ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฉลอง ทับศรี
อาจารย์ เฉลิมศรี จันทรทอง
อาจารย์ นาท นนทศักดิ์
อาจารย์ ยุพา พงศะบุตร
อาจารย์ วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 Dissertation

Course codes : 448898
Credit : 48(0-0-48)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1

หลักการทฤษฏีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ และการวิจัยผสมผสาน การกำหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนเค้าโครงการวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูลการวิจัย การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย ทำการสอบปากเปล่า

1 Core courses

Course codes : 448701
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยเชิงปริมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยเชิงสำรวจ รูปแบบต่างๆ ของการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบต่างๆ ของการวิจัยเชิงทดลอง คำศัพท์เฉพาะของการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ การวัดตัวแปรต่างๆ สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

Course codes : 448702
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กระบวนการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการค้นพบ การเขียนรายงานการวิจัยและข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

Course codes : 448719
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

การสืบค้นหลักการและทฤษฎีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การสืบค้นทฤษฎีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการประยุกต์ในมิติของทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซียน

2 Elective course

Course codes : 448722
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษาของโลก

ระบบการศึกษาร่วมสมัยในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์แรง ขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการศึกษา การโต้แย้งทางทฤษฎีร่วมสมัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการพัฒนา ประเด็นทั่วไปของการศึกษาในระดับนานาชาติด้วย

Course codes : 448723
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลก

ทิศทาง แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลก กิจกรรมของวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทข้ามชาติ ประเด็นต่างๆ ที่ผู้เรียนเสนอเพื่อการอภิปรายและสัมมนา

Course codes : 448724
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การปฏิบัติและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและการฝึกอบรมในองค์การ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์

3 Dissertation

Course codes : 448998
Credit : 36(0-0-36)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1

การกำหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนเค้าโครงการวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูลการวิจัย การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย ทำการสอบปากเปล่า

1 Core courses

Course codes : 448701
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยเชิงปริมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยเชิงสำรวจ รูปแบบต่างๆ ของการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบต่างๆ ของการวิจัยเชิงทดลอง คำศัพท์เฉพาะของการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ การวัดตัวแปรต่างๆ สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

Course codes : 448702
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กระบวนการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการค้นพบ การเขียนรายงานการวิจัยและข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

2 Elective course

Course codes : 448722
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษาของโลก

ระบบการศึกษาร่วมสมัยในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์แรง ขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการศึกษา การโต้แย้งทางทฤษฎีร่วมสมัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการพัฒนา ประเด็นทั่วไปของการศึกษาในระดับนานาชาติด้วย

Course codes : 448723
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลก

ทิศทาง แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลก กิจกรรมของวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทข้ามชาติ ประเด็นต่างๆ ที่ผู้เรียนเสนอเพื่อการอภิปรายและสัมมนา

Course codes : 448724
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การปฏิบัติและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและการฝึกอบรมในองค์การ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์

3 Dissertation

Course codes : 448999
Credit : 48(0-0-18)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.2

การกำหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนเค้าโครงการวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูลการวิจัย การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย ทำการสอบปากเปล่า