดทางปรัชญาของจีนและของญี่ปุ่น เน้นความคิดของเล่าจื้อ เม่งจือ ชุ่นจือ ม่อจื้อ ฮั่นเฟยจื้อ เมาเซตุง และแนวคิดสำคัญของเซ็น

Course codes : 265583
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำทฤษฎีไปปฏิบัติ ศึกษาและดูงาน

Course codes : 265584
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาพุทธปรัชญาเถรวาท

วิเคราะห์ หลักคำสอนของพุทธปรัชญาเถรวาท ในเรื่องไตรลักษณ์ อริยสัจ นิพพาน กรรม และปฏิจจสมุปบาท เน้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากพระไตรปิฏก

Course codes : 265587
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาการศึกษา

สัมมนาปัญหาปรัชญาการศึกษา ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาการศึกษา รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาและการพัฒนาองค์กรทางการศึกษา

Course codes : 265589
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมคนสำคัญ

Course codes : 265663
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา

ความหมายของข้อความ โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ ความคิดกับความหมาย ความจริง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับโลก

Course codes : 265682
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาวิทยาศาสตร์

แนวคิดทางปรัชญาที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์สำนักต่างๆ

Course codes : 265683
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาหลังสมัยใหม่

แนวคิด ประเด็นปัญหาปรัชญาในยุคหลังสมัยใหม่

Course codes : 265684
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาอัตถิภาวนิยม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265685
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาพุทธปรัชญามหายาน

วิเคราะห์ หลักคำสอนของพุทธปรัชญามหายานเกี่ยวกับสุญญตา อาลยวิญญาณ พุทธเกษตร

Course codes : 265687
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาธุรกิจ

สัมมนาปัญหาปรัชญาธุรกิจ ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาธุรกิจ รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจและการพัฒนาองค์กรธุรกิจ

Course codes : 265688
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสังคมและการเมือง

สัมมนาปัญหาปรัชญาสังคมและการเมือง ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาสังคมและการเมือง รวมถึงการจัดการความขัดแย้งในทางสังคมและการเมือง และการพัฒนาองค์กรทางสังคมและการเมือง

Course codes : 265689
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสตรีนิยม

การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาในจริศาสตร์และปรัชญาการเมืองแนวสตรีนิยม รวมถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เพศสภาพ ความเป็นแม่ และหน้าที่การงาน อารมณ์และธรรมชาติของสตรี สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม

4.1 รายวิชาเลือกแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 265585
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาศาสนา

สัมมนาปรัชญาศาสนา ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาศาสนา รวมถึงการจัดการความขัดแย้งระหว่างศาสนาและการพัฒนาองค์กรทางศาสนา

Course codes : 265586
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265588
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาสุนทรียศาสตร์

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ที่น่าสนใจ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาคนสำคัญ

Course codes : 265662
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบแนวคิดของปรัชญาตะวันตก กับแนวคิดปรัชญาตะวันออก ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์

Course codes : 265686
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์ประยุกต์

วิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน

4.2 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 265698
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาที่น่าสนใจทางศาสนาและปรัชญาเพื่อทำงานนิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา