ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก) (ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จันทร์พนิต สุระศิลป์ *
อาจารย์ ประพาศน์ พฤทธิประภา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ ไชยสุริยา *
อาจารย์ เด่นชัย ปราบจันดี
อาจารย์ พรรณวลัย เกวะระ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 446501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก (English Language Studies in a Global Context)

คำศัพท์ที่เป็นคำเดียวโดดๆ และที่เป็นหน่วยรวม lexio-grammar, grammar of structure; grammar of orientation; grammar as a generative system รูปแบบของถ้อยความต่อเนื่อง ความสอดคล้อง การเชื่อมโยง ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาทางการ ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประวัติและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 446613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ (Research in English Language Teaching)

อ่านและอภิปรายงานวิจัยที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษา บทความ แนวโน้ม ประเด็น และวิธีสอนโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างการเรียนและการสอนในทุกระดับชั้น ศึกษาประเด็นในการเรียนการสอน ทั้งในด้านเนื้อหา บริบท กระบวนการ และการประเมินผล ทั้งในรูปแบบเดิม และแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 446637
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Applied Linguistics for English Language Teaching)

ทฤษฎีและสาขาของภาษาศาตร์ประยุกต์ ระบบเสียง ไวยากรณ์ และทฤษฎีไวยากรณ์ สำหรับผู้สอนภาษา การพัฒนาการสอนไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการสอนภาษา ประเด็นทางภาษาศาสตร์สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษา ภาษาศาสตร์เชิงคำนวนประยุกต์สำหรับผู้สอนภาษา การวิเคราห์ทางภาษาศาสตร์และการสร้างเครื่องมือเพื่อผู้สอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรที่เน้นด้านภาษาศาสตร์

รหัสวิชา : 446710
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการและระเบียบวิธีวิจัย (Research Methods and Methodologies)

ทักษะ และเทคนิคเกี่ยวกับวิธีวิจัย (กระบวนการทำวิจัยตามโครงการเฉพาะ) วิทยาการวิจัย (ปริทรรศน์ กลยุทธ์ และลีลาในงานวิจัย) การเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ การใช้อภิวาทกรรม ด้านการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่วิจัย ปัญหาสำคัญในการวิจัย การรับรู้ภาษาที่สองและภาษาศาสตร์ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในด้านการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุม

รหัสวิชา : 447600
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา (Research Paper Writing for Graduate Studies)

องค์ประกอบหลักและรูปแบบของเรียงความ การเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการเขียนร่างรายงานวิจัยแต่ละขั้นตอน การใช้ภาษาเชิงวิชาการในการนำเสนองานวิจัย แหล่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงและบรรณานุกรม การยกข้อความมากล่าวอ้างและการถอดความ การคัดลอกข้อความโดยไม่อ้างอิง และการเขียนโดยใช้บรรณานุกรรมระบบ APA

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 446898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือเชิงวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 446501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก (English Language Studies in a Global Context)

คำศัพท์ที่เป็นคำเดียวโดดๆ และที่เป็นหน่วยรวม lexio-grammar, grammar of structure; grammar of orientation; grammar as a generative system รูปแบบของถ้อยความต่อเนื่อง ความสอดคล้อง การเชื่อมโยง ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาทางการ ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประวัติและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 446613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ (Research in English Language Teaching)

อ่านและอภิปรายงานวิจัยที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษา บทความ แนวโน้ม ประเด็น และวิธีสอนโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างการเรียนและการสอนในทุกระดับชั้น ศึกษาประเด็นในการเรียนการสอน ทั้งในด้านเนื้อหา บริบท กระบวนการ และการประเมินผล ทั้งในรูปแบบเดิม และแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 446637
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Applied Linguistics for English Language Teaching)

ทฤษฎีและสาขาของภาษาศาตร์ประยุกต์ ระบบเสียง ไวยากรณ์ และทฤษฎีไวยากรณ์ สำหรับผู้สอนภาษา การพัฒนาการสอนไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการสอนภาษา ประเด็นทางภาษาศาสตร์สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษา ภาษาศาสตร์เชิงคำนวนประยุกต์สำหรับผู้สอนภาษา การวิเคราห์ทางภาษาศาสตร์และการสร้างเครื่องมือเพื่อผู้สอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรที่เน้นด้านภาษาศาสตร์

รหัสวิชา : 446710
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการและระเบียบวิธีวิจัย (Research Methods and Methodologies)

ทักษะ และเทคนิคเกี่ยวกับวิธีวิจัย (กระบวนการทำวิจัยตามโครงการเฉพาะ) วิทยาการวิจัย (ปริทรรศน์ กลยุทธ์ และลีลาในงานวิจัย) การเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ การใช้อภิวาทกรรม ด้านการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่วิจัย ปัญหาสำคัญในการวิจัย การรับรู้ภาษาที่สองและภาษาศาสตร์ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในด้านการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุม

รหัสวิชา : 447600
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา (Research Paper Writing for Graduate Studies)

องค์ประกอบหลักและรูปแบบของเรียงความ การเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการเขียนร่างรายงานวิจัยแต่ละขั้นตอน การใช้ภาษาเชิงวิชาการในการนำเสนองานวิจัย แหล่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงและบรรณานุกรม การยกข้อความมากล่าวอ้างและการถอดความ การคัดลอกข้อความโดยไม่อ้างอิง และการเขียนโดยใช้บรรณานุกรรมระบบ APA

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 446711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสมผสาน (Quantitative, Qualitative and Mixed-methods Research Approaches)

แนวทางการออกแบบวิจัยสามวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน ปรัชญาพื้นฐานแห่งการแสวงหาความรู้ กลยุทธ์ในการค้นคว้า และการวิจัยเฉพาะกรณี การเลือก แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาของการวิจัยในการค้นคว้าศึกษา

รหัสวิชา : 446741
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (Seminar in Teaching English as Global Language)

ความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายในโลกปัจจุบัน จากปริทรรศน์ทางสังคมและภาษาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลกและภาษากลางในประชาคมอาเซียน จากแนวคิดเรื่องวิธีสอนที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว วิทยาการสอนแบบแยกส่วนโยงส่วนอย่างครบวงจรโดยใช้แนวการเรียนการสอนแบบยึดองค์รวม

รหัสวิชา : 446849
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความก้าวหน้าด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (Advances in Teaching English as a Global Language)

ความเชื่อดั้งเดิมและความเป็นจริงในโลกปัจจุบันของการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลกและภาษากลางของอาเซียน รวมทั้งอาเซียน + 1, + 3 และ + 6 การพิจารณาปัญหา ความเป็นไปและความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่ใช้ปัจจุบัน ทั้งในทางทฤษฎี การปฏิบัติ และบริบทการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาใช้งาน และเป็นทรัพยากรการสื่อสารในโลก

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 446811
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเพื่อป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Writing for a Dissertation Proposal Defense)

การฝึกเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 3 บท ได้แก่ ‘บทนำ’ (ภูมิหลัง และปัญหาการวิจัย) ‘วรรณคดีที่เกิ่ยวข้อง’ และ ‘วิธีการวิจัย’ การเตรียมและฝึกนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 446812
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis and Interpretation)

แนวทางการอนุมานของการสืบค้นองค์ความรู้ การเข้าไปมีส่วนร่วม และสะท้อนความคิดเห็นในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเลือกกลวิธีและเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ให้ได้การตีความที่มีประสิทธิผล

รหัสวิชา : 446841
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาษา (Seminar in Technology and Innovations for Language Learning and Teaching)

การวิเคราะห์ การอภิปราย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนภาษา วิธีการใช้สื่อและนวัตกรรม การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา และการจัดทำเนื้อหาสำหรับสื่อประสม

รหัสวิชา : 446842
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ (Research on Curriculum and Instruction in English Language Teaching)

การวิเคราะห์แยกแยะและพัฒนาทฤษฎีกับการปฎิบัติในการสอนภาษาอังกฤษ เน้นหนักทางด้าน การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบประมวลวิชา วิทยาการสอน และการประเมินผลในบริบทของโลกและอาเซียน

รหัสวิชา : 446843
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยครุศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ (Research on Teacher Education in English Language Teaching)

การวิเคราะห์แยกแยะและพัฒนาต้นแบบครูมืออาชีพในด้านครุศึกษาทั้งก่อนและหลังประจำการ ในบริบทของโลกและอาเซียน การกำหนด ‘ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษ’ ที่เชื่อถือได้ รวมถึงการป้อนผลย้อนกลับให้ครู

รหัสวิชา : 446844
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นสำคัญของไวยากรณ์เพื่อการสอน (Main Issues in Pedagogical Grammar)

ทฤษฎีและการปฏิบัติของไวยากรณ์เพื่อการสอน บนพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ระบบสัมพันธ์หน้าที่ ซึ่งถือว่าภาษาเป็นต้นทุนและทรัพยากรในการสื่อสาร การสำรวจวิธีการที่หลักไวยากรณ์นำไปใช้เพื่อทำให้การสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมีความถูกต้องและคล่องแคล่ว

รหัสวิชา : 446845
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นสำคัญในการสอนเนื้อหาภาษาแบบบูรณาการ (Main Issues in Content and Language Integrated Learning)

การสอนเนื้อหาวิชาอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน การวิเคราะห์การสอนวิชาเหล่านั้นโดยยึดเนื้อหาเป็นพื้นฐานตามหลักการและแนวปฏิบัติใหม่ของการสอนเนื้อหาวิชาแบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 446846
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเรื่องคัดสรรทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการติดต่อข้ามวัฒนธรรม (Selected Topics in Communicative Language Teaching and Cross-Cultural Communication)

ปัญหาการสอนภาษาเพื่อสื่อสารในด้านการติดต่อข้ามวัฒนธรรมโดยเปลี่ยนผ่านไปเน้นภาษาอังกฤษแบบมีการศึกษาของผู้ไม่ใช่เจ้าของภาษาในท้องถิ่น ความสำคัญด้านปัญญาญาณ การสื่อสารระหว่างและภายในชาติ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและเป็นภาษาโลกในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 446847
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเรื่องคัดสรรในการรับและการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง (Selected Topics in First Language and Second Language Acquisition and Learning)

การรับรู้และการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สอง จากสมมุติฐานสำคัญ ๆ ทางภาษาศาสตร์จิตวิทยาปริชาน การทดสอบความถูกต้องของสมมุติฐานตามต้นแบบการรับภาษาที่สอง จากวิธีการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 446848
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างข้อทดสอบภาษาอังกฤษ (Test Construction and English Language Testing)

การสร้างข้อทดสอบเพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงทางทฤษฎี ความเที่ยงตรงภายนอก สหสัมพันธ์ และความเชื่อถีอได้ การออกแบบชุดแบบทดสอบทุกชนิด

รหัสวิชา : 446851
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการศึกษาเชิงพหุภาษาในอาเซียน (Seminar in Multilingual Education in ASEAN)

ความเชื่อดั้งเดิมและความเป็นจริงในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในสถานการณ์พหุภาษา ภาษาประจำชาติ ภาษาชาติพันธ์และภาษาพื้นเมือง หรือภาษาท้องถิ่นในบริบทของอาเซียน

รหัสวิชา : 446852
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยภาษาเขียน (English Syntactic Structure for Written Communication)

ทัศนมิติด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการเชื่อมโยงกับความหมาย การใช้ภาษา และสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ไวยากรณ์ในลักษณะการแยกหน่วยย่อยจากโครงสร้างที่ใหญ่กว่า และการวิเคราะห์บทอ่านที่เขียนด้วยภาษาที่ซับซ้อนเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 446998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือเชิงวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ