ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) (วท.ม. (ชีวเคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ กล่าวขวัญ ศรีสุข * Medical Science
Inha University (2547)
รองศาสตราจารย์ จิตติมา เจริญพานิช * Ph.D. (Natural Science &Technology;)
Okayama University (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงกลด สารภูษิต * ปร.ด. ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร มั่นเจริญ * ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
มหาวิทยาลันมหิดล (2552)
อาจารย์ สมชาติ แม่นปืน * ปร.ด. ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 บังคับ

รหัสวิชา : 316502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล (Molecular and Cell Biology)

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เอนไซม์และการควบคุม การส่งสัญญาณของเซลล์ การแปรสภาพของเซลล์ การจำลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส การแปลรหัส การควบคุมการแสดงออกของยีน

รหัสวิชา : 316503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เมแทบอลิซึมและการควบคุม (Metabolisms and Regulations)

เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด และสารประกอบไนโตรเจน การผสมผสานเมแทบอลิซึม ผลของฮอร์โมนต่อวิถีเมแทบอลิซึม

รหัสวิชา : 316521
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล (Techniques in Biochemistry and Molecular Biology)

เทคนิคต่างๆ ทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคนิคการตัดต่อ การเพิ่มปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ การประยุกต์พันธุวิศวกรรม

รหัสวิชา : 316582
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Writing)

การค้นคว้าข้อมูล การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เล่มวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 316591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 1 (Seminar I)

316591 การนำเสนอ บทความวิจัยทางชีวเคมี จากวารสารทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 316592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การอภิปรายบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์

2 เลือก

รหัสวิชา : 301511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์สถิติ (Experimental Design and Statistical Analysis)

การตั้งสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผล การศึกษาในรูปต่าง ๆ โดยใช้ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 306511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จีโนมิกส์ (Genomics)

จีโนมของโปรแคริโอตและยูแคริโอต การวิเคราะห์จีโนม การศึกษายีนในจีโนมทั้งทางตรงและทางย้อนกลับ งานวิจัยในปัจจุบัน และเทคโนโลยียุคหลังจีโนมิกส์

รหัสวิชา : 307631
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง (Advanced Plant Biotechnology)

การค้นคว้าและวิจัยใหม่ทางด้านพันธุวิศวกรรมพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร ตลอดจนหลักการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยวิธีทางการสร้างดีเอ็นเอสายผสมและพันธุวิศวกรรม

รหัสวิชา : 316511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมี (Biochemistry)

ชีวโมเลกุลของไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมและกระบวนการควบคุม กระบวนการขจัดพิษ หน้าที่ของเอนไซม์ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของ ชีวโมเลกุลในเซลล์ที่มีชีวิต

รหัสวิชา : 316511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีของลิพิดและเยื่อหุ้มชีวภาพ (Biochemistry of Lipids and Biological Membranes)

ชีวเคมีของกรดไขมัน เอซิลกลีเซอรอล ฟอสโฟลิพิด สฟิงโกลิพิด สเตอรอล สเตอรอยด์ฮอร์โมน วิตามินที่ละลายในไขมัน โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มชีวภาพ และหัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับลิพิด

รหัสวิชา : 316512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้าง การทำงาน และการเร่งปฏิกิริยาของโปรตีน (Structure, Function, and Catalysis of Protein)

การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนในระดับต่างๆ โครงรูปของโปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน หน้าที่ของโปรตีน และการทำงานของเอนไซม์

รหัสวิชา : 316513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Biochemistry)

หลักการทางฟิสิกส์และเคมีในการศึกษาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของชีวโมเลกุล เทอร์โมไดนามิกส์ ชีวพลังงานศาสตร์ และกลศาสตร์ควอนตัม/กลศาสตร์โมเลกุล เทคนิคที่ใช้ในการทำบริสุทธิ์ การวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุล และวิธีการหาโครงสร้างสามมิติของชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 316514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาณทางชีวภาพ (Biosignaling)

หลักการของการสื่อสารของเซลล์ ระบบตัวรับสัญญาณ การสื่อสัญญาณ การควบคุมความต่างศักย์ของเยื่อหุ้มเซลล์ การส่งสัญญาณของเซลล์ในระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และมะเร็ง

รหัสวิชา : 316522
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Techniques in Animal Cell Culture)

เทคนิคสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในหลอดทดลอง การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเซลล์ไลน์ การเก็บรักษาเซลล์ การวิเคราะห์การรอดชีวิต การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางชีวเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 316523
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปัญหาพิเศษทางชีวเคมี (Special Problems in Biochemistry)

การทำวิจัยระยะสั้นด้านชีวเคมี การเขียนรายงาน จริยธรรมนักวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย

รหัสวิชา : 316531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีเชิงโภชนาการและการป้องกันโรค (Nutritional Biochemistry and Chemoprevention)

บทบาทของสารอาหารที่มีต่อร่างกายมนุษย์ เมแทบอลิซึมของสารอาหารในมนุษย์ ภาวะ ทุพโภชนาการ การประยุกต์โภชนาการในด้านสุขภาพ หัวข้อปัจจุบันทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้สารป้องกันทางด้านโภชนาการ

รหัสวิชา : 316532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อนุมูลอิสระทางชีววิทยาและการแพทย์ (Free Radicals in Biology and Medicine)

ชีวเคมีของอนุมูลอิสระ เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบอนุมูลอิสระ บทบาทของเหล็กและโลหะอื่นๆ ในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความเสียหายจากออกซิเดชันต่อลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก รวมทั้งกระบวนการซ่อมแซม ระบบป้องกันการออกซิเดชัน การเหนี่ยวนำสัญญาณชีวภาพและการกระตุ้นยีนจากตัวออกซิแดนท์

รหัสวิชา : 316532
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Animal Cell Culture)

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคที่จำเป็นในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รหัสวิชา : 316541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสิ่งแวดล้อมและการบำบัดทางชีวภาพ (Environmental Biochemistry and Bioremediation)

สารตกค้างในสิ่งแวดล้อม การประยุกต์เทคนิคทางชีวเคมีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้จุลินทรีย์บำบัด

รหัสวิชา : 316551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโปรตีนขั้นสูง (Advanced Protein Engineering)

โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน เทคนิคทางวิศวกรรมโปรตีนในการดัดแปลงสมบัติของโปรตีน ให้ได้โปรตีนชนิดใหม่หรือโปรตีนที่มีสมบัติดีขึ้น

รหัสวิชา : 316552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเมแทบอลิซึม (Metabolic Engineering)

วิธีการวิเคราะห์วิถีเมแทบอลิซึม กระบวนการในการออกแบบ และการดัดแปลงพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต

รหัสวิชา : 316553
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักในการควบคุมการแสดงออกของยีน (Principle of Gene Regulation)

กลไกทางชีวเคมี และตัวอย่างการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีน

รหัสวิชา : 316561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีประยุกต์ (Applied Biochemistry)

การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีกับงานด้านอื่น

รหัสวิชา : 316562
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์กรดนิวคลีอิก (Nucleic Acid Application)

โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก หน้าที่นอกเหนือจากการเป็นสารพันธุกรรม เทคโนโลยีทางด้านกรดนิวคลีอิก ดีเอ็นเอนาโนเทคโนโลยี และการประยุกต์ การสังเคราะห์ทางเคมีของกรดนิวคลีอิกและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์

รหัสวิชา : 316563
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์โปรตีโอมิกส์ (Applications of Proteomics)

ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ การสกัดแยกโปรตีนที่สนใจออกจากสารตัวอย่างทางชีวภาพ การแยกองค์ประกอบของเซลล์ การแบ่งแยกโปรตีนหรือเปปไทด์โดยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเชื่อมโยงกับแมสสเปกโทรมิเตอร์ การใช้สารไอโซโทปแบบเสถียรเพื่อวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยไม่ใช้สารไอโซโทป การใช้ชีวสารสนเทศในทางโปรตีโอมิกส์

รหัสวิชา : 316564
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แมสสเปคโทรเมทรีสำหรับศึกษาโมเลกุลทางชีวภาพ (Biological Mass Spectrometry)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแมสสเปกโทรเมทรีและเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางด้านชีวเคมีและชีววิทยา หลักการของการวิเคราะห์มวลโดยเครื่องมือต่างประเภท, กระบวนการแตกเป็นส่วนย่อย, และกระบวนการแตกตัวของไอออนสำหรับวิเคราะห์สารทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้แมสสเปกโทรเมทรีและแทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี สำหรับวิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเมทาบอไลต์

รหัสวิชา : 316571
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์ข้อมูลชีวภาพ (Biodata Analysis)

พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และชีวเคมี สำหรับการค้นหา การสร้าง การเรียนรู้ การเข้าใจ การวิเคราะห์ และการตีความหมายของข้อมูลทางชีวภาพ เพื่องานวิจัยทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 316572
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีวสารสนเทศและเหมืองข้อมูลชีวภาพประยุกต์ (Applied Bioinformatics and Biodata Mining)

การประยุกต์เทคนิค และวิธีการทางชีวสารสนเทศ และเหมืองข้อมูลชีวภาพเพื่องานวิจัยทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 316581
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมี (Current Topics in Biochemistry)

หัวข้อที่น่าสนใจทางชีวเคมีในปัจจุบัน หรืองานวิจัยทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 318583
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรด้านพิษวิทยาอาหาร (Selected Topic in Food Toxicology)

เรื่องพิษวิทยาทางอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภค ที่กำลังเป็นที่สนใจและเรื่องคาดว่ามีความสำคัญในอนาคต

รหัสวิชา : 318642
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering)

สมดุลย์มวลสารและสมดุลย์พลังงานแบบไม่คงตัว การไหลของของไหลและการผสมขั้นสูง การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวลสารขั้นสูง ปฏิกิริยาโฮโมจีเนียสและปฏิกิริยาเฮทเทอโรจีเนียส ที่สัมพันธ์กับการสร้างผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ การลดส่วนและการขยายส่วนหน่วยปฏิกิริยา

รหัสวิชา : 318644
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กระบวนการแยกสารชีวภาพ (Bioseparation Process)

กระบวนการหลักเกี่ยวกับดาวสตีม และหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการะบวนการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม การแยกสารชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมและเภสัชกรรม

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 316699
หน่วยกิต : 12(0-12-24)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวเคมีในระดับปริญญาโท การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือรายงานสืบเนื่องจากงานประชุมฉบับสมบูรณ์ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ