ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ บุญโล่ง *
อาจารย์ จิตติ พัทธวณิช *
รองศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ *
อาจารย์ ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ ดงบัง
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 503600
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานานชาติ

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 503898
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุป ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ใน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.1 โดยต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎี นิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1 วิชาบังคับ

Course codes : 503500
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

การอ่านและการย่อบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ การนำเสนอและการอภิปรายในลักษณะของการประชุมวิชาการ การนำเสนอแบบโปสเตอร์

Course codes : 503501
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัย

กลยุทธสำหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการกำหนดขอบเขตปัญหา การสำรวจเอกสารผลงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผนงานวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

Course codes : 503600
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานานชาติ

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 503899
Credit : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุป ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี ใน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.2 โดยต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎี นิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1 วิชาบังคับ

Course codes : 503791
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

2 วิชาเลือก

Course codes : 503610
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมขั้นสูง

ระบบควบคุม การจำลองระบบทางพลศาสตร์ขั้นสูง หลักการของระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ หลักการของระบบควบคุมแบบหลายตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ การออกแบบระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร และการควบคุมแบบดิจิตอล

Course codes : 503611
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น

ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฏีไลยปูนอฟ เสถียรภาพ ระบบ ป้อนกลับ การออกแบบระบบไม่เชิงเส้น

Course codes : 503612
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส

หลักการของการควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส ฟังก์ชันจุดประสงค์ การควบคุมแบบออฟติมอลสำหรับแนวระดับของเวลาที่จำกัดและไม่จำกัด การควบคุมโดยใช้แบบจำลองล่วงหน้า ความไม่แน่นอนของแบบจำลอง การออกแบบและการควบคุมแบบโรบัส

Course codes : 503613
Credit : 3(3-0-6)
การนำทาง การนำร่อง และการควบคุม

ระบบไม่เชิงเส้น การจำลองแบบทางจลนศาสตร์และพลศาสตร์ขั้นสูง ระบบนำทาง ระบบนำร่อง การขับเคลื่อนอัตโนมัติ การควบคุมสำหรับการติดตามและการเคลื่อนที่อย่างคล่องตัว

Course codes : 503620
Credit : 3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

พลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่อง วิธีพลังงาน การสั่นอิสระและโดยแรงของระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ การวิเคราะห์โมดัล การขจัดและการควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดและทดสอบการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง วิธีการประมาณ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่องและระบบต่อเนื่อง การสั่นไม่เชิงเส้น

Course codes : 503621
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น พื้นฐานคณิตศาสตร์และระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ อนุพันธ์ของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีตรง วิธีแปรผัน และวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับโครงถักในระนาบ โครงถักในปริภูมิ การโก่งของคาน การวิเคราะห์ความเค้น การถ่ายเทความร้อนโดยการนำ การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์

Course codes : 503622
Credit : 3(3-0-6)
ความฝืด การหล่อลื่นและการสึกหรอ

ทฤษฎีการหล่อลื่น สมการเรย์โนส์สำหรับสองมิติ สมการพลังงานพฤติกรรมของผิวขรุขระภายใต้ภาวะแบบต่าง ๆ การเกิดความร้อนของผิวขรุขระที่เสียดสีกัน การเสียของผิว (การสึกหรอรอยขูดของผิว การหลุดของโลหะทำให้เกิดรู) ทฤษฎีการหล่อลื่นแบบเทอร์โมไฮโดรไดนามิคส์ การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข

Course codes : 503623
Credit : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตขั้นสูง

คณิตศาสตร์สำหรับการสร้างสมการพาราเมตริกสำหรับเส้นและพื้นผิว การเขียนโปรแกรมกราฟฟิค การสร้างเส้นและพื้นผิวด้วยวิธี่ B-spline การสร้างเส้นและพื้นผิวด้วยวิธี่ NURBS การประมาณเส้นและพื้นผิวจากกลุ่มพิกัดของจุด การแยกฟีเจอร์จากรูปสามมิติของชิ้นงาน การสร้างแผนภาพ voronoi การสร้างเส้นทางเดินของมีดกัด การขึ้นรูปต้นแบบอย่างรวดเร็ว

Course codes : 503630
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของของไหลเชิงคำนวณ

การศึกษาทางคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสำหรับแก้สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหลและการถ่ายเทความร้อน สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงาน ระเบียบวิธีการสร้างสมการเชิงเส้นจากการกระจายสมการเชิงอนุพันธ์ อัลกอริทึมเชิงตัวเลขของการแบ่งย่อยสมการเชิงอนุพันธ์ ระเบียบวิธีของการแก้สมการเชิงเส้น สภาวะขอบเขตและสภาวะเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ การสร้างกริดสำหรับการคำนวณเชิงตัวเลข

Course codes : 503640
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง

การถ่ายเทความร้อน 1 และ 2 มิติ ฟังก์ชั่นเบสเซล ฟังก์ชั่นแกมม่า ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การแก้สมการอนุพันธ์ย่อยโดยวิธีแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ การนำความร้อนผ่านพื้นผิวเพิ่ม ทฤษฎีชั้นขอบ การไหลสองสถานะ ถ่ายท่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิวแห้งและผิวเปียก สมบัติทางการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ การแผ่รังสีความร้อนในตัวกลางที่มีส่วนร่วม การแผ่รังสีความร้อนสำหรับแผ่นขนาน ทรงกระบอก และทรงกลม

Course codes : 503641
Credit : 3(3-0-6)
การทำความเย็นขั้นสูงและการประยุกต์

การเลือกใช้สารทำความเย็นสารทำความเย็นผสมการใช้สารละลายเกลือเป็นสารทำงาน ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืน วัฎจักรการทำความเย็นที่ใช้ก๊าซ ระบบการอัด-อีเจกเตอร์ ระบบทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ การทำก๊าซเป็นของเหลวและการผลิตแก๊สอุตสาหกรรม การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบทำความเย็น การแช่แข็งและการถนอมอาหาร

Course codes : 503642
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

การเลือกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบเชิงวิเคราะห์และการออกแบบโดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบท่อซ้อน แบบท่อและเปลือก แบบท่อติดครีบ แบบแผ่น การถ่ายเทความร้อนพร้อมกับการกลายเป็นไอ การถ่ายเทความร้อนพร้อมกับการควบแน่นของไอ การยกระดับการถ่ายเทความร้อนโดยวิธีแอคทีพและแพสซีพจากระบบข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบัน

Course codes : 503643
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบอุณหภาพ

กระบวนการออกแบบและการออกแบบระบบที่สามารถทำงานได้ การสร้างสมการจากข้อมูลที่มีอยู่และการจำลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ และการถ่ายโอนความร้อนในการออกแบบและพัฒนาระบบอุณหภาพรวมถึงการวิเคราะห์และการเลือกอุปกรณ์ทางความร้อน การจำลองระบบ เศรษฐศาสตร์และเทคนิคการหาสภาพการทำงานที่เหมาะสมของระบบอุณหภาพ

Course codes : 503650
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานแสงอาทิตย์

ธรรมชาติของรังสีอาทิตย์ มุมโลก สมการเอ็มพิริกัล ดวงอาทิตย์พื้นฐานสำหรับการทำนายการใช้ประโยชน์ได้ของรังสีดวงอาทิตย์ การวัดและการแปรผลข้อมูลรังสีอาทิตย์เฉพาะพื้นที่: รังสีกระจาย รังสีรวม และรังสีตรง การส่องผ่านและการสะท้อนของตัวกลางโปร่งแสง การดูดกลืนรังสีของวัสดุผิวเลือกรังสี การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรวม

Course codes : 503651
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการอบแห้ง

หลักการพื้นฐานของการอบแห้ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของผสมอากาศ–น้ำ วัสดุชื้น การถ่ายเทความร้อนและมวลในกระบวนการอบแห้ง ไคเนติกส์ของการอบแห้ง วิธีของการอบแห้งและการจำแนกเครื่องอบแห้ง หลักการทั่วไปของการออกแบบเครื่องอบแห้ง การจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง

Course codes : 503652
Credit : 3(3-0-6)
การเผาไหม้ขั้นสูง

การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่ การลุกลามและความเสถียรของเปลวไฟ การเผาไหม้แบบไม่เสถียร กระบวนการจุดระเบิดและการระเบิด การระเหยของละอองและการเผาไหม้ การเผาไหม้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว การเผาไหม้อนุภาคถ่านหิน การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม้เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบแพร่กระบวนการการเผาไหม้ในเตาเผา เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบ และ เครื่องยนต์สันดาปภายใน

Course codes : 503792
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2

หัวข้อวิจัยหรือนานวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

Course codes : 503793
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับกลศาสตร์ประยุกต์

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 503794
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับการควบคุมอัตโนมัติ

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 503795
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับกลศาสตร์ของไหล

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ของไหล

Course codes : 503796
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับเทอร์โมไดนามิกส์

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับเทอร์โมไดนามิกส์

Course codes : 503797
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับการถ่ายเทความร้อน

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับการถ่ายเทความร้อน

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 503998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.1 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1 วิชาบังคับ

Course codes : 503500
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

การอ่านและการย่อบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ การนำเสนอและการอภิปรายในลักษณะของการประชุมวิชาการ การนำเสนอแบบโปสเตอร์

Course codes : 503501
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัย

กลยุทธสำหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการกำหนดขอบเขตปัญหา การสำรวจเอกสารผลงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผนงานวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

Course codes : 503502
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาคำตอบสำหรับสมการเอลิพติค สมการพาราโบลิค และสมการไฮเพอร์โบลิคโดยวิธีแยกตัวแปรและวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์

Course codes : 503503
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คอนตินิวอัม

เท็นเซอร์ จลนศาสตร์ของตัวกลางต่อเนื่อง ความเครียดและการเสียรูป การจำลองแรงในกลศาสตร์คอนตินิวอัม การวิเคราะหความเค้น สมการคอนสทิทิวทีฟในอีลาสติกซิตี้เชิงเส้นและกลศาสตร์ของไหล วิสโคอีลาสติกซิตี้ เธอร์โมอีลาสติกซิตี้

Course codes : 503504
Credit : 3(3-0-6)
เทอร์โมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง

หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์และของไหล กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยี ประสิทธิภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรกำลังแก๊สเทนเซอร์ในระบบคาร์ทีเซียน สมการการขนย้าย การไหลแบบราบเรียบ การไหลของแรงเฉือน สมการของชั้นขอบเขต หลักการณ์ของความคล้ายคลึงกัน การไหลแบบปั่นป่วน

Course codes : 503600
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานานชาติ

Course codes : 503791
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

2 วิชาเลือก

Course codes : 503610
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมขั้นสูง

ระบบควบคุม การจำลองระบบทางพลศาสตร์ขั้นสูง หลักการของระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ หลักการของระบบควบคุมแบบหลายตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ การออกแบบระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร และการควบคุมแบบดิจิตอล

Course codes : 503611
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น

ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฏีไลยปูนอฟ เสถียรภาพ ระบบ ป้อนกลับ การออกแบบระบบไม่เชิงเส้น

Course codes : 503612
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส

หลักการของการควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส ฟังก์ชันจุดประสงค์ การควบคุมแบบออฟติมอลสำหรับแนวระดับของเวลาที่จำกัดและไม่จำกัด การควบคุมโดยใช้แบบจำลองล่วงหน้า ความไม่แน่นอนของแบบจำลอง การออกแบบและการควบคุมแบบโรบัส

Course codes : 503613
Credit : 3(3-0-6)
การนำทาง การนำร่อง และการควบคุม

ระบบไม่เชิงเส้น การจำลองแบบทางจลนศาสตร์และพลศาสตร์ขั้นสูง ระบบนำทาง ระบบนำร่อง การขับเคลื่อนอัตโนมัติ การควบคุมสำหรับการติดตามและการเคลื่อนที่อย่างคล่องตัว

Course codes : 503620
Credit : 3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

พลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่อง วิธีพลังงาน การสั่นอิสระและโดยแรงของระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ การวิเคราะห์โมดัล การขจัดและการควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดและทดสอบการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง วิธีการประมาณ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่องและระบบต่อเนื่อง การสั่นไม่เชิงเส้น

Course codes : 503621
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น พื้นฐานคณิตศาสตร์และระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ อนุพันธ์ของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีตรง วิธีแปรผัน และวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับโครงถักในระนาบ โครงถักในปริภูมิ การโก่งของคาน การวิเคราะห์ความเค้น การถ่ายเทความร้อนโดยการนำ การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์

Course codes : 503622
Credit : 3(3-0-6)
ความฝืด การหล่อลื่นและการสึกหรอ

ทฤษฎีการหล่อลื่น สมการเรย์โนส์สำหรับสองมิติ สมการพลังงานพฤติกรรมของผิวขรุขระภายใต้ภาวะแบบต่าง ๆ การเกิดความร้อนของผิวขรุขระที่เสียดสีกัน การเสียของผิว (การสึกหรอรอยขูดของผิว การหลุดของโลหะทำให้เกิดรู) ทฤษฎีการหล่อลื่นแบบเทอร์โมไฮโดรไดนามิคส์ การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข

Course codes : 503623
Credit : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตขั้นสูง

คณิตศาสตร์สำหรับการสร้างสมการพาราเมตริกสำหรับเส้นและพื้นผิว การเขียนโปรแกรมกราฟฟิค การสร้างเส้นและพื้นผิวด้วยวิธี่ B-spline การสร้างเส้นและพื้นผิวด้วยวิธี่ NURBS การประมาณเส้นและพื้นผิวจากกลุ่มพิกัดของจุด การแยกฟีเจอร์จากรูปสามมิติของชิ้นงาน การสร้างแผนภาพ voronoi การสร้างเส้นทางเดินของมีดกัด การขึ้นรูปต้นแบบอย่างรวดเร็ว

Course codes : 503630
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของของไหลเชิงคำนวณ

การศึกษาทางคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสำหรับแก้สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหลและการถ่ายเทความร้อน สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงาน ระเบียบวิธีการสร้างสมการเชิงเส้นจากการกระจายสมการเชิงอนุพันธ์ อัลกอริทึมเชิงตัวเลขของการแบ่งย่อยสมการเชิงอนุพันธ์ ระเบียบวิธีของการแก้สมการเชิงเส้น สภาวะขอบเขตและสภาวะเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ การสร้างกริดสำหรับการคำนวณเชิงตัวเลข

Course codes : 503640
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง

การถ่ายเทความร้อน 1 และ 2 มิติ ฟังก์ชั่นเบสเซล ฟังก์ชั่นแกมม่า ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การแก้สมการอนุพันธ์ย่อยโดยวิธีแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ การนำความร้อนผ่านพื้นผิวเพิ่ม ทฤษฎีชั้นขอบ การไหลสองสถานะ ถ่ายท่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิวแห้งและผิวเปียก สมบัติทางการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ การแผ่รังสีความร้อนในตัวกลางที่มีส่วนร่วม การแผ่รังสีความร้อนสำหรับแผ่นขนาน ทรงกระบอก และทรงกลม

Course codes : 503641
Credit : 3(3-0-6)
การทำความเย็นขั้นสูงและการประยุกต์

การเลือกใช้สารทำความเย็นสารทำความเย็นผสมการใช้สารละลายเกลือเป็นสารทำงาน ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืน วัฎจักรการทำความเย็นที่ใช้ก๊าซ ระบบการอัด-อีเจกเตอร์ ระบบทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ การทำก๊าซเป็นของเหลวและการผลิตแก๊สอุตสาหกรรม การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบทำความเย็น การแช่แข็งและการถนอมอาหาร

Course codes : 503642
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

การเลือกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบเชิงวิเคราะห์และการออกแบบโดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบท่อซ้อน แบบท่อและเปลือก แบบท่อติดครีบ แบบแผ่น การถ่ายเทความร้อนพร้อมกับการกลายเป็นไอ การถ่ายเทความร้อนพร้อมกับการควบแน่นของไอ การยกระดับการถ่ายเทความร้อนโดยวิธีแอคทีพและแพสซีพจากระบบข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบัน

Course codes : 503643
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบอุณหภาพ

กระบวนการออกแบบและการออกแบบระบบที่สามารถทำงานได้ การสร้างสมการจากข้อมูลที่มีอยู่และการจำลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ และการถ่ายโอนความร้อนในการออกแบบและพัฒนาระบบอุณหภาพรวมถึงการวิเคราะห์และการเลือกอุปกรณ์ทางความร้อน การจำลองระบบ เศรษฐศาสตร์และเทคนิคการหาสภาพการทำงานที่เหมาะสมของระบบอุณหภาพ

Course codes : 503650
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานแสงอาทิตย์

ธรรมชาติของรังสีอาทิตย์ มุมโลก สมการเอ็มพิริกัล ดวงอาทิตย์พื้นฐานสำหรับการทำนายการใช้ประโยชน์ได้ของรังสีดวงอาทิตย์ การวัดและการแปรผลข้อมูลรังสีอาทิตย์เฉพาะพื้นที่: รังสีกระจาย รังสีรวม และรังสีตรง การส่องผ่านและการสะท้อนของตัวกลางโปร่งแสง การดูดกลืนรังสีของวัสดุผิวเลือกรังสี การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรวม

Course codes : 503651
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการอบแห้ง

หลักการพื้นฐานของการอบแห้ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของผสมอากาศ–น้ำ วัสดุชื้น การถ่ายเทความร้อนและมวลในกระบวนการอบแห้ง ไคเนติกส์ของการอบแห้ง วิธีของการอบแห้งและการจำแนกเครื่องอบแห้ง หลักการทั่วไปของการออกแบบเครื่องอบแห้ง การจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง

Course codes : 503652
Credit : 3(3-0-6)
การเผาไหม้ขั้นสูง

การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่ การลุกลามและความเสถียรของเปลวไฟ การเผาไหม้แบบไม่เสถียร กระบวนการจุดระเบิดและการระเบิด การระเหยของละอองและการเผาไหม้ การเผาไหม้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว การเผาไหม้อนุภาคถ่านหิน การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม้เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบแพร่กระบวนการการเผาไหม้ในเตาเผา เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบ และ เครื่องยนต์สันดาปภายใน

Course codes : 503792
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2

หัวข้อวิจัยหรือนานวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

Course codes : 503793
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับกลศาสตร์ประยุกต์

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 503794
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับการควบคุมอัตโนมัติ

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 503795
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับกลศาสตร์ของไหล

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ของไหล

Course codes : 503796
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับเทอร์โมไดนามิกส์

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับเทอร์โมไดนามิกส์

Course codes : 503797
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับการถ่ายเทความร้อน

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับการถ่ายเทความร้อน

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 503999
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.2 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย