ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมอง จิตใจและการเรียนรู้) (วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู้))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ แหนจอน *
อาจารย์ ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ *
คณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรวิชาญ เกิดวิชัย *
อาจารย์ ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาพื้นฐานทางสถิติและการวิจัย

รหัสวิชา : 417521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางสมอง จิตใจและการเรียนรู้ (Research method in Brain, Mind and Learning)

หลักการของกระบวนการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย หลักการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการวิจัยได้สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัย

2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 415515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการด้านจิตวิทยา (English for Academic Communication on Psychology)

การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านจิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อความเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการด้านจิตวิทยา

รหัสวิชา : 415516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้และการจูงใจ (Learning and Motivation)

ทฤษฎีการเรียนรู้และการจูงใจ กระบวนการปรึกษา การสร้างแรงจูงใจ การโค้ช การฝึกฝนและการเอื้ออำนวยบรรยากาศและพฤติกรรม การฝึกปฏิบัติประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจในสถานศึกษา สถานประกอบการหรือจากสถานการณ์อื่น ๆ ในชีวิตจริง รูปแบบการโค้ชที่เป็นทางเลือกต่าง

รหัสวิชา : 417511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสาทชีววิทยาของพฤติกรรม (Neurobiology of Behavior)

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประสาททั้งในด้านการจัดระบบโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาท ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจและพฤติกรรม แนวคิดของการส่งสัญญาณของเซลประสาท สารสื่อประสาทและวิวัฒนาการของวงจรประสาท ประสาทชีววิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ ความจำ ภาษา อารมณ์และความผิดปกติทางจิตใจ

รหัสวิชา : 417512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พัฒนาการการรู้คิด การเรียนรู้และสมอง (Cognitive Development, Learning, and Brain)

พัฒนาการของสมองในทุกช่วงวัย ระเบียบวิธีด้านประสาทวิทยาศาสตร์การรู้คิด ผลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อเซลประสาท ผลของการรับรู้ภาพ อารมณ์ การใส่ใจ ภาษา การเรียนแบบสองภาษา คณิตศาสตร์ ความเชี่ยวชาญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเซลประสาท การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์จำเพาะ ในสมองที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เพศ สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจและความชรา ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์การรู้คิดในการเรียนรู้

รหัสวิชา : 417513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Strategies for Brain- Based Learning)

โปรแกรมการศึกษาต่าง ๆ ที่ใช้สมองเป็นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเพิ่ม ความสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและขวา โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส รูปแบบการเรียนรู้ที่ถนัด (ถนัดการมองเห็น การฟัง การสัมผัสและถนัดเชิงตัวเลข)

รหัสวิชา : 417641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยเชิงทดลองทางจิตวิทยาและการรู้คิด (Seminar on Experimental Research in Cognitive Psychology)

การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบปัญหา งานวิจัยเชิงทดลองด้านจิตวิทยาการรู้คิดในด้านการ การเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ การวางแผนการวิจัย และการดำเนินการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยทาง ด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้

3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 415514
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวทัศนะพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 415517
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พัฒนาการทางอารมณ์และการเรียนรู้ (Emotional Development and Learning)

พัฒนาการทางอารมณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากงานวิจัยในอดีตถึงปัจจุบันในประเด็นของกระบวนการทำงาน พัฒนาการ วัฒนธรรมและประสาทวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านอารมณ์ในการพัฒนา การเรียนรู้และการสอน

รหัสวิชา : 415518
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พัฒนาการด้านการอ่านและการเขียน (Reading and Writing Development)

กระบวนการทำงานของสมองและระบบประสาทที่มีต่อกระบวนการพัฒนาการอ่านและการเขียน กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านและการเขียน

รหัสวิชา : 415641
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ (Seminar on Developmental Psychology)

การอภิปรายเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยทางด้านพัฒนาการของมนุษย์ ทุกวัย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจและการปรับตัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีในแต่ละช่วงวัย

รหัสวิชา : 416511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการปรึกษา (Theories of Counseling)

หลักการและกระบวนการปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ เช่นจิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม มนุษย์นิยม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการปรึกษา

รหัสวิชา : 417514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดูแลและการพัฒนาสมองเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ (Brain Care and Development for Improving Learning Competencies)

กายวิภาคของสมอง พัฒนาการของสมองตั้งแต่ในครรภ์ วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ วิธีการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ได้แก่ การเจริญสติ อาหาร น้ำ การนอนหลับ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้

รหัสวิชา : 417515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาพิเศษเพื่อจิตวิทยาการรู้คิด (Special Education for Cognitive Psychology)

ปัญหา สาเหตุและความต้องการ วิธีการตรวจสอบและประเมินบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตามหลักทางจิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 417516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิดเพื่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Cognitive Psychology for ฺBrain- Based Learning)

หลักการด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบหลักสูตรและการสอน งานวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน ได้แก่ การถ่ายโอน การคิดเชิงเหตุผล กระบวนการรู้คิดระดับสูง การเปลี่ยนแปลงมโนมติ การอธิบาย รูปแบบกระบวนการทางปัญญา การพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญ การคิดเชิงเหตุผลและธรรมชาติของเชาวน์ปัญญากับการตัดสินใจเลือก

รหัสวิชา : 417517
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสาทวิทยาศาสตร์และความผิดปกติในพัฒนาการ (Neuroscience and Developmental Disorders)

พัฒนาการของโรคทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และวิธีรักษา การบกพร่องด้านการคำนวณ อาการสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่ง และความบกพร่องด้านการเรียนรู้

รหัสวิชา : 417518
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาการรู้คิด (Foundation of Cognitive Psychology)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาและกระบวนการทำงานของระบบประสาทและสมอง กระบวนการ รู้คิด การรับรู้ อารมณ์ ภาษา ความจำ การลืม การให้เหตุผล การตัดสินใจในการศึกษาวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิด

รหัสวิชา : 417519
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Neuroscience)

ทฤษฎีพื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์เชิงระบบของระบบประสาทสัมผัส ระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทส่วนกลาง ระบบรับความรู้สึกจากร่างกาย ระบบการได้ยิน การมองเห็น การรับรสและการดมกลิ่น รวมทั้งระบบประสาทรับความรู้สึก การเคลื่อนไหว ระบบประสาทอัตโนมัติและระบบไหลเวียนโลหิต ตำแหน่งหน้าที่การทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ และการทำงานขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับอาการ ทางคลินิก

รหัสวิชา : 417622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการวิจัยและการประเมินทางด้านจิตวิทยาการรู้คิด (Research Methods and Assessment in Cognitive Psychology)

กระบวนการวิจัยเพื่อการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความหมายของข้อมูลด้านประสาทวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีความต่างศักย์ไฟฟ้าของสมองที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านการเรียนรู้และจิตวิทยาการรู้คิด

4 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

รหัสวิชา : 417623
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การฝึกประสบการณ์ด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้ (Internship in Brain, Mind and Learning)

ปฏิบัติการด้านสมองและจิตใจเพื่อพัฒนาด้านการเรียน การสอน จิตวิทยาการรู้คิด จิตวิทยาประสาทวิทยาศาสตร์หรือ ประสาทวิทยาศาสตร์ในองค์กร หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน หรือต่างประเทศ

5 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 417699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจและการเรียนรู้ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมวิจัย