ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์) (บธ.ม. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 45 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กฤษณา โพธิสารัตนะ *
อาจารย์ ธีรัตม์ พิริยะพลิน *
อาจารย์ ฤทธี ชูเกียรติ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
อาจารย์ สมชาย ชุณหรัศมิ์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 452501
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

Course codes : 454500
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

Course codes : 454501
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ครอบคลุมการศึกษาทั้งสถิติและเทคนิคการจัดการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดและการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ประเด็นการเรียนเรียนอื่นๆ ได้แก่ การวัดผลสำหรับข้อมูลทางตัวเลข การกระจายความถี่ ความเป็นไปได้ การกระจายตัวอย่าง การประมาณการ ค่าความเชื่อมั่น การตรวจสอบสมมติฐาน ANOVA แบบจำลองทางสถิติ การทำนายทางสถิติ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ

Course codes : 454504
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ

เน้นการนำไปใช้ของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริโภค ตลาดและการกำหนด ราคาศึกษาผลกระทบของค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ยปัญหาเงินเฟ้อและ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป

Course codes : 454504
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ

เน้นการนำไปใช้ของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริโภค ตลาดและการกำหนดราคา ศึกษาผลกระทบของค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ย ปัญหาเงินเฟ้อ และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป

Course codes : 454602
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

Course codes : 467501
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ องค์ประกอบที่สำคัญ โครงสร้าง รูปแบบ ค่านิยม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม วัฒนธรรมในองค์การ การกำหนดลักษณะรูปแบบขององค์การ แนวทางการจัดองค์การ วิวัฒนาการ ความพยายามอย่างมีแบบแผน ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ ขององค์การในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีแก่องค์การ

Course codes : 467502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโลกธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงในองค์การ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสรรสร้างคุณค่าของทุนมนุษย์ การจัดการปรับเปลี่ยนกำลังคนในสภาวการณ์ต่าง ๆ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จริยธรรม

Course codes : 467503
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนกำลังคนและการบริหารคนที่มีความสามารถ การให้รางวัลองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งรางวัลส่วนบุคคลและกลุ่ม การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์องค์การโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ขององค์การ จริยธรรม

Course codes : 467504
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงในทรัพยากรมนุษย์

การเตรียมตัวเพื่อเผชิญภาวะวิกฤต การวางแผนในการฟื้นตัวขององค์การ การบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลและด้านการเงิน การตรวจสอบด้านทรัพยากรมนุษย์ การร้องทุกข์ตามกฎหมายของพนักงาน

Course codes : 467505
Credit : 3(3-0-6)
การจ้างงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล

การคัดกรอง การตรวจสอบภูมิหลัง การสัมภาษณ์ การเสนองานเพื่อทำสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์การ จริยธรรม

Course codes : 467506
Credit : 3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์ในโลกและภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การข้ามชาติ การบริหารค่าตอบแทนของคนที่ทำงานในต่างประเทศ สภาพแวดล้อมในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล การเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและความยั่งยืน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 467699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดประเด็นการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวิธีการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการประเมินข้อมูล การประเมินและวิจารณ์ผลการวิจัย การรายงานผลการวิจัย การเขียนผลการวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมการทำวิจัย โดยใช้ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การและด้านการจัดการสมรรถนะของมนุษย์มาร่วมในการหาคำตอบ

1 วิชาบังคับ

Course codes : 452501
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

Course codes : 454500
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

Course codes : 454501
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ครอบคลุมการศึกษาทั้งสถิติและเทคนิคการจัดการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดและการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ประเด็นการเรียนเรียนอื่นๆ ได้แก่ การวัดผลสำหรับข้อมูลทางตัวเลข การกระจายความถี่ ความเป็นไปได้ การกระจายตัวอย่าง การประมาณการ ค่าความเชื่อมั่น การตรวจสอบสมมติฐาน ANOVA แบบจำลองทางสถิติ การทำนายทางสถิติ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ

Course codes : 454504
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ

เน้นการนำไปใช้ของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริโภค ตลาดและการกำหนด ราคาศึกษาผลกระทบของค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ยปัญหาเงินเฟ้อและ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป

Course codes : 454602
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

Course codes : 467501
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ องค์ประกอบที่สำคัญ โครงสร้าง รูปแบบ ค่านิยม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม วัฒนธรรมในองค์การ การกำหนดลักษณะรูปแบบขององค์การ แนวทางการจัดองค์การ วิวัฒนาการ ความพยายามอย่างมีแบบแผน ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ ขององค์การในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีแก่องค์การ

Course codes : 467502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโลกธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงในองค์การ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสรรสร้างคุณค่าของทุนมนุษย์ การจัดการปรับเปลี่ยนกำลังคนในสภาวการณ์ต่าง ๆ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จริยธรรม

Course codes : 467503
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนกำลังคนและการบริหารคนที่มีความสามารถ การให้รางวัลองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งรางวัลส่วนบุคคลและกลุ่ม การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์องค์การโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ขององค์การ จริยธรรม

Course codes : 467504
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงในทรัพยากรมนุษย์

การเตรียมตัวเพื่อเผชิญภาวะวิกฤต การวางแผนในการฟื้นตัวขององค์การ การบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลและด้านการเงิน การตรวจสอบด้านทรัพยากรมนุษย์ การร้องทุกข์ตามกฎหมายของพนักงาน

Course codes : 467505
Credit : 3(3-0-6)
การจ้างงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล

การคัดกรอง การตรวจสอบภูมิหลัง การสัมภาษณ์ การเสนองานเพื่อทำสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์การ จริยธรรม

Course codes : 467506
Credit : 3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์ในโลกและภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การข้ามชาติ การบริหารค่าตอบแทนของคนที่ทำงานในต่างประเทศ สภาพแวดล้อมในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล การเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและความยั่งยืน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 453513
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

Course codes : 453616
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากรขององค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปัญหาภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้อน

Course codes : 454503
Credit : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการดำเนินงาน

องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและการบริการ รวมทั้งการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆที่ผู้บริหารพึงจะเข้าใจ รวมถึงการเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การตั้งมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ

Course codes : 454603
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์

เพื่อความเข้าใจในทฤษฎีและวิธีการการบริการคุณภาพและการจัดการคุณภาพ แบบสมบูรณ์ รวมทั้งความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ประเด็นการเรียนประกอบด้วย การศึกษาประวัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ การใช้วิธีการของเดมมิงในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ การเติบโตของการจัดการคุณภาพในฐานะกลยุทธ์การแข่งขัน โรงเรียนการจัดการบริการนอร์ดิค เปรียบเทียบวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพระหว่างญี่ปุ่น (รางวัลเดมมิง) และสหรัฐฯ ( รางวัลบาลริด์จ) ยุโรปและฮ่องกง ศึกษาการบริการคุณภาพในฐานะแนวคิดต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบปฏิบัติการคุณภาพ และการวัดผลทั้งภายในและภายนอก

Course codes : 454606
Credit : 3(3-0-6)
วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่

เพื่อพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดใหม่ทางวิสาหกิจ และวิธีการในการเริ่มต้นดำเนินงานการลงทุนธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นการเรียนประกอบด้วย วิสาหกิจในฐานะแรงขับใหม่ทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท และในฐานะของการเป็นส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและการได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ วิสาหกิจขนาดเล็กและกลางกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้า โครงสร้างทางการจัดการ เช่น การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนทางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์ เครือข่ายและการให้ถือสิทธิทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

Course codes : 454607
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ

การจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีมีการจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจยุโรป

Course codes : 455501
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รูปแบบและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีต่อการดำเนินการของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี และการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455601
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

ภาษาที่ใช้กับการเจรจาทางธุรกิจในภาษากลุ่มอาเซียนตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น ภาษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย ฯลฯ กลุ่มผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

Course codes : 455622
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

Course codes : 455629
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน

นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดแผนการพัฒนาเชิงธุรกิจ

Course codes : 467601
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลชดเชยรวม

การพัฒนาโครงสร้างระบบรางวัลในองค์การเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจระบบค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและระบบคุณธรรม ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนผู้บริหารหรือค่าตอบแทนต่อการขาย การควบคุมต้นทุนของค่าตอบแทน จริยธรรม

Course codes : 467602
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองและการสื่อสาร

กระบวนการแก้ปัญหาของความแตกต่างด้านแนวคิด ความต้องการและผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มคณะตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป การบรรลุเป้าหมายร่วมกันในแนวทางการแก้ปัญหา การบริหารข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์การ จริยธรรม

Course codes : 467603
Credit : 3(3-0-6)
แรงงานสัมพันธ์

แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การรักษาความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน กฎหมายแรงงาน ระบบสวัสดิการ การประกันสังคม วิธีการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าชดเชยต่างๆ จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 467604
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ 1

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์ในการบริหารองค์การสมัยใหม่ จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 467605
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ 2

งานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ แนวคิด และทฤษฎีทางด้านวิชาการ กระบวนการทำวิจัย การนำผลวิจัยมาพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์การ จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 467606
Credit : 3(3-0-6)
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล การควบคุมฝ่ายบริหารขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดวิธีปฏิบัติงานและกลไกการปกป้องเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร การสร้างความโปร่งใส การกำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับองค์การ วิธีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของกิจการต่อสังคมและชุมชน การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 467607
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

การวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน เทคนิคการพยากรณ์กำลังคน การคำนวณต้นทุนของกำลังคน การวิเคราะห์งาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เทคนิคการสรรหาในแนวใหม่ การคัดเลือก การตรวจข้อมูลจากใบสมัคร การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์วิธีการใช้แบบทดสอบต่าง ๆ ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่องค์การ การทดลองการปฏิบัติงาน ปัญหาของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

Course codes : 467608
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้ง

การวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง รูปแบบของความขัดแย้ง กระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รูปแบบและวิธีการในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติ จริยธรรม

Course codes : 467609
Credit : 3(3-0-6)
การให้คำปรึกษาทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

เทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 467610
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้

การบริหารจัดการความรู้ กระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ วิธีการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร การจัดเก็บความรู้ขององค์กร การถ่ายทอดความรู้ การสร้างเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้ ระบบการนำความรู้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 467611
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเครือข่ายทางสังคม

การบริหารเครือข่ายและศักยภาพของเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม การสร้างเครื่องมือจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การสนับสนุนงานและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของเครือข่าย เทคนิคกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

Course codes : 467612
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักและเทคนิคทางจิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับทีมงาน การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาสำหรับการบริหารงาน การกระจายงานและติดตามงาน เทคนิคการจูงใจในการทำงาน เทคนิคและกระบวนการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม

Course codes : 467613
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์

ความหมายของสมรรถนะ องค์ประกอบและประเภทของสมรรถนะ การสร้างสมรรถนะของบุคคล การนำสมรรถนะไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ประโยชน์ของสมรรถนะ ตัวอย่างสมรรถนะของอาชีพต่างๆ

3 งานนิพนธ์

Course codes : 467698
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

การค้นคว้าทางด้านการบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ นอกเหนือจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆ การเขียนรายงานเป็นเล่ม โดยมีสถิติพื้นฐานช่วยในการวิเคราะห์และการนำเสนอด้วยปากเปล่า