ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี) (กศ.ม. (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ บุญญา *
อาจารย์ ไชยยันต์ ถาวระวรณ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต ขาวเหลือง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ แจ่มกระจ่าง *
อาจารย์ เมธี ธรรมวัฒนา *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา

รหัสวิชา : 402672
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

รหัสวิชา : 434522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา (Applied Educational Research)

มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย ปัญหาการวิจัยทางการศึกษา สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เมต้า การวิจัยในชั้นเรียน การค้นคว้าและศึกษางานวิจัยในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และการฝึกปฏิบัติการวิจัย

รหัสวิชา : 435611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (Statistical Methods for Research)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติ และคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ

2 หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 437501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อาชีพ (Occupational Analysis)

ความหมายและความสำคัญของอาชีพ ประเภทและลักษณะของอาชีพ หลักการจัดมาตรฐานอาชีพสากล จริยธรรม ค่านิยม การเลือกอาชีพ และ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

รหัสวิชา : 437502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาชีวิตและครอบครัว (Family and Life Education)

ความหมายและรูปแบบของครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว การพัฒนาการดำรงชีวิตและครอบครัว จริยธรรมในการดำรงชีวิต การทำงานในชีวิตประจำวัน หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับครอบครัว

รหัสวิชา : 437511
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
งานช่างสำหรับการดำรงชีวิต (Technician for Livelihood)

ความหมายและความสำคัญของงานช่างเพื่อการดำรงชีวิตและอาชีพ การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานตามลักษณะงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย การซ่อมแซมบำรุงรักษา การดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ

รหัสวิชา : 437512
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ (Information and Communication Technology for Occupations)

กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และการจัดการความรู้ที่ใช้ในงานอาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสถาบัน รายบุคคลและสังคม กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 437513
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Learning Management on Occupations and Technology)

หลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอน วิธีสอน การออกแบบ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 437541
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่องานอาชีพ (Innovation and Invention Development for Occupations)

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี การวิเคราะห์ กระบวนการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 437542
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ (Creative Invention for Occupations)

ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การคัดเลือกวัสดุเหลือใช้เพื่อการประดิษฐ์ วางแผนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์

รหัสวิชา : 437543
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการธุรกิจครัวเรือน (Management of Family Business)

ความหมายและหลักการระบบการทำธุรกิจครอบครัว การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการทำธุรกิจครอบครัว

รหัสวิชา : 437544
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
งานเกษตรเพื่ออาชีพ (Agriculture for Occupations)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานเกษตรเพื่ออาชีพ ประเภทของงานเกษตร การจัดการงานเกษตรบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน

รหัสวิชา : 437545
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สื่อมัลติมีเดียสำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Multimedia Materials for Occupations and Technology Teachers)

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อการสอน การใช้สื่อการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้และการประเมินผล

รหัสวิชา : 437546
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์พื้นฐาน (Basic Material Sciences)

หลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์ สมบัติของโพลิเมอร์และเซรามิค โลหะวิทยาของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า ปฏิบัติการทางความร้อนของวัสดุ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

รหัสวิชา : 437547
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ไฟฟ้าและการส่องสว่าง (Electricity and Illumination)

ความปลอดภัยจากไฟฟ้า หลอดและดวงโคมไฟฟ้า มาตรฐานการส่องสว่าง การคำนวณและการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยวิธีลูเมนและจุด-จุด การต่อวงไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสวิชา : 437548
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการผลิตสำหรับครู (Production Technology for Teachers)

ชนิดและสมบัติของโลหะ การตัดโลหะ การหล่อและการทุบโลหะ การออกแบบแผ่นโลหะ เครื่องจักรกล สำหรับการผลิตแผ่นโลหะ เกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ การออกแบบแม่พิมพ์ และเบ้าพิมพ์ สำหรับกระบวนการ ขึ้นรูปโลหะ การสร้างเครื่องมือ

รหัสวิชา : 437549
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น (Basic Refrigeration Technology)

หลักการและทฤษฎีของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทความร้อน หลักการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็น วงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม วงจรทางกล การทำสูญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น

รหัสวิชา : 437550
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Occupations and Technology Curriculum Development)

หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ การนำไปใช้และการประเมินผลสำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 437551
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Seminar on Occupations and Technology)

การเรียนการสอน และงานวิจัยในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 437552
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โปรแกรมสำเร็จเพื่อพัฒนางานอาชีพ (Software Packages for Occupations Development)

การวางแผนอย่างมีระบบในการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อพัฒนางานอาชีพ การออกแบบและการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการจัดการงานเอกสาร การคำนวณและสถิติ การนำเสนอสื่อ การจัดการระบบฐานข้อมูล การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อบริหารจัดการงานอาชีพ

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 437699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การจัดทำงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

4 วิชาสำหรับคนที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู

รหัสวิชา : 400681
หน่วยกิต : 6(0-24-6)
ปฏิบัติการสอน 1 (Teaching Practice I)

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 400682
หน่วยกิต : 6(0-24-6)
ปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา

รหัสวิชา : 401572
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความเป็นครู (Teaching Profession)

ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ และสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รหัสวิชา : 404503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู (Communication Language for Teachers)

การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษ) สำหรับครูในการเรียนการสอน ประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยการสื่อสารโดยตรง หรือผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 415502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพได้ตามความถนัดและความสนใจของตน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รหัสวิชา : 429502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information Technology and Innovation)

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้ ออกแบบ และปรับปรุงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 429502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Educational Information Technology and Innovation)

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้ ออกแบบ และปรับปรุงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้เทคโนโลยีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 430519
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management)

หลักการ แนวคิดการบริหารจัดการในชั้นเรียน ทฤษฎีการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ การคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำโครงการทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ

รหัสวิชา : 433501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การจัดทำคะแนนและการแปลความหมายคะแนน การตัดสินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร