ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) (วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Hang Qi *
รองศาสตราจารย์ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ *
อาจารย์ อาณัติ ดีพัฒนา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 51258158
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Environmental Engineering)

ปรัชญาการวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 51258258
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

1.2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 51269958
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 51258158
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Environmental Engineering)

ปรัชญาการวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 51258258
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 51250158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Principle)

หลักการด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาสำหรับแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบจำลองแนวคิดเพื่อบูรณการปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากแบบจำลองแนวคิด การแก้ปัญหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย

รหัสวิชา : 51257158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)

ความรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีอินทรีย์ในระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตกผลึกทางเคมี การสร้างสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ ระบบบัฟเฟอร์สมดุลเคมี แหล่งที่มา ปฏิกิริยา การถ่ายโอนและผลกระทบของสารเคมีในอากาศ น้ำและดิน

2.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 51260158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการคำนวณทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Computation Methods in Environmental Engineering)

เทคนิคแบบจำลองเชิงตัวเลขและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโปรแกรม spreadsheet

รหัสวิชา : 51261158
หน่วยกิต : 3(3-2-4)
การวิเคราะห์สุ่มตัวอย่าง และการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring, Sampling and Analysis)

การออกแบบการทดลองและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคการติดตามเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม หลักการทางสถิติเพื่อระบุตำแหน่งการติดตามเฝ้าระวังตลอดจนความถี่ของการเก็บตัวอย่าง การพัฒนากลยุทธ์การติดตามเฝ้าระวัง การตรวจสอบเทคนิคการเก็บตัวอย่างสำหรับตัวอย่างประเภทต่างๆ การปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การปฏิบัติการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 51261258
หน่วยกิต : 3(3-2-4)
การวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sample Analysis)

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคนิคขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม โครมาโตรกราฟี่แบบแก๊สและของเหลว แมสสเปกโตรเมทรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี การสาธิตหรือการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 51262158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Management)

กระบวนการผลิตและการเกิดของเสียทางอุตสาหกรรม วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบำบัดของเสียสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท การทบทวนเชิงลึกของการลดของเสียสำหรับโครงการป้องกันมลภาวะ การออกแบบวงจรชีวิตสำหรับกระบวนการผลิตทั่วไป

รหัสวิชา : 51263158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Biotechnological Processes in Environmental Engineering)

ความรู้ทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีในกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้และไม่ใช้อากาศ การบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 51263258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการเคมีฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Physicochemical Processes in Environmental Engineering)

กระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของน้ำ ภาพรวมของโรงงานบำบัดน้ำเสียและน้ำปะปา เคมีคอลลอยด์ของกระบวนการแยกของแข็งจากของเหลว แนวคิดทางเคมีและฟิสิกส์ของการเกิดตะกอนและการกรองในระบบธรรมชาติและวิศวกรรม กระบวนแยกด้วยเยื่อแผ่นและการดูดซับ การออกซิเดชันและการฆ่าเชื้อ

รหัสวิชา : 51263358
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater Treatment)

ข้อบังคับ กฏหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะของน้ำเสียอุตสาหกรรม การปรับความเป็นกรดด่าง การปรับสภาพน้ำเสีย การสร้างและรวมตะกอน การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ การกรองแบบ microfiltration และ ultrafiltration การกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส การแลกเปลี่ยนประจุ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การระเหย การฆ่าเชื้อ การออกซิเดชั่น ถังตกตะกอน การกำจัดน้ำมันและสารไฮโดรคาร์บอนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 51263458
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality Management)

การประยุกต์กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพเพื่อจำลองคุณภาพน้ำ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินที่เหมาะสม การจำลองอุณหภูมิ BOD ธาตุอาหาร ไฟโตแพลงตอน ซูแพลงตอน และสารอื่นๆ ในทะเลสาบ ลำน้ำและแม่น้ำ และแหล่งน้ำกร่อย

รหัสวิชา : 51264158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control Engineering)

แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ พฤติกรรมของมลภาวะในบรรยากาศ กฏหมายและข้อบังคับ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการควบคุมมลภาวะทางอากาศทั้งในรูปของอนุภาคและแก๊สจากแหล่งกำเนิด การคำนวณและจำลองเพื่อประมาณการปล่อยมลภาวะและความเข้มข้นมลภาวะ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะ

รหัสวิชา : 51264258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพอากาศ (Air Quality Management)

เทคนิคการจัดการสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศ กฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศที่มีต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ

รหัสวิชา : 51265158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบ การควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 51265258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Management)

การจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม เทคนิคการลดมลภาวะภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 51266158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Environmental Marine Pollution)

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลภาวะในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลภาวะในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลภาวะในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลภาวะโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

รหัสวิชา : 51267258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Transport Phenomena)

ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนของมลภาวะในสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลภาวะในอากาศ ดิน ผิวน้ำและน้ำใต้ดิน กระบวนการถ่ายโอนระหว่างวัฏภาค สมดุลการดูดซับและจลนพลศาสตร์ การถ่ายโอนมวลสารในกระบวนการดูดซับ

รหัสวิชา : 51268158
หน่วยกิต : 3(0-6-3)
โปรแกรมปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม 1 (Industrial Practice Programs)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา แนวคิดในการแก้ไขปัญหา การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดทำรายงาน

รหัสวิชา : 51268258
หน่วยกิต : 3(0-6-3)
โปรแกรมปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม 2 (Industrial Practice Programs)

การประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม การนำเสนอผลงานวิชาการ การทำรายงาน

รหัสวิชา : 51268358
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (Special Topics in Environmental Engineering I)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 51268458
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 (Special Topics in Environmental Engineering II)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 51269858
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3.1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 51258158
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Environmental Engineering)

ปรัชญาการวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 51258258
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 51250158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Principle)

หลักการด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาสำหรับแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบจำลองแนวคิดเพื่อบูรณการปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากแบบจำลองแนวคิด การแก้ปัญหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย

รหัสวิชา : 51257158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)

ความรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีอินทรีย์ในระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตกผลึกทางเคมี การสร้างสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ ระบบบัฟเฟอร์สมดุลเคมี แหล่งที่มา ปฏิกิริยา การถ่ายโอนและผลกระทบของสารเคมีในอากาศ น้ำและดิน

3.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 51261158
หน่วยกิต : 3(3-2-4)
การวิเคราะห์สุ่มตัวอย่าง และการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring, Sampling and Analysis)

การออกแบบการทดลองและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคการติดตามเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม หลักการทางสถิติเพื่อระบุตำแหน่งการติดตามเฝ้าระวังตลอดจนความถี่ของการเก็บตัวอย่าง การพัฒนากลยุทธ์การติดตามเฝ้าระวัง การตรวจสอบเทคนิคการเก็บตัวอย่างสำหรับตัวอย่างประเภทต่างๆ การปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การปฏิบัติการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 51261258
หน่วยกิต : 3(3-2-4)
การวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sample Analysis)

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคนิคขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม โครมาโตรกราฟี่แบบแก๊สและของเหลว แมสสเปกโตรเมทรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี การสาธิตหรือการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 51262158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Management)

กระบวนการผลิตและการเกิดของเสียทางอุตสาหกรรม วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบำบัดของเสียสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท การทบทวนเชิงลึกของการลดของเสียสำหรับโครงการป้องกันมลภาวะ การออกแบบวงจรชีวิตสำหรับกระบวนการผลิตทั่วไป

รหัสวิชา : 51263358
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater Treatment)

ข้อบังคับ กฏหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะของน้ำเสียอุตสาหกรรม การปรับความเป็นกรดด่าง การปรับสภาพน้ำเสีย การสร้างและรวมตะกอน การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ การกรองแบบ microfiltration และ ultrafiltration การกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส การแลกเปลี่ยนประจุ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การระเหย การฆ่าเชื้อ การออกซิเดชั่น ถังตกตะกอน การกำจัดน้ำมันและสารไฮโดรคาร์บอนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 51264258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพอากาศ (Air Quality Management)

เทคนิคการจัดการสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศ กฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศที่มีต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ

รหัสวิชา : 51265258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Management)

การจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม เทคนิคการลดมลภาวะภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 51268158
หน่วยกิต : 3(0-6-3)
โปรแกรมปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม 1 (Industrial Practice Programs)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา แนวคิดในการแก้ไขปัญหา การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดทำรายงาน

รหัสวิชา : 51268258
หน่วยกิต : 3(0-6-3)
โปรแกรมปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม 2 (Industrial Practice Programs)

การประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม การนำเสนอผลงานวิชาการ การทำรายงาน

รหัสวิชา : 51268358
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (Special Topics in Environmental Engineering I)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 51268458
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 (Special Topics in Environmental Engineering II)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3.3 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 51269758
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพรในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ