ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กิตติ อรุณจรัสธรรม *
อาจารย์ ปราการ ทัตติยกุล *
อาจารย์ ศรรัฐ เฮงเจริญ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ยงศิริ *
อาจารย์ สันติชัย ดินชูไท *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

01 วิชาบังคับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 550502
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์

ทักษะในการสื่อสาร ซักประวัติและอธิบายเกี่ยวกับโรคภาวะปกติและผิดปกติในผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ วิธีการอ่านจับใจความตำราทางการแพทย์

รหัสวิชา : 550503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวสถิติประยุกต์ทางการแพทย์

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การเลือกใช้ การแปลผล การเสนอผลสถิติ

รหัสวิชา : 550604
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
แพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษา วิธีการสอน เทคนิคการสอน ประชานพิสัย จลนพิสัย เจตคติ การประเมินผล

รหัสวิชา : 570506
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

พยาธิสรีรวิทยา อิมมูโนวิทยา ภาวะปกติและภาวะผิดปกติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการวิเคราะห์โรคและการดูแลรักษาผู้ป่วย

รหัสวิชา : 572505
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ระเบียบวิธีการวิจัย

การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เอกสารทางการแพทย์ คำถามวิจัย รูปแบบการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 574503
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การช่วยฟื้นคืนชีพ

การปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

02 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 550605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สัมมนา อภิปราย และเสนอบทความใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสวิชา : 560511
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

หลักการทางเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว การสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วย ครอบครัวชุมชน บุคลากรสาธารณสุข การบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม การเยี่ยมบ้าน การตัดสินใจปรึกษาและส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง การวางแผนการบริหาร การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ ระบบบริการสุขภาพและการบริหารสาธารณสุข จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 580508
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
การเพิ่มพูนทักษะทางอายุรศาสตร์

ความรู้ทางทฤษฎี ระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา การวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรคทางอายุรศาสตร์ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การบำบัดรักษา การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ หัตถการพื้นฐานทางอายุรศาสตร์ จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 582506
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
การเพิ่มพูนทักษะทางกุมารเวชศาสตร์

ทักษะทางคลินิก การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การแปลผลทางรังสีวิทยาเบื้องต้นในเด็ก การวินิจฉัยและการดูแลรักษา การสั่งการรักษาและสั่งตรวจพิเศษเพิ่มเติม การทำหัตถการในผู้ป่วยเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับรวมทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

รหัสวิชา : 590505
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
การเพิ่มพูนทักษะทางศัลยศาสตร์

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยศัลยกรรม การวินิจฉัยและการดูแลรักษา ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่างๆ ภาวะแทรกซ้อน การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาฉุกเฉินทางศัลยกรรม การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานรวมทั้งผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 594504
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การเพิ่มพูนทักษะทางออร์โธปิดิกส์

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย กลไกการเกิดการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ การแปลผลทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยและการดูแลรักษา อุปกรณ์และวัสดุผ่าตัดพื้นฐานทาง ออร์โธปิดิกส์ ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่างๆ ภาวะแทรกซ้อน การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานรวมทั้งผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 596505
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
การเพิ่มพูนทักษะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การวินิจฉัยและการดูแลรักษา ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่างๆ ภาวะแทรกซ้อน การทำคลอดปกติ การผ่าตัดทำคลอด การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาฉุกเฉินทาง สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานรวมทั้งผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมวิชาชีพ

03 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 578631
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
รังสีวิทยาคลินิกเฉพาะทาง

การปฏิบัติทางรังสีวิทยาทั้งทางด้านการวินิจฉัยและรักษา และประสบการณ์ทางคลินิกด้านรังสีวิทยาเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย หัตถการทางรังสีวิทยา ข้อบ่งชี้ข้อแทรกซ้อน จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 580609
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
หทัยวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบหัวใจและหลอดเลือด การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม

รหัสวิชา : 582608
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง

การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

รหัสวิชา : 590606
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง

โรคเบื้องต้นและพยาธิสรีรวิทยาทางศัลยศาสตร์เฉพาะทาง ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมศีรษะ คอ และเต้านม และศัลยกรรมทรวงอก จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 594605
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง

ทักษะในการทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ การจัดกระดูกหัก-ข้อเคลื่อนให้เข้าที่ การเข้าเฝือกทุกชนิด การจัดดึงกระดูก การให้ยาระงับความรู้สึก การเข้าช่วยผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 596606
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง

การวินิจฉัยและการดูแลการคลอดผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์กับการตั้งครรภ์และการคลอด ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จริยธรรมวิชาชีพ

04 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 550699
หน่วยกิต : 12(3-18-15)
วิทยานิพนธ์

ทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หรือเวชศาสตร์ชุมชน หรืออาชีวเวชศาสตร์ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์