ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย สำราญวานิช *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ยิ้มศิริ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ วงษ์แก้ว *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 505691
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 3 (Seminar in Civil Engineering III)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาเอก Presentation and discussion on interesting topics in civil engineering at the doctoral level

1.2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 505898
หน่วยกิต : 48(0-1-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.1 การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย

2.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 505591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1 (Seminar in Civil Engineering I)

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยอาจารย์และวิทยากรรับเชิญ

รหัสวิชา : 505592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2 (Seminar in Civil Engineering II)

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยนิสิต อาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ

รหัสวิชา : 505691
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 3 (Seminar in Civil Engineering III)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาเอก Presentation and discussion on interesting topics in civil engineering at the doctoral level

2.2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 505899
หน่วยกิต : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.2 การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย

3.1.1 วิชาบังคับร่วม

รหัสวิชา : 505691
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 3 (Seminar in Civil Engineering III)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาเอก Presentation and discussion on interesting topics in civil engineering at the doctoral level

3.1.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา

รหัสวิชา : 505701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1 (Advanced Topics in Structural Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2 (Advanced Topics in Structural Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 1 (Advanced Topics in Geotechnical Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505722
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 2 (Advanced Topics in Geotechnical Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505741
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 1 (Advanced Topics in Water Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมน้ำ

รหัสวิชา : 505742
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 2 (Advanced Topics in Water Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมน้ำ

รหัสวิชา : 505761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 1 (Advanced Topics in Transportation and Traffic Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

รหัสวิชา : 505762
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 2 (Advanced Topics in Transportation and Traffic Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

รหัสวิชา : 505781
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1 (Advanced Topics in Construction Management Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 505782
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2 (Advanced Topics in Construction Management Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

3.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 505600
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน (Dynamics and Vibrations)

การวิเคราะห์ระบบที่มีความอิสระระดับเดียวและหลายระดับ การสั่นสะเทือนอย่างอิสระและภายใต้แรง การหาความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การสั่นสะเทือนตามยาวและตามขวางขององค์อาคารที่รับแรงดัด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหน่วงและความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้นผิวบาง

รหัสวิชา : 505601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง (Advanced Concrete Technology)

ส่วนผสมคอนกรีตและคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตสด ความสามารถในการทำงาน การป้องกันการแยกตัว ความสามารถในอัดแน่นด้วยตัวเองของคอนกรีต การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตให้มีความคงทน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในคอนกรีตและความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ การก่อตัวของโครงสร้างในระดับเล็ก การเกิดรอยร้าวในคอนกรีต การเคลื่อนที่ของความชื้นในคอนกรีต การหดตัวแบบออโตจีเนียสและการหดตัวแบบแห้ง การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตและหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดสนิมของเหล็กเสริม คอนกรีตชนิดพิเศษ

รหัสวิชา : 505602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง (Advanced Design of Steel Structures)

การออกแบบของโครงสร้างเหล็กรอยต่อในอาคารและสะพาน การออกแบบคานประกอบและเสาภายใต้สภาวะการโก่งด้วยแรงบิดด้านข้างและการโก่งเฉพาะที่ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีพลาสติกของคานและโครงข้อแข็งที่เป็นเหล็ก การใช้มาตรฐานการออกแบบ AISC-LRFD การออกแบบโครงสร้างเหล็กที่มีความยืดหยุ่นเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว

รหัสวิชา : 505603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรโครงสร้าง (Finite Element Method for Structural Engineers)

การประมาณโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์ การสร้างเอลิเมนต์จากหลักการต่าง ๆ และการประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาทางกลศาสตร์ สถิตของมวลต่อเนื่อง คอนเวอร์เจนซ์และเงื่อนไขของการเข้ากันได้ การประกอบชิ้นส่วนเอลิเมนต์และสภาพเงื่อนไขขอบเขต โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ การแก้ไขปัญหาทางกลศาสตร์และเสถียรภาพและการปรับปรุงวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับปัญหาแบบฟิลด์ทั่วๆ ไป และการประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง (Advanced Mechanics of Materials)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียดและการโก่งตัวของวัตถุ ทฤษฎีว่าด้วยพลังงาน หลักการสมดุลและความสอดคล้องภายในวัสดุเมื่อเกิดหน่วยแรงและความเครียด ปัญหาความเค้นและความเครียดเมื่อพิจารณาในสองมิติ ปัญหาคานวางบนฐานรากอิลาสติก ปัญหาคานควบเสา การรับโมเมนต์ดัดของคานโค้ง แรงบิดในองค์อาคารที่มีหน้าตัดไม่กลมและหน้าตัดกลวงบาง จุดศูนย์กลางของแรงเฉือนและการไหลของแรงเฉือน

รหัสวิชา : 505605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง (Protection, Repair, and Maintenance of Structure)

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 505608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์โครงสร้างโดยวิธีประมาณและเชิงตัวเลข (Numerical and Approximate Methods in Structural Mechanics)

สัญลักษณ์และเทคนิคการใช้เวคเตอร์, เทนเซอร์, เมตริกซ์ กับปัญหาทางกลศาสตร์ ความหมายและการปฎิบัติการเชิงกายภาพของปัญหาทางด้านกลศาสตร์ การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหากลศาสตร์โครงสร้าง

รหัสวิชา : 505609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว (Seismic Design of Structures)

วิศวกรรมแผ่นดินไหว คลื่นแผ่นดินไหว ความเข้มและขนาดของแผ่นดินไหว การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว มาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว การวิเคราะห์สเปคตัมการตอบสนอง การสั่นสะเทือนเชิงสุ่ม การจําลองแรงแผ่นดินไหว การออกแบบและการให้รายละเอียดโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว โครงสร้างพิเศษ สะพาน

รหัสวิชา : 505610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีของความยืดหยุ่น (Theory of Elasticity)

ระบบคาร์ทีเซียนเทนเซอร์ การสร้างสมการทฤษฎีของความยืดหยุ่น ปัญหาความยืดหยุ่นในระนาบ การบิดของหน้าตัดที่ไม่ใช่วงกลม การใช้เทคนิคเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ปัญหาอิลาสติกเพื่อหาคำตอบโดยประมาณ เทอร์โมอิลาสติกซิตี้

รหัสวิชา : 505611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Behavior of Reinforced Concrete Members)

พฤติกรรมในช่วงอินอิลาสติกของคาน เสา และข้อต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก การร่วมกันของแรงดัด แรงเฉือน และแรงบิดในคาน แบบจำลองสตัด และไทด์ พฤติกรรมภายใต้น้ำหนัก Reversals และการพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับ hysteresis

รหัสวิชา : 505612
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิธีการทดลองทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Experimental Methods in Structural Engineering)

เทคนิคการทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง การสำรวจภาคสนามและในห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือวัดความเครียด อุปกรณ์เชิงกลและเชิงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่วัดแบบเชิงศักย์และเชิงจลน์

รหัสวิชา : 505613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นในงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Probabilities Models in Structural Engineering Design)

การประยุกต์แบบจำลองความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปร และการกระจายของตัวแปร การสร้างแบบจำลองของความไม่แน่นอนและการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองนั้นด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นและความสัมพันธ์กัน และการทดสอบแบบจำลองด้วยวิธี Monte Carlo การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่อิงกับความน่าเชื่อถือโดยการมุ่งเน้นในปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก (Behavior of Steel Structures)

พฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นของคานและเสา แรงบิดในชิ้นส่วนโครงสร้างแบบกล่อง การร่วมกันของแรงดัดและแรงบิด การโก่งของคานและคาน-เสา การโก่งของโครงสร้างข้อแข็ง พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กและอลูมิเนียมที่อ้างอิงกับขั้นตอนการออกแบบตามมาตรฐาน

รหัสวิชา : 505620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของดิน (Soil Behavior)

พฤติกรรมของดินในทางกลศาสตร์ พฤติกรรมเกี่ยวกับ ความเค้น-ความเครียด-ความแข็งแรงของดิน พฤติกรรมแอนไอโซโทรปิคของดิน พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำ คุณสมบัติของดินที่ถูกบดอัด การทดสอบต่างๆเพื่อศึกษาพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ การเลือกใช้ค่าคุณสมบัติของวิศวกรรมของดินที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์และออกแบบ

รหัสวิชา : 505621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมปฐพี (Numerical Methods in Geotechnical Engineering)

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาทางกลศาสตร์ของดิน ฟังชั่นการประมาณและสมการเชิงอนุพันธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟไนเอลิเมนท์ การคำนวณการเคลื่อนตัวของดินเมื่อถูกแรงกระทำ การคำนวณสำหรับปัญหาแบบไม่เป็นเส้นตรง การอัดตัวคายน้ำของดิน การวิเคราะห์ปัญหาคู่ของการไหลของน้ำและการเปลี่ยนรูปของดิน ปัญหาทางปฐพีพลศาสตร์ การคาดการณ์และการคำนวณย้อนกลับของปัญหาจริง การใช้วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement)

การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพของดินโดยศึกษาวิธีทางกล ทางเคมี วิธีการใช้กระแสไฟฟ้า และการใช้ความร้อน เช่น การบดอัดดินแบบต่างๆ การใช้น้ำหนักกดทับล่วงหน้า การใช้วิธีการอัดตัวคายน้ำโดยใช้แผ่นระบายน้ำในแนวดิ่งเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การใช้สูญญากาศเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การเสริมกำลังของดิน เทคนิคการใช้เสาทราย การใช้ไมโครไพล์ การปรับปรุงดินด้วยการผสมปูนขาว, ซีเมนต์, และสารเคมีอื่นๆ การอัดฉีดสารเคมีเข้าไปในชั้นดิน การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การใช้วัสดุถมมวลเบา และการวิเคราะห์และเทคนิคการก่อสร้างของแต่ละวิธี

รหัสวิชา : 505623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ (Theoretical Soil Mechanics)

แนวคิดเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดหลัก ความเค้นและความเครียดในระนาบสามมิติ เมตทริกซ์ สภาพปราศจากความเค้นในระนาบตั้งฉากและความเครียดในระนาบตั้งฉาก แบบจำลองพฤติกรรมของดิน แบบจำลองแบบอิลาสติกและพลาสติกแบบไม่เป็นเส้นตรง สภาวะการคราก การอัดตัวคายน้ำ การประมาณการวิเคราะห์แบบสามมิติ สมดุลเชิงพลาสติกของดิน การคำนวณเกี่ยวกับความดันดิน ความสามารถในการรับแรง เสถียรภาพของคันดิน และฐานราก คลื่นแบบอิลาสติกที่ผ่านดิน คุณสมบัติทางพลศาสตร์ของดิน

รหัสวิชา : 505624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม (Geoenvironmental Engineering)

สาเหตุและปัญหาของการปนเปื้อนในดิน ความซึมผ่านและการกระจายตัวของดิน การขนส่งของสารปนเปื้อนในดิน ปฏิกริยาทางเคมีและชีวภาพของสารปนเปื้อนต่อดิน สารปนเปื้อนที่ไม่รวมกับน้ำ การเกิดและการกำจัดของเสีย การออกแบบระบบผังกลบ การออกแบบและก่อสร้างชั้นทึบน้ำ ระบบการระบายน้ำในดิน ของเหลวที่เกิดจากการผังกลบและการควบคุม การฟื้นฟูสภาพของดินที่ถูกปนเปื้อน

รหัสวิชา : 505625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ (Underground Excavation and Tunneling)

ชนิดของงานขุดใต้ดิน ความเค้นและการเคลื่อนตัวของดินแบบอิลาสติกและอิลาสโตพลาสติกรอบงานขุด เส้นปฏิกริยาของพื้นดิน ชนิดของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์และช่องเปิดในดิน ที่รองรับและผนังของอุโมงค์ การวิเคราะห์แรงที่กระทำต่ออุโมงค์ การสำรวจ, การเก็บข้อมูล, และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

รหัสวิชา : 505628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างดิน (Earth Structures)

ปัญหาชั้นมูลฐานเกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน การทรุดตัวและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของคันดิน การออกแบบคันดิน การซึมผ่านของน้ำในดินซึ่งเป็นหน้าตัดประกอบและดินที่มีคุณสมบัติแอนไอโซโทรปิค วิธีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน กลไกการเกิดพิบัติของลาดดินตามธรรมชาติและลาดดินที่สร้างขึ้น การบดอัดและการตรวจสอบการบดอัดดินให้ได้มาตรฐาน การแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของลาดดิน

รหัสวิชา : 505629
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฐพีพลศาสตร์และวิศวกรรมแผ่นดินไหว (Soil Dynamics and Earthquake Engineering)

พฤติกรรมของการเกิดแผ่นดินไหว เพลทเทคโทนิค รอยแยกของดิน ขนาดของแผ่นดินไหว การสั่นของผิวดิน ทฤษฎีการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและโครงสร้างของดินเมื่อรับแรงกระแทกและเขย่า การเปลี่ยนรูปของดินจากของแข็งเป็นของเหลวและการเกิดแรงดันน้ำภายในดิน การทดสอบพฤติกรรมของดินภายใต้การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์และออกแบบลาดดิน คันดิน ฐานราก และกำแพงกันดินเพื่อรับแรงสั่นสะเทือน การประยุกต์งานวิศวกรรมด้านการออกแบบฐานรากรองรับการถ่ายเทแรงสั่นสะเทือนต่างๆ

รหัสวิชา : 505630
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์ (Engineering Geophysics)

ทฤษฎีและการประยุกต์วิธีการธรณีฟิสิกส์ในงานวิศวกรรมโยธา การศึกษาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก ความโน้มถ่วง และการแผ่รังสี การใช้วิธีการธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจชั้นดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีของชั้นดิน และเพื่อการจำแนกชนิดของดินในแต่ละชั้น ข้อจำกัดต่างๆ ปัญหาในการแปลผลการทดสอบ

รหัสวิชา : 505631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของหิน (Rock Mechanics)

วิศวกรรมหินเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติของหินสด มวลหินและความไม่ต่อเนื่อง คุณสมบัติชี้วัดของหินและการจำแนกชนิดของหิน คุณสมบัติเกี่ยวกับความแข็งแรงและการเสียรูป การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหินกับความชื้นและเวลา ความสามารถในการรับแรงเฉือนของระนาบที่ไม่ต่อเนื่อง เสถียรภาพความลาดชันของหินและการป้องกันการพังทลาย งานขุดในหิน ฐานรากของเขื่อนและโครงสร้างต่างๆ การไหลของของไหลผ่านรอยแตกของหิน

รหัสวิชา : 505632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Geology)

การบรรยายและจำแนกชนิดของดิน คุณสมบัติทางฟิสิกส์และกลศาสตร์ของหิน การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินและหินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา การสำรวจสถานที่ก่อสร้างโดยวิธีทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ การสำรวจวัสดุเพื่อการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา อุบัติภัยทางวิศวกรรมธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินถล่ม และ แผ่นดินไหว

รหัสวิชา : 505633
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์แผ่นใยสังเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี (Application of Geosynthetics in Soil Engineering)

วัสดุของแผ่นใยสังเคราะห์ การผลิต การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบต่างๆ สำหรับงานลาดดิน กำแพงกันน้ำ ตัวกรอง ถนน และการผังกลบ การเสริมกำลังด้วยวิธีทางชีววิทยา

รหัสวิชา : 505634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมของดิน (Constitutive Modeling of Geomaterials)

ทฤษฎีของกลศาสตร์ต่อเนื่อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก และวิสโคพลาสติก ความเค้น ความเครียด และเส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎีสถานะวิกฤติ แบบจำลองพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ หลักการพัฒนา ตรวจสอบ และนำไปใช้ของแบบจำลองพฤติกรรมของดินสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505635
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering Design)

การวิเคราะห์และประมาณความสามารถในการรับแรงดันและการทรุดตัวของดิน การออกแบบเสาเข็มและเสาเข็มพืด การออกแบบเขื่อนดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การวิเคราะห์และการออกแบบของกรณีศึกษาต่างๆทางวิศวกรรมปฐพี การทัศนศึกษา

รหัสวิชา : 505636
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน (Dynamics of Groundwater in Porous Media)

น้ำใต้ดิน การไหลของน้ำผ่านวัสดุพรุนทั้งในสภาวะอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ การไหลของน้ำใต้ดินผ่านบ่อน้ำใต้ดินสำหรับชั้นน้ำใต้ดินที่อยู่ภายใต้ความดันและไม่อยู่ภายใต้ความดัน การประเมินและพัฒนาทรัพยากรน้ำใต้ดิน ทฤษฎีพลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน การจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน สมการการเคลื่อนที่ ปัญหาขอบเขตและสภาวะเริ่มต้น การไหลของของไหลที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกับน้ำ การแพร่ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน

รหัสวิชา : 505640
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาลุ่มน้ำ (Watershed Hydrology)

ส่วนประกอบต่างๆ ของวัฏจักรของน้ำ การเคลื่อนย้ายทางอุทกวิทยา วิธีการทางสถิติในอุทกวิทยา การวิเคราะห์ความถี่และอนุกรมเวลา เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา เช่น การเก็บข้อมูล การทำนายและการออกแบบทางอุทกวิทยา การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านอุทกวิทยา

รหัสวิชา : 505641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมน้ำ (Numerical Methods in Water Engineering)

ผลต่างอันตะและเทคนิคของวิธีเชิงตัวเลขต่างๆ เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาเกี่ยวกับด้านกลศาสตร์ของของไหล การไหลในทางน้ำเปิด ระบบท่อปิด ดินและตัวกลางพรุน โดยเน้นการประยุกต์กับคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 505642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเล (Coastal Zone Management)

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 505643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมน้ำใต้ดิน (Groundwater Engineering)

พื้นฐานต่างๆ ของการไหลของน้ำใต้ดิน สมการหลัก บ่อน้ำใต้ดิน การปั๊มทดสอบและการวิเคราะห์ การตรวจสอบแหล่งน้ำใต้ดิน ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม การสูบน้ำใต้ดินมากเกิน การทรุดตัวของดิน ปัญหาคุณภาพน้ำใต้ดิน และการจัดการน้ำใต้ดิน

รหัสวิชา : 505644
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ (Modeling in Water Resources Engineering)

เทคนิคการจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการ แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน หลักการจำลองน้ำท่า คุณภาพน้ำ และการกระจายตัวของสิ่งปนเปื้อนทั้งน้ำผิวดิน และใต้ดิน

รหัสวิชา : 505645
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ (Water-Related Disaster Management)

กลไกภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง สึนามิ คลื่นพายุซัดฝั่ง น้ำท่วมชายฝั่งทะเล ดินโคลนถล่ม การพยากรณ์ภัยพิบัติ การรับมือภัยพิบัติ การวางแผนและการดำเนินการอพยพ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

รหัสวิชา : 505648
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกพลศาสตร์ชายฝั่งทะเล (Coastal Hydrodynamics)

กลศาสตร์ของคลื่นทะเล การกำเนิดคลื่น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่น อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝั่ง การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งทะเล กระบวนการชายฝั่งและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

รหัสวิชา : 505649
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management)

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 505650
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างชายฝั่งทะเล (Coastal Structures)

กระบวนการชายฝั่งทะเลและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและการทับถมชายฝั่ง โครงสร้างชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อวัตถุประสงค์การเดินเรือ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบไม่ใช้โครงสร้าง

รหัสวิชา : 505651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกธรณีวิทยาขั้นสูง (Advanced Hydrogeology)

การไหลของน้ำในตัวกลางพรุน ตาข่ายการไหล ชลศาสตร์ของน้ำใต้ดิน การรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน การวิเคราห์ และใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหาการไหลของน้ำใต้ดิน โดยวิธีผลต่างอันตะ วิธีสมาชิกจำกัด และวิธีสมาชิกตามขอบ

รหัสวิชา : 505652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาของน้ำใต้ดินปนเปื้อน (Contaminant Subsurface Hydrology)

หลักการทางฟิสิกส์-เคมี-ชีววีทยา การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการสะสม และเคลื่อนย้ายของน้ำและสารละลายในตัวกลางพรุนทั้งไม่อิ่มตัวและอิ่มตัวด้วยน้ำ การประยุกต์กับแนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมของดิน และการปนเปื่อนในน้ำใต้ดิน

รหัสวิชา : 505660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง (Research Methodology for Transportation Engineering Studies)

ขั้นตอนการทำงานวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์งานวิจัย การกำหนดขอบเขตงานวิจัย ประชากร กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสำรวจข้อมูล การดำเนินการกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

รหัสวิชา : 505661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร (Traffic Flow Theory)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร การไหลของการจราจรบนถนนหนึ่งช่องจราจรและหลายช่องจราจร พฤติกรรมการจราจรในเขตเมือง คิเนมาติกเวฟ พฤติกรรมการจราจรบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร การรวมกันและแยกกันของกระแสจราจร การใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการปลดปล่อยมลพิษจากการจราจร ปัญหาพิเศษโดนเน้นการประยุกต์ทฤษฏี การทดลอง และการสำรวจข้อมูล

รหัสวิชา : 505662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและดำเนินการการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Planning and Operations)

การวางแผนและดำเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาการของการขนส่งสาธารณะ ประเภทและลักษณะของรถโดยสารและรถราง การดำเนินงานระบบขนส่งมวลชน การเลือกรูปแบบการขนส่ง กระบวนการวางแผน การวางแผนเส้นทาง การจัดตารางเดินรถและการดำเนินงาน การวางแผน ออกแบบ และควบคุมสถานีขนส่ง เศรษฐศาสตร์ระบบขนส่งสาธารณะ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาการประยุกต์โครงการ องค์ประกอบของการดำเนินงาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นโยบายการกำหนดราคาค่าโดยสาร โครงสร้างต้นทุนและการเงินของการขนส่งสาธารณะ

รหัสวิชา : 505663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการจราจร (Traffic Management)

การไหลของกระแสจราจร การศึกษาจราจร การคาดการณ์การจราจร ความจุและระดับการให้บริการ การออกแบบและการจัดการทางพิเศษ ถนนสายหลัก และระบบโครงข่ายถนนในเขตเมือง ความปลอดภัยของการจราจร เทคนิคการจัดการจราจร และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการจราจร

รหัสวิชา : 505664
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Transportation Infrastructure Engineering)

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการ การประเมินผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

รหัสวิชา : 505665
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความสำคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อหลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเข้าใจ ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เวลาในการเดินทาง ความปลอดภัย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประเมิณโครงการด้านขนส่ง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการขนส่ง

รหัสวิชา : 505668
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบผิวทางขั้นสูง (Advanced Pavement Design)

โครงสร้างของชั้นทาง ทฤษฏีชั้นสูงในการออกแบบผิวจราจรทั้งผิวทางคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลท์ การออกแบบผิวทางชนิดพิเศษ ลักษณะการชำรุดของผิวทาง การประเมินความเสียหายจากน้ำหนักบรรทุกเกิน การปรับปรุงสภาพของชั้นทางและการบำรุงรักษาผิวทาง

รหัสวิชา : 505669
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับการวางแผนการขนส่งรูปแบบราง (Advanced Operations Research for Rail Transportation Planning)

วิธีการดำเนินการขั้นสูงและเครื่องมือในการวิจัยการดำเนินการเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การสร้างแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของสภาวะที่คล้ายคลึงกับสภาพปัญหาจริง การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การประเมิน การแปลและนำเสนอผล โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรูปแบบรางเป็นสำคัญ

รหัสวิชา : 505670
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งรูปแบบราง (Rail Transportation Network Analysis)

การวิเคราะห์โครงข่ายระบบการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการวางแผนและการทำให้ระบบเหมาะสมที่สุด รวมไปถึงวิธีการเพื่อหาจุดสมดุลของระบบขนส่งรูปแบบราง กระบวนการเลือกเส้นทางการเดินขนส่ง การออกแบบโครงข่ายการขนส่ง การหาจุดสมดุลภายใต้สมมติฐานของอุปสงค์แบบคงที่และแบบผันแปรโครงสร้างของการวิเคราะห์ระบบโครงข่ายการขนส่ง

รหัสวิชา : 505671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่งรูปแบบราง (Rail Transportation Economics)

ทฤษฏีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงินของการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งรูปแบบรางระหว่างเมืองและการขนส่งรูปแบบรางในเมือง การประเมินต้นทุน ทฤษฏีราคา การประเมินโครงการ และการวางข้อกำหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายของการขนส่งรูปแบบราง

รหัสวิชา : 505672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการขนส่งรูปแบบราง (Rail Transportation Projects Management)

นิยามของโครงการและการประเมิน การทำตารางเวลาและประมาณ การวางแผนและควบคุมต้นทุน การบริหารจัดการหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการสัญญา ความปลอดภัยและความเสี่ยง

รหัสวิชา : 505673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการและนโยบายขนส่ง (Transportation Planningand Policy)

ขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ง การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจำลองต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง และการประเมินโครงการขนส่ง การวิเคราะห์นโยบายการขนส่ง การกำหนดนโยบายการขนส่ง การประยุกต์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง ความสัมพันธ์ของปัจจัยมนุษย์และสังคมและนโยบายการขนส่ง

รหัสวิชา : 505674
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการขนส่งรูปแบบรางเขตเมืองและระหว่างเมือง (Urban and Regional Rail Transportation Planning)

องค์ประกอบของการขนส่งรูปแบบราง รูปแบบเมืองและการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความสามารถรองรับความต้องการเดินทางของการขนส่งรูปแบบราง การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งรูปแบบราง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ

รหัสวิชา : 505675
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจรขั้นสูง (Advanced Traffic Flow Theory)

ลักษณะของตัวแปรการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร แบบจำลองการไหลของการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค พฤติกรรมการจราจรในเขตเมืองและนอกเมือง รวมทั้งทางพิเศษ พฤติกรรมการจราจรบริเวณทางแยกทั้งแบบควบคุมด้วยป้ายจราจรและควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร พฤติกรรมของการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกบนทางพิเศษ การทำนายสถานะของการจราจรในอนาคตเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการจราจรแบบก้าวหน้า การบูรณาการทฤษฏีการไหลของการจราจรกับการพยากรณ์ปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงและปลดปล่อยมลพิษ

รหัสวิชา : 505676
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการด้านการขนส่ง (Evaluation of Transportation Project)

จุลเศรษฐศาสตร์และการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการด้านการขนส่ง การวิเคราะห์มูลค่าของเงินตามเวลา การประยุกต์การวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการประเมินโครงการ การประเมินโครงการโดยใช้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ค่าเสื่อมราคาและภาษี การวิเคราะห์ผลจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน การประเมินโครงการแบบหลายเกณฑ์

รหัสวิชา : 505677
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองเสมือนสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง (Application of Simulation for Transportation Studies)

ทฤษฏี หลักการ และขั้นตอนการสร้างแบบจำลองเสมือน การปรับแก้และตรวจสอบแบบจำลอง การพัฒนาแบบจำลองเสมือนสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง ประกอบด้วย ลักษณะการไหลของการจราจร สถานะของการจราจรแบบพัลวัต พฤติกรรมการเดินทาง การกระจายการเดินทางบนโครงข่ายแบบพลวัต ระบบการจัดการขนส่งสาธารณะ

รหัสวิชา : 505678
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในการขนส่ง (Artificial Intelligence Techniques in Transportation)

แนวคิดในการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาด้านการขนส่ง หลักการของเทคนิคปัญญาประดิษฐ์แบบต่างๆ ได้แก่ ระบบฐานความรู้ โครงข่ายประสาทเทียม ทฤษฎีฟัซซี่เซต พันธุกรรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองภาคี

รหัสวิชา : 505679
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านการขนส่ง (Transportation Safety Evaluation)

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง พฤติกรรมของผู้ขับขี่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลักการและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่ง ความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง นโยบายและกฏหมายกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในงานด้านการขนส่ง

รหัสวิชา : 505680
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management)

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ การนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ในการจัดการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รหัสวิชา : 505681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในงานก่อสร้าง (Prefabricated in Construction)

รูปแบบการก่อสร้างโดยการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป วิธีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการติดตั้ง การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการการขนส่งชิ้นส่วน ข้อกำหนดในการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 505682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง (Computer Applications in Construction)

การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการงานวิศวกรรม ระบบการจัดการในคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการคำนวณ เขียนแบบ วิเคราะห์ ตัดสินใจและบริหารโครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสาร

รหัสวิชา : 505683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Project Analysis and Real Estate Administration)

การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการบริหารทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน วิธีการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวิเคราะห์กำไรในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

รหัสวิชา : 505684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจก่อสร้าง (Construction Business Problem Analysis)

การเพิ่มอัตราการผลิตในงานก่อสร้าง การประมาณราคา การประกวดราคาและการยื่นประมูล รูปแบบการจัดการองค์กรก่อสร้าง ปัญหาและการวิเคาะห์ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง ประเภทธุรกิจในงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 505685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง (Inspection Techniques and Quality Management in Construction)

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขั้นตอนในการก่อสร้าง ความสำคัญของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทำรายงานการก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผู้ตรวจงานและการจัดการคุณภาพ

รหัสวิชา : 505801
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3 (Advanced Topics in Structural Engineering III)

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505802
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 4 (Advanced Topics in Structural Engineering IV)

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมโครงสร้างในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 505821
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 3 (Advanced Topics in Geotechnical Engineering III)

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505822
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 4 (Advanced Topics in Geotechnical Engineering IV)

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมปฐพีในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 505841
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 3 (Advanced Topics in Water Engineering III)

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมน้ำ

รหัสวิชา : 505842
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 4 (Advanced Topics in Water Engineering IV)

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมน้ำในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 505861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 3 (Advanced Topics in Transportation and Traffic Engineering III)

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

รหัสวิชา : 505862
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 4 (Advanced Topics in Transportation and Traffic Engineering IV)

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจรในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 505881
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3 (Advanced Topics in Construction Management Engineering III)

งานวิจัยในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 505882
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4 (Advanced Topics in Construction Management Engineering IV)

การประยุกต์งานวิจัยด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างในปัจจุบัน

3.3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 505998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.1 การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย

4.1.1 วิชาบังคับร่วม

รหัสวิชา : 505591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1 (Seminar in Civil Engineering I)

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยอาจารย์และวิทยากรรับเชิญ

รหัสวิชา : 505592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2 (Seminar in Civil Engineering II)

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยนิสิต อาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ

รหัสวิชา : 505691
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 3 (Seminar in Civil Engineering III)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาเอก Presentation and discussion on interesting topics in civil engineering at the doctoral level

4.1.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา

รหัสวิชา : 505501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงสร้างขั้นสูง (Advanced Structural Theory)

ทฤษฏีพลังงานและการประยุกต์ใช้ การเสียรูปของคานด้วยแรงเฉือน การวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างด้วยวิธีสตีฟเนสและเฟลกซิบิลิตีเมตริกซ์ ผลของอุณหภูมิ พฤติกรรมของโครงสร้างเฟรม การใช้วิธีประมาณในการวิเคราะห์

รหัสวิชา : 505502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมโครงสร้าง (Advanced Mathematics for Structural Engineering)

การประยุกต์คณิตศาสตร์ขั้นสูงในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงแบบฟูเรียร์และลาปลาซเบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ในการแก้ปัญหาค่าขอบเขต การวิเคราะห์เวกเตอร์ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

รหัสวิชา : 505503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced Reinforced Concrete Structures)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งได้แก่ แผ่นพื้น 2ทาง เสาชลูด โครงสร้างรับแรงบิด โครงสร้างกำแพงและรอยต่อ (ข้อต่อ) แบบจำลองสตัดและไทด์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบ การออกแบบตามมาตรฐาน ACI หรืออื่นๆ โครงงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 505521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Soil Mechanics)

การกำเนิดของดิน คุณสมบัติชี้วัดและการจำแนกประเภทของดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ความเค้นในมวลดิน แนวคิดของความเค้นยังผล ความเค้น-ความเครียด และความแข็งแรงของดิน คุณสมบัติความซึมน้ำของดิน การไหลของน้ำผ่านดินในมิติเดียวและสองมิติ ทฤษฎีการยุบตัวและการทรุดตัว พฤติกรรมเกี่ยวกับความเค้น-ความเครียด และเส้นทางเดินของความเค้น ความล้าในดินอ่อน

รหัสวิชา : 505522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง (Advanced Foundation Engineering)

การสำรวจชั้นดินเพื่อการก่อสร้าง การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเเพื่อการวิเคราะห์ฐานราก การกระจายตัวของหน่วยแรงในดิน ความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ฐานรากตื้น พฤติกรรมและการออกแบบเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม พฤติกรรมของฐานรากลึกต่อแรงกระทำในแนวดิ่งและแนวราบ การวิเคราะห์การทรุดตัวและการอัดตัวคายน้ำ ความดันด้านข้างของดิน พฤติกรรมและการออกแบบกำแพงกันดิน ค้ำยันของงานขุด สมอยึด คอฟเฟอร์แดม เคซอง และโครงสร้างใต้ดิน

รหัสวิชา : 505523
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การสำรวจและทดสอบดิน (Soil Exploration and Testing)

การสำรวจดินสำหรับงานวิศวกรรมปฐพี เทคนิคการเจาะสำรวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การจำแนกประเภทของดิน การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีต่างๆ การทดสอบดินในสนามด้วยวิธีต่างๆ ข้อจำกัดในการใช้คุณสมบัติของดินที่ได้จากการทดสอบแบบต่างๆ ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี ทฤษฎีและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของโครงสร้างดิน

รหัสวิชา : 505541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำขั้นสูง (Advanced Water Resources Management)

แนวความคิด หลักการ และเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรน้ำ สถานการณ์และการจัดการแหล่งน้ำเศรษฐกิจทรัพยากรน้ำ นโยบายน้ำ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 505542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamics)

คุณสมบัติของไหล ความดันของไหล แรงจากของไหล ทฤษฎีและการประยุกต์พลศาสตร์ของไหล สมการการไหลต่อเนื่อง โมเมนตัวและพลังงาน การไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การไหลในท่อและรางน้ำเปิด

รหัสวิชา : 505543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชายฝั่งทะเล (Coastal Engineering)

ลักษณะของคลื่น และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่น ปฏิกิริยาต่อกันของคลื่นและตะกอนรวมทั้งสิ่งก่อสร้างชายผั่ง น้ำขึ้นน้ำลงและกระแสน้ำขึ้นน้ำลง การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อน การรุกรานของน้ำเค็มและการทับถมของตะกอน

รหัสวิชา : 505561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning)

ขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ง การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจำลองต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง และการประเมินโครงการขนส่ง

รหัสวิชา : 505562
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering)

การวิเคราะห์และการจัดการถนน ทางแยกและทางด่วน เทคนิคการศึกษาการจัดการวิศวกรรมจราจร ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับการจำแนกลักษณะและการวิเคราะห์ถนนเขตเมือง การประเมินผลกระทบการจราจร กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบการจราจร การวิเคราะห์แบบจำลองการจราจร อุปกรณ์และเทคนิคสำหับการรวบรวมข้อมูลจราจรและการเตรียมการ การพัฒนาแบบจำลองฐาน การตรวจวัดแบบจำลอง การแปลความหมายจากผลลัพธ์

รหัสวิชา : 505563
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง (Travel Behavior Analysis)

องค์ประกอบและลักษณะของการเดินทางในเขตเมือง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง การออกแบบสอบถาม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง

รหัสวิชา : 505581
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง (Construction Project Planning and Control)

วิธีการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใช้วิธีผังการทำงานแบบแท่ง ผังโครงข่าย การวิเคราะห์วิถีวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่งงาน การจัดการทรัพยากร การวางแผนด้านการเงินและการควบคุม

รหัสวิชา : 505582
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง (Methods and Equipments in Construction)

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง การเลือกใช้วิธีการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานเดิน งานคอนกรีต งานถนน เครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ลำเลียงดิน เสาเข็มและเครื่องตอกเสาเข็ม

รหัสวิชา : 505583
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาและกระบวนการยุติธรรมในการก่อสร้าง (Construction Contracting and Legal Issues)

กฏหมายพื้นฐานสำหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รูปแบบของสัญญา ข้อกำหนดในการร่างสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง แนวทางการแก้ปัญหากรณีพิพาทในงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 505701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1 (Advanced Topics in Structural Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2 (Advanced Topics in Structural Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 1 (Advanced Topics in Geotechnical Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505722
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมปฐพี 2 (Advanced Topics in Geotechnical Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505741
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 1 (Advanced Topics in Water Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมน้ำ

รหัสวิชา : 505742
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมน้ำ 2 (Advanced Topics in Water Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมน้ำ

รหัสวิชา : 505761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 1 (Advanced Topics in Transportation and Traffic Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

รหัสวิชา : 505762
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 2 (Advanced Topics in Transportation and Traffic Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

รหัสวิชา : 505781
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1 (Advanced Topics in Construction Management Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 505782
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2 (Advanced Topics in Construction Management Engineering II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

4.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 505600
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน (Dynamics and Vibrations)

การวิเคราะห์ระบบที่มีความอิสระระดับเดียวและหลายระดับ การสั่นสะเทือนอย่างอิสระและภายใต้แรง การหาความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การสั่นสะเทือนตามยาวและตามขวางขององค์อาคารที่รับแรงดัด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหน่วงและความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้นผิวบาง

รหัสวิชา : 505601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง (Advanced Concrete Technology)

ส่วนผสมคอนกรีตและคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตสด ความสามารถในการทำงาน การป้องกันการแยกตัว ความสามารถในอัดแน่นด้วยตัวเองของคอนกรีต การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตให้มีความคงทน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในคอนกรีตและความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ การก่อตัวของโครงสร้างในระดับเล็ก การเกิดรอยร้าวในคอนกรีต การเคลื่อนที่ของความชื้นในคอนกรีต การหดตัวแบบออโตจีเนียสและการหดตัวแบบแห้ง การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตและหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดสนิมของเหล็กเสริม คอนกรีตชนิดพิเศษ

รหัสวิชา : 505602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง (Advanced Design of Steel Structures)

การออกแบบของโครงสร้างเหล็กรอยต่อในอาคารและสะพาน การออกแบบคานประกอบและเสาภายใต้สภาวะการโก่งด้วยแรงบิดด้านข้างและการโก่งเฉพาะที่ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีพลาสติกของคานและโครงข้อแข็งที่เป็นเหล็ก การใช้มาตรฐานการออกแบบ AISC-LRFD การออกแบบโครงสร้างเหล็กที่มีความยืดหยุ่นเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว

รหัสวิชา : 505603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรโครงสร้าง (Finite Element Method for Structural Engineers)

การประมาณโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์ การสร้างเอลิเมนต์จากหลักการต่าง ๆ และการประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาทางกลศาสตร์ สถิตของมวลต่อเนื่อง คอนเวอร์เจนซ์และเงื่อนไขของการเข้ากันได้ การประกอบชิ้นส่วนเอลิเมนต์และสภาพเงื่อนไขขอบเขต โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ การแก้ไขปัญหาทางกลศาสตร์และเสถียรภาพและการปรับปรุงวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับปัญหาแบบฟิลด์ทั่วๆ ไป และการประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง (Advanced Mechanics of Materials)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียดและการโก่งตัวของวัตถุ ทฤษฎีว่าด้วยพลังงาน หลักการสมดุลและความสอดคล้องภายในวัสดุเมื่อเกิดหน่วยแรงและความเครียด ปัญหาความเค้นและความเครียดเมื่อพิจารณาในสองมิติ ปัญหาคานวางบนฐานรากอิลาสติก ปัญหาคานควบเสา การรับโมเมนต์ดัดของคานโค้ง แรงบิดในองค์อาคารที่มีหน้าตัดไม่กลมและหน้าตัดกลวงบาง จุดศูนย์กลางของแรงเฉือนและการไหลของแรงเฉือน

รหัสวิชา : 505605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง (Protection, Repair, and Maintenance of Structure)

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 505606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1 (Special Topics in Structural Engineering I)

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2 (Special Topics in Structural Engineering II)

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์โครงสร้างโดยวิธีประมาณและเชิงตัวเลข (Numerical and Approximate Methods in Structural Mechanics)

สัญลักษณ์และเทคนิคการใช้เวคเตอร์, เทนเซอร์, เมตริกซ์ กับปัญหาทางกลศาสตร์ ความหมายและการปฎิบัติการเชิงกายภาพของปัญหาทางด้านกลศาสตร์ การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหากลศาสตร์โครงสร้าง

รหัสวิชา : 505609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว (Seismic Design of Structures)

วิศวกรรมแผ่นดินไหว คลื่นแผ่นดินไหว ความเข้มและขนาดของแผ่นดินไหว การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว มาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว การวิเคราะห์สเปคตัมการตอบสนอง การสั่นสะเทือนเชิงสุ่ม การจําลองแรงแผ่นดินไหว การออกแบบและการให้รายละเอียดโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว โครงสร้างพิเศษ สะพาน

รหัสวิชา : 505610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีของความยืดหยุ่น (Theory of Elasticity)

ระบบคาร์ทีเซียนเทนเซอร์ การสร้างสมการทฤษฎีของความยืดหยุ่น ปัญหาความยืดหยุ่นในระนาบ การบิดของหน้าตัดที่ไม่ใช่วงกลม การใช้เทคนิคเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ปัญหาอิลาสติกเพื่อหาคำตอบโดยประมาณ เทอร์โมอิลาสติกซิตี้

รหัสวิชา : 505611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Behavior of Reinforced Concrete Members)

พฤติกรรมในช่วงอินอิลาสติกของคาน เสา และข้อต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก การร่วมกันของแรงดัด แรงเฉือน และแรงบิดในคาน แบบจำลองสตัด และไทด์ พฤติกรรมภายใต้น้ำหนัก Reversals และการพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับ hysteresis

รหัสวิชา : 505612
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิธีการทดลองทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Experimental Methods in Structural Engineering)

เทคนิคการทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง การสำรวจภาคสนามและในห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือวัดความเครียด อุปกรณ์เชิงกลและเชิงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่วัดแบบเชิงศักย์และเชิงจลน์

รหัสวิชา : 505613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นในงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Probabilities Models in Structural Engineering Design)

การประยุกต์แบบจำลองความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปร และการกระจายของตัวแปร การสร้างแบบจำลองของความไม่แน่นอนและการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองนั้นด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นและความสัมพันธ์กัน และการทดสอบแบบจำลองด้วยวิธี Monte Carlo การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่อิงกับความน่าเชื่อถือโดยการมุ่งเน้นในปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง

รหัสวิชา : 505614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก (Behavior of Steel Structures)

พฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นของคานและเสา แรงบิดในชิ้นส่วนโครงสร้างแบบกล่อง การร่วมกันของแรงดัดและแรงบิด การโก่งของคานและคาน-เสา การโก่งของโครงสร้างข้อแข็ง พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กและอลูมิเนียมที่อ้างอิงกับขั้นตอนการออกแบบตามมาตรฐาน

รหัสวิชา : 505620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของดิน (Soil Behavior)

พฤติกรรมของดินในทางกลศาสตร์ พฤติกรรมเกี่ยวกับ ความเค้น-ความเครียด-ความแข็งแรงของดิน พฤติกรรมแอนไอโซโทรปิคของดิน พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำ คุณสมบัติของดินที่ถูกบดอัด การทดสอบต่างๆเพื่อศึกษาพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ การเลือกใช้ค่าคุณสมบัติของวิศวกรรมของดินที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์และออกแบบ

รหัสวิชา : 505621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมปฐพี (Numerical Methods in Geotechnical Engineering)

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาทางกลศาสตร์ของดิน ฟังชั่นการประมาณและสมการเชิงอนุพันธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟไนเอลิเมนท์ การคำนวณการเคลื่อนตัวของดินเมื่อถูกแรงกระทำ การคำนวณสำหรับปัญหาแบบไม่เป็นเส้นตรง การอัดตัวคายน้ำของดิน การวิเคราะห์ปัญหาคู่ของการไหลของน้ำและการเปลี่ยนรูปของดิน ปัญหาทางปฐพีพลศาสตร์ การคาดการณ์และการคำนวณย้อนกลับของปัญหาจริง การใช้วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement)

การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพของดินโดยศึกษาวิธีทางกล ทางเคมี วิธีการใช้กระแสไฟฟ้า และการใช้ความร้อน เช่น การบดอัดดินแบบต่างๆ การใช้น้ำหนักกดทับล่วงหน้า การใช้วิธีการอัดตัวคายน้ำโดยใช้แผ่นระบายน้ำในแนวดิ่งเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การใช้สูญญากาศเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การเสริมกำลังของดิน เทคนิคการใช้เสาทราย การใช้ไมโครไพล์ การปรับปรุงดินด้วยการผสมปูนขาว, ซีเมนต์, และสารเคมีอื่นๆ การอัดฉีดสารเคมีเข้าไปในชั้นดิน การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การใช้วัสดุถมมวลเบา และการวิเคราะห์และเทคนิคการก่อสร้างของแต่ละวิธี

รหัสวิชา : 505623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ (Theoretical Soil Mechanics)

แนวคิดเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดหลัก ความเค้นและความเครียดในระนาบสามมิติ เมตทริกซ์ สภาพปราศจากความเค้นในระนาบตั้งฉากและความเครียดในระนาบตั้งฉาก แบบจำลองพฤติกรรมของดิน แบบจำลองแบบอิลาสติกและพลาสติกแบบไม่เป็นเส้นตรง สภาวะการคราก การอัดตัวคายน้ำ การประมาณการวิเคราะห์แบบสามมิติ สมดุลเชิงพลาสติกของดิน การคำนวณเกี่ยวกับความดันดิน ความสามารถในการรับแรง เสถียรภาพของคันดิน และฐานราก คลื่นแบบอิลาสติกที่ผ่านดิน คุณสมบัติทางพลศาสตร์ของดิน

รหัสวิชา : 505624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม (Geoenvironmental Engineering)

สาเหตุและปัญหาของการปนเปื้อนในดิน ความซึมผ่านและการกระจายตัวของดิน การขนส่งของสารปนเปื้อนในดิน ปฏิกริยาทางเคมีและชีวภาพของสารปนเปื้อนต่อดิน สารปนเปื้อนที่ไม่รวมกับน้ำ การเกิดและการกำจัดของเสีย การออกแบบระบบผังกลบ การออกแบบและก่อสร้างชั้นทึบน้ำ ระบบการระบายน้ำในดิน ของเหลวที่เกิดจากการผังกลบและการควบคุม การฟื้นฟูสภาพของดินที่ถูกปนเปื้อน

รหัสวิชา : 505625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ (Underground Excavation and Tunneling)

ชนิดของงานขุดใต้ดิน ความเค้นและการเคลื่อนตัวของดินแบบอิลาสติกและอิลาสโตพลาสติกรอบงานขุด เส้นปฏิกริยาของพื้นดิน ชนิดของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์และช่องเปิดในดิน ที่รองรับและผนังของอุโมงค์ การวิเคราะห์แรงที่กระทำต่ออุโมงค์ การสำรวจ, การเก็บข้อมูล, และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

รหัสวิชา : 505626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 1 (Special Topics in Geotechnical Engineering I)

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 2 (Special Topics in Geotechnical Engineering II)

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างดิน (Earth Structures)

ปัญหาชั้นมูลฐานเกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน การทรุดตัวและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของคันดิน การออกแบบคันดิน การซึมผ่านของน้ำในดินซึ่งเป็นหน้าตัดประกอบและดินที่มีคุณสมบัติแอนไอโซโทรปิค วิธีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน กลไกการเกิดพิบัติของลาดดินตามธรรมชาติและลาดดินที่สร้างขึ้น การบดอัดและการตรวจสอบการบดอัดดินให้ได้มาตรฐาน การแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของลาดดิน

รหัสวิชา : 505629
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฐพีพลศาสตร์และวิศวกรรมแผ่นดินไหว (Soil Dynamics and Earthquake Engineering)

พฤติกรรมของการเกิดแผ่นดินไหว เพลทเทคโทนิค รอยแยกของดิน ขนาดของแผ่นดินไหว การสั่นของผิวดิน ทฤษฎีการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและโครงสร้างของดินเมื่อรับแรงกระแทกและเขย่า การเปลี่ยนรูปของดินจากของแข็งเป็นของเหลวและการเกิดแรงดันน้ำภายในดิน การทดสอบพฤติกรรมของดินภายใต้การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์และออกแบบลาดดิน คันดิน ฐานราก และกำแพงกันดินเพื่อรับแรงสั่นสะเทือน การประยุกต์งานวิศวกรรมด้านการออกแบบฐานรากรองรับการถ่ายเทแรงสั่นสะเทือนต่างๆ

รหัสวิชา : 505630
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์ (Engineering Geophysics)

ทฤษฎีและการประยุกต์วิธีการธรณีฟิสิกส์ในงานวิศวกรรมโยธา การศึกษาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก ความโน้มถ่วง และการแผ่รังสี การใช้วิธีการธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจชั้นดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีของชั้นดิน และเพื่อการจำแนกชนิดของดินในแต่ละชั้น ข้อจำกัดต่างๆ ปัญหาในการแปลผลการทดสอบ

รหัสวิชา : 505631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของหิน (Rock Mechanics)

วิศวกรรมหินเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติของหินสด มวลหินและความไม่ต่อเนื่อง คุณสมบัติชี้วัดของหินและการจำแนกชนิดของหิน คุณสมบัติเกี่ยวกับความแข็งแรงและการเสียรูป การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหินกับความชื้นและเวลา ความสามารถในการรับแรงเฉือนของระนาบที่ไม่ต่อเนื่อง เสถียรภาพความลาดชันของหินและการป้องกันการพังทลาย งานขุดในหิน ฐานรากของเขื่อนและโครงสร้างต่างๆ การไหลของของไหลผ่านรอยแตกของหิน

รหัสวิชา : 505632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Geology)

การบรรยายและจำแนกชนิดของดิน คุณสมบัติทางฟิสิกส์และกลศาสตร์ของหิน การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินและหินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา การสำรวจสถานที่ก่อสร้างโดยวิธีทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ การสำรวจวัสดุเพื่อการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา อุบัติภัยทางวิศวกรรมธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินถล่ม และ แผ่นดินไหว

รหัสวิชา : 505633
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์แผ่นใยสังเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี (Application of Geosynthetics in Soil Engineering)

วัสดุของแผ่นใยสังเคราะห์ การผลิต การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบต่างๆ สำหรับงานลาดดิน กำแพงกันน้ำ ตัวกรอง ถนน และการผังกลบ การเสริมกำลังด้วยวิธีทางชีววิทยา

รหัสวิชา : 505634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมของดิน (Constitutive Modeling of Geomaterials)

ทฤษฎีของกลศาสตร์ต่อเนื่อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก และวิสโคพลาสติก ความเค้น ความเครียด และเส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎีสถานะวิกฤติ แบบจำลองพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ หลักการพัฒนา ตรวจสอบ และนำไปใช้ของแบบจำลองพฤติกรรมของดินสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 505635
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering Design)

การวิเคราะห์และประมาณความสามารถในการรับแรงดันและการทรุดตัวของดิน การออกแบบเสาเข็มและเสาเข็มพืด การออกแบบเขื่อนดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การวิเคราะห์และการออกแบบของกรณีศึกษาต่างๆทางวิศวกรรมปฐพี การทัศนศึกษา

รหัสวิชา : 505636
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน (Dynamics of Groundwater in Porous Media)

น้ำใต้ดิน การไหลของน้ำผ่านวัสดุพรุนทั้งในสภาวะอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ การไหลของน้ำใต้ดินผ่านบ่อน้ำใต้ดินสำหรับชั้นน้ำใต้ดินที่อยู่ภายใต้ความดันและไม่อยู่ภายใต้ความดัน การประเมินและพัฒนาทรัพยากรน้ำใต้ดิน ทฤษฎีพลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน การจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน สมการการเคลื่อนที่ ปัญหาขอบเขตและสภาวะเริ่มต้น การไหลของของไหลที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกับน้ำ การแพร่ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน

รหัสวิชา : 505640
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาลุ่มน้ำ (Watershed Hydrology)

ส่วนประกอบต่างๆ ของวัฏจักรของน้ำ การเคลื่อนย้ายทางอุทกวิทยา วิธีการทางสถิติในอุทกวิทยา การวิเคราะห์ความถี่และอนุกรมเวลา เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา เช่น การเก็บข้อมูล การทำนายและการออกแบบทางอุทกวิทยา การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านอุทกวิทยา

รหัสวิชา : 505641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมน้ำ (Numerical Methods in Water Engineering)

ผลต่างอันตะและเทคนิคของวิธีเชิงตัวเลขต่างๆ เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาเกี่ยวกับด้านกลศาสตร์ของของไหล การไหลในทางน้ำเปิด ระบบท่อปิด ดินและตัวกลางพรุน โดยเน้นการประยุกต์กับคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 505642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเล (Coastal Zone Management)

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 505643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมน้ำใต้ดิน (Groundwater Engineering)

พื้นฐานต่างๆ ของการไหลของน้ำใต้ดิน สมการหลัก บ่อน้ำใต้ดิน การปั๊มทดสอบและการวิเคราะห์ การตรวจสอบแหล่งน้ำใต้ดิน ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม การสูบน้ำใต้ดินมากเกิน การทรุดตัวของดิน ปัญหาคุณภาพน้ำใต้ดิน และการจัดการน้ำใต้ดิน

รหัสวิชา : 505644
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ (Modeling in Water Resources Engineering)

เทคนิคการจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการ แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน หลักการจำลองน้ำท่า คุณภาพน้ำ และการกระจายตัวของสิ่งปนเปื้อนทั้งน้ำผิวดิน และใต้ดิน

รหัสวิชา : 505645
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ (Water-Related Disaster Management)

กลไกภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง สึนามิ คลื่นพายุซัดฝั่ง น้ำท่วมชายฝั่งทะเล ดินโคลนถล่ม การพยากรณ์ภัยพิบัติ การรับมือภัยพิบัติ การวางแผนและการดำเนินการอพยพ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

รหัสวิชา : 505646
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมน้ำ 1 (Special Topics in Water Engineering I)

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมน้ำ

รหัสวิชา : 505647
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมน้ำ 2 (Special Topics in Water Engineering II)

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมน้ำ

รหัสวิชา : 505648
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกพลศาสตร์ชายฝั่งทะเล (Coastal Hydrodynamics)

กลศาสตร์ของคลื่นทะเล การกำเนิดคลื่น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่น อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝั่ง การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งทะเล กระบวนการชายฝั่งและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

รหัสวิชา : 505649
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management)

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 505650
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างชายฝั่งทะเล (Coastal Structures)

กระบวนการชายฝั่งทะเลและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและการทับถมชายฝั่ง โครงสร้างชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อวัตถุประสงค์การเดินเรือ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบไม่ใช้โครงสร้าง

รหัสวิชา : 505651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกธรณีวิทยาขั้นสูง (Advanced Hydrogeology)

การไหลของน้ำในตัวกลางพรุน ตาข่ายการไหล ชลศาสตร์ของน้ำใต้ดิน การรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน การวิเคราห์ และใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหาการไหลของน้ำใต้ดิน โดยวิธีผลต่างอันตะ วิธีสมาชิกจำกัด และวิธีสมาชิกตามขอบ

รหัสวิชา : 505652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาของน้ำใต้ดินปนเปื้อน (Contaminant Subsurface Hydrology)

หลักการทางฟิสิกส์-เคมี-ชีววีทยา การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการสะสม และเคลื่อนย้ายของน้ำและสารละลายในตัวกลางพรุนทั้งไม่อิ่มตัวและอิ่มตัวด้วยน้ำ การประยุกต์กับแนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมของดิน และการปนเปื่อนในน้ำใต้ดิน

รหัสวิชา : 505660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง (Research Methodology for Transportation Engineering Studies)

ขั้นตอนการทำงานวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์งานวิจัย การกำหนดขอบเขตงานวิจัย ประชากร กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสำรวจข้อมูล การดำเนินการกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

รหัสวิชา : 505661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร (Traffic Flow Theory)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร การไหลของการจราจรบนถนนหนึ่งช่องจราจรและหลายช่องจราจร พฤติกรรมการจราจรในเขตเมือง คิเนมาติกเวฟ พฤติกรรมการจราจรบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร การรวมกันและแยกกันของกระแสจราจร การใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการปลดปล่อยมลพิษจากการจราจร ปัญหาพิเศษโดนเน้นการประยุกต์ทฤษฏี การทดลอง และการสำรวจข้อมูล

รหัสวิชา : 505662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและดำเนินการการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Planning and Operations)

การวางแผนและดำเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาการของการขนส่งสาธารณะ ประเภทและลักษณะของรถโดยสารและรถราง การดำเนินงานระบบขนส่งมวลชน การเลือกรูปแบบการขนส่ง กระบวนการวางแผน การวางแผนเส้นทาง การจัดตารางเดินรถและการดำเนินงาน การวางแผน ออกแบบ และควบคุมสถานีขนส่ง เศรษฐศาสตร์ระบบขนส่งสาธารณะ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาการประยุกต์โครงการ องค์ประกอบของการดำเนินงาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นโยบายการกำหนดราคาค่าโดยสาร โครงสร้างต้นทุนและการเงินของการขนส่งสาธารณะ

รหัสวิชา : 505663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการจราจร (Traffic Management)

การไหลของกระแสจราจร การศึกษาจราจร การคาดการณ์การจราจร ความจุและระดับการให้บริการ การออกแบบและการจัดการทางพิเศษ ถนนสายหลัก และระบบโครงข่ายถนนในเขตเมือง ความปลอดภัยของการจราจร เทคนิคการจัดการจราจร และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการจราจร

รหัสวิชา : 505664
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Transportation Infrastructure Engineering)

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการ การประเมินผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

รหัสวิชา : 505665
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความสำคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อหลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเข้าใจ ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เวลาในการเดินทาง ความปลอดภัย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประเมิณโครงการด้านขนส่ง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการขนส่ง

รหัสวิชา : 505666
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 1 (Special Topics in Transportation and Traffic Engineering I)

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

รหัสวิชา : 505667
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 2 (Special Topics in Transportation and Traffic Engineering II)

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

รหัสวิชา : 505668
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบผิวทางขั้นสูง (Advanced Pavement Design)

โครงสร้างของชั้นทาง ทฤษฏีชั้นสูงในการออกแบบผิวจราจรทั้งผิวทางคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลท์ การออกแบบผิวทางชนิดพิเศษ ลักษณะการชำรุดของผิวทาง การประเมินความเสียหายจากน้ำหนักบรรทุกเกิน การปรับปรุงสภาพของชั้นทางและการบำรุงรักษาผิวทาง

รหัสวิชา : 505669
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับการวางแผนการขนส่งรูปแบบราง (Advanced Operations Research for Rail Transportation Planning)

วิธีการดำเนินการขั้นสูงและเครื่องมือในการวิจัยการดำเนินการเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การสร้างแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของสภาวะที่คล้ายคลึงกับสภาพปัญหาจริง การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การประเมิน การแปลและนำเสนอผล โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรูปแบบรางเป็นสำคัญ

รหัสวิชา : 505670
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งรูปแบบราง (Rail Transportation Network Analysis)

การวิเคราะห์โครงข่ายระบบการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการวางแผนและการทำให้ระบบเหมาะสมที่สุด รวมไปถึงวิธีการเพื่อหาจุดสมดุลของระบบขนส่งรูปแบบราง กระบวนการเลือกเส้นทางการเดินขนส่ง การออกแบบโครงข่ายการขนส่ง การหาจุดสมดุลภายใต้สมมติฐานของอุปสงค์แบบคงที่และแบบผันแปรโครงสร้างของการวิเคราะห์ระบบโครงข่ายการขนส่ง

รหัสวิชา : 505671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่งรูปแบบราง (Rail Transportation Economics)

ทฤษฏีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงินของการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งรูปแบบรางระหว่างเมืองและการขนส่งรูปแบบรางในเมือง การประเมินต้นทุน ทฤษฏีราคา การประเมินโครงการ และการวางข้อกำหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายของการขนส่งรูปแบบราง

รหัสวิชา : 505672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการขนส่งรูปแบบราง (Rail Transportation Projects Management)

นิยามของโครงการและการประเมิน การทำตารางเวลาและประมาณ การวางแผนและควบคุมต้นทุน การบริหารจัดการหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการสัญญา ความปลอดภัยและความเสี่ยง

รหัสวิชา : 505673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการและนโยบายขนส่ง (Transportation Planningand Policy)

ขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ง การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจำลองต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง และการประเมินโครงการขนส่ง การวิเคราะห์นโยบายการขนส่ง การกำหนดนโยบายการขนส่ง การประยุกต์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง ความสัมพันธ์ของปัจจัยมนุษย์และสังคมและนโยบายการขนส่ง

รหัสวิชา : 505674
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการขนส่งรูปแบบรางเขตเมืองและระหว่างเมือง (Urban and Regional Rail Transportation Planning)

องค์ประกอบของการขนส่งรูปแบบราง รูปแบบเมืองและการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความสามารถรองรับความต้องการเดินทางของการขนส่งรูปแบบราง การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งรูปแบบราง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ

รหัสวิชา : 505675
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจรขั้นสูง (Advanced Traffic Flow Theory)

ลักษณะของตัวแปรการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร แบบจำลองการไหลของการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค พฤติกรรมการจราจรในเขตเมืองและนอกเมือง รวมทั้งทางพิเศษ พฤติกรรมการจราจรบริเวณทางแยกทั้งแบบควบคุมด้วยป้ายจราจรและควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร พฤติกรรมของการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกบนทางพิเศษ การทำนายสถานะของการจราจรในอนาคตเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการจราจรแบบก้าวหน้า การบูรณาการทฤษฏีการไหลของการจราจรกับการพยากรณ์ปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงและปลดปล่อยมลพิษ

รหัสวิชา : 505676
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการด้านการขนส่ง (Evaluation of Transportation Project)

จุลเศรษฐศาสตร์และการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการด้านการขนส่ง การวิเคราะห์มูลค่าของเงินตามเวลา การประยุกต์การวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการประเมินโครงการ การประเมินโครงการโดยใช้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ค่าเสื่อมราคาและภาษี การวิเคราะห์ผลจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน การประเมินโครงการแบบหลายเกณฑ์

รหัสวิชา : 505677
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองเสมือนสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง (Application of Simulation for Transportation Studies)

ทฤษฏี หลักการ และขั้นตอนการสร้างแบบจำลองเสมือน การปรับแก้และตรวจสอบแบบจำลอง การพัฒนาแบบจำลองเสมือนสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง ประกอบด้วย ลักษณะการไหลของการจราจร สถานะของการจราจรแบบพัลวัต พฤติกรรมการเดินทาง การกระจายการเดินทางบนโครงข่ายแบบพลวัต ระบบการจัดการขนส่งสาธารณะ

รหัสวิชา : 505678
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในการขนส่ง (Artificial Intelligence Techniques in Transportation)

แนวคิดในการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาด้านการขนส่ง หลักการของเทคนิคปัญญาประดิษฐ์แบบต่างๆ ได้แก่ ระบบฐานความรู้ โครงข่ายประสาทเทียม ทฤษฎีฟัซซี่เซต พันธุกรรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองภาคี

รหัสวิชา : 505679
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านการขนส่ง (Transportation Safety Evaluation)

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง พฤติกรรมของผู้ขับขี่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลักการและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่ง ความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง นโยบายและกฏหมายกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในงานด้านการขนส่ง

รหัสวิชา : 505680
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management)

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ การนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ในการจัดการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รหัสวิชา : 505681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในงานก่อสร้าง (Prefabricated in Construction)

รูปแบบการก่อสร้างโดยการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป วิธีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการติดตั้ง การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการการขนส่งชิ้นส่วน ข้อกำหนดในการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 505682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง (Computer Applications in Construction)

การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการงานวิศวกรรม ระบบการจัดการในคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการคำนวณ เขียนแบบ วิเคราะห์ ตัดสินใจและบริหารโครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสาร

รหัสวิชา : 505683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Project Analysis and Real Estate Administration)

การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการบริหารทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน วิธีการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวิเคราะห์กำไรในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

รหัสวิชา : 505684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจก่อสร้าง (Construction Business Problem Analysis)

การเพิ่มอัตราการผลิตในงานก่อสร้าง การประมาณราคา การประกวดราคาและการยื่นประมูล รูปแบบการจัดการองค์กรก่อสร้าง ปัญหาและการวิเคาะห์ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง ประเภทธุรกิจในงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 505685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง (Inspection Techniques and Quality Management in Construction)

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขั้นตอนในการก่อสร้าง ความสำคัญของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทำรายงานการก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผู้ตรวจงานและการจัดการคุณภาพ

รหัสวิชา : 505687
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2 (Special Topics in Construction Management Engineering II)

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

4.3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 505999
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.2 การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย