ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 233 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 6 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ถิรพิทย์ สุบงกช *
อาจารย์ ธาราธีร์ ศรีจันทร์ *
อาจารย์ ภัทรวดี ศรีคุณ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศนันท์ วีระพล *
อาจารย์ สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา

รหัสวิชา : 790201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม (English for Pharmaceutical Profession)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านเภสัชกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านเภสัชกรรม

รหัสวิชา : 999041
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 999042
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 999043
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 228102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 414101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้นำ หน้าที่ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ

1.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 306106
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์

รหัสวิชา : 309103
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ ในทะเล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวัน และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

1.1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา : 302114
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Calculus for Health Science)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิว ลำดับและอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 303105
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป (General Chemistry)

ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอมเบื้องต้น สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายเอเควียส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน เทอร์โมไดนามิกส์ และจลน์ศาสตร์ โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติพีรีออดิก ธาตุเรพรีเซนเตติฟ และธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 303106
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)

ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 303105

รหัสวิชา : 303222
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I)

การเกิดพันธะเคมีของสารประกอบคาร์บอน การจำแนกสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น อะลิฟาติกและอะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอซิลิก และอนุพันธ์

รหัสวิชา : 303224
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)

การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไนโตรเจน โพลิไซคลิก อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก สเปคโตรสโคปิกขั้นพื้นฐานของสารอินทรีย์ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์และไขมัน

รหัสวิชา : 303225
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1 (Fundamental Organic Chemistry Laboratory I)

เทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในอินทรีย์เคมี เช่น การตกผลึก การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวการกลั่น การสกัดและโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ รวมทั้งวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยวิธีเคมี

รหัสวิชา : 303226
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 2 (Fundamental Organic Chemistry Laboratory II)

เทคนิคการสังเคราะห์สารอินทรีย์จากปฏิกิริยาเคมีชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 303230
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)

เคมีเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมีสมดุลระหว่างวัฏภาคในระบบของสารบริสุทธิ์ และสารละลาย จลนศาสตร์เคมีและเคมีพื้นผิว

รหัสวิชา : 308108
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทางการแพทย์ (Medical Physics)

ฟิสิกส์ทั่วไปที่ประยุกต์ได้กับทางการแพทย์ กลศาสตร์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย กลศาสตร์ของไหลกับการหมุนเวียนโลหิต อุณหพลศาสตร์กับความร้อนในร่างกาย เสียงกับการได้ยิน แสงกับการเห็น ไฟฟ้าและแม่เหล็กกับปรากฏการณ์ในสิ่งมีชีวิต คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์นิวเคลียร์กับการรักษาโรคและวินิจฉัย รวมทั้งหลักการทางฟิสิกส์ในทางการแพทย์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 308109
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ (Medical Physics Laboratory)

ทดลองในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308108

1.2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก

รหัสวิชา : 680101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้างตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบ ดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 680102
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะโครงสร้างตำแหน่ง และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 680201

รหัสวิชา : 681162
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์ (Cell and Molecular Biology)

ความรู้ในปัจจุบันของสิ่งมีชีวิต หลักการและใจความสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การจัดระเบียบโครงสร้างและองค์ประกอบภายใน และหน้าที่ของเซลล์ทั้งในระดับรูปร่างสัณฐานและในระดับโมเลกุล ระบบการขนส่งผ่านผนังเซลล์ กลไกการทำงานของสารพันธุกรรม สารประกอบโครงสร้างของเซลล์ กระบวนการเมแทบอลิสมและระบบพลังงาน การเจริญเติบโตและวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่จำเพาะ กระบวนการตอบสนองต่อภัยอันตรายของเซลล์

รหัสวิชา : 682323
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)

หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ ชีวเคมีของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคน ปฏิกิริยาระหว่างโฮสและจุลชีพ ศึกษาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ศึกษาหลักการทางภูมิคุ้มกันที่ร่างกายใช้ต่อต้านการติดเชื้อ ยาชนิดต่างๆที่ใช้ในการรักษา การป้องกันให้พ้นจากการติดเชื้อ และระบาดวิทยา นำความรู้มาใช้ทางภาคปฏิบัติการในการแยกและจำแนกชนิดเชื้อจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยรวมทั้งนำเทคนิคทางซีโรโลยีและความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช้ เพื่อการวินิจฉัยโรค

รหัสวิชา : 791271
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ 1 (Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy I)

โครงสร้างประเภทและสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนโปรตีนลิปิดและกรดนิวคลีอิกชีวเคมีของเลือดสมบัติและการทำงานของเอนไซม์กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมนโภชนาการเมตาบอลิสมของวิตามินและแร่ธาตุวิธีการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรมการสร้างโปรตีนการควบคุมการแสดงออกของยีนหลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลรวมทั้งชีวสารสนเทศที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เน้นด้านเภสัชศาสตร์

รหัสวิชา : 791272
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ (Medical Biochemistry Laboratoryfor Doctor of Pharmacy)

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับรายวิชา 791271 ชีวเคมีการแพทย์สำหรับ เภสัชศาสตร์ 1

รหัสวิชา : 791273
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2 (Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II)

ปัจจัยแปรและความผิดปกติทางเมตาบอลิสมเชิงพันธุกรรมโรคและความผิดปกติที่มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนลิพิดสเตียรอยด์โปรตีนเบสโลหะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกล้ามเนื้อเลือดระบบขนส่งเอ็นซัยม์โรคจากพันธุกรรมโลหิตวิทยา จรรยาบรรณในการดูแลและการป้องกัน

1.2.2.1 กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพและการบริบาลเภสัชกรรม

รหัสวิชา : 791232
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 1 (Pathophysiology for Doctor of Pharmacy I)

กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ เน้นพยาธิสภาพของเซลล์ และพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกัน โดยศึกษากลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต่าง ๆ เพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

รหัสวิชา : 791233
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 2 (Pathophysiology for Doctor of Pharmacy II)

กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ เน้นพยาธิสรีวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหายใจ และระบบทางเดินอาหารได้ โดยศึกษากลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต่าง ๆ เพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

รหัสวิชา : 791234
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 (Pathophysiology for Doctor of Pharmacy III)

กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ เน้นพยาธิสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ภาวะโภชนาการ ระบบเลือดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคในเด็ก โดยศึกษากลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต่างๆเพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

รหัสวิชา : 791331
หน่วยกิต : 4(4-0-8)
เภสัชวิทยา 1 (Pharmacology I)

หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้ยาบำบัดโรคการเปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกายหลักการทั่วไปกลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุลระดับเซลล์และระดับอวัยวะกลไกการออกฤทธิ์ข้อควรระวังอาการข้างเคียงของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารยาที่มีผลต่อระบบเลือดรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเลือด จรรยาบรรณในการใช้ยา

รหัสวิชา : 791332
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1 (Pharmacology Laboratory I)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรรพคุณการใช้ข้อควรระวังอาการข้างเคียงอาการอันมิได้คาดหมายข้อบ่งใช้ข้อห้ามใช้กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทสัมผัสระบบการย่อยอาหารวิตามินจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง

รหัสวิชา : 791333
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยา 2 (Pharmacology II)

หลักการทั่วไปกลไกการออกฤทธิ์ของยาแม่บทในระดับโมเลกุลระดับเซลล์และระดับอวัยวะข้อควรระวังอาการข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันยาแก้แพ้ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความเจ็บปวดยาที่ใช้ในโรคหืดยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อยาต้านแบคทีเรียเชื้อราไวรัสและปรสิตยาต้านมะเร็งยาฆ่าเชื้อยาตา ยาที่ใช้ทาภายนอกการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีภาวะการทำงานของตับและไตผิดปกติหลักการทางพิษวิทยา อยาต้านพิษอและเภสัชพันธุศาสตร์จรรยาบรรณในการใช้ยา

รหัสวิชา : 791334
หน่วยกิต : 4(4-0-8)
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์คลินิก (Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics)

การนำหลักการทางเภสัชจลนพลศาสตร์มาใช้ในการกำหนดขนาดและความถี่ของการให้ยา การติดตามตรวจปรับระดับยาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายการวัดและแปลผลระดับยาในเลือดหรือในของเหลวชีวภาพอื่น ๆ การประเมินความเสี่ยงในการเกิดพิษของยาจากขนาดและความถี่ของการให้ยาต่างๆเพื่อให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเอื้อประโยชน์ของยาปัจจัยทางชีวภาพคุณสมบัติทางกายภาพของยารูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาวิธีการให้ยาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงยาการขจัดยาการใช้แบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในร่างกายต่อเวลากระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์หลักในการคำนวณและปรับแบบแผนการให้ยาให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคนบนพื้นฐานของค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์

รหัสวิชา : 791431
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พิษวิทยา (Toxicology)

พิษของยา เครื่องสำอาง สิ่งเจือปนในอาหาร สารพิษในที่อยู่อาศัย สารที่ใช้ในทางเกษตรกรรม ยาเสพติด เนื้อหาครอบคลุมอาการพิษ การแก้ไขอาการ การป้องกันอันตราย การตรวจสอบทั้งวิธีวิเคราะห์เบื้องต้นและการทดสอบเพื่อยืนยันทางนิติเวช จรรยาบรรณด้านการป้องกันพิษจากยาและสาร

รหัสวิชา : 791432
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การทบทวนข้อมูลยาใหม่ (Current Drug Review)

การทบทวนข้อมูลยา การนำเสนอเกี่ยวกับยาใหม่ที่กำหนดให้การประเมินคุณค่าทางเภสัชวิทยาคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการที่จะนำยานั้นมาบำบัดรักษาโรค การเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่และยาเก่าที่ใช้แพร่หลายทางคลินิกจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 791433
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เภสัชวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology)

ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาคลินิก การใช้ยาอย่างสมเหตุตามหลักการทั่วไปของการรักษาโรคที่ถูกต้อง การใช้ยาตามข้อบ่งใช้รอง การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ผลไม่พึงประสงค์และปฏิกิริยาระหว่างยา เนื้อหาครอบคลุมยาที่รักษาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของระบบประสาท โรคของระบบภูมิคุ้มกัน โรคของระบบฮอร์โมน โรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคกระดูกและข้อ โรคติดเชื้อ ตลอดจนหลักการของวิธีการรักษาโรคตามเภสัชวิทยาแนวใหม่ที่คาดว่าจะเป็นวิธีการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 791434
หน่วยกิต : 5(4-3-8)
เภสัชบำบัด1 (Pharmacotherapeutics I)

บทนำสู่วิชาเภสัชบำบัดประยุกต์เน้นหลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยการตรวจสอบใบสั่งยาหรือยาที่ผู้ป่วยได้รับสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยการตรวจร่างกายพื้นฐานหลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและอาการแสดงทางคลินิกการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปฏิกิริยาระหว่างยาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักการเภสัชจลนพลศาสตร์คลินิกหลักการพื้นฐานในการจ่ายยาระบบการกระจายยาและความปลอดภัยในการใช้ยาการจัดทำบันทึกกิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมการทำประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยระบาดวิทยาสาเหตุการเกิดโรคพยาธิสรีรวิทยาการแสดงออกทางคลินิกหลักการวินิจฉัยและการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่างความผิดปกติทางผิวหนัง ความผิดปกติทางสูตินรีเวชความผิดปกติที่พบบ่อยในสตรีมีครรภ์

รหัสวิชา : 791435
หน่วยกิต : 5(4-3-8)
เภสัชบำบัด 2 (Pharmacotherapeutics II)

การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาดวิทยาพยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคการแสดงออกทางคลินิกหลักการวินิจฉัยและการรักษาของโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจล้มเหลวโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความผิดปกติของไตโรคเบาหวานความผิดปกติของระบบตาหูคอจมูกระบบหายใจและโรคติดเชื้อเบื้องต้นโดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยการฝึกทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์และทำประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยการหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วยการติดตามผลการรักษาการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยาการส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จำเป็นการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิกประเด็นจรรยาบรรณในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 791436
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การรักษาโรคที่พบบ่อย (Treatment in Common Diseases)

หลักการรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยในร้านยาและโรงพยาบาลตัวอย่างเช่น โรคข้อและกระดูก โรคในระบบทางเดินหายใจ ตัวอย่างเช่นโรคหอบหืด โรคเลือดผิดปกติโรคภูมิแพ้ และโรคปวดหัวไมเกรนรวมทั้งการคัดกรอง การประเมินสุขภาพเบื้องต้น ซักประวัติ และทักษะการปฏิบัติงานตามหลักการจ่ายยาที่ดี ประเมินแผนการรักษาเบื้องต้น ค้นหา ติดตามปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้ยา หากมีความจำเป็นสามารถส่งต่อตามระบบได้ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย จรรยาบรรณในการดูแลผู้ป่วย

รหัสวิชา : 791481
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชสนเทศ (Pharmacoinformatics)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยบริการเภสัชสนเทศมุ่งเน้นการจัดการสารสนเทศ งานเภสัชกรรมการบริการข้อสนเทศอย่างเป็นระบบการประเมินข้อมูลทางยาจากแหล่งข้อมูลทุกระดับกิจกรรมสนับสนุนงานเภสัชกรรมปฏิบัติความปลอดภัยของผู้ป่วยจรรยาบรรณในการเก็บและให้ข้อสนเทศ

1.2.2.2 กลุ่มวิชาเภสัชภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 791201
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 (Pharmaceutical Quality Control I)

ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ข้อกำหนดหลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรการไตเตรทกรด–ด่างการไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ์การไตเตรทโดยใช้วิธีตกตะกอนการไตเตรทโดยใช้ปฏิกิริยาเชิงซ้อนหลักการวิเคราะห์โดยวิธีโพเทนทิออเมตรีปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเภสัชภัณฑ์การคำนึงถึงจรรยาบรรณในการควบคุมและประกันคุณภาพ

รหัสวิชา : 791211
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)

การจำแนกพวก การตรวจสอบ การพิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้น ทั้งทางเภสัชเคมีและเภสัชชีวภาพของเภสัชพฤกษ์ต่างๆที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การบำบัดรักษา การป้องกัน และระบบนิเวศ โดยเน้นพันธุ์เภสัชพฤกษ์ที่มีอยู่ในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง

รหัสวิชา : 791221
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology)

เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆคำจำกัดความความหมายการจำแนกประเภทส่วนประกอบสำคัญการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมเทคนิคการเตรียมเบื้องต้น

รหัสวิชา : 791222
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชกรรม 1 (Pharmaceutics I)

รูปแบบของยาสำเร็จรูปหลักการเทคนิคGMP/PIC–Sเบื้องต้นคุณสมบัติทางกายภาพรวมถึงการละลายและเทคนิคในการเพิ่มการละลายสารละลายและคุณสมบัติของสารละลายหลักการอื่นๆที่ใช้ในการเตรียมยาสำเร็จรูปในรูปแบบยาน้ำการปรุงยาผสมยาการเก็บรักษาตลอดจนศึกษาจลนพลศาสตร์ของความคงตัวและการสลายตัวของยา

รหัสวิชา : 791301
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชเคมี 1 (Pharmaceutical Chemistry I)

ความรู้พื้นฐานทางเคมียาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์วิถีเมแทบอลิซึมคุณสมบัติทางกายภาพ วิธีการสังเคราะห์การดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาชายาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดยาที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะ ยาที่มีผลต่อระบบเลือด

รหัสวิชา : 791302
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 (Pharmaceutical Quality Control II)

ความรู้เบื้องต้นและปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีโครมาโตกราฟีและเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความรู้เบื้องต้นในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในการควบคุมและประกันคุณภาพ

รหัสวิชา : 791303
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชเคมี 2 (Pharmaceutical Chemistry II)

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์วิถีเมแทบอลิซึมคุณสมบัติทางเคมีวิธีการสังเคราะห์เชิงกายภาพ การดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพยาต้านมะเร็งยาต้านไวรัสสเตอรอยด์ยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้ไอยาลดกรดยูริคยาไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ฮีสตามีนและยาต้านฮีสตามีนยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร

รหัสวิชา : 791311
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
เภสัชเวท 1 (Pharmacognosy I)

คำจำกัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยาจากธรรมชาติสัณฐานวิทยาอนุกรมวิธานการตรวจสอบลักษณะทางจุลภาคของผงยาสมุนไพรและสมุนไพรที่มีใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานการให้คำปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามกลุ่มขององค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญการตรวจสอบเบื้องต้นวิธีการสกัดแยกกระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติมาตรฐานสมุนไพรการตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรตามข้อกำหนดในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 791312
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชเวท 2 (Pharmacognosy II)

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพิษและอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางจากธรรมชาติหลักเภสัชกรรมแผนไทย การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรในลักษณะของการสัมมนาจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 791321
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
เภสัชกรรม 2 (Pharmaceutics II)

รูปแบบหลักการเทคนิคในการเตรียมการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาตำรับของเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นยาเตรียมประเภทเนื้อผสมทั้งจำพวกของแข็งของเหลวและกึ่งแข็งรวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพที่นำไปประยุกต์ใช้กับเภสัชภัณฑ์รูปแบบเหล่านี้

รหัสวิชา : 791322
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
เภสัชกรรม 3 (Pharmaceutics III)

เทคโนโลยีของผงยาขนาดและการกระจายขนาดการวัดขนาดของผงยาในทางเภสัชกรรมการไหลของผงยาคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ยาในรูปแบบของแข็งโดยเน้นยาเม็ดยาแคปซูลยาเม็ดเคลือบรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆในการประดิษฐ์ยา

รหัสวิชา : 791421
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ์ (Sterile Pharmaceutical Product and Bioproducts)

เทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยารูปแบบของแข็งกึ่งแข็งและของเหลว ที่ปราศจากเชื้อ รวมถึงชีววัตถุโดยเน้นด้านยาฉีดยาตาและผลิตภัณฑ์ที่ให้ทางเส้นเลือดการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานหลักเกณฑ์การผลิตที่ดีของโรงงานผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมการเลือกใช้ภาชนะบรรจุการเก็บรักษาให้เหมาะสม

1.2.2.3 กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

รหัสวิชา : 791141
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม (Introduction to Pharmacy Profession)

บทนำเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หลักสูตร สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จรรยาบรรณ บทบาทของเภสัชกรกับงานสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

รหัสวิชา : 791341
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อสุขภาพ นโยบายและระบบสุขภาพของประเทศไทย ระบบยาและการจัดการระบบยา การวางแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุข กำลังคนด้านสุขภาพ บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรมในงานสาธารณสุขและการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ

รหัสวิชา : 791342
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม (Laws and Ethics in Pharmacy)

หลักกฎหมายเบื้องต้นและประเภทต่างๆของกฎหมายเจตนารมณ์และสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรในสังคมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมปรัชญาการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม การประยุกต์และการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่างๆ

รหัสวิชา : 791343
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ (Quality Management in Health Care Organization)

แนวคิดเรื่องการจัดการระบบคุณภาพการประเมินคุณภาพการประเมินและจัดการความเสี่ยงการนำระบบคุณภาพไปใช้การประเมินผลลัพธ์โดยเน้นให้นิสิตเข้าใจหลักการกระบวนการเครื่องมือต่างๆและการนำข้อมูลที่เก็บได้มาประเมิน ความสามารถนำหลักการการจัดการคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์กรสุขภาพโดยการศึกษาจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานและการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา

รหัสวิชา : 791441
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม (Social and Behavioural Aspects in Pharmacy)

แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมวิทยาในการให้บริการทางเภสัชกรรม และพฤติกรรมการบริโภคด้านยาและการบริการเภสัชกรรม ตลอดจนอิทธิพลและปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคด้านยาและบริการทางเภสัชกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคยาและการบริการเภสัชกรรม

รหัสวิชา : 791442
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา (Consumer Protection in Foods and Drugs)

หลักการนโยบายและแผนงานของรัฐกฎข้อบังคับระเบียบในการคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิของผู้บริโภคการดำเนินงานในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ์สิทธิและการคุ้มครองกลวิธีในการดำเนินงานเน้นทางด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 791443
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารทางเภสัชศาสตร์ (Pharmacy Administration)

หลักการการบริหารจัดการองค์กรและองค์การการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในวิชาชีพเภสัชกรรมบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาวิชาชีพ

รหัสวิชา : 791444
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชศาสตร์ชุมชน (Community Pharmacy)

หลักการของการจัดการ การดำเนินงานในร้านยาตามแนวทางของเภสัชกรรมปฏิบัติที่ดี ทิศทางของธุรกรรม ทั้งในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศหลักการบริหารธุรกิจที่จำเป็นต่อวิชาชีพการวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้องปัญหาที่สำคัญแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปประยุกต์กับการเตรียมการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจร้านยาจรรยาบรรณปฏิบัติอย่างเหมาะสมในร้านยา

รหัสวิชา : 791446
หน่วยกิต : 3(2-3-3)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ (Research Methodology and Biostatistics for Pharmacy Student)

กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบการเลือกหัวข้อวิจัยตัวแปรการวางแผนและออกแบบงานวิจัยการเก็บข้อมูลเครื่องมือเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปการแปลผลข้อมูลการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสาขาต่างๆจรรยาบรรณในกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 791541
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ (Professional Communication)

หลักการและทักษะ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การจัดทำสื่อสุขศึกษา เน้นการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริงสำหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารด้านการบริบาลผู้ป่วยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น ๆ จรรยาบรรณในการสื่อสาร

รหัสวิชา : 791542
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เภสัชสาธารณสุขในชุมชน (Public Health Pharmacy in Community)

การฝึกทักษะปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน การค้นหาและวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน มุ่งเน้นการทำความรู้จักชุมชนและการทำงาน ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขด้วยความรับผิดชอบ

รหัสวิชา : 791543
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เภสัชระบาดวิทยา (Pharmacoepidemiology)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบาดวิทยาและเภสัชระบาดวิทยา การนําข้อมูลทางเภสัชระบาดวิทยาไปประยุกต์ใช้ เครื่องมือและการประเมินผลทางเภสัชระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย และรูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่เกี่ยวข้องและการประเมินผล การอ่านและวิเคราะห์งานวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา

รหัสวิชา : 791544
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoeconomics)

หลักการของเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและเภสัชเศรษฐศาสตร์เครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์การประยุกต์ใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม จรรยาบรรณในการวิเคราะห์

1.2.2.4 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

รหัสวิชา : 791451
หน่วยกิต : 7(0-28-14)
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Clerkship: Pharmacy Training)

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและ/หรือร้านยากระบวนการสั่งจ่ายยาการประเมินความถูกต้องปลอดภัยการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายเรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ที่มีในสถานบริการสาธารณสุขการจัดเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การกระจายยาไปยังผู้ป่วย รวมไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมงปฏิบัติการ

1.2.2.5 การฝึกปฏิบัติงาน Clerkships ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

รหัสวิชา : 791551
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน (Clerkship: Community Pharmacy)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการการดำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาการจ่ายยาการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยาโรคและการดูแลรักษาตนเองการจ่ายยาโดยไม่มี ใบสั่งยาของแพทย์เพื่อการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังการพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

รหัสวิชา : 791552
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (Clerkship: Ambulatory Care)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกการเข้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆในการดูแลผู้ป่วยประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาและการจ่ายยาการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยาโรคและการดูแลรักษาตนเองการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังการพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

รหัสวิชา : 791553
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ (Clerkship: Medicine)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอายุรกรรมการเข้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆในการดูแลผู้ป่วยการวางแผนและติดตามการใช้ยาการให้บริการสารสนเทศทางยาการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยการพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

รหัสวิชา : 791554
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานระบบยา (Clerkship: Pharmaceuticl System Practice)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการด้านเภสัชกรรมของสถานพยาบาลการจ่ายยารูปแบบต่างๆสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ ประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลการประเมินคุณค่าการนำเสนอสารสนเทศทางยาแก่ผู้สอบถามการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่หน่วยให้บริการการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดการตีพิมพ์จดหมายข่าวสารและวารสารการประเมินผลการใช้ยาการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาการบริหารจัดการและการก่อตั้งหน่วยให้บริการทางยา การพัฒนาทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆและประชาชน

รหัสวิชา : 794651
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง (Clerkship: Advanced Clinical Pharmacy)

การฝึกปฏิบัติงานในหลักการขั้นสูงและเภสัชกรรมคลินิกปฏิบัติในแนวลึกด้านการบริการเภสัชสนเทศการให้คำปรึกษาด้านยาการปรับระดับยาเพื่อการบำบัดรักษาโภชนบำบัดการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเหลวชีวภาพและอนุมูลเกลือแร่ในร่างกายการติดตามผลการใช้ยาการเตรียมยาเฉพาะอย่างการเตรียมยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำการเตรียมยาที่มีพิษต่อร่างกายบูรณาการขององค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงคลินิกปฏิบัติจรรยาบรรณ การสัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก

รหัสวิชา : 794652
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานยาเตรียมเฉพาะราย (Clerkship: Extemporaneous Preparation)

การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมเภสัชภัณฑ์การเตรียมเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อรับประทานและยาเตรียมปราศจากเชื้อการศึกษาความคงสภาพเบื้องต้น

รหัสวิชา : 794653
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม (Clerkship: Pharmaceutical Care in Special Group)

การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยพิเศษ โดยเน้นผู้สูงอายุ, เด็ก, วอร์ฟาริน และอื่น ๆ ในการวางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คำแนะนำสารสนเทศทางยา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะ การสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

รหัสวิชา : 794654
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก (Clerkship: Clinical Pharmacokinetics)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก การประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ การคำนวณขนาดยาเริ่มต้น การคงระดับยาในเลือดแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย การติดตามระดับยาในเลือด การปรับเปลี่ยนการให้ยาอย่างเหมาะสมตามค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ได้จากการคำนวณและตามสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับข้อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

รหัสวิชา : 794655
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง (Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care)

การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยอาการเฉพาะโรค การวางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คำแนะนำสารสนเทศทางยา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะ และการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

รหัสวิชา : 794661
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานโภชนาการของเกลือแร่และวิตามิน (Clerkship: Minerals and Vitamins in Nutrition)

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความรู้ใหม่ด้านแหล่งอาหารที่ร่างกายจะนำไปใช้ คุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการเกลือแร่และวิตามิน ผลจากการขาดหรือได้รับเกลือแร่และวิตามินมากเกินไป การวิเคราะห์หาสารนี้ในอาหาร

รหัสวิชา : 794662
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Clerkship: Pharmacology of Neuropsychoactive Drugs)

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษายาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด สารที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน พิษและการแก้ไขกลวิธาน ปัญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด สุขศึกษา การป้องกัน

รหัสวิชา : 794691
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)

การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

รหัสวิชา : 794692
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)

เพิ่มประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

1.2.2.6 การฝึกปฏิบัติงาน Clerkships ด้านเภสัชอุตสาหการ

รหัสวิชา : 791501
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฎิบัติงานควบคุมคุณภาพยา (Clerkship: Pharmaceutical quality control)

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ยาและผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 791521
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฎิบัติงานเภสัชภัณฑ์การผลิต (Clerkship: Pharmaceutical production)

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นงานการผลิต ยาและผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 791522
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Clerkships: Research and Development of Pharmaceutical Products)

การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีววัตถุ สมุนไพร ในขั้นตอนต่างๆ การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเป็นพิษของยา การออกแบบยาและรูปแบบยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินทางคลินิก จรรยาบรรณในการทำวิจัยและการตีพิมพ์

รหัสวิชา : 794502
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานวิเคราะห์ยาในสารชีวภาพ (Clerkships: Biomedical Analysis)

การฝึกปฏิบัติงานในเทคนิค กระบวนการ ขั้นตอน ของการวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสำคัญและ/หรือเมตาโบไลท์ของตัวยาสำคัญในสารชีวภาพ เน้นการรู้จักคิดค้น การแปลผล การวางแผน การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 794528
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนยา (Clerkship: Drug Registration)

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 794529
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเคลือบยาเม็ด (Clerkship: Tablet Coating)

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมขั้นสูงของรูปแบบยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดต่างๆ หลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ปัญหาที่พบในการเตรียม แนวทางแก้ไขพัฒนาสูตรตำรับ

รหัสวิชา : 794611
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา (Clerkship: Natural Products and Medicinal Chemistry Research)

การปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง การหายาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสารที่จะนำมาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมี ยา และการสำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน

1.2.2.7 การฝึกปฏิบัติงาน Clerkships ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

รหัสวิชา : 791545
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค (Clerkship: Consumer Protection)

การฝึกปฏิบัติงานในงานคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค การดำเนินงานในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ์สิทธิและการคุ้มครอง กลวิธีในการดำเนินงาน เน้นทางด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 791546
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (Clerkship: Consumer Protection in Community)

การฝึกปฏิบัติงานการสำรวจปัญหาและความต้องการในการคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชน การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและกระบวนการทำประชาคม การจัดทำแผนปฏิบัติการ (ActionPlan)การปฏิบัติการแก้ปัญหา และการประเมินผล ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน

รหัสวิชา : 791547
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานบริหารกฎหมายเภสัชกรรม (Clerkship: Administration of Pharmaceutical Law)

การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทางด้าน เภสัชกรรม

รหัสวิชา : 791548
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Clerkship: Medication and health products safety management)

การฝึกปฏิบัติงานการเลือกปัญหา และการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง องค์กรและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง การประเมิน การแก้ปัญหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และการประยุกต์หลักการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว

รหัสวิชา : 791641
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชปฐมภูมิ (Clerkship: Primary Care Pharmacy)

การฝึกปฏิบัติงานในการประยุกต์แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลทางเภสัชกรรม การบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ และการบริบาลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน ในการดูแลสุขภาพด้านยาของผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัวที่บ้าน

รหัสวิชา : 794642
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรและสุขอนามัยชนบท (Clerkship: Pharmacists and Rural Health Care)

การฝึกปฏิบัติงานการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขในชนบทที่เภสัชกรมีบทบาทเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงของปัญหาสุขภาพกับปัญหาอื่นๆของชนบทปัญหาเฉพาะของชนบทภูมิภาคตะวันออกของประเทศ

รหัสวิชา : 794643
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการวิจัยทางคลินิก (Clerkship: Clinical Research Associate)

การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการและบริหารงานการวิจัยทางคลินิก โดยยึดถึงลักการปฏิบัติงานที่ดีด้านการวิจัยทางคลินิกและที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 794644
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานด้านการตลาดและการเสนอแนะยา (Clerkship: Drug Marketing and Detailing)

การฝึกปฏิบัติงานการจัดการตลาดยา ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจต่อการตลาดยา การบริหารธุรกิจการขายยาระดับสูง การวางนโยบาย แผนปฏิบัติการควบคุม การฝึกอบรมพนักงานขาย ยาปลอม ยาต่ำกว่ามาตรฐาน จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ

รหัสวิชา : 794645
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานจัดการเภสัชกรรมชุมชน (Clerkship: Community Pharmacy Management)

การฝึกปฏิบัติงานในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางเภสัชกรรม และการจัดการสำหรับการบริหารจัดการร้านยา และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการทางเภสัชกรรมในกระบวนการทำงานร้านยา

รหัสวิชา : 794646
หน่วยกิต : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานบริหารเภสัชกิจ (Clerkship: Pharmacy Administration)

การฝึกปฏิบัติงานในการประยุกต์หลักการบริหารจัดการด้านเภสัชกรรมปฏิบัติในสถานบริการสาธารณสุข สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน องค์กรประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ระบบการวางแผน การนำลงสู่การปฏิบัติ การประเมินผลการดำเนินการ

1.2.2.8 จุลนิพนธ์

รหัสวิชา : 791491
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1 (Research Project in Pharmaceutical Sciences I)

กระบวนการวางแผนการวิจัยการเขียนโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย

รหัสวิชา : 791591
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2 (Research Project in Pharmaceutical Sciences II)

การทำการวิจัยการวิเคราะห์การแปลผลการอภิปรายผลสรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัยจรรยาบรรณปฏิบัติในการวิจัย

1.2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

รหัสวิชา : 794531
หน่วยกิต : 5(4-3-8)
เภสัชบำบัด 3 (Pharmacotherapeutics III)

บูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและข้อต่อ โรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ไข้เลือดออก ความผิดปกติของสมดุลกรด–ด่าง การบำบัดทดแทนไต ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต ความผิดปกติทางพิษวิทยา ความผิดปกติของระบบเลือด

รหัสวิชา : 794532
หน่วยกิต : 5(4-3-8)
เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapeutics IV)

บูรณาการทางระบาดวิทยาพยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคการแสดงออกทางคลินิกหลักการวินิจฉัยและการรักษาการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยของความผิดปกติทางจิตเวชความผิดปกติทางประสาทวิทยาโรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันโรคลมชักความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกันความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับโภชนาการการเลิกบุหรี่มะเร็งวิทยาความผิดปกติที่พบได้บ่อยในเด็กและผู้สูงอายุการดูแล

รหัสวิชา : 794555
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation)

การประเมินการใช้ยารักษาโรคของยาในกลุ่มพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพและการสาธารณสุขความสมเหตุผลทางวิชาการในการสั่งใช้ยาทั้งด้านชนิดและปริมาณข้อบ่งใช้ขนาดยาและความถี่ในการใช้ยาคุณค่าที่ดีของเภสัชภัณฑ์แนวโน้มในการใช้ทั้งด้านปริมาณและมูลค่ายาการวัดและประเมินผลการรักษาในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาพิษอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวิธีการใช้ยาให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลในการรักษามากที่สุดและเกิดพิษน้อยที่สุด

รหัสวิชา : 794556
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบริบาลทางเภสัชกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ (Evidence Base in Pharmaceutical Care)

แนวคิดพื้นฐานหลักการความสำคัญของการเลือกใช้ยาหลักฐานทางวิชาการระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิกการสืบค้นหาหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์และตีความรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 794557
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
หัวข้อปัจจุบันของเภสัชกรรมปฏิบัติ (Current Topics in Pharmacy Practice)

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการความรู้ทางเภสัชกรรมปฏิบัติการบูรณาการด้านการรักษาโรคเภสัชกรรมบริบาลการศึกษาวิจัยการอภิปรายการนำเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานการพัฒนาด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ

รหัสวิชา : 794559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โภชนาการและโภชนบำบัด (Nutrition and Nutritional Therapy)

สารอาหารความต้องการประจำวันพลังงานหลักโภชนาการที่ถูกต้องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเบาหวานโรคอ้วนและอื่นๆภาวะทุพโภชนาการการป้องกันและบำบัด

1.2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นเภสัชอุตสาหการ

รหัสวิชา : 794240
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมีจากสิ่งมีชีวิตจากทะเล (Chemodiversity of marine natural product)

ศึกษาการทำวิจัยจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล ตามกลุ่มขององค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ การตรวจสอบเบื้องต้น และวิธีการสกัดแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติทางทะเล

รหัสวิชา : 794503
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสำอาง (Pharmaceutical Quality Control of Food and Cosmetics)

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารและเครื่องสำอางการพิสูจน์เอกลักษณ์และวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอางสารสำคัญในเครื่องสำอาง

รหัสวิชา : 794511
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พฤกษบำบัดบนหลักฐานทางวิชาการ (Evidence Based Phytotherapy)

ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้พืชสมุนไพรและเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แนวคิดทางการแพทย์แบบพหุลักษณ์โดยเน้นพืชสมุนไพรและเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรที่พบในประเทศไทยจรรยาบรรณในการนำมาใช้

รหัสวิชา : 794513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชเวทประยุกต์ (Applied Pharmacognosy)

การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชเวทกับสถานการณ์การใช้สมุนไพรในประเทศไทยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจในประเทศการผสมผสานความรู้ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์พื้นบ้านหรือเภสัชกรรมทางเลือก การเลือกข้อมูล การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน

รหัสวิชา : 794515
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคขั้นสูงการสกัดแยกสารทางเภสัชศาสตร์ (Advanced Separation Technique in Pharmaceutical Sciences)

ทฤษฎีและปฏิบัติการในการสกัดแยกเภสัชภัณฑ์และสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาเอกลักษณ์และสูตรโครงสร้าง การพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ปริมาณมาก

รหัสวิชา : 794523
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
การบริหารการผลิตทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Manufacturing Management)

การจัดองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมยา การวางแผน การผลิต การควบคุม การบริหารงานบุคคล ระบบการจัดซื้อและระบบคลังพัสดุ งานซ่อมบำรุง การป้องกันอุบัติเหตุ การกำจัดของเสีย

รหัสวิชา : 794524
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ (Quality Assurance in Pharmaceutical Sciences)

แนวคิด หลักการ และมุมมองที่เกี่ยวข้อง กับงานประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ข้อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อตกลง ข้อบังคับ ระดับชาติและนานาชาติ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 794525
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาการพอลิเมอร์เบื้องต้นทางเภสัชกรรม (Introductory Polymer Sciences in Pharmacy)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ที่ใช้ทางด้านการแพทย์ ทั้งในสภาวะที่อยู่ในสารละลายและสภาวะของแข็ง เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมของการประดิษฐ์พอลิเมอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ การประยุกต์ใช้ อนาคตของการใช้พอลิเมอร์ในทางด้านการแพทย์อื่น

รหัสวิชา : 794526
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmeticology)

หลักการและเทคนิคในการผลิตและประดิษฐ์เครื่องสำอาง สิ่งปรุงแต่ง กลิ่น สี การรักษาเสถียรภาพของเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ หลักการในการป้องกันและทดสอบความปลอดภัย การแพ้เครื่องสำอาง เครื่องสำอางที่มีตัวยาผสม การเลือกใช้ การควบคุมมาตรฐาน ลักษณะของการจำหน่าย จรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 794527
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เภสัชบรรจุภัณฑ์ (Pharmaceutical Packaging)

คุณสมบัติข้อดี ข้อด้อย ของการใช้วัสดุชนิดต่างๆ มาเป็นภาชนะในรูปแบบที่เหมาะสมในการบรรจุเภสัชภัณฑ์ การทดสอบ การเก็บรักษา

รหัสวิชา : 794581
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
สมุทรเภสัชศาสตร์ 1 (Marine Pharmacy I)

เนื้อหาและปฏิบัติการด้านคุณสมบัติของทะเลและมหาสมุทรในภูมิภาคตะวันตกของแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแหล่งทะเล เทคนิควิธีต่างๆที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ยา การควบคุมเงื่อนไขต่างๆ การหาปริมาณของยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ ระบบนำส่งที่มีประสิทธิผล

รหัสวิชา : 794582
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
สมุทรเภสัชศาสตร์ 2 (Marine Pharmacy II)

ศึกษาและปฏิบัติการต่อเนื่องจาก 794581 สมุทรเภสัชศาสตร์ 1

รหัสวิชา : 794622
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รังสีเภสัชภัณฑ์ (Radiopharmaceuticals)

สารกัมมันตภาพรังสี ความปลอดภัยจากรังสี การออกแบบและจัดเตรียมเภสัชภัณฑ์รังสี การใช้เภสัชภัณฑ์รังสีสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคในผู้ป่วย

รหัสวิชา : 794623
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
อนามัยเภสัชการอุตสาหกรรม (Pharmaceutical Industrial Hygiene)

สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม การป้องกันอันตรายจากอุปัทวเหตุ อันตรายจากปัจจัยทางกายภาพ ทางเคมี และทางจิต ต่อสุขภาพทางร่างกาย สุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงาน การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง การบริการทางอนามัย กฎและระเบียบ การนันทนาการ และสวัสดิการ

รหัสวิชา : 794624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบนำส่งยาแบบใหม่ (Novel Drug Delivery System)

ระบบนำส่งยาแบบใหม่ เทคนิคและวิธีการเตรียม ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวและผลผลิตสูง

รหัสวิชา : 794625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Nanotechnology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบต่างๆของระบบนาโนเทคโนโลยี การเตรียมการพัฒนา ข้อดีและข้อเสีย การประยุกต์ด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

รหัสวิชา : 794626
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเคลือบยาเม็ด (Tablet Coating)

เทคโนโลยีและศิลปะขั้นสูงในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของการเคลือบยาเม็ด โดยเน้นการเคลือบน้ำตาล การเคลือบฟิล์ม รวมทั้งหลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ปัญหาที่พบในการเตรียม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

รหัสวิชา : 794627
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง (Advance Pharmaceutical Technology)

ประมวลความรู้และเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม กระบวนการผลิตยารูปแบบใหม่ ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์แอโรซอล รังสีเภสัชภัณฑ์ การเลือกภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมทนทาน การนำความรู้ทางชีวสถิติมาใช้ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 794628
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Research and Development of Pharmaceutical Products)

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีววัตถุ สมุนไพร ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเป็นพิษของยา การออกแบบยาและรูปแบบยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประเมินทางคลินิก

รหัสวิชา : 794629
หน่วยกิต : 3(1-6-4)
การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Product Development)

การพัฒนาตำรับยาเตรียมรูปแบบต่างๆ หลักการทางเคมีกายภาพที่สำคัญ การฝึกปฏิบัติการตั้งตำรับการเตรียมและการประเมินผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

รหัสวิชา : 794630
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การผลิตยาสำหรับสัตว์ (Veterinary medicine manufacturing)

การศึกษากายวิภาคของสัตว์ ข้อจำกัดและข้อกำหนดในการผลิตยาสำหรับสัตว์ โรคที่พบบ่อยในสัตว์ การตั้งตำรับยาเตรียมรูปแบบต่างๆ สำหรับใช้กับสัตว์

1.2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

รหัสวิชา : 794547
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมสังคม (Special Problems in Social Pharmacy)

การแก้ปัญหาในการปฏิบัติการของเภสัชกรในด้านเภสัชกรรมสังคม การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านยา นโยบายด้านยาและสุขภาพ รวมถึงการบริหารจัดการจัดการทางเภสัชกิจ

รหัสวิชา : 794548
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์ (Strategic Public Health Administration)

ความคิดด้านการบริหารงานสาธารณสุข โครงสร้าง แนวนโยบาย กลวิธีการพัฒนางานสาธารณสุข ปัญหาการดำเนินงาน การวางแผนแก้ไขปัญหา แนวโน้มการพัฒนางานวิชาชีพเภสัชกรรมต่างๆทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา การจัดการเภสัชศาสตร์สังคม

รหัสวิชา : 794549
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิทยาการระบาดขั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ (Advanced Pharmacoepidemiology)

หลักการทางวิทยาการระบาดขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัย และ สถิติชั้นสูงในการวิจัยทางระบาดวิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องถึงประสิทธิภาพประโยชน์ในเชิงสัมพันธ์กับภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้ยา ที่มีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและสังคม และหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

รหัสวิชา : 794571
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีวสถิติประยุกต์สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ (Applied Bio–Statistics for Pharmacy Students)

สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการถดถอยสหสัมพันธ์การทดสอบโดยวิธีการทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการวางแผนการทดลองโดยเน้นการประยุกต์ใช้ทางวิทยาการสุขภาพ

รหัสวิชา : 794647
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบริหารเภสัชกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategy in Pharmacy Administration)

เทคนิคการบริหารงานที่จำเป็นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมการบริหารองค์กรการบริหารบุคคลการบริหารธุรกิจขนาดย่อมการบริหารสินค้าคงคลังการบริหารการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานการตัดสินใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน

1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 793121
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
หลักการออกแบบทางเภสัชศาสตร์ (Introductory Pharmaceutical Design)

การออกแบบภาชนะบรรจุทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ตามข้อกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของการใช้สอย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 793231
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้เรื่องยาบำบัดโรค (Drug Knowledges)

จุดมุ่งหมาย แหล่งกำเนิด การจัดประเภทของยาตามหลักเภสัชวิทยา หลักการการเตรียมยาจากแหล่งกำเนิด วิธีใช้ยา หลักการการออกฤทธิ์และการทำลายฤทธ์ของยาในร่างกาย พิษและอันตรายจากการใช้ยาโดยทั่วๆไป กลวิธานการออกฤทธิ์ของยา สรรพคุณ วิธีใช้ยาสามัญประจำบ้าน จรรยาบรรณในการเลือกใช้ยา

รหัสวิชา : 793232
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา (General Knowledge for the Use of Drugs)

ความหมายของยาการแบ่งประเภทของยาตามกฎหมายการใช้ยาสามัญประจำบ้านยาคุมกำเนิดยาที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคที่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศไทยประโยชน์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในแต่ละกลุ่ม

รหัสวิชา : 793234
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพร (Medicinal Plants)

พืชสมุนไพรต่างๆที่ใช้กันมาแต่โบราณข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับสรรพคุณวิธีการใช้ความปลอดภัยของพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

รหัสวิชา : 793239
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เครื่องสำอางกับความงาม (Cosmetic and Beauty)

ประวัติความเป็นมาของเครื่องสำอาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายภาคของผิวหนัง ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดสำหรับผิว ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนใบหน้า เทคนิคการแต่งหน้า ข้อควรระวังและการเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย กฎหมายเครื่องสำอาง และการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 793240
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutrition and nutrition supplement)

สารอาหาร และ สารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ โดย เน้นถึง ประโยชน์ กลไก แหล่งที่มาและข้อควรระวังในการเลือกใช้

รหัสวิชา : 793241
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด (Aromatherapy Product)

ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การใช้ประโยชน์ในเวชศาสตร์ทางเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด รายละเอียดน้ำมันหอมระเหย น้ำมันพาหะ แหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ การสกัด เคมีและการควบคุมคุณภาพ การตั้งตำรับสุคนธบำบัด การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเริ่มต้นธุรกิจสปา

รหัสวิชา : 793242
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ 2 (Advanced English for Pharmacy Students II)

ฝึกทักษะการพูดการสื่อสารการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพความถูกต้องในการใช้ภาษา ศัพท์พื้นฐานทางการแพทย์และทางเภสัชศาสตร์

รหัสวิชา : 793341
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ 3 (Advanced English for Pharmacy Students III)

ฝึกทักษะการอ่านการเขียนบทความการย่อและสรุปความการนำเสนอข้อมูลบทความทางวิทยาศาสตร์สุขภาพศัพท์ทางการแพทย์และทางเภสัชศาสตร์