ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) (ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา *
รองศาสตราจารย์ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข *
รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 51258258
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

1.2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 51299858
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาความรู้เดิมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 51258158
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Environmental Engineering)

ปรัชญาการวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 51258258
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

2.2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 51299958
หน่วยกิต : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาความรู้เดิมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 51258258
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

3.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 51260158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการคำนวณทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Computation Methods in Environmental Engineering)

เทคนิคแบบจำลองเชิงตัวเลขและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโปรแกรม spreadsheet

รหัสวิชา : 51262158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Management)

กระบวนการผลิตและการเกิดของเสียทางอุตสาหกรรม วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบำบัดของเสียสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท การทบทวนเชิงลึกของการลดของเสียสำหรับโครงการป้องกันมลภาวะ การออกแบบวงจรชีวิตสำหรับกระบวนการผลิตทั่วไป

รหัสวิชา : 51263158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Biotechnological Processes in Environmental Engineering)

ความรู้ทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีในกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้และไม่ใช้อากาศ การบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 51263258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการเคมีฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Physicochemical Processes in Environmental Engineering)

กระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของน้ำ ภาพรวมของโรงงานบำบัดน้ำเสียและน้ำปะปา เคมีคอลลอยด์ของกระบวนการแยกของแข็งจากของเหลว แนวคิดทางเคมีและฟิสิกส์ของการเกิดตะกอนและการกรองในระบบธรรมชาติและวิศวกรรม กระบวนแยกด้วยเยื่อแผ่นและการดูดซับ การออกซิเดชันและการฆ่าเชื้อ

รหัสวิชา : 51263358
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater Treatment)

ข้อบังคับ กฏหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะของน้ำเสียอุตสาหกรรม การปรับความเป็นกรดด่าง การปรับสภาพน้ำเสีย การสร้างและรวมตะกอน การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ การกรองแบบ microfiltration และ ultrafiltration การกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส การแลกเปลี่ยนประจุ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การระเหย การฆ่าเชื้อ การออกซิเดชั่น ถังตกตะกอน การกำจัดน้ำมันและสารไฮโดรคาร์บอนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 51263458
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality Management)

การประยุกต์กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพเพื่อจำลองคุณภาพน้ำ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินที่เหมาะสม การจำลองอุณหภูมิ BOD ธาตุอาหาร ไฟโตแพลงตอน ซูแพลงตอน และสารอื่นๆ ในทะเลสาบ ลำน้ำและแม่น้ำ และแหล่งน้ำกร่อย

รหัสวิชา : 51264158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control Engineering)

แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ พฤติกรรมของมลภาวะในบรรยากาศ กฏหมายและข้อบังคับ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการควบคุมมลภาวะทางอากาศทั้งในรูปของอนุภาคและแก๊สจากแหล่งกำเนิด การคำนวณและจำลองเพื่อประมาณการปล่อยมลภาวะและความเข้มข้นมลภาวะ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะ

รหัสวิชา : 51264258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพอากาศ (Air Quality Management)

เทคนิคการจัดการสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศ กฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศที่มีต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ

รหัสวิชา : 51265158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบ การควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 51265258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Management)

การจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม เทคนิคการลดมลภาวะภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 51266158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Environmental Marine Pollution)

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลภาวะในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลภาวะในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลภาวะในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลภาวะโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

รหัสวิชา : 51267258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Transport Phenomena)

ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนของมลภาวะในสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลภาวะในอากาศ ดิน ผิวน้ำและน้ำใต้ดิน กระบวนการถ่ายโอนระหว่างวัฏภาค สมดุลการดูดซับและจลนพลศาสตร์ การถ่ายโอนมวลสารในกระบวนการดูดซับ

รหัสวิชา : 51273158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Wastewater Treatment)

การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและชุมชน จุลชีววิทยาน้ำเสีย ชีวเคมีน้ำเสีย การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรรมน้ำเสีย เทคโนโลยีการกำจัดธาตุอาหาร เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่

รหัสวิชา : 51273258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Wastewater Engineering Design)

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการลดและกำจัดมลสารที่เป็นทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

รหัสวิชา : 51273358
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเมมเบรนขั้นสูง (Advanced Membrane Technologies)

โครงสร้าง ชนิดและคุณลักษณะของเมมเบรน เมมเบรนสังเคราะห์ เมมเบรนโมดูล การอุดตันของเมมเบรนและการทำความสะอาด ทฤษฎีและการถ่ายเทมวลของกระบวนการเมมเบรน รวมถึงการออกแบบระบบและการประยุกต์

รหัสวิชา : 51277158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อมขั้นสูง (Advanced Environmental Chemistry)

การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในระบบสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์และปฏิกิริยาของสารแปลกปลอมกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติทางเคมีของอากาศ น้ำ และดิน วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเคมีสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 51278158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (Advanced Topics in Environmental Engineering I)

การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่เป็นปัจจุบันของหัวข้อทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำและน้ำเสีย การจำลองระบบที่เกี่ยวกับน้ำ

รหัสวิชา : 51278258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 (Advanced Topics in Environmental Engineering II)

หัวข้อขั้นสูงที่เป็นการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3.3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 51299758
หน่วยกิต : 36(1-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาความรู้เดิมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4.1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 51258158
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Environmental Engineering)

ปรัชญาการวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 51258258
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

4.1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 51250158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Principle)

หลักการด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาสำหรับแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบจำลองแนวคิดเพื่อบูรณการปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากแบบจำลองแนวคิด การแก้ปัญหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย

รหัสวิชา : 51257158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)

ความรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีอินทรีย์ในระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตกผลึกทางเคมี การสร้างสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ ระบบบัฟเฟอร์สมดุลเคมี แหล่งที่มา ปฏิกิริยา การถ่ายโอนและผลกระทบของสารเคมีในอากาศ น้ำและดิน

4.2 หนวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 51260158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการคำนวณทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Computation Methods in Environmental Engineering)

เทคนิคแบบจำลองเชิงตัวเลขและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโปรแกรม spreadsheet

รหัสวิชา : 51262158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Management)

กระบวนการผลิตและการเกิดของเสียทางอุตสาหกรรม วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบำบัดของเสียสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท การทบทวนเชิงลึกของการลดของเสียสำหรับโครงการป้องกันมลภาวะ การออกแบบวงจรชีวิตสำหรับกระบวนการผลิตทั่วไป

รหัสวิชา : 51263158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Biotechnological Processes in Environmental Engineering)

ความรู้ทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีในกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้และไม่ใช้อากาศ การบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 51263258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการเคมีฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Physicochemical Processes in Environmental Engineering)

กระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของน้ำ ภาพรวมของโรงงานบำบัดน้ำเสียและน้ำปะปา เคมีคอลลอยด์ของกระบวนการแยกของแข็งจากของเหลว แนวคิดทางเคมีและฟิสิกส์ของการเกิดตะกอนและการกรองในระบบธรรมชาติและวิศวกรรม กระบวนแยกด้วยเยื่อแผ่นและการดูดซับ การออกซิเดชันและการฆ่าเชื้อ

รหัสวิชา : 51263358
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater Treatment)

ข้อบังคับ กฏหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะของน้ำเสียอุตสาหกรรม การปรับความเป็นกรดด่าง การปรับสภาพน้ำเสีย การสร้างและรวมตะกอน การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ การกรองแบบ microfiltration และ ultrafiltration การกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส การแลกเปลี่ยนประจุ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การระเหย การฆ่าเชื้อ การออกซิเดชั่น ถังตกตะกอน การกำจัดน้ำมันและสารไฮโดรคาร์บอนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 51263458
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality Management)

การประยุกต์กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพเพื่อจำลองคุณภาพน้ำ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินที่เหมาะสม การจำลองอุณหภูมิ BOD ธาตุอาหาร ไฟโตแพลงตอน ซูแพลงตอน และสารอื่นๆ ในทะเลสาบ ลำน้ำและแม่น้ำ และแหล่งน้ำกร่อย

รหัสวิชา : 51264158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control Engineering)

แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ พฤติกรรมของมลภาวะในบรรยากาศ กฏหมายและข้อบังคับ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการควบคุมมลภาวะทางอากาศทั้งในรูปของอนุภาคและแก๊สจากแหล่งกำเนิด การคำนวณและจำลองเพื่อประมาณการปล่อยมลภาวะและความเข้มข้นมลภาวะ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะ

รหัสวิชา : 51264258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพอากาศ (Air Quality Management)

เทคนิคการจัดการสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศ กฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศที่มีต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ

รหัสวิชา : 51265158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบ การควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 51265258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Management)

การจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม เทคนิคการลดมลภาวะภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 51266158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Environmental Marine Pollution)

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลภาวะในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลภาวะในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลภาวะในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลภาวะโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

รหัสวิชา : 51267258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Transport Phenomena)

ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนของมลภาวะในสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลภาวะในอากาศ ดิน ผิวน้ำและน้ำใต้ดิน กระบวนการถ่ายโอนระหว่างวัฏภาค สมดุลการดูดซับและจลนพลศาสตร์ การถ่ายโอนมวลสารในกระบวนการดูดซับ

รหัสวิชา : 51273158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Wastewater Treatment)

การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและชุมชน จุลชีววิทยาน้ำเสีย ชีวเคมีน้ำเสีย การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรรมน้ำเสีย เทคโนโลยีการกำจัดธาตุอาหาร เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่

รหัสวิชา : 51273258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Wastewater Engineering Design)

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการลดและกำจัดมลสารที่เป็นทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

รหัสวิชา : 51273358
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเมมเบรนขั้นสูง (Advanced Membrane Technologies)

โครงสร้าง ชนิดและคุณลักษณะของเมมเบรน เมมเบรนสังเคราะห์ เมมเบรนโมดูล การอุดตันของเมมเบรนและการทำความสะอาด ทฤษฎีและการถ่ายเทมวลของกระบวนการเมมเบรน รวมถึงการออกแบบระบบและการประยุกต์

รหัสวิชา : 51277158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อมขั้นสูง (Advanced Environmental Chemistry)

การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในระบบสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์และปฏิกิริยาของสารแปลกปลอมกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติทางเคมีของอากาศ น้ำ และดิน วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเคมีสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 51278158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (Advanced Topics in Environmental Engineering I)

การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่เป็นปัจจุบันของหัวข้อทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำและน้ำเสีย การจำลองระบบที่เกี่ยวกับน้ำ

รหัสวิชา : 51278258
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 (Advanced Topics in Environmental Engineering II)

หัวข้อขั้นสูงที่เป็นการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4.3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 51299858
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาความรู้เดิมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ