ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมอง จิตใจและการเรียนรู้) (วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู้))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ แหนจอน *
อาจารย์ ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ *
คณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรวิชาญ เกิดวิชัย *
อาจารย์ ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาพื้นฐานทางสถิติและการวิจัย

Course codes : 417521
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางสมอง จิตใจและการเรียนรู้

หลักการของกระบวนการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย หลักการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการวิจัยได้สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัย

2 วิชาบังคับ

Course codes : 415515
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการด้านจิตวิทยา

การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านจิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อความเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการด้านจิตวิทยา

Course codes : 415516
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้และการจูงใจ

ทฤษฎีการเรียนรู้และการจูงใจ กระบวนการปรึกษา การสร้างแรงจูงใจ การโค้ช การฝึกฝนและการเอื้ออำนวยบรรยากาศและพฤติกรรม การฝึกปฏิบัติประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจในสถานศึกษา สถานประกอบการหรือจากสถานการณ์อื่น ๆ ในชีวิตจริง รูปแบบการโค้ชที่เป็นทางเลือกต่าง

Course codes : 417511
Credit : 3(3-0-6)
ประสาทชีววิทยาของพฤติกรรม

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประสาททั้งในด้านการจัดระบบโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาท ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจและพฤติกรรม แนวคิดของการส่งสัญญาณของเซลประสาท สารสื่อประสาทและวิวัฒนาการของวงจรประสาท ประสาทชีววิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ ความจำ ภาษา อารมณ์และความผิดปกติทางจิตใจ

Course codes : 417512
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการการรู้คิด การเรียนรู้และสมอง

พัฒนาการของสมองในทุกช่วงวัย ระเบียบวิธีด้านประสาทวิทยาศาสตร์การรู้คิด ผลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อเซลประสาท ผลของการรับรู้ภาพ อารมณ์ การใส่ใจ ภาษา การเรียนแบบสองภาษา คณิตศาสตร์ ความเชี่ยวชาญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเซลประสาท การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์จำเพาะ ในสมองที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เพศ สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจและความชรา ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์การรู้คิดในการเรียนรู้

Course codes : 417513
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

โปรแกรมการศึกษาต่าง ๆ ที่ใช้สมองเป็นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเพิ่ม ความสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและขวา โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส รูปแบบการเรียนรู้ที่ถนัด (ถนัดการมองเห็น การฟัง การสัมผัสและถนัดเชิงตัวเลข)

Course codes : 417641
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยเชิงทดลองทางจิตวิทยาและการรู้คิด

การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบปัญหา งานวิจัยเชิงทดลองด้านจิตวิทยาการรู้คิดในด้านการ การเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ การวางแผนการวิจัย และการดำเนินการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยทาง ด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้

3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 415514
Credit : 2(2-0-4)
การปรับพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวทัศนะพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 415517
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการทางอารมณ์และการเรียนรู้

พัฒนาการทางอารมณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากงานวิจัยในอดีตถึงปัจจุบันในประเด็นของกระบวนการทำงาน พัฒนาการ วัฒนธรรมและประสาทวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านอารมณ์ในการพัฒนา การเรียนรู้และการสอน

Course codes : 415518
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการด้านการอ่านและการเขียน

กระบวนการทำงานของสมองและระบบประสาทที่มีต่อกระบวนการพัฒนาการอ่านและการเขียน กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านและการเขียน

Course codes : 415641
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ

การอภิปรายเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยทางด้านพัฒนาการของมนุษย์ ทุกวัย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจและการปรับตัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีในแต่ละช่วงวัย

Course codes : 416511
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการปรึกษา

หลักการและกระบวนการปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ เช่นจิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม มนุษย์นิยม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการปรึกษา

Course codes : 417514
Credit : 3(3-0-6)
การดูแลและการพัฒนาสมองเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้

กายวิภาคของสมอง พัฒนาการของสมองตั้งแต่ในครรภ์ วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ วิธีการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ได้แก่ การเจริญสติ อาหาร น้ำ การนอนหลับ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้

Course codes : 417515
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาพิเศษเพื่อจิตวิทยาการรู้คิด

ปัญหา สาเหตุและความต้องการ วิธีการตรวจสอบและประเมินบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตามหลักทางจิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยาศาสตร์

Course codes : 417516
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิดเพื่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

หลักการด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบหลักสูตรและการสอน งานวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน ได้แก่ การถ่ายโอน การคิดเชิงเหตุผล กระบวนการรู้คิดระดับสูง การเปลี่ยนแปลงมโนมติ การอธิบาย รูปแบบกระบวนการทางปัญญา การพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญ การคิดเชิงเหตุผลและธรรมชาติของเชาวน์ปัญญากับการตัดสินใจเลือก

Course codes : 417517
Credit : 3(3-0-6)
ประสาทวิทยาศาสตร์และความผิดปกติในพัฒนาการ

พัฒนาการของโรคทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และวิธีรักษา การบกพร่องด้านการคำนวณ อาการสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่ง และความบกพร่องด้านการเรียนรู้

Course codes : 417518
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาการรู้คิด

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาและกระบวนการทำงานของระบบประสาทและสมอง กระบวนการ รู้คิด การรับรู้ อารมณ์ ภาษา ความจำ การลืม การให้เหตุผล การตัดสินใจในการศึกษาวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิด

Course codes : 417519
Credit : 3(3-0-6)
ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงระบบ

ทฤษฎีพื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์เชิงระบบของระบบประสาทสัมผัส ระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทส่วนกลาง ระบบรับความรู้สึกจากร่างกาย ระบบการได้ยิน การมองเห็น การรับรสและการดมกลิ่น รวมทั้งระบบประสาทรับความรู้สึก การเคลื่อนไหว ระบบประสาทอัตโนมัติและระบบไหลเวียนโลหิต ตำแหน่งหน้าที่การทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ และการทำงานขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับอาการ ทางคลินิก

Course codes : 417622
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการวิจัยและการประเมินทางด้านจิตวิทยาการรู้คิด

กระบวนการวิจัยเพื่อการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความหมายของข้อมูลด้านประสาทวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีความต่างศักย์ไฟฟ้าของสมองที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านการเรียนรู้และจิตวิทยาการรู้คิด

4 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

Course codes : 417623
Credit : 3(1-4-4)
การฝึกประสบการณ์ด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้

ปฏิบัติการด้านสมองและจิตใจเพื่อพัฒนาด้านการเรียน การสอน จิตวิทยาการรู้คิด จิตวิทยาประสาทวิทยาศาสตร์หรือ ประสาทวิทยาศาสตร์ในองค์กร หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน หรือต่างประเทศ

5 วิทยานิพนธ์

Course codes : 417699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจและการเรียนรู้ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมวิจัย