ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ) (ปร.ด. (การจัดการสาธารณะ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 90 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรพต วิรุณราช *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ *
รองศาสตราจารย์ อิสระ สุวรรณบล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤช จรินโท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชนนี เมธิโยธิน
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 454511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านระดับสูง

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจ จากวาสารหรือตำราบนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง ผู้เรียนสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนระดับสูง

การฝึกเขียนระดับอนุเฉทและเรียงความในรูปแบบและหัวข้อต่าง ๆ โดยเน้นการใช้โครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่องานเขียนวิชาการต่อไป

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 462898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ในสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.1 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 454511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านระดับสูง

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจ จากวาสารหรือตำราบนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง ผู้เรียนสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนระดับสูง

การฝึกเขียนระดับอนุเฉทและเรียงความในรูปแบบและหัวข้อต่าง ๆ โดยเน้นการใช้โครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่องานเขียนวิชาการต่อไป

รหัสวิชา : 459601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงเชิงพรรณนาและวิจัยเชิงสำรวจ

ความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและชัดเจนในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การเปรียบเทียบระเบียบวิธีต่าง ๆ ของการวิจัย รวมทั้งปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธี และการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบุกเบิก การทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญของการดำเนินการที่หลากหลาย จรรยาบรรณของการวิจัย การกำหนดปัญหา การพัฒนาและการนำเสนอโครงการวิจัยที่ดี การสำรวจหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ รวมทั้งองค์ประกอบในการสัมมนา

รหัสวิชา : 459603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

บทบาทของเครื่องมือทางสถิติในการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการวิจัยในการวิเคราะห์ ธุรกิจ ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร การ คาดคะเนความต้องการและการใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการตลาด ทฤษฎีความน่าจะเป็น การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์แบบกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ตามความแตกต่าง

รหัสวิชา : 462711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงบประมาณเพื่อการจัดการสาธารณะ

กระบวนการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานราชการเพื่อของบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนการวางแผนโครงการสาธารณะ ทั้งในรูปแบบใช้งบประมาณจากรัฐบาล เงินกู้ หรือจากการลงทุนของเอกชน การคำนวณผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

รหัสวิชา : 462721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การสัมมนาในเรื่องความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน ฯลฯ แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 459606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพฤติกรรมองค์กรขั้นสูง

แนวทางพฤติกรรมขององค์กร มุมมอง หัวข้อ เนื้อหาในอนาคตทางด้านพฤติกรรมขององค์กรโดยจะรวมทั้งระเบียบวิธีการ การวิจัยพฤติกรรมขององค์กร ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและจิตวิทยา แบบจำลงพฤติกรรมขององค์กร การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และการพัฒนาองค์กร พฤติกรรมการจัดการงาน การวิจัยความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม และภาวะผู้นำ

รหัสวิชา : 459607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง

ทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภคและทางเลือก ทฤษฎีต้นทุนและการผลิต ทฤษฎีการกำหนดราคา ภายใต้โครงสร้างภาวะตลาดที่มีการแข่งขันแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดภาวะ การตลาด เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ดุลยภาพของผู้บริโภค ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีธุรกิจสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ลงทุน

รหัสวิชา : 459614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง

การพัฒนาใหม่ ๆ ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยจะเน้นความสนใจในการใช้ เทคนิคในการควบคุมจุดดุลยภาพ ทฤษฎีทางธุรกิจของเคนส์ ทั้งแบบใหม่และแบบเก่า ทั้งนี้จะมีหัวข้ออื่น ๆ ที่รวมพื้นฐานของแนวคิดใหม่ของเคนส์ เศรษฐศาสตร์มหภาค การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีคิว ทฤษฎีการเงินและการคลัง, ทฤษฏีการเติบโต ค่าจ้าง ความเท่าเทียม และการออม

รหัสวิชา : 462723
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินผลโครงการขั้นสูง

วิเคราะห์ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผล โครงการ ปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ

รหัสวิชา : 462724
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สัมมนาถึงประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และความเป็นไปได้ ของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ในอนาคต ของระบบและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกัน โดยการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และปฏิบัติภายใต้นโยบายการผสมผสานทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 462725
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง

สัมมนาการพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร ภายใต้โลกาภิวัฒน์ ประเด็นการเรียนประกอบด้วย แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์กร และกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา และการเรียนรู้สำหรับองค์กร

รหัสวิชา : 462726
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหารขั้นสูง

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

รหัสวิชา : 462727
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศ

สัมมนารูปแบบของภาพรวมของการจัดการระดับโลก วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาดและการดำเนินงานข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการจัดองค์กรสำหรับการประกอบการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 462728
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

สัมมนาในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 462729
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองการบริหารจัดการท้องถิ่น

สัมมนาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์เชิงการเมือง และกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้าน การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย และอื่น ๆ การควบคุมดูแล และการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาและ อุปสรรค รวมทั้งโอกาสและการพัฒนา

รหัสวิชา : 462730
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

สัมมนาเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ของความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจของประเทศ กรณีศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ และการปฏิบัติธรรมเพื่อตระหนักถึงความพอเพียง

รหัสวิชา : 462731
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

สัมมนาเรื่องแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลและความยั่งยืน ความน่าอยู่ของเมืองและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสวิชา : 462732
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการขั้นสูง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบกับธรรมชาติของการบริหารจัดการ และถือว่าเป็นการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นในภาครัฐ มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และเกิดผลสูงสุด เน้นเฉพาะเจาะจงในเรื่องการใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการแยกประเภทปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก และการประเมินผลนโยบาย ผลที่ได้คือความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ และการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

รหัสวิชา : 462733
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

การสัมมนารูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

รหัสวิชา : 462734
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แผนยุทธศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณะระดับสูง

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อการจัดการสาธารณะเชิงกลยุทธ์ โดยประหยัดเวลา งบประมาณ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ แต่ได้ผลผลิต (Product) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบทางบวก (Positive Impact)

รหัสวิชา : 462735
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระดับสูงสำหรับการจัดการสาธารณะ

รูปแบบกลยุทธ์การตลาด โดยคำนึงถึงงานสาธารณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ (Product) สร้างความเข้าใจ ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางสาธารณะแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเข้าใจที่ดี กับประโยชน์ที่ได้ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือการจัดการสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและประชาชน

รหัสวิชา : 462736
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทุนมนุษย์

รูปแบบวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง รูปแบบวิธีการมีทั้งที่องค์การได้คัดเลือกผู้ที่มีทุนมนุษย์เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การ หรือ ภายในองค์การมีการพัฒนาทรัพยากรให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ

รหัสวิชา : 462737
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานสำหรับภาครัฐ

กระบวนการในการเชื่อมโยงการพิจารณานโยบายไปพร้อม ๆ กับ กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ การศึกษากลยุทธ์ด้านราคา การพิจารณาการแข่งขันด้านราคาการคัดเลือก ช่องทางการจำหน่ายและศูนย์กลางจำหน่ายเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในภาครัฐ

รหัสวิชา : 462738
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินขั้นสูงสำหรับภาครัฐ

วิเคราะห์การสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการสร้างทฤษฎีทางการบัญชีและการเตรียมโครงการวิจัยทางการบัญชีการเงินในภาครัฐ

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 462998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.1 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 453514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงิน

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณ หน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านระดับสูง

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจ จากวาสารหรือตำราบนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง ผู้เรียนสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 459601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงเชิงพรรณนาและวิจัยเชิงสำรวจ

ความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและชัดเจนในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การเปรียบเทียบระเบียบวิธีต่าง ๆ ของการวิจัย รวมทั้งปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธี และการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบุกเบิก การทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญของการดำเนินการที่หลากหลาย จรรยาบรรณของการวิจัย การกำหนดปัญหา การพัฒนาและการนำเสนอโครงการวิจัยที่ดี การสำรวจหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ รวมทั้งองค์ประกอบในการสัมมนา

รหัสวิชา : 459603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

บทบาทของเครื่องมือทางสถิติในการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการวิจัยในการวิเคราะห์ ธุรกิจ ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร การ คาดคะเนความต้องการและการใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการตลาด ทฤษฎีความน่าจะเป็น การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์แบบกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ตามความแตกต่าง

รหัสวิชา : 462501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน ฯลฯ แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รหัสวิชา : 462509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเงินเดือนและค่าจ้าง รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

รหัสวิชา : 462525
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการและพฤติกรรมองค์การ

แนวคิด และทฤษฎีการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมงาน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์องค์การและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคลในองค์การ พฤติกรรมการทำงาน ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้นำในองค์การ ทัศนคติการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่ม ตลอดจนการทำการตัดสินใจการควบคุมทางพฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์การ

รหัสวิชา : 462532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

พัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาคเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีระบบ การบริหาร นโยบายองค์กร การบริหารจัดการแนวใหม่ การปฏิรูประบบองค์กร

รหัสวิชา : 462711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงบประมาณเพื่อการจัดการสาธารณะ

กระบวนการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานราชการเพื่อของบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนการวางแผนโครงการสาธารณะ ทั้งในรูปแบบใช้งบประมาณจากรัฐบาล เงินกู้ หรือจากการลงทุนของเอกชน การคำนวณผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

รหัสวิชา : 462721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การสัมมนาในเรื่องความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน ฯลฯ แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รหัสวิชา : 466535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 453616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากรขององค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปัญหาภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้อน

รหัสวิชา : 454608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง

เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร ภายใต้โลกาภิวัตน์ ประเด็นการเรียนประกอบด้วย แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์กรและกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญวิธีการจัดการในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

รหัสวิชา : 454614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ส์

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้า จุดแลกเปลี่ยนระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้ากับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่สินค้า บุคคลที่สามในระบบสินค้า เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า

รหัสวิชา : 454617
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระหว่างประเทศ

ภาพรวมของการจัดการระดับโลก วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาดและการดำเนินงานข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการจัดองค์กรสำหรับการประกอบการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 454633
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการ

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อทางการบริหารธุรกิจที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาทางบริหารธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยที่นำวิธีและทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 454636
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินผลโครงการ

ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการทางบริหารธุรกิจ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผลโครงการทางบริหารธุรกิจ ปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการทางบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา : 454639
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล วิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจาทางธุรกิจ และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 459606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพฤติกรรมองค์กรขั้นสูง

แนวทางพฤติกรรมขององค์กร มุมมอง หัวข้อ เนื้อหาในอนาคตทางด้านพฤติกรรมขององค์กรโดยจะรวมทั้งระเบียบวิธีการ การวิจัยพฤติกรรมขององค์กร ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและจิตวิทยา แบบจำลงพฤติกรรมขององค์กร การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และการพัฒนาองค์กร พฤติกรรมการจัดการงาน การวิจัยความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม และภาวะผู้นำ

รหัสวิชา : 459607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง

ทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภคและทางเลือก ทฤษฎีต้นทุนและการผลิต ทฤษฎีการกำหนดราคา ภายใต้โครงสร้างภาวะตลาดที่มีการแข่งขันแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดภาวะ การตลาด เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ดุลยภาพของผู้บริโภค ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีธุรกิจสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ลงทุน

รหัสวิชา : 459614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง

การพัฒนาใหม่ ๆ ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยจะเน้นความสนใจในการใช้ เทคนิคในการควบคุมจุดดุลยภาพ ทฤษฎีทางธุรกิจของเคนส์ ทั้งแบบใหม่และแบบเก่า ทั้งนี้จะมีหัวข้ออื่น ๆ ที่รวมพื้นฐานของแนวคิดใหม่ของเคนส์ เศรษฐศาสตร์มหภาค การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีคิว ทฤษฎีการเงินและการคลัง, ทฤษฏีการเติบโต ค่าจ้าง ความเท่าเทียม และการออม

รหัสวิชา : 462504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 462505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจของรัฐ

วิธีการจัดการธุรกิจในเครือของรัฐบาล ตั้งแต่ การจัดการรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลได้แปรรูปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และที่จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท กฟผ. จำกัด บริษัท ทศท. จำกัด และ บริษัท และ บริษัท กสท. จำกัด เป็นต้น ประเด็นต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ข้อดีและข้อเสียของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะถูกนำมาวิเคราะห์และอภิปราย นอกจากนั้น นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการให้สัมปทานโครงการของรัฐ แบบต่างๆ เช่น BOT (Build-Operate-Transfer) BOO (Build-Own-Operate) และ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) และการจัดตั้ง Joint Venture ระหว่างภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 462506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐ

หลักการจัดการ และวิธีการวัดคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพ ในภาครัฐ เช่น การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard หรือ Economic Value Added ในการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผล (Key Performance Indicators) ที่เหมาะสม รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการประเมินผล การจัดสรรงบประมาณและให้รางวัลหรือบทลงโทษตามผลงาน และสามารถออกแบบการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ดียิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 462508
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาการบริหารท้องถิ่น

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนาการขององค์กรท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับรัฐบาล ภูมิภาค และการบริหารภูมิภาค ตลอดจนความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชนและภาคประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดี โครงสร้างและกระบวนการบริหาร แบบอย่างที่ดี ปัญหาและแนวทางพัฒนา

รหัสวิชา : 462510
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการคลังท้องถิ่น

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น ที่มาของรายได้ ภาษีท้องถิ่น วิสาหกิจของท้องถิ่น การกู้และการระดมทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายขององค์กรท้องถิ่น ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ระบบการเงินและการวางแผนการเงิน การตรวจบัญชี กฎหมายและอนุบัญญัติ ปัญหาและแนวทางพัฒนา

รหัสวิชา : 462511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย และอื่นๆ การควบคุมดูแล และการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งโอกาสและการพัฒนา

รหัสวิชา : 462512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบย่อยของสารสนเทศทางรัฐ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ การจัดหา การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบประยุกต์ของภาครัฐ การจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 462514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันและความเป็นไปได้ ของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ในอนาคต ของระบบและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างมลรัฐด้วยกัน และไม่ใช่มลรัฐ โดยการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และปฏิบัติภายใต้นโยบาย การผสมผสานทางการเมือง เศรษฐกิจวัฒนธรรมและขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 462518
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ของความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาสภาพ แวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจของประเทศ กรณีศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ และการปฏิบัติธรรมเพื่อตระหนักถึงความพอเพียง

รหัสวิชา : 462519
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการกายภาพของเมืองและชุมชน

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาเมืองและฟื้นฟูเมือง และวางผังเมือง เทคนิคการวางผังเมือง การประสานระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพกับองค์ประกอบอื่น เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การวางแผนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และปัจจัยพื้นฐานต่างๆ การมีส่วนร่วมของประชาคม กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาและข้อจำกัด ตลอดจนแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 462520
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลและความยั่งยืน ความน่าอยู่ของเมืองและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

รหัสวิชา : 462521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายภาคเอกชนและภาครัฐ

หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ของสังคมสมัยใหม่ ภายในกรอบระบบของกฎหมายที่ครอบคลุมโดยรวม ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและกฎหมายสาธารณชน โดยมีรากฐานบนพระราชบัญญัติกฎหมายพิพากษาและกฎหมายมหาชน กรอบระบบของกฎหมายนี้ก็เพื่อผดุงไว้เพื่อความเป็นระเบียบและความยุติธรรมในสังคมอันจะนำไปสู่สันติภาพ พัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของทุกผู้คน จุดที่มุ่งเน้นของหน่วยการเรียนนี้คือ หลักการทางกฎหมายซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ในเชิงที่จะทำให้ผู้บริหารจัดการภาคสาธารณะมีความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารจัดการในแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดทางด้านกฎหมายซึ่งเผชิญอยู่ในระดับต่าง ๆ ของภารกิจหน้าที่ประจำวัน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการนำกฎระเบียบต่าง ๆ ไปใช้ในการตีความกฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร

รหัสวิชา : 462522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการของภาครัฐ

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ประเด็นการเรียนประกอบด้วยความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 462523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาผลกระทบนโยบายสาธารณะ

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อนโยบายสาธารณะด้านต่างๆและผลกระทบจากการดำเนินนโยบายนั้นๆ โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยนำแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มาใช้

รหัสวิชา : 462524
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบกับธรรมชาติของการบริหารจัดการ และถือว่าเป็นการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นดีขึ้นในภาครัฐ มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และเกิดผลสูงสุด เน้นเฉพาะเจาะจงในเรื่องการใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการระบุปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก และการประเมินผลนโยบาย ผลที่ได้คือความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ และการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

รหัสวิชา : 462537
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเศรษฐกิจของชาติ

วิธีการบริหารและจัดการเศรษฐกิจของประเทศในภาพกว้าง รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์จุลภาค ตั้งแต่ การกำหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การกำหนดงบประมาณของรัฐและเอกชน โดยรวมถึงการใช้กรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจมาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

รหัสวิชา : 462723
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินผลโครงการขั้นสูง

วิเคราะห์ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผล โครงการ ปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ

รหัสวิชา : 462724
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สัมมนาถึงประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และความเป็นไปได้ ของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ในอนาคต ของระบบและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกัน โดยการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และปฏิบัติภายใต้นโยบายการผสมผสานทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 462725
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง

สัมมนาการพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร ภายใต้โลกาภิวัฒน์ ประเด็นการเรียนประกอบด้วย แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์กร และกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา และการเรียนรู้สำหรับองค์กร

รหัสวิชา : 462726
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหารขั้นสูง

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

รหัสวิชา : 462727
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศ

สัมมนารูปแบบของภาพรวมของการจัดการระดับโลก วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาดและการดำเนินงานข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการจัดองค์กรสำหรับการประกอบการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 462728
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

สัมมนาในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 462729
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองการบริหารจัดการท้องถิ่น

สัมมนาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์เชิงการเมือง และกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้าน การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย และอื่น ๆ การควบคุมดูแล และการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาและ อุปสรรค รวมทั้งโอกาสและการพัฒนา

รหัสวิชา : 462730
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

สัมมนาเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ของความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจของประเทศ กรณีศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ และการปฏิบัติธรรมเพื่อตระหนักถึงความพอเพียง

รหัสวิชา : 462731
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

สัมมนาเรื่องแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลและความยั่งยืน ความน่าอยู่ของเมืองและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสวิชา : 462732
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการขั้นสูง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบกับธรรมชาติของการบริหารจัดการ และถือว่าเป็นการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นในภาครัฐ มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และเกิดผลสูงสุด เน้นเฉพาะเจาะจงในเรื่องการใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการแยกประเภทปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก และการประเมินผลนโยบาย ผลที่ได้คือความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ และการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

รหัสวิชา : 462733
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

การสัมมนารูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

รหัสวิชา : 462734
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แผนยุทธศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณะระดับสูง

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อการจัดการสาธารณะเชิงกลยุทธ์ โดยประหยัดเวลา งบประมาณ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ แต่ได้ผลผลิต (Product) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบทางบวก (Positive Impact)

รหัสวิชา : 462735
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระดับสูงสำหรับการจัดการสาธารณะ

รูปแบบกลยุทธ์การตลาด โดยคำนึงถึงงานสาธารณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ (Product) สร้างความเข้าใจ ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางสาธารณะแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเข้าใจที่ดี กับประโยชน์ที่ได้ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือการจัดการสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและประชาชน

รหัสวิชา : 462736
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทุนมนุษย์

รูปแบบวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง รูปแบบวิธีการมีทั้งที่องค์การได้คัดเลือกผู้ที่มีทุนมนุษย์เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การ หรือ ภายในองค์การมีการพัฒนาทรัพยากรให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ

รหัสวิชา : 462737
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานสำหรับภาครัฐ

กระบวนการในการเชื่อมโยงการพิจารณานโยบายไปพร้อม ๆ กับ กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ การศึกษากลยุทธ์ด้านราคา การพิจารณาการแข่งขันด้านราคาการคัดเลือก ช่องทางการจำหน่ายและศูนย์กลางจำหน่ายเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในภาครัฐ

รหัสวิชา : 462738
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินขั้นสูงสำหรับภาครัฐ

วิเคราะห์การสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการสร้างทฤษฎีทางการบัญชีและการเตรียมโครงการวิจัยทางการบัญชีการเงินในภาครัฐ

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 462999
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ดุษฎีนิพนธ์

ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.2 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย