ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ บุญโล่ง *
อาจารย์ จิตติ พัทธวณิช *
รองศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ *
อาจารย์ ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ ดงบัง
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 503600
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Seminar on Mechanical Engineering 2)

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานานชาติ

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 503898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุป ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ใน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.1 โดยต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎี นิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 503500
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Seminar on Mechanical Engineering 1)

การอ่านและการย่อบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ การนำเสนอและการอภิปรายในลักษณะของการประชุมวิชาการ การนำเสนอแบบโปสเตอร์

รหัสวิชา : 503501
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

กลยุทธสำหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการกำหนดขอบเขตปัญหา การสำรวจเอกสารผลงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผนงานวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

รหัสวิชา : 503600
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Seminar on Mechanical Engineering 2)

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานานชาติ

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 503899
หน่วยกิต : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุป ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี ใน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับหลักสูตรแบบที่ 1.2 โดยต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎี นิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 503791
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Advanced Topics for Mechanical Engineering 1)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 503610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมขั้นสูง (Advanced Control Systems)

ระบบควบคุม การจำลองระบบทางพลศาสตร์ขั้นสูง หลักการของระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ หลักการของระบบควบคุมแบบหลายตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ การออกแบบระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร และการควบคุมแบบดิจิตอล

รหัสวิชา : 503611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Control)

ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฏีไลยปูนอฟ เสถียรภาพ ระบบ ป้อนกลับ การออกแบบระบบไม่เชิงเส้น

รหัสวิชา : 503612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส (Optimal and Robust Control)

หลักการของการควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส ฟังก์ชันจุดประสงค์ การควบคุมแบบออฟติมอลสำหรับแนวระดับของเวลาที่จำกัดและไม่จำกัด การควบคุมโดยใช้แบบจำลองล่วงหน้า ความไม่แน่นอนของแบบจำลอง การออกแบบและการควบคุมแบบโรบัส

รหัสวิชา : 503613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การนำทาง การนำร่อง และการควบคุม (Guidance, Navigation and Control)

ระบบไม่เชิงเส้น การจำลองแบบทางจลนศาสตร์และพลศาสตร์ขั้นสูง ระบบนำทาง ระบบนำร่อง การขับเคลื่อนอัตโนมัติ การควบคุมสำหรับการติดตามและการเคลื่อนที่อย่างคล่องตัว

รหัสวิชา : 503620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง (Advanced Mechanical Vibrations)

พลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่อง วิธีพลังงาน การสั่นอิสระและโดยแรงของระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ การวิเคราะห์โมดัล การขจัดและการควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดและทดสอบการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง วิธีการประมาณ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่องและระบบต่อเนื่อง การสั่นไม่เชิงเส้น

รหัสวิชา : 503621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น พื้นฐานคณิตศาสตร์และระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ อนุพันธ์ของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีตรง วิธีแปรผัน และวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับโครงถักในระนาบ โครงถักในปริภูมิ การโก่งของคาน การวิเคราะห์ความเค้น การถ่ายเทความร้อนโดยการนำ การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์

รหัสวิชา : 503622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความฝืด การหล่อลื่นและการสึกหรอ (Friction, Lubrication and Wear)

ทฤษฎีการหล่อลื่น สมการเรย์โนส์สำหรับสองมิติ สมการพลังงานพฤติกรรมของผิวขรุขระภายใต้ภาวะแบบต่าง ๆ การเกิดความร้อนของผิวขรุขระที่เสียดสีกัน การเสียของผิว (การสึกหรอรอยขูดของผิว การหลุดของโลหะทำให้เกิดรู) ทฤษฎีการหล่อลื่นแบบเทอร์โมไฮโดรไดนามิคส์ การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข

รหัสวิชา : 503623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตขั้นสูง (Advanced Computer Aided Design and Manufacturing)

คณิตศาสตร์สำหรับการสร้างสมการพาราเมตริกสำหรับเส้นและพื้นผิว การเขียนโปรแกรมกราฟฟิค การสร้างเส้นและพื้นผิวด้วยวิธี่ B-spline การสร้างเส้นและพื้นผิวด้วยวิธี่ NURBS การประมาณเส้นและพื้นผิวจากกลุ่มพิกัดของจุด การแยกฟีเจอร์จากรูปสามมิติของชิ้นงาน การสร้างแผนภาพ voronoi การสร้างเส้นทางเดินของมีดกัด การขึ้นรูปต้นแบบอย่างรวดเร็ว

รหัสวิชา : 503630
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics)

การศึกษาทางคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสำหรับแก้สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหลและการถ่ายเทความร้อน สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงาน ระเบียบวิธีการสร้างสมการเชิงเส้นจากการกระจายสมการเชิงอนุพันธ์ อัลกอริทึมเชิงตัวเลขของการแบ่งย่อยสมการเชิงอนุพันธ์ ระเบียบวิธีของการแก้สมการเชิงเส้น สภาวะขอบเขตและสภาวะเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ การสร้างกริดสำหรับการคำนวณเชิงตัวเลข

รหัสวิชา : 503640
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง (Advanced Heat Transfer)

การถ่ายเทความร้อน 1 และ 2 มิติ ฟังก์ชั่นเบสเซล ฟังก์ชั่นแกมม่า ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การแก้สมการอนุพันธ์ย่อยโดยวิธีแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ การนำความร้อนผ่านพื้นผิวเพิ่ม ทฤษฎีชั้นขอบ การไหลสองสถานะ ถ่ายท่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิวแห้งและผิวเปียก สมบัติทางการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ การแผ่รังสีความร้อนในตัวกลางที่มีส่วนร่วม การแผ่รังสีความร้อนสำหรับแผ่นขนาน ทรงกระบอก และทรงกลม

รหัสวิชา : 503641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำความเย็นขั้นสูงและการประยุกต์ (Advanced Refrigeration and Application)

การเลือกใช้สารทำความเย็นสารทำความเย็นผสมการใช้สารละลายเกลือเป็นสารทำงาน ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืน วัฎจักรการทำความเย็นที่ใช้ก๊าซ ระบบการอัด-อีเจกเตอร์ ระบบทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ การทำก๊าซเป็นของเหลวและการผลิตแก๊สอุตสาหกรรม การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบทำความเย็น การแช่แข็งและการถนอมอาหาร

รหัสวิชา : 503642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Design of Heat Exchangers)

การเลือกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบเชิงวิเคราะห์และการออกแบบโดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบท่อซ้อน แบบท่อและเปลือก แบบท่อติดครีบ แบบแผ่น การถ่ายเทความร้อนพร้อมกับการกลายเป็นไอ การถ่ายเทความร้อนพร้อมกับการควบแน่นของไอ การยกระดับการถ่ายเทความร้อนโดยวิธีแอคทีพและแพสซีพจากระบบข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 503643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบอุณหภาพ (Design of Thermal Systems)

กระบวนการออกแบบและการออกแบบระบบที่สามารถทำงานได้ การสร้างสมการจากข้อมูลที่มีอยู่และการจำลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ และการถ่ายโอนความร้อนในการออกแบบและพัฒนาระบบอุณหภาพรวมถึงการวิเคราะห์และการเลือกอุปกรณ์ทางความร้อน การจำลองระบบ เศรษฐศาสตร์และเทคนิคการหาสภาพการทำงานที่เหมาะสมของระบบอุณหภาพ

รหัสวิชา : 503650
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

ธรรมชาติของรังสีอาทิตย์ มุมโลก สมการเอ็มพิริกัล ดวงอาทิตย์พื้นฐานสำหรับการทำนายการใช้ประโยชน์ได้ของรังสีดวงอาทิตย์ การวัดและการแปรผลข้อมูลรังสีอาทิตย์เฉพาะพื้นที่: รังสีกระจาย รังสีรวม และรังสีตรง การส่องผ่านและการสะท้อนของตัวกลางโปร่งแสง การดูดกลืนรังสีของวัสดุผิวเลือกรังสี การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรวม

รหัสวิชา : 503651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการอบแห้ง (Drying Engineering)

หลักการพื้นฐานของการอบแห้ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของผสมอากาศ–น้ำ วัสดุชื้น การถ่ายเทความร้อนและมวลในกระบวนการอบแห้ง ไคเนติกส์ของการอบแห้ง วิธีของการอบแห้งและการจำแนกเครื่องอบแห้ง หลักการทั่วไปของการออกแบบเครื่องอบแห้ง การจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง

รหัสวิชา : 503652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเผาไหม้ขั้นสูง (Advanced Combustion)

การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่ การลุกลามและความเสถียรของเปลวไฟ การเผาไหม้แบบไม่เสถียร กระบวนการจุดระเบิดและการระเบิด การระเหยของละอองและการเผาไหม้ การเผาไหม้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว การเผาไหม้อนุภาคถ่านหิน การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม้เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบแพร่กระบวนการการเผาไหม้ในเตาเผา เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบ และ เครื่องยนต์สันดาปภายใน

รหัสวิชา : 503792
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Advanced Topics for Mechanical Engineering 2)

หัวข้อวิจัยหรือนานวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา : 503793
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับกลศาสตร์ประยุกต์ (Advanced Topics for Applied Mechanics)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ประยุกต์

รหัสวิชา : 503794
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับการควบคุมอัตโนมัติ (Advanced Topics for Automatic Controls)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ประยุกต์

รหัสวิชา : 503795
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับกลศาสตร์ของไหล (Advanced Topics for Fluid Mechanics)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ของไหล

รหัสวิชา : 503796
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับเทอร์โมไดนามิกส์ (Advanced Topics for Thermodynamics)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับเทอร์โมไดนามิกส์

รหัสวิชา : 503797
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับการถ่ายเทความร้อน (Advanced Topics for Heat Transfer)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับการถ่ายเทความร้อน

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 503998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.1 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 503500
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Seminar on Mechanical Engineering 1)

การอ่านและการย่อบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ การนำเสนอและการอภิปรายในลักษณะของการประชุมวิชาการ การนำเสนอแบบโปสเตอร์

รหัสวิชา : 503501
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

กลยุทธสำหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการกำหนดขอบเขตปัญหา การสำรวจเอกสารผลงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผนงานวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

รหัสวิชา : 503502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง (Advanced Engineering Mathematics)

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาคำตอบสำหรับสมการเอลิพติค สมการพาราโบลิค และสมการไฮเพอร์โบลิคโดยวิธีแยกตัวแปรและวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์

รหัสวิชา : 503503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คอนตินิวอัม (Continuum Mechanics)

เท็นเซอร์ จลนศาสตร์ของตัวกลางต่อเนื่อง ความเครียดและการเสียรูป การจำลองแรงในกลศาสตร์คอนตินิวอัม การวิเคราะหความเค้น สมการคอนสทิทิวทีฟในอีลาสติกซิตี้เชิงเส้นและกลศาสตร์ของไหล วิสโคอีลาสติกซิตี้ เธอร์โมอีลาสติกซิตี้

รหัสวิชา : 503504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทอร์โมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (Advanced Thermodynamics and Fluid Mechanics)

หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์และของไหล กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยี ประสิทธิภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรกำลังแก๊สเทนเซอร์ในระบบคาร์ทีเซียน สมการการขนย้าย การไหลแบบราบเรียบ การไหลของแรงเฉือน สมการของชั้นขอบเขต หลักการณ์ของความคล้ายคลึงกัน การไหลแบบปั่นป่วน

รหัสวิชา : 503600
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Seminar on Mechanical Engineering 2)

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานานชาติ

รหัสวิชา : 503791
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Advanced Topics for Mechanical Engineering 1)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 503610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมขั้นสูง (Advanced Control Systems)

ระบบควบคุม การจำลองระบบทางพลศาสตร์ขั้นสูง หลักการของระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ หลักการของระบบควบคุมแบบหลายตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ การออกแบบระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร และการควบคุมแบบดิจิตอล

รหัสวิชา : 503611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Control)

ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฏีไลยปูนอฟ เสถียรภาพ ระบบ ป้อนกลับ การออกแบบระบบไม่เชิงเส้น

รหัสวิชา : 503612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส (Optimal and Robust Control)

หลักการของการควบคุมแบบออฟติมอลและแบบโรบัส ฟังก์ชันจุดประสงค์ การควบคุมแบบออฟติมอลสำหรับแนวระดับของเวลาที่จำกัดและไม่จำกัด การควบคุมโดยใช้แบบจำลองล่วงหน้า ความไม่แน่นอนของแบบจำลอง การออกแบบและการควบคุมแบบโรบัส

รหัสวิชา : 503613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การนำทาง การนำร่อง และการควบคุม (Guidance, Navigation and Control)

ระบบไม่เชิงเส้น การจำลองแบบทางจลนศาสตร์และพลศาสตร์ขั้นสูง ระบบนำทาง ระบบนำร่อง การขับเคลื่อนอัตโนมัติ การควบคุมสำหรับการติดตามและการเคลื่อนที่อย่างคล่องตัว

รหัสวิชา : 503620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง (Advanced Mechanical Vibrations)

พลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่อง วิธีพลังงาน การสั่นอิสระและโดยแรงของระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ การวิเคราะห์โมดัล การขจัดและการควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดและทดสอบการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง วิธีการประมาณ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่องและระบบต่อเนื่อง การสั่นไม่เชิงเส้น

รหัสวิชา : 503621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น พื้นฐานคณิตศาสตร์และระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ อนุพันธ์ของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีตรง วิธีแปรผัน และวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับโครงถักในระนาบ โครงถักในปริภูมิ การโก่งของคาน การวิเคราะห์ความเค้น การถ่ายเทความร้อนโดยการนำ การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์

รหัสวิชา : 503622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความฝืด การหล่อลื่นและการสึกหรอ (Friction, Lubrication and Wear)

ทฤษฎีการหล่อลื่น สมการเรย์โนส์สำหรับสองมิติ สมการพลังงานพฤติกรรมของผิวขรุขระภายใต้ภาวะแบบต่าง ๆ การเกิดความร้อนของผิวขรุขระที่เสียดสีกัน การเสียของผิว (การสึกหรอรอยขูดของผิว การหลุดของโลหะทำให้เกิดรู) ทฤษฎีการหล่อลื่นแบบเทอร์โมไฮโดรไดนามิคส์ การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข

รหัสวิชา : 503623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตขั้นสูง (Advanced Computer Aided Design and Manufacturing)

คณิตศาสตร์สำหรับการสร้างสมการพาราเมตริกสำหรับเส้นและพื้นผิว การเขียนโปรแกรมกราฟฟิค การสร้างเส้นและพื้นผิวด้วยวิธี่ B-spline การสร้างเส้นและพื้นผิวด้วยวิธี่ NURBS การประมาณเส้นและพื้นผิวจากกลุ่มพิกัดของจุด การแยกฟีเจอร์จากรูปสามมิติของชิ้นงาน การสร้างแผนภาพ voronoi การสร้างเส้นทางเดินของมีดกัด การขึ้นรูปต้นแบบอย่างรวดเร็ว

รหัสวิชา : 503630
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics)

การศึกษาทางคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสำหรับแก้สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหลและการถ่ายเทความร้อน สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงาน ระเบียบวิธีการสร้างสมการเชิงเส้นจากการกระจายสมการเชิงอนุพันธ์ อัลกอริทึมเชิงตัวเลขของการแบ่งย่อยสมการเชิงอนุพันธ์ ระเบียบวิธีของการแก้สมการเชิงเส้น สภาวะขอบเขตและสภาวะเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ การสร้างกริดสำหรับการคำนวณเชิงตัวเลข

รหัสวิชา : 503640
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง (Advanced Heat Transfer)

การถ่ายเทความร้อน 1 และ 2 มิติ ฟังก์ชั่นเบสเซล ฟังก์ชั่นแกมม่า ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การแก้สมการอนุพันธ์ย่อยโดยวิธีแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ การนำความร้อนผ่านพื้นผิวเพิ่ม ทฤษฎีชั้นขอบ การไหลสองสถานะ ถ่ายท่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิวแห้งและผิวเปียก สมบัติทางการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ การแผ่รังสีความร้อนในตัวกลางที่มีส่วนร่วม การแผ่รังสีความร้อนสำหรับแผ่นขนาน ทรงกระบอก และทรงกลม

รหัสวิชา : 503641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำความเย็นขั้นสูงและการประยุกต์ (Advanced Refrigeration and Application)

การเลือกใช้สารทำความเย็นสารทำความเย็นผสมการใช้สารละลายเกลือเป็นสารทำงาน ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืน วัฎจักรการทำความเย็นที่ใช้ก๊าซ ระบบการอัด-อีเจกเตอร์ ระบบทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ การทำก๊าซเป็นของเหลวและการผลิตแก๊สอุตสาหกรรม การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบทำความเย็น การแช่แข็งและการถนอมอาหาร

รหัสวิชา : 503642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Design of Heat Exchangers)

การเลือกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบเชิงวิเคราะห์และการออกแบบโดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบท่อซ้อน แบบท่อและเปลือก แบบท่อติดครีบ แบบแผ่น การถ่ายเทความร้อนพร้อมกับการกลายเป็นไอ การถ่ายเทความร้อนพร้อมกับการควบแน่นของไอ การยกระดับการถ่ายเทความร้อนโดยวิธีแอคทีพและแพสซีพจากระบบข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 503643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบอุณหภาพ (Design of Thermal Systems)

กระบวนการออกแบบและการออกแบบระบบที่สามารถทำงานได้ การสร้างสมการจากข้อมูลที่มีอยู่และการจำลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ และการถ่ายโอนความร้อนในการออกแบบและพัฒนาระบบอุณหภาพรวมถึงการวิเคราะห์และการเลือกอุปกรณ์ทางความร้อน การจำลองระบบ เศรษฐศาสตร์และเทคนิคการหาสภาพการทำงานที่เหมาะสมของระบบอุณหภาพ

รหัสวิชา : 503650
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

ธรรมชาติของรังสีอาทิตย์ มุมโลก สมการเอ็มพิริกัล ดวงอาทิตย์พื้นฐานสำหรับการทำนายการใช้ประโยชน์ได้ของรังสีดวงอาทิตย์ การวัดและการแปรผลข้อมูลรังสีอาทิตย์เฉพาะพื้นที่: รังสีกระจาย รังสีรวม และรังสีตรง การส่องผ่านและการสะท้อนของตัวกลางโปร่งแสง การดูดกลืนรังสีของวัสดุผิวเลือกรังสี การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรวม

รหัสวิชา : 503651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการอบแห้ง (Drying Engineering)

หลักการพื้นฐานของการอบแห้ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของผสมอากาศ–น้ำ วัสดุชื้น การถ่ายเทความร้อนและมวลในกระบวนการอบแห้ง ไคเนติกส์ของการอบแห้ง วิธีของการอบแห้งและการจำแนกเครื่องอบแห้ง หลักการทั่วไปของการออกแบบเครื่องอบแห้ง การจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง

รหัสวิชา : 503652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเผาไหม้ขั้นสูง (Advanced Combustion)

การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่ การลุกลามและความเสถียรของเปลวไฟ การเผาไหม้แบบไม่เสถียร กระบวนการจุดระเบิดและการระเบิด การระเหยของละอองและการเผาไหม้ การเผาไหม้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว การเผาไหม้อนุภาคถ่านหิน การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม้เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบแพร่กระบวนการการเผาไหม้ในเตาเผา เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบ และ เครื่องยนต์สันดาปภายใน

รหัสวิชา : 503792
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Advanced Topics for Mechanical Engineering 2)

หัวข้อวิจัยหรือนานวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา : 503793
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับกลศาสตร์ประยุกต์ (Advanced Topics for Applied Mechanics)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ประยุกต์

รหัสวิชา : 503794
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับการควบคุมอัตโนมัติ (Advanced Topics for Automatic Controls)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ประยุกต์

รหัสวิชา : 503795
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับกลศาสตร์ของไหล (Advanced Topics for Fluid Mechanics)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับกลศาสตร์ของไหล

รหัสวิชา : 503796
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับเทอร์โมไดนามิกส์ (Advanced Topics for Thermodynamics)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับเทอร์โมไดนามิกส์

รหัสวิชา : 503797
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงสำหรับการถ่ายเทความร้อน (Advanced Topics for Heat Transfer)

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับการถ่ายเทความร้อน

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 503999
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับหลักสูตรแบบที่ 2.2 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย