ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี) (กศ.ม. (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ บุญญา *
อาจารย์ ไชยยันต์ ถาวระวรณ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต ขาวเหลือง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ แจ่มกระจ่าง *
อาจารย์ เมธี ธรรมวัฒนา *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา

Course codes : 402672
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

Course codes : 434522
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย ปัญหาการวิจัยทางการศึกษา สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เมต้า การวิจัยในชั้นเรียน การค้นคว้าและศึกษางานวิจัยในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และการฝึกปฏิบัติการวิจัย

Course codes : 435611
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติ และคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 437501
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อาชีพ

ความหมายและความสำคัญของอาชีพ ประเภทและลักษณะของอาชีพ หลักการจัดมาตรฐานอาชีพสากล จริยธรรม ค่านิยม การเลือกอาชีพ และ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

Course codes : 437502
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาชีวิตและครอบครัว

ความหมายและรูปแบบของครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว การพัฒนาการดำรงชีวิตและครอบครัว จริยธรรมในการดำรงชีวิต การทำงานในชีวิตประจำวัน หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับครอบครัว

Course codes : 437511
Credit : 2(2-0-4)
งานช่างสำหรับการดำรงชีวิต

ความหมายและความสำคัญของงานช่างเพื่อการดำรงชีวิตและอาชีพ การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานตามลักษณะงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย การซ่อมแซมบำรุงรักษา การดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ

Course codes : 437512
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ

กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และการจัดการความรู้ที่ใช้ในงานอาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสถาบัน รายบุคคลและสังคม กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 437513
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอน วิธีสอน การออกแบบ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Course codes : 437541
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่องานอาชีพ

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี การวิเคราะห์ กระบวนการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 437542
Credit : 2(2-0-4)
งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การคัดเลือกวัสดุเหลือใช้เพื่อการประดิษฐ์ วางแผนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์

Course codes : 437543
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการธุรกิจครัวเรือน

ความหมายและหลักการระบบการทำธุรกิจครอบครัว การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการทำธุรกิจครอบครัว

Course codes : 437544
Credit : 2(2-0-4)
งานเกษตรเพื่ออาชีพ

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานเกษตรเพื่ออาชีพ ประเภทของงานเกษตร การจัดการงานเกษตรบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน

Course codes : 437545
Credit : 2(2-0-4)
สื่อมัลติมีเดียสำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อการสอน การใช้สื่อการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้และการประเมินผล

Course codes : 437546
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์พื้นฐาน

หลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์ สมบัติของโพลิเมอร์และเซรามิค โลหะวิทยาของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า ปฏิบัติการทางความร้อนของวัสดุ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

Course codes : 437547
Credit : 2(2-0-4)
ไฟฟ้าและการส่องสว่าง

ความปลอดภัยจากไฟฟ้า หลอดและดวงโคมไฟฟ้า มาตรฐานการส่องสว่าง การคำนวณและการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยวิธีลูเมนและจุด-จุด การต่อวงไฟฟ้าแสงสว่าง

Course codes : 437548
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการผลิตสำหรับครู

ชนิดและสมบัติของโลหะ การตัดโลหะ การหล่อและการทุบโลหะ การออกแบบแผ่นโลหะ เครื่องจักรกล สำหรับการผลิตแผ่นโลหะ เกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ การออกแบบแม่พิมพ์ และเบ้าพิมพ์ สำหรับกระบวนการ ขึ้นรูปโลหะ การสร้างเครื่องมือ

Course codes : 437549
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น

หลักการและทฤษฎีของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทความร้อน หลักการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็น วงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม วงจรทางกล การทำสูญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น

Course codes : 437550
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ การนำไปใช้และการประเมินผลสำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Course codes : 437551
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การเรียนการสอน และงานวิจัยในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Course codes : 437552
Credit : 2(2-0-4)
โปรแกรมสำเร็จเพื่อพัฒนางานอาชีพ

การวางแผนอย่างมีระบบในการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อพัฒนางานอาชีพ การออกแบบและการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการจัดการงานเอกสาร การคำนวณและสถิติ การนำเสนอสื่อ การจัดการระบบฐานข้อมูล การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อบริหารจัดการงานอาชีพ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 437699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การจัดทำงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

4 วิชาสำหรับคนที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู

Course codes : 400681
Credit : 6(0-24-6)
ปฏิบัติการสอน 1

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

Course codes : 400682
Credit : 6(0-24-6)
ปฏิบัติการสอน 2

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา

Course codes : 401572
Credit : 2(2-0-4)
ความเป็นครู

ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ และสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

Course codes : 404503
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษ) สำหรับครูในการเรียนการสอน ประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยการสื่อสารโดยตรง หรือผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์

Course codes : 415502
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพได้ตามความถนัดและความสนใจของตน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Course codes : 429502
Credit : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้ ออกแบบ และปรับปรุงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 429502
Credit : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้ ออกแบบ และปรับปรุงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้เทคโนโลยีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 430519
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารจัดการในห้องเรียน

หลักการ แนวคิดการบริหารจัดการในชั้นเรียน ทฤษฎีการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ การคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำโครงการทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ

Course codes : 433501
Credit : 2(2-0-4)
การวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การจัดทำคะแนนและการแปลความหมายคะแนน การตัดสินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร