ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย สำราญวานิช *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ยิ้มศิริ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ วงษ์แก้ว *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 505691
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 3

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาเอก Presentation and discussion on interesting topics in civil engineering at the doctoral level

1.2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 505898
Credit : 48(0-1-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.1 การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย

2.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 505591
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยอาจารย์และวิทยากรรับเชิญ

Course codes : 505592
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยนิสิต อาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ

Course codes : 505691
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 3

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาเอก Presentation and discussion on interesting topics in civil engineering at the doctoral level

2.2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 505899
Credit : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.2 การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย

3.1.1 วิชาบังคับร่วม

Course codes : 505691
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 3

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาเอก Presentation and discussion on interesting topics in civil engineering at the doctoral level

3.1.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา

Course codes : 505701
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505702
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505721
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505722
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505741
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมน้ำ

Course codes : 505742
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมน้ำ

Course codes : 505761
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 505762
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 505781
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

Course codes : 505782
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

3.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 505600
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์ระบบที่มีความอิสระระดับเดียวและหลายระดับ การสั่นสะเทือนอย่างอิสระและภายใต้แรง การหาความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การสั่นสะเทือนตามยาวและตามขวางขององค์อาคารที่รับแรงดัด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหน่วงและความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้นผิวบาง

Course codes : 505601
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง

ส่วนผสมคอนกรีตและคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตสด ความสามารถในการทำงาน การป้องกันการแยกตัว ความสามารถในอัดแน่นด้วยตัวเองของคอนกรีต การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตให้มีความคงทน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในคอนกรีตและความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ การก่อตัวของโครงสร้างในระดับเล็ก การเกิดรอยร้าวในคอนกรีต การเคลื่อนที่ของความชื้นในคอนกรีต การหดตัวแบบออโตจีเนียสและการหดตัวแบบแห้ง การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตและหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดสนิมของเหล็กเสริม คอนกรีตชนิดพิเศษ

Course codes : 505602
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง

การออกแบบของโครงสร้างเหล็กรอยต่อในอาคารและสะพาน การออกแบบคานประกอบและเสาภายใต้สภาวะการโก่งด้วยแรงบิดด้านข้างและการโก่งเฉพาะที่ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีพลาสติกของคานและโครงข้อแข็งที่เป็นเหล็ก การใช้มาตรฐานการออกแบบ AISC-LRFD การออกแบบโครงสร้างเหล็กที่มีความยืดหยุ่นเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว

Course codes : 505603
Credit : 3(3-0-6)
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรโครงสร้าง

การประมาณโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์ การสร้างเอลิเมนต์จากหลักการต่าง ๆ และการประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาทางกลศาสตร์ สถิตของมวลต่อเนื่อง คอนเวอร์เจนซ์และเงื่อนไขของการเข้ากันได้ การประกอบชิ้นส่วนเอลิเมนต์และสภาพเงื่อนไขขอบเขต โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ การแก้ไขปัญหาทางกลศาสตร์และเสถียรภาพและการปรับปรุงวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับปัญหาแบบฟิลด์ทั่วๆ ไป และการประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505604
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียดและการโก่งตัวของวัตถุ ทฤษฎีว่าด้วยพลังงาน หลักการสมดุลและความสอดคล้องภายในวัสดุเมื่อเกิดหน่วยแรงและความเครียด ปัญหาความเค้นและความเครียดเมื่อพิจารณาในสองมิติ ปัญหาคานวางบนฐานรากอิลาสติก ปัญหาคานควบเสา การรับโมเมนต์ดัดของคานโค้ง แรงบิดในองค์อาคารที่มีหน้าตัดไม่กลมและหน้าตัดกลวงบาง จุดศูนย์กลางของแรงเฉือนและการไหลของแรงเฉือน

Course codes : 505605
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

Course codes : 505608
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์โครงสร้างโดยวิธีประมาณและเชิงตัวเลข

สัญลักษณ์และเทคนิคการใช้เวคเตอร์, เทนเซอร์, เมตริกซ์ กับปัญหาทางกลศาสตร์ ความหมายและการปฎิบัติการเชิงกายภาพของปัญหาทางด้านกลศาสตร์ การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหากลศาสตร์โครงสร้าง

Course codes : 505609
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว

วิศวกรรมแผ่นดินไหว คลื่นแผ่นดินไหว ความเข้มและขนาดของแผ่นดินไหว การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว มาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว การวิเคราะห์สเปคตัมการตอบสนอง การสั่นสะเทือนเชิงสุ่ม การจําลองแรงแผ่นดินไหว การออกแบบและการให้รายละเอียดโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว โครงสร้างพิเศษ สะพาน

Course codes : 505610
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีของความยืดหยุ่น

ระบบคาร์ทีเซียนเทนเซอร์ การสร้างสมการทฤษฎีของความยืดหยุ่น ปัญหาความยืดหยุ่นในระนาบ การบิดของหน้าตัดที่ไม่ใช่วงกลม การใช้เทคนิคเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ปัญหาอิลาสติกเพื่อหาคำตอบโดยประมาณ เทอร์โมอิลาสติกซิตี้

Course codes : 505611
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

พฤติกรรมในช่วงอินอิลาสติกของคาน เสา และข้อต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก การร่วมกันของแรงดัด แรงเฉือน และแรงบิดในคาน แบบจำลองสตัด และไทด์ พฤติกรรมภายใต้น้ำหนัก Reversals และการพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับ hysteresis

Course codes : 505612
Credit : 3(2-3-4)
วิธีการทดลองทางวิศวกรรมโครงสร้าง

เทคนิคการทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง การสำรวจภาคสนามและในห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือวัดความเครียด อุปกรณ์เชิงกลและเชิงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่วัดแบบเชิงศักย์และเชิงจลน์

Course codes : 505613
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นในงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง

การประยุกต์แบบจำลองความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปร และการกระจายของตัวแปร การสร้างแบบจำลองของความไม่แน่นอนและการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองนั้นด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นและความสัมพันธ์กัน และการทดสอบแบบจำลองด้วยวิธี Monte Carlo การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่อิงกับความน่าเชื่อถือโดยการมุ่งเน้นในปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505614
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก

พฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นของคานและเสา แรงบิดในชิ้นส่วนโครงสร้างแบบกล่อง การร่วมกันของแรงดัดและแรงบิด การโก่งของคานและคาน-เสา การโก่งของโครงสร้างข้อแข็ง พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กและอลูมิเนียมที่อ้างอิงกับขั้นตอนการออกแบบตามมาตรฐาน

Course codes : 505620
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของดิน

พฤติกรรมของดินในทางกลศาสตร์ พฤติกรรมเกี่ยวกับ ความเค้น-ความเครียด-ความแข็งแรงของดิน พฤติกรรมแอนไอโซโทรปิคของดิน พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำ คุณสมบัติของดินที่ถูกบดอัด การทดสอบต่างๆเพื่อศึกษาพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ การเลือกใช้ค่าคุณสมบัติของวิศวกรรมของดินที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์และออกแบบ

Course codes : 505621
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมปฐพี

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาทางกลศาสตร์ของดิน ฟังชั่นการประมาณและสมการเชิงอนุพันธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟไนเอลิเมนท์ การคำนวณการเคลื่อนตัวของดินเมื่อถูกแรงกระทำ การคำนวณสำหรับปัญหาแบบไม่เป็นเส้นตรง การอัดตัวคายน้ำของดิน การวิเคราะห์ปัญหาคู่ของการไหลของน้ำและการเปลี่ยนรูปของดิน ปัญหาทางปฐพีพลศาสตร์ การคาดการณ์และการคำนวณย้อนกลับของปัญหาจริง การใช้วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505622
Credit : 3(3-0-6)
การปรับปรุงคุณภาพดิน

การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพของดินโดยศึกษาวิธีทางกล ทางเคมี วิธีการใช้กระแสไฟฟ้า และการใช้ความร้อน เช่น การบดอัดดินแบบต่างๆ การใช้น้ำหนักกดทับล่วงหน้า การใช้วิธีการอัดตัวคายน้ำโดยใช้แผ่นระบายน้ำในแนวดิ่งเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การใช้สูญญากาศเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การเสริมกำลังของดิน เทคนิคการใช้เสาทราย การใช้ไมโครไพล์ การปรับปรุงดินด้วยการผสมปูนขาว, ซีเมนต์, และสารเคมีอื่นๆ การอัดฉีดสารเคมีเข้าไปในชั้นดิน การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การใช้วัสดุถมมวลเบา และการวิเคราะห์และเทคนิคการก่อสร้างของแต่ละวิธี

Course codes : 505623
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดหลัก ความเค้นและความเครียดในระนาบสามมิติ เมตทริกซ์ สภาพปราศจากความเค้นในระนาบตั้งฉากและความเครียดในระนาบตั้งฉาก แบบจำลองพฤติกรรมของดิน แบบจำลองแบบอิลาสติกและพลาสติกแบบไม่เป็นเส้นตรง สภาวะการคราก การอัดตัวคายน้ำ การประมาณการวิเคราะห์แบบสามมิติ สมดุลเชิงพลาสติกของดิน การคำนวณเกี่ยวกับความดันดิน ความสามารถในการรับแรง เสถียรภาพของคันดิน และฐานราก คลื่นแบบอิลาสติกที่ผ่านดิน คุณสมบัติทางพลศาสตร์ของดิน

Course codes : 505624
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม

สาเหตุและปัญหาของการปนเปื้อนในดิน ความซึมผ่านและการกระจายตัวของดิน การขนส่งของสารปนเปื้อนในดิน ปฏิกริยาทางเคมีและชีวภาพของสารปนเปื้อนต่อดิน สารปนเปื้อนที่ไม่รวมกับน้ำ การเกิดและการกำจัดของเสีย การออกแบบระบบผังกลบ การออกแบบและก่อสร้างชั้นทึบน้ำ ระบบการระบายน้ำในดิน ของเหลวที่เกิดจากการผังกลบและการควบคุม การฟื้นฟูสภาพของดินที่ถูกปนเปื้อน

Course codes : 505625
Credit : 3(3-0-6)
งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์

ชนิดของงานขุดใต้ดิน ความเค้นและการเคลื่อนตัวของดินแบบอิลาสติกและอิลาสโตพลาสติกรอบงานขุด เส้นปฏิกริยาของพื้นดิน ชนิดของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์และช่องเปิดในดิน ที่รองรับและผนังของอุโมงค์ การวิเคราะห์แรงที่กระทำต่ออุโมงค์ การสำรวจ, การเก็บข้อมูล, และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

Course codes : 505628
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างดิน

ปัญหาชั้นมูลฐานเกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน การทรุดตัวและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของคันดิน การออกแบบคันดิน การซึมผ่านของน้ำในดินซึ่งเป็นหน้าตัดประกอบและดินที่มีคุณสมบัติแอนไอโซโทรปิค วิธีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน กลไกการเกิดพิบัติของลาดดินตามธรรมชาติและลาดดินที่สร้างขึ้น การบดอัดและการตรวจสอบการบดอัดดินให้ได้มาตรฐาน การแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของลาดดิน

Course codes : 505629
Credit : 3(3-0-6)
ปฐพีพลศาสตร์และวิศวกรรมแผ่นดินไหว

พฤติกรรมของการเกิดแผ่นดินไหว เพลทเทคโทนิค รอยแยกของดิน ขนาดของแผ่นดินไหว การสั่นของผิวดิน ทฤษฎีการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและโครงสร้างของดินเมื่อรับแรงกระแทกและเขย่า การเปลี่ยนรูปของดินจากของแข็งเป็นของเหลวและการเกิดแรงดันน้ำภายในดิน การทดสอบพฤติกรรมของดินภายใต้การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์และออกแบบลาดดิน คันดิน ฐานราก และกำแพงกันดินเพื่อรับแรงสั่นสะเทือน การประยุกต์งานวิศวกรรมด้านการออกแบบฐานรากรองรับการถ่ายเทแรงสั่นสะเทือนต่างๆ

Course codes : 505630
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์

ทฤษฎีและการประยุกต์วิธีการธรณีฟิสิกส์ในงานวิศวกรรมโยธา การศึกษาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก ความโน้มถ่วง และการแผ่รังสี การใช้วิธีการธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจชั้นดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีของชั้นดิน และเพื่อการจำแนกชนิดของดินในแต่ละชั้น ข้อจำกัดต่างๆ ปัญหาในการแปลผลการทดสอบ

Course codes : 505631
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของหิน

วิศวกรรมหินเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติของหินสด มวลหินและความไม่ต่อเนื่อง คุณสมบัติชี้วัดของหินและการจำแนกชนิดของหิน คุณสมบัติเกี่ยวกับความแข็งแรงและการเสียรูป การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหินกับความชื้นและเวลา ความสามารถในการรับแรงเฉือนของระนาบที่ไม่ต่อเนื่อง เสถียรภาพความลาดชันของหินและการป้องกันการพังทลาย งานขุดในหิน ฐานรากของเขื่อนและโครงสร้างต่างๆ การไหลของของไหลผ่านรอยแตกของหิน

Course codes : 505632
Credit : 3(3-0-6)
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม

การบรรยายและจำแนกชนิดของดิน คุณสมบัติทางฟิสิกส์และกลศาสตร์ของหิน การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินและหินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา การสำรวจสถานที่ก่อสร้างโดยวิธีทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ การสำรวจวัสดุเพื่อการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา อุบัติภัยทางวิศวกรรมธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินถล่ม และ แผ่นดินไหว

Course codes : 505633
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์แผ่นใยสังเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี

วัสดุของแผ่นใยสังเคราะห์ การผลิต การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบต่างๆ สำหรับงานลาดดิน กำแพงกันน้ำ ตัวกรอง ถนน และการผังกลบ การเสริมกำลังด้วยวิธีทางชีววิทยา

Course codes : 505634
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมของดิน

ทฤษฎีของกลศาสตร์ต่อเนื่อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก และวิสโคพลาสติก ความเค้น ความเครียด และเส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎีสถานะวิกฤติ แบบจำลองพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ หลักการพัฒนา ตรวจสอบ และนำไปใช้ของแบบจำลองพฤติกรรมของดินสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505635
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

การวิเคราะห์และประมาณความสามารถในการรับแรงดันและการทรุดตัวของดิน การออกแบบเสาเข็มและเสาเข็มพืด การออกแบบเขื่อนดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การวิเคราะห์และการออกแบบของกรณีศึกษาต่างๆทางวิศวกรรมปฐพี การทัศนศึกษา

Course codes : 505636
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน

น้ำใต้ดิน การไหลของน้ำผ่านวัสดุพรุนทั้งในสภาวะอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ การไหลของน้ำใต้ดินผ่านบ่อน้ำใต้ดินสำหรับชั้นน้ำใต้ดินที่อยู่ภายใต้ความดันและไม่อยู่ภายใต้ความดัน การประเมินและพัฒนาทรัพยากรน้ำใต้ดิน ทฤษฎีพลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน การจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน สมการการเคลื่อนที่ ปัญหาขอบเขตและสภาวะเริ่มต้น การไหลของของไหลที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกับน้ำ การแพร่ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน

Course codes : 505640
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาลุ่มน้ำ

ส่วนประกอบต่างๆ ของวัฏจักรของน้ำ การเคลื่อนย้ายทางอุทกวิทยา วิธีการทางสถิติในอุทกวิทยา การวิเคราะห์ความถี่และอนุกรมเวลา เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา เช่น การเก็บข้อมูล การทำนายและการออกแบบทางอุทกวิทยา การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านอุทกวิทยา

Course codes : 505641
Credit : 3(3-0-6)
วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมน้ำ

ผลต่างอันตะและเทคนิคของวิธีเชิงตัวเลขต่างๆ เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาเกี่ยวกับด้านกลศาสตร์ของของไหล การไหลในทางน้ำเปิด ระบบท่อปิด ดินและตัวกลางพรุน โดยเน้นการประยุกต์กับคอมพิวเตอร์

Course codes : 505642
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเล

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

Course codes : 505643
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมน้ำใต้ดิน

พื้นฐานต่างๆ ของการไหลของน้ำใต้ดิน สมการหลัก บ่อน้ำใต้ดิน การปั๊มทดสอบและการวิเคราะห์ การตรวจสอบแหล่งน้ำใต้ดิน ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม การสูบน้ำใต้ดินมากเกิน การทรุดตัวของดิน ปัญหาคุณภาพน้ำใต้ดิน และการจัดการน้ำใต้ดิน

Course codes : 505644
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ

เทคนิคการจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการ แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน หลักการจำลองน้ำท่า คุณภาพน้ำ และการกระจายตัวของสิ่งปนเปื้อนทั้งน้ำผิวดิน และใต้ดิน

Course codes : 505645
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ

กลไกภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง สึนามิ คลื่นพายุซัดฝั่ง น้ำท่วมชายฝั่งทะเล ดินโคลนถล่ม การพยากรณ์ภัยพิบัติ การรับมือภัยพิบัติ การวางแผนและการดำเนินการอพยพ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

Course codes : 505648
Credit : 3(3-0-6)
อุทกพลศาสตร์ชายฝั่งทะเล

กลศาสตร์ของคลื่นทะเล การกำเนิดคลื่น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่น อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝั่ง การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งทะเล กระบวนการชายฝั่งและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

Course codes : 505649
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

Course codes : 505650
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างชายฝั่งทะเล

กระบวนการชายฝั่งทะเลและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและการทับถมชายฝั่ง โครงสร้างชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อวัตถุประสงค์การเดินเรือ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบไม่ใช้โครงสร้าง

Course codes : 505651
Credit : 3(3-0-6)
อุทกธรณีวิทยาขั้นสูง

การไหลของน้ำในตัวกลางพรุน ตาข่ายการไหล ชลศาสตร์ของน้ำใต้ดิน การรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน การวิเคราห์ และใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหาการไหลของน้ำใต้ดิน โดยวิธีผลต่างอันตะ วิธีสมาชิกจำกัด และวิธีสมาชิกตามขอบ

Course codes : 505652
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาของน้ำใต้ดินปนเปื้อน

หลักการทางฟิสิกส์-เคมี-ชีววีทยา การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการสะสม และเคลื่อนย้ายของน้ำและสารละลายในตัวกลางพรุนทั้งไม่อิ่มตัวและอิ่มตัวด้วยน้ำ การประยุกต์กับแนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมของดิน และการปนเปื่อนในน้ำใต้ดิน

Course codes : 505660
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง

ขั้นตอนการทำงานวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์งานวิจัย การกำหนดขอบเขตงานวิจัย ประชากร กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสำรวจข้อมูล การดำเนินการกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

Course codes : 505661
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร การไหลของการจราจรบนถนนหนึ่งช่องจราจรและหลายช่องจราจร พฤติกรรมการจราจรในเขตเมือง คิเนมาติกเวฟ พฤติกรรมการจราจรบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร การรวมกันและแยกกันของกระแสจราจร การใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการปลดปล่อยมลพิษจากการจราจร ปัญหาพิเศษโดนเน้นการประยุกต์ทฤษฏี การทดลอง และการสำรวจข้อมูล

Course codes : 505662
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและดำเนินการการขนส่งสาธารณะ

การวางแผนและดำเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาการของการขนส่งสาธารณะ ประเภทและลักษณะของรถโดยสารและรถราง การดำเนินงานระบบขนส่งมวลชน การเลือกรูปแบบการขนส่ง กระบวนการวางแผน การวางแผนเส้นทาง การจัดตารางเดินรถและการดำเนินงาน การวางแผน ออกแบบ และควบคุมสถานีขนส่ง เศรษฐศาสตร์ระบบขนส่งสาธารณะ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาการประยุกต์โครงการ องค์ประกอบของการดำเนินงาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นโยบายการกำหนดราคาค่าโดยสาร โครงสร้างต้นทุนและการเงินของการขนส่งสาธารณะ

Course codes : 505663
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการจราจร

การไหลของกระแสจราจร การศึกษาจราจร การคาดการณ์การจราจร ความจุและระดับการให้บริการ การออกแบบและการจัดการทางพิเศษ ถนนสายหลัก และระบบโครงข่ายถนนในเขตเมือง ความปลอดภัยของการจราจร เทคนิคการจัดการจราจร และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการจราจร

Course codes : 505664
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการ การประเมินผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

Course codes : 505665
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความสำคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อหลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเข้าใจ ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เวลาในการเดินทาง ความปลอดภัย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประเมิณโครงการด้านขนส่ง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการขนส่ง

Course codes : 505668
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบผิวทางขั้นสูง

โครงสร้างของชั้นทาง ทฤษฏีชั้นสูงในการออกแบบผิวจราจรทั้งผิวทางคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลท์ การออกแบบผิวทางชนิดพิเศษ ลักษณะการชำรุดของผิวทาง การประเมินความเสียหายจากน้ำหนักบรรทุกเกิน การปรับปรุงสภาพของชั้นทางและการบำรุงรักษาผิวทาง

Course codes : 505669
Credit : 3(3-0-6)
วิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับการวางแผนการขนส่งรูปแบบราง

วิธีการดำเนินการขั้นสูงและเครื่องมือในการวิจัยการดำเนินการเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การสร้างแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของสภาวะที่คล้ายคลึงกับสภาพปัญหาจริง การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การประเมิน การแปลและนำเสนอผล โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรูปแบบรางเป็นสำคัญ

Course codes : 505670
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งรูปแบบราง

การวิเคราะห์โครงข่ายระบบการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการวางแผนและการทำให้ระบบเหมาะสมที่สุด รวมไปถึงวิธีการเพื่อหาจุดสมดุลของระบบขนส่งรูปแบบราง กระบวนการเลือกเส้นทางการเดินขนส่ง การออกแบบโครงข่ายการขนส่ง การหาจุดสมดุลภายใต้สมมติฐานของอุปสงค์แบบคงที่และแบบผันแปรโครงสร้างของการวิเคราะห์ระบบโครงข่ายการขนส่ง

Course codes : 505671
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่งรูปแบบราง

ทฤษฏีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงินของการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งรูปแบบรางระหว่างเมืองและการขนส่งรูปแบบรางในเมือง การประเมินต้นทุน ทฤษฏีราคา การประเมินโครงการ และการวางข้อกำหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายของการขนส่งรูปแบบราง

Course codes : 505672
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการขนส่งรูปแบบราง

นิยามของโครงการและการประเมิน การทำตารางเวลาและประมาณ การวางแผนและควบคุมต้นทุน การบริหารจัดการหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการสัญญา ความปลอดภัยและความเสี่ยง

Course codes : 505673
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการและนโยบายขนส่ง

ขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ง การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจำลองต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง และการประเมินโครงการขนส่ง การวิเคราะห์นโยบายการขนส่ง การกำหนดนโยบายการขนส่ง การประยุกต์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง ความสัมพันธ์ของปัจจัยมนุษย์และสังคมและนโยบายการขนส่ง

Course codes : 505674
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการขนส่งรูปแบบรางเขตเมืองและระหว่างเมือง

องค์ประกอบของการขนส่งรูปแบบราง รูปแบบเมืองและการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความสามารถรองรับความต้องการเดินทางของการขนส่งรูปแบบราง การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งรูปแบบราง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ

Course codes : 505675
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจรขั้นสูง

ลักษณะของตัวแปรการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร แบบจำลองการไหลของการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค พฤติกรรมการจราจรในเขตเมืองและนอกเมือง รวมทั้งทางพิเศษ พฤติกรรมการจราจรบริเวณทางแยกทั้งแบบควบคุมด้วยป้ายจราจรและควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร พฤติกรรมของการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกบนทางพิเศษ การทำนายสถานะของการจราจรในอนาคตเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการจราจรแบบก้าวหน้า การบูรณาการทฤษฏีการไหลของการจราจรกับการพยากรณ์ปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงและปลดปล่อยมลพิษ

Course codes : 505676
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการด้านการขนส่ง

จุลเศรษฐศาสตร์และการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการด้านการขนส่ง การวิเคราะห์มูลค่าของเงินตามเวลา การประยุกต์การวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการประเมินโครงการ การประเมินโครงการโดยใช้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ค่าเสื่อมราคาและภาษี การวิเคราะห์ผลจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน การประเมินโครงการแบบหลายเกณฑ์

Course codes : 505677
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองเสมือนสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง

ทฤษฏี หลักการ และขั้นตอนการสร้างแบบจำลองเสมือน การปรับแก้และตรวจสอบแบบจำลอง การพัฒนาแบบจำลองเสมือนสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง ประกอบด้วย ลักษณะการไหลของการจราจร สถานะของการจราจรแบบพัลวัต พฤติกรรมการเดินทาง การกระจายการเดินทางบนโครงข่ายแบบพลวัต ระบบการจัดการขนส่งสาธารณะ

Course codes : 505678
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในการขนส่ง

แนวคิดในการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาด้านการขนส่ง หลักการของเทคนิคปัญญาประดิษฐ์แบบต่างๆ ได้แก่ ระบบฐานความรู้ โครงข่ายประสาทเทียม ทฤษฎีฟัซซี่เซต พันธุกรรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองภาคี

Course codes : 505679
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านการขนส่ง

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง พฤติกรรมของผู้ขับขี่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลักการและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่ง ความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง นโยบายและกฏหมายกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในงานด้านการขนส่ง

Course codes : 505680
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ การนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ในการจัดการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 505681
Credit : 3(3-0-6)
การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในงานก่อสร้าง

รูปแบบการก่อสร้างโดยการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป วิธีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการติดตั้ง การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการการขนส่งชิ้นส่วน ข้อกำหนดในการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการบำรุงรักษา

Course codes : 505682
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง

การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการงานวิศวกรรม ระบบการจัดการในคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการคำนวณ เขียนแบบ วิเคราะห์ ตัดสินใจและบริหารโครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสาร

Course codes : 505683
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย์

การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการบริหารทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน วิธีการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวิเคราะห์กำไรในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

Course codes : 505684
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจก่อสร้าง

การเพิ่มอัตราการผลิตในงานก่อสร้าง การประมาณราคา การประกวดราคาและการยื่นประมูล รูปแบบการจัดการองค์กรก่อสร้าง ปัญหาและการวิเคาะห์ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง ประเภทธุรกิจในงานก่อสร้าง

Course codes : 505685
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขั้นตอนในการก่อสร้าง ความสำคัญของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทำรายงานการก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผู้ตรวจงานและการจัดการคุณภาพ

Course codes : 505801
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505802
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 4

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมโครงสร้างในปัจจุบัน

Course codes : 505821
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 3

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505822
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 4

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมปฐพีในปัจจุบัน

Course codes : 505841
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 3

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมน้ำ

Course codes : 505842
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 4

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมน้ำในปัจจุบัน

Course codes : 505861
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 3

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 505862
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 4

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจรในปัจจุบัน

Course codes : 505881
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

Course codes : 505882
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างในปัจจุบัน

3.3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 505998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.1 การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย

4.1.1 วิชาบังคับร่วม

Course codes : 505591
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยอาจารย์และวิทยากรรับเชิญ

Course codes : 505592
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยนิสิต อาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ

Course codes : 505691
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 3

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาเอก Presentation and discussion on interesting topics in civil engineering at the doctoral level

4.1.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา

Course codes : 505501
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงสร้างขั้นสูง

ทฤษฏีพลังงานและการประยุกต์ใช้ การเสียรูปของคานด้วยแรงเฉือน การวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างด้วยวิธีสตีฟเนสและเฟลกซิบิลิตีเมตริกซ์ ผลของอุณหภูมิ พฤติกรรมของโครงสร้างเฟรม การใช้วิธีประมาณในการวิเคราะห์

Course codes : 505502
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมโครงสร้าง

การประยุกต์คณิตศาสตร์ขั้นสูงในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงแบบฟูเรียร์และลาปลาซเบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ในการแก้ปัญหาค่าขอบเขต การวิเคราะห์เวกเตอร์ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

Course codes : 505503
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งได้แก่ แผ่นพื้น 2ทาง เสาชลูด โครงสร้างรับแรงบิด โครงสร้างกำแพงและรอยต่อ (ข้อต่อ) แบบจำลองสตัดและไทด์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบ การออกแบบตามมาตรฐาน ACI หรืออื่นๆ โครงงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 505521
Credit : 3(3-0-6)
ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง

การกำเนิดของดิน คุณสมบัติชี้วัดและการจำแนกประเภทของดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ความเค้นในมวลดิน แนวคิดของความเค้นยังผล ความเค้น-ความเครียด และความแข็งแรงของดิน คุณสมบัติความซึมน้ำของดิน การไหลของน้ำผ่านดินในมิติเดียวและสองมิติ ทฤษฎีการยุบตัวและการทรุดตัว พฤติกรรมเกี่ยวกับความเค้น-ความเครียด และเส้นทางเดินของความเค้น ความล้าในดินอ่อน

Course codes : 505522
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง

การสำรวจชั้นดินเพื่อการก่อสร้าง การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเเพื่อการวิเคราะห์ฐานราก การกระจายตัวของหน่วยแรงในดิน ความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ฐานรากตื้น พฤติกรรมและการออกแบบเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม พฤติกรรมของฐานรากลึกต่อแรงกระทำในแนวดิ่งและแนวราบ การวิเคราะห์การทรุดตัวและการอัดตัวคายน้ำ ความดันด้านข้างของดิน พฤติกรรมและการออกแบบกำแพงกันดิน ค้ำยันของงานขุด สมอยึด คอฟเฟอร์แดม เคซอง และโครงสร้างใต้ดิน

Course codes : 505523
Credit : 3(2-3-4)
การสำรวจและทดสอบดิน

การสำรวจดินสำหรับงานวิศวกรรมปฐพี เทคนิคการเจาะสำรวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การจำแนกประเภทของดิน การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีต่างๆ การทดสอบดินในสนามด้วยวิธีต่างๆ ข้อจำกัดในการใช้คุณสมบัติของดินที่ได้จากการทดสอบแบบต่างๆ ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี ทฤษฎีและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของโครงสร้างดิน

Course codes : 505541
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำขั้นสูง

แนวความคิด หลักการ และเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรน้ำ สถานการณ์และการจัดการแหล่งน้ำเศรษฐกิจทรัพยากรน้ำ นโยบายน้ำ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และกรณีศึกษา

Course codes : 505542
Credit : 3(3-0-6)
อุทกพลศาสตร์

คุณสมบัติของไหล ความดันของไหล แรงจากของไหล ทฤษฎีและการประยุกต์พลศาสตร์ของไหล สมการการไหลต่อเนื่อง โมเมนตัวและพลังงาน การไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การไหลในท่อและรางน้ำเปิด

Course codes : 505543
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชายฝั่งทะเล

ลักษณะของคลื่น และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่น ปฏิกิริยาต่อกันของคลื่นและตะกอนรวมทั้งสิ่งก่อสร้างชายผั่ง น้ำขึ้นน้ำลงและกระแสน้ำขึ้นน้ำลง การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อน การรุกรานของน้ำเค็มและการทับถมของตะกอน

Course codes : 505561
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการขนส่ง

ขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ง การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจำลองต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง และการประเมินโครงการขนส่ง

Course codes : 505562
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมจราจร

การวิเคราะห์และการจัดการถนน ทางแยกและทางด่วน เทคนิคการศึกษาการจัดการวิศวกรรมจราจร ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับการจำแนกลักษณะและการวิเคราะห์ถนนเขตเมือง การประเมินผลกระทบการจราจร กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบการจราจร การวิเคราะห์แบบจำลองการจราจร อุปกรณ์และเทคนิคสำหับการรวบรวมข้อมูลจราจรและการเตรียมการ การพัฒนาแบบจำลองฐาน การตรวจวัดแบบจำลอง การแปลความหมายจากผลลัพธ์

Course codes : 505563
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง

องค์ประกอบและลักษณะของการเดินทางในเขตเมือง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง การออกแบบสอบถาม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง

Course codes : 505581
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง

วิธีการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใช้วิธีผังการทำงานแบบแท่ง ผังโครงข่าย การวิเคราะห์วิถีวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่งงาน การจัดการทรัพยากร การวางแผนด้านการเงินและการควบคุม

Course codes : 505582
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง การเลือกใช้วิธีการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานเดิน งานคอนกรีต งานถนน เครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ลำเลียงดิน เสาเข็มและเครื่องตอกเสาเข็ม

Course codes : 505583
Credit : 3(3-0-6)
สัญญาและกระบวนการยุติธรรมในการก่อสร้าง

กฏหมายพื้นฐานสำหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รูปแบบของสัญญา ข้อกำหนดในการร่างสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง แนวทางการแก้ปัญหากรณีพิพาทในงานก่อสร้าง

Course codes : 505701
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505702
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505721
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505722
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505741
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมน้ำ

Course codes : 505742
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมน้ำ

Course codes : 505761
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 505762
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 505781
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

Course codes : 505782
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

4.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 505600
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์ระบบที่มีความอิสระระดับเดียวและหลายระดับ การสั่นสะเทือนอย่างอิสระและภายใต้แรง การหาความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การสั่นสะเทือนตามยาวและตามขวางขององค์อาคารที่รับแรงดัด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหน่วงและความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้นผิวบาง

Course codes : 505601
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง

ส่วนผสมคอนกรีตและคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตสด ความสามารถในการทำงาน การป้องกันการแยกตัว ความสามารถในอัดแน่นด้วยตัวเองของคอนกรีต การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตให้มีความคงทน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในคอนกรีตและความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ การก่อตัวของโครงสร้างในระดับเล็ก การเกิดรอยร้าวในคอนกรีต การเคลื่อนที่ของความชื้นในคอนกรีต การหดตัวแบบออโตจีเนียสและการหดตัวแบบแห้ง การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตและหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดสนิมของเหล็กเสริม คอนกรีตชนิดพิเศษ

Course codes : 505602
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง

การออกแบบของโครงสร้างเหล็กรอยต่อในอาคารและสะพาน การออกแบบคานประกอบและเสาภายใต้สภาวะการโก่งด้วยแรงบิดด้านข้างและการโก่งเฉพาะที่ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีพลาสติกของคานและโครงข้อแข็งที่เป็นเหล็ก การใช้มาตรฐานการออกแบบ AISC-LRFD การออกแบบโครงสร้างเหล็กที่มีความยืดหยุ่นเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว

Course codes : 505603
Credit : 3(3-0-6)
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรโครงสร้าง

การประมาณโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์ การสร้างเอลิเมนต์จากหลักการต่าง ๆ และการประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาทางกลศาสตร์ สถิตของมวลต่อเนื่อง คอนเวอร์เจนซ์และเงื่อนไขของการเข้ากันได้ การประกอบชิ้นส่วนเอลิเมนต์และสภาพเงื่อนไขขอบเขต โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ การแก้ไขปัญหาทางกลศาสตร์และเสถียรภาพและการปรับปรุงวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับปัญหาแบบฟิลด์ทั่วๆ ไป และการประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505604
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียดและการโก่งตัวของวัตถุ ทฤษฎีว่าด้วยพลังงาน หลักการสมดุลและความสอดคล้องภายในวัสดุเมื่อเกิดหน่วยแรงและความเครียด ปัญหาความเค้นและความเครียดเมื่อพิจารณาในสองมิติ ปัญหาคานวางบนฐานรากอิลาสติก ปัญหาคานควบเสา การรับโมเมนต์ดัดของคานโค้ง แรงบิดในองค์อาคารที่มีหน้าตัดไม่กลมและหน้าตัดกลวงบาง จุดศูนย์กลางของแรงเฉือนและการไหลของแรงเฉือน

Course codes : 505605
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

Course codes : 505606
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505607
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505608
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์โครงสร้างโดยวิธีประมาณและเชิงตัวเลข

สัญลักษณ์และเทคนิคการใช้เวคเตอร์, เทนเซอร์, เมตริกซ์ กับปัญหาทางกลศาสตร์ ความหมายและการปฎิบัติการเชิงกายภาพของปัญหาทางด้านกลศาสตร์ การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหากลศาสตร์โครงสร้าง

Course codes : 505609
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว

วิศวกรรมแผ่นดินไหว คลื่นแผ่นดินไหว ความเข้มและขนาดของแผ่นดินไหว การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว มาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว การวิเคราะห์สเปคตัมการตอบสนอง การสั่นสะเทือนเชิงสุ่ม การจําลองแรงแผ่นดินไหว การออกแบบและการให้รายละเอียดโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว โครงสร้างพิเศษ สะพาน

Course codes : 505610
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีของความยืดหยุ่น

ระบบคาร์ทีเซียนเทนเซอร์ การสร้างสมการทฤษฎีของความยืดหยุ่น ปัญหาความยืดหยุ่นในระนาบ การบิดของหน้าตัดที่ไม่ใช่วงกลม การใช้เทคนิคเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ปัญหาอิลาสติกเพื่อหาคำตอบโดยประมาณ เทอร์โมอิลาสติกซิตี้

Course codes : 505611
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

พฤติกรรมในช่วงอินอิลาสติกของคาน เสา และข้อต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก การร่วมกันของแรงดัด แรงเฉือน และแรงบิดในคาน แบบจำลองสตัด และไทด์ พฤติกรรมภายใต้น้ำหนัก Reversals และการพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับ hysteresis

Course codes : 505612
Credit : 3(2-3-4)
วิธีการทดลองทางวิศวกรรมโครงสร้าง

เทคนิคการทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง การสำรวจภาคสนามและในห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือวัดความเครียด อุปกรณ์เชิงกลและเชิงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่วัดแบบเชิงศักย์และเชิงจลน์

Course codes : 505613
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นในงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง

การประยุกต์แบบจำลองความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปร และการกระจายของตัวแปร การสร้างแบบจำลองของความไม่แน่นอนและการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองนั้นด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นและความสัมพันธ์กัน และการทดสอบแบบจำลองด้วยวิธี Monte Carlo การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่อิงกับความน่าเชื่อถือโดยการมุ่งเน้นในปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 505614
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก

พฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นของคานและเสา แรงบิดในชิ้นส่วนโครงสร้างแบบกล่อง การร่วมกันของแรงดัดและแรงบิด การโก่งของคานและคาน-เสา การโก่งของโครงสร้างข้อแข็ง พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กและอลูมิเนียมที่อ้างอิงกับขั้นตอนการออกแบบตามมาตรฐาน

Course codes : 505620
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของดิน

พฤติกรรมของดินในทางกลศาสตร์ พฤติกรรมเกี่ยวกับ ความเค้น-ความเครียด-ความแข็งแรงของดิน พฤติกรรมแอนไอโซโทรปิคของดิน พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำ คุณสมบัติของดินที่ถูกบดอัด การทดสอบต่างๆเพื่อศึกษาพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ การเลือกใช้ค่าคุณสมบัติของวิศวกรรมของดินที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์และออกแบบ

Course codes : 505621
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมปฐพี

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาทางกลศาสตร์ของดิน ฟังชั่นการประมาณและสมการเชิงอนุพันธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟไนเอลิเมนท์ การคำนวณการเคลื่อนตัวของดินเมื่อถูกแรงกระทำ การคำนวณสำหรับปัญหาแบบไม่เป็นเส้นตรง การอัดตัวคายน้ำของดิน การวิเคราะห์ปัญหาคู่ของการไหลของน้ำและการเปลี่ยนรูปของดิน ปัญหาทางปฐพีพลศาสตร์ การคาดการณ์และการคำนวณย้อนกลับของปัญหาจริง การใช้วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505622
Credit : 3(3-0-6)
การปรับปรุงคุณภาพดิน

การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพของดินโดยศึกษาวิธีทางกล ทางเคมี วิธีการใช้กระแสไฟฟ้า และการใช้ความร้อน เช่น การบดอัดดินแบบต่างๆ การใช้น้ำหนักกดทับล่วงหน้า การใช้วิธีการอัดตัวคายน้ำโดยใช้แผ่นระบายน้ำในแนวดิ่งเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การใช้สูญญากาศเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การเสริมกำลังของดิน เทคนิคการใช้เสาทราย การใช้ไมโครไพล์ การปรับปรุงดินด้วยการผสมปูนขาว, ซีเมนต์, และสารเคมีอื่นๆ การอัดฉีดสารเคมีเข้าไปในชั้นดิน การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การใช้วัสดุถมมวลเบา และการวิเคราะห์และเทคนิคการก่อสร้างของแต่ละวิธี

Course codes : 505623
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดหลัก ความเค้นและความเครียดในระนาบสามมิติ เมตทริกซ์ สภาพปราศจากความเค้นในระนาบตั้งฉากและความเครียดในระนาบตั้งฉาก แบบจำลองพฤติกรรมของดิน แบบจำลองแบบอิลาสติกและพลาสติกแบบไม่เป็นเส้นตรง สภาวะการคราก การอัดตัวคายน้ำ การประมาณการวิเคราะห์แบบสามมิติ สมดุลเชิงพลาสติกของดิน การคำนวณเกี่ยวกับความดันดิน ความสามารถในการรับแรง เสถียรภาพของคันดิน และฐานราก คลื่นแบบอิลาสติกที่ผ่านดิน คุณสมบัติทางพลศาสตร์ของดิน

Course codes : 505624
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม

สาเหตุและปัญหาของการปนเปื้อนในดิน ความซึมผ่านและการกระจายตัวของดิน การขนส่งของสารปนเปื้อนในดิน ปฏิกริยาทางเคมีและชีวภาพของสารปนเปื้อนต่อดิน สารปนเปื้อนที่ไม่รวมกับน้ำ การเกิดและการกำจัดของเสีย การออกแบบระบบผังกลบ การออกแบบและก่อสร้างชั้นทึบน้ำ ระบบการระบายน้ำในดิน ของเหลวที่เกิดจากการผังกลบและการควบคุม การฟื้นฟูสภาพของดินที่ถูกปนเปื้อน

Course codes : 505625
Credit : 3(3-0-6)
งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์

ชนิดของงานขุดใต้ดิน ความเค้นและการเคลื่อนตัวของดินแบบอิลาสติกและอิลาสโตพลาสติกรอบงานขุด เส้นปฏิกริยาของพื้นดิน ชนิดของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์และช่องเปิดในดิน ที่รองรับและผนังของอุโมงค์ การวิเคราะห์แรงที่กระทำต่ออุโมงค์ การสำรวจ, การเก็บข้อมูล, และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

Course codes : 505626
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505627
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505628
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างดิน

ปัญหาชั้นมูลฐานเกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน การทรุดตัวและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของคันดิน การออกแบบคันดิน การซึมผ่านของน้ำในดินซึ่งเป็นหน้าตัดประกอบและดินที่มีคุณสมบัติแอนไอโซโทรปิค วิธีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน กลไกการเกิดพิบัติของลาดดินตามธรรมชาติและลาดดินที่สร้างขึ้น การบดอัดและการตรวจสอบการบดอัดดินให้ได้มาตรฐาน การแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของลาดดิน

Course codes : 505629
Credit : 3(3-0-6)
ปฐพีพลศาสตร์และวิศวกรรมแผ่นดินไหว

พฤติกรรมของการเกิดแผ่นดินไหว เพลทเทคโทนิค รอยแยกของดิน ขนาดของแผ่นดินไหว การสั่นของผิวดิน ทฤษฎีการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและโครงสร้างของดินเมื่อรับแรงกระแทกและเขย่า การเปลี่ยนรูปของดินจากของแข็งเป็นของเหลวและการเกิดแรงดันน้ำภายในดิน การทดสอบพฤติกรรมของดินภายใต้การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์และออกแบบลาดดิน คันดิน ฐานราก และกำแพงกันดินเพื่อรับแรงสั่นสะเทือน การประยุกต์งานวิศวกรรมด้านการออกแบบฐานรากรองรับการถ่ายเทแรงสั่นสะเทือนต่างๆ

Course codes : 505630
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์

ทฤษฎีและการประยุกต์วิธีการธรณีฟิสิกส์ในงานวิศวกรรมโยธา การศึกษาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก ความโน้มถ่วง และการแผ่รังสี การใช้วิธีการธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจชั้นดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีของชั้นดิน และเพื่อการจำแนกชนิดของดินในแต่ละชั้น ข้อจำกัดต่างๆ ปัญหาในการแปลผลการทดสอบ

Course codes : 505631
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของหิน

วิศวกรรมหินเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติของหินสด มวลหินและความไม่ต่อเนื่อง คุณสมบัติชี้วัดของหินและการจำแนกชนิดของหิน คุณสมบัติเกี่ยวกับความแข็งแรงและการเสียรูป การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหินกับความชื้นและเวลา ความสามารถในการรับแรงเฉือนของระนาบที่ไม่ต่อเนื่อง เสถียรภาพความลาดชันของหินและการป้องกันการพังทลาย งานขุดในหิน ฐานรากของเขื่อนและโครงสร้างต่างๆ การไหลของของไหลผ่านรอยแตกของหิน

Course codes : 505632
Credit : 3(3-0-6)
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม

การบรรยายและจำแนกชนิดของดิน คุณสมบัติทางฟิสิกส์และกลศาสตร์ของหิน การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินและหินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา การสำรวจสถานที่ก่อสร้างโดยวิธีทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ การสำรวจวัสดุเพื่อการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา อุบัติภัยทางวิศวกรรมธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินถล่ม และ แผ่นดินไหว

Course codes : 505633
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์แผ่นใยสังเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี

วัสดุของแผ่นใยสังเคราะห์ การผลิต การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบต่างๆ สำหรับงานลาดดิน กำแพงกันน้ำ ตัวกรอง ถนน และการผังกลบ การเสริมกำลังด้วยวิธีทางชีววิทยา

Course codes : 505634
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมของดิน

ทฤษฎีของกลศาสตร์ต่อเนื่อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก และวิสโคพลาสติก ความเค้น ความเครียด และเส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎีสถานะวิกฤติ แบบจำลองพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ หลักการพัฒนา ตรวจสอบ และนำไปใช้ของแบบจำลองพฤติกรรมของดินสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 505635
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

การวิเคราะห์และประมาณความสามารถในการรับแรงดันและการทรุดตัวของดิน การออกแบบเสาเข็มและเสาเข็มพืด การออกแบบเขื่อนดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การวิเคราะห์และการออกแบบของกรณีศึกษาต่างๆทางวิศวกรรมปฐพี การทัศนศึกษา

Course codes : 505636
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน

น้ำใต้ดิน การไหลของน้ำผ่านวัสดุพรุนทั้งในสภาวะอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ การไหลของน้ำใต้ดินผ่านบ่อน้ำใต้ดินสำหรับชั้นน้ำใต้ดินที่อยู่ภายใต้ความดันและไม่อยู่ภายใต้ความดัน การประเมินและพัฒนาทรัพยากรน้ำใต้ดิน ทฤษฎีพลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน การจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน สมการการเคลื่อนที่ ปัญหาขอบเขตและสภาวะเริ่มต้น การไหลของของไหลที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกับน้ำ การแพร่ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน

Course codes : 505640
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาลุ่มน้ำ

ส่วนประกอบต่างๆ ของวัฏจักรของน้ำ การเคลื่อนย้ายทางอุทกวิทยา วิธีการทางสถิติในอุทกวิทยา การวิเคราะห์ความถี่และอนุกรมเวลา เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา เช่น การเก็บข้อมูล การทำนายและการออกแบบทางอุทกวิทยา การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านอุทกวิทยา

Course codes : 505641
Credit : 3(3-0-6)
วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมน้ำ

ผลต่างอันตะและเทคนิคของวิธีเชิงตัวเลขต่างๆ เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาเกี่ยวกับด้านกลศาสตร์ของของไหล การไหลในทางน้ำเปิด ระบบท่อปิด ดินและตัวกลางพรุน โดยเน้นการประยุกต์กับคอมพิวเตอร์

Course codes : 505642
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเล

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

Course codes : 505643
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมน้ำใต้ดิน

พื้นฐานต่างๆ ของการไหลของน้ำใต้ดิน สมการหลัก บ่อน้ำใต้ดิน การปั๊มทดสอบและการวิเคราะห์ การตรวจสอบแหล่งน้ำใต้ดิน ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม การสูบน้ำใต้ดินมากเกิน การทรุดตัวของดิน ปัญหาคุณภาพน้ำใต้ดิน และการจัดการน้ำใต้ดิน

Course codes : 505644
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ

เทคนิคการจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการ แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน หลักการจำลองน้ำท่า คุณภาพน้ำ และการกระจายตัวของสิ่งปนเปื้อนทั้งน้ำผิวดิน และใต้ดิน

Course codes : 505645
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ

กลไกภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง สึนามิ คลื่นพายุซัดฝั่ง น้ำท่วมชายฝั่งทะเล ดินโคลนถล่ม การพยากรณ์ภัยพิบัติ การรับมือภัยพิบัติ การวางแผนและการดำเนินการอพยพ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

Course codes : 505646
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมน้ำ 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมน้ำ

Course codes : 505647
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมน้ำ 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมน้ำ

Course codes : 505648
Credit : 3(3-0-6)
อุทกพลศาสตร์ชายฝั่งทะเล

กลศาสตร์ของคลื่นทะเล การกำเนิดคลื่น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่น อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝั่ง การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งทะเล กระบวนการชายฝั่งและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

Course codes : 505649
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

Course codes : 505650
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างชายฝั่งทะเล

กระบวนการชายฝั่งทะเลและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและการทับถมชายฝั่ง โครงสร้างชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อวัตถุประสงค์การเดินเรือ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบไม่ใช้โครงสร้าง

Course codes : 505651
Credit : 3(3-0-6)
อุทกธรณีวิทยาขั้นสูง

การไหลของน้ำในตัวกลางพรุน ตาข่ายการไหล ชลศาสตร์ของน้ำใต้ดิน การรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน การวิเคราห์ และใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหาการไหลของน้ำใต้ดิน โดยวิธีผลต่างอันตะ วิธีสมาชิกจำกัด และวิธีสมาชิกตามขอบ

Course codes : 505652
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาของน้ำใต้ดินปนเปื้อน

หลักการทางฟิสิกส์-เคมี-ชีววีทยา การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการสะสม และเคลื่อนย้ายของน้ำและสารละลายในตัวกลางพรุนทั้งไม่อิ่มตัวและอิ่มตัวด้วยน้ำ การประยุกต์กับแนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมของดิน และการปนเปื่อนในน้ำใต้ดิน

Course codes : 505660
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง

ขั้นตอนการทำงานวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์งานวิจัย การกำหนดขอบเขตงานวิจัย ประชากร กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสำรวจข้อมูล การดำเนินการกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

Course codes : 505661
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร การไหลของการจราจรบนถนนหนึ่งช่องจราจรและหลายช่องจราจร พฤติกรรมการจราจรในเขตเมือง คิเนมาติกเวฟ พฤติกรรมการจราจรบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร การรวมกันและแยกกันของกระแสจราจร การใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการปลดปล่อยมลพิษจากการจราจร ปัญหาพิเศษโดนเน้นการประยุกต์ทฤษฏี การทดลอง และการสำรวจข้อมูล

Course codes : 505662
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและดำเนินการการขนส่งสาธารณะ

การวางแผนและดำเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาการของการขนส่งสาธารณะ ประเภทและลักษณะของรถโดยสารและรถราง การดำเนินงานระบบขนส่งมวลชน การเลือกรูปแบบการขนส่ง กระบวนการวางแผน การวางแผนเส้นทาง การจัดตารางเดินรถและการดำเนินงาน การวางแผน ออกแบบ และควบคุมสถานีขนส่ง เศรษฐศาสตร์ระบบขนส่งสาธารณะ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาการประยุกต์โครงการ องค์ประกอบของการดำเนินงาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นโยบายการกำหนดราคาค่าโดยสาร โครงสร้างต้นทุนและการเงินของการขนส่งสาธารณะ

Course codes : 505663
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการจราจร

การไหลของกระแสจราจร การศึกษาจราจร การคาดการณ์การจราจร ความจุและระดับการให้บริการ การออกแบบและการจัดการทางพิเศษ ถนนสายหลัก และระบบโครงข่ายถนนในเขตเมือง ความปลอดภัยของการจราจร เทคนิคการจัดการจราจร และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการจราจร

Course codes : 505664
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการ การประเมินผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

Course codes : 505665
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความสำคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อหลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเข้าใจ ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เวลาในการเดินทาง ความปลอดภัย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประเมิณโครงการด้านขนส่ง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการขนส่ง

Course codes : 505666
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 505667
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 505668
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบผิวทางขั้นสูง

โครงสร้างของชั้นทาง ทฤษฏีชั้นสูงในการออกแบบผิวจราจรทั้งผิวทางคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลท์ การออกแบบผิวทางชนิดพิเศษ ลักษณะการชำรุดของผิวทาง การประเมินความเสียหายจากน้ำหนักบรรทุกเกิน การปรับปรุงสภาพของชั้นทางและการบำรุงรักษาผิวทาง

Course codes : 505669
Credit : 3(3-0-6)
วิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับการวางแผนการขนส่งรูปแบบราง

วิธีการดำเนินการขั้นสูงและเครื่องมือในการวิจัยการดำเนินการเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การสร้างแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของสภาวะที่คล้ายคลึงกับสภาพปัญหาจริง การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การประเมิน การแปลและนำเสนอผล โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรูปแบบรางเป็นสำคัญ

Course codes : 505670
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งรูปแบบราง

การวิเคราะห์โครงข่ายระบบการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการวางแผนและการทำให้ระบบเหมาะสมที่สุด รวมไปถึงวิธีการเพื่อหาจุดสมดุลของระบบขนส่งรูปแบบราง กระบวนการเลือกเส้นทางการเดินขนส่ง การออกแบบโครงข่ายการขนส่ง การหาจุดสมดุลภายใต้สมมติฐานของอุปสงค์แบบคงที่และแบบผันแปรโครงสร้างของการวิเคราะห์ระบบโครงข่ายการขนส่ง

Course codes : 505671
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่งรูปแบบราง

ทฤษฏีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงินของการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งรูปแบบรางระหว่างเมืองและการขนส่งรูปแบบรางในเมือง การประเมินต้นทุน ทฤษฏีราคา การประเมินโครงการ และการวางข้อกำหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายของการขนส่งรูปแบบราง

Course codes : 505672
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการขนส่งรูปแบบราง

นิยามของโครงการและการประเมิน การทำตารางเวลาและประมาณ การวางแผนและควบคุมต้นทุน การบริหารจัดการหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการสัญญา ความปลอดภัยและความเสี่ยง

Course codes : 505673
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการและนโยบายขนส่ง

ขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ง การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจำลองต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง และการประเมินโครงการขนส่ง การวิเคราะห์นโยบายการขนส่ง การกำหนดนโยบายการขนส่ง การประยุกต์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง ความสัมพันธ์ของปัจจัยมนุษย์และสังคมและนโยบายการขนส่ง

Course codes : 505674
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการขนส่งรูปแบบรางเขตเมืองและระหว่างเมือง

องค์ประกอบของการขนส่งรูปแบบราง รูปแบบเมืองและการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความสามารถรองรับความต้องการเดินทางของการขนส่งรูปแบบราง การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งรูปแบบราง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ

Course codes : 505675
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจรขั้นสูง

ลักษณะของตัวแปรการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร แบบจำลองการไหลของการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค พฤติกรรมการจราจรในเขตเมืองและนอกเมือง รวมทั้งทางพิเศษ พฤติกรรมการจราจรบริเวณทางแยกทั้งแบบควบคุมด้วยป้ายจราจรและควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร พฤติกรรมของการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกบนทางพิเศษ การทำนายสถานะของการจราจรในอนาคตเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการจราจรแบบก้าวหน้า การบูรณาการทฤษฏีการไหลของการจราจรกับการพยากรณ์ปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงและปลดปล่อยมลพิษ

Course codes : 505676
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการด้านการขนส่ง

จุลเศรษฐศาสตร์และการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการด้านการขนส่ง การวิเคราะห์มูลค่าของเงินตามเวลา การประยุกต์การวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการประเมินโครงการ การประเมินโครงการโดยใช้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ค่าเสื่อมราคาและภาษี การวิเคราะห์ผลจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน การประเมินโครงการแบบหลายเกณฑ์

Course codes : 505677
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองเสมือนสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง

ทฤษฏี หลักการ และขั้นตอนการสร้างแบบจำลองเสมือน การปรับแก้และตรวจสอบแบบจำลอง การพัฒนาแบบจำลองเสมือนสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง ประกอบด้วย ลักษณะการไหลของการจราจร สถานะของการจราจรแบบพัลวัต พฤติกรรมการเดินทาง การกระจายการเดินทางบนโครงข่ายแบบพลวัต ระบบการจัดการขนส่งสาธารณะ

Course codes : 505678
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในการขนส่ง

แนวคิดในการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาด้านการขนส่ง หลักการของเทคนิคปัญญาประดิษฐ์แบบต่างๆ ได้แก่ ระบบฐานความรู้ โครงข่ายประสาทเทียม ทฤษฎีฟัซซี่เซต พันธุกรรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองภาคี

Course codes : 505679
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านการขนส่ง

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง พฤติกรรมของผู้ขับขี่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลักการและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่ง ความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง นโยบายและกฏหมายกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในงานด้านการขนส่ง

Course codes : 505680
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ การนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ในการจัดการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 505681
Credit : 3(3-0-6)
การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในงานก่อสร้าง

รูปแบบการก่อสร้างโดยการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป วิธีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการติดตั้ง การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการการขนส่งชิ้นส่วน ข้อกำหนดในการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการบำรุงรักษา

Course codes : 505682
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง

การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการงานวิศวกรรม ระบบการจัดการในคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการคำนวณ เขียนแบบ วิเคราะห์ ตัดสินใจและบริหารโครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสาร

Course codes : 505683
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย์

การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการบริหารทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน วิธีการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวิเคราะห์กำไรในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

Course codes : 505684
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจก่อสร้าง

การเพิ่มอัตราการผลิตในงานก่อสร้าง การประมาณราคา การประกวดราคาและการยื่นประมูล รูปแบบการจัดการองค์กรก่อสร้าง ปัญหาและการวิเคาะห์ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง ประเภทธุรกิจในงานก่อสร้าง

Course codes : 505685
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขั้นตอนในการก่อสร้าง ความสำคัญของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทำรายงานการก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผู้ตรวจงานและการจัดการคุณภาพ

Course codes : 505687
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

4.3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 505999
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.2 การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย