ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กาญจนา บุญยัง *
อาจารย์ พรเทพ นามกร *
อาจารย์ ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค *
อาจารย์ อภิรดี เทียนทอง *
*
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิทยานิพนธ์

Course codes : 350697
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมนักวิจัย

1 วิชาบังคับ

Course codes : 350501
Credit : 3(3-0-6)
ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในสภาพแวดล้อมยุคปัจจุบัน สภาพการเปลี่ยนแปลงและความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เศรษฐกิจ และประชาสังคม ทฤษฎีองค์กร องค์ประกอบเชิงโครงสร้างการบริหารและกฎระเบียบต่างๆ และผลกระทบเชิงพลวัตของนโยบาย แนวโน้มการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคตและความสัมพันธ์กับศาสตร์ในสาขาอื่นๆ หลักคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหารรัฐกิจ กรณีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยและมุมมองของต่างประเทศ

Course codes : 350502
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายไปปฏิบัติ

การก่อรูปและการพัฒนา การวิเคราะห์และวิพากษ์แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์และวิพากษ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และบริบทเชิงสถาบันที่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หลักการและแนวคิดของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ประเด็นปัญหาเชิงเทคนิคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หลักคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

Course codes : 350503
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในทางรัฐประศาสนศาสตร์

แนวคิด กระบวนการ วิธีการวิเคราะห์ และเทคนิคในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สามารถประยุกต์ใช้กับการวิจัยเชิงประยุกต์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบวิธีการวิจัย จริยธรรมในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 350504
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรในยุคสมัยใหม่

แนวคิดและทฤษฎีองค์การตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ การวางแผนองค์การ การดำเนินงานขององค์การ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการจัดการและรูปแบบการจัดการองค์การในอนาคตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภายใต้บริบทของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตแบบไม่เป็นเส้นตรง

Course codes : 350505
Credit : 3(3-0-6)
งบประมาณและการคลังภาครัฐในยุคเศรษฐกิจร่วมสมัย

แนวคิด กระบวนการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานภาพทางงบประมาณและการคลังภาครัฐ การวิเคราะห์ระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบภาษีอากร แนวทางการกำหนดงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการลงทุน การวางแผนและการประเมินผลประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบงบประมาณ การลงทุนภาครัฐ ความสำคัญของงบประมาณในการบริหารจัดการ

Course codes : 350506
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รูปแบบขององค์การ การสร้างสรรค์ทีมงานและการดำเนินงาน การจัดการแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ ภาวะผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสารองค์การทั้งภายในและระหว่างองค์การ

2 วิชาเลือก

Course codes : 350611
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารในภาวะวิกฤต

บทบาทของรัฐบาลและองค์กรของรัฐในภาวะวิกฤต ประเภทและลักษณะเฉพาะของวิกฤตที่เกิดขึ้นใน 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ ระดับองค์กร (ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบราชการและองค์กรภาคเอกชน) และระดับปัจเจกบุคคล ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในภาวะวิกฤต วิธีการในการป้องกัน กลวิธีในการเจรจาไกล่เกลี่ย การจัดการสาเหตุและผลลัพธ์ ความรุนแรงของวิกฤต กรณีศึกษาด้านการจัดการภาวะวิกฤตและแนวทางการประยุกต์บทเรียนจากการจัดการภาวะวิกฤตในกรณีอื่นๆ

Course codes : 350612
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนโครงการและการจัดการ

การออกแบบและการวิเคราะห์การจัดการโครงการและการดำเนินงานขององค์กร การพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์เทคนิคสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการควบคุม การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการและการประเมินผลโครงการ

Course codes : 350613
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลและข่าวสารขององค์การเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดการ

Course codes : 350614
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสำหรับการบริหาร

ความเกี่ยวพันระหว่างกฎหมายและการกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะห์การบริหารรัฐกิจและกฎหมายในเชิงทฤษฎีและในบริบทระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ คุณค่า และกระบวนการในทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับผู้กำหนดนโยบาย

Course codes : 350615
Credit : 3(3-0-6)
องค์กรภาครัฐในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

การประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานภาครัฐในระดับต่างๆ การศึกษาการตลาดและประสิทธิภาพ ความล้มเหลวของตลาด การผูกขาด การสร้างผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ วัฏจักรและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการทางเศรษฐกิจระยะยาว

Course codes : 350616
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการจัดการภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวทางการปฏิรูปการจัดการภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความแตกต่างกัน ความพยายามที่จะยกระดับระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ทิศทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์การจัดการเชิงสถาบันในแนวทางต่างๆ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการเมือง การบริการสาธารณะ และประชาสังคม

Course codes : 350617
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการบูรณาการในภูมิภาค

การวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายอันเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะในกรณีของประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์การจัดตั้งประชาคมอาเซียน นโยบายที่สำคัญต่างๆ และบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ บทเรียนจากการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ บูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อนาคตของการบูรณาการความร่วมมือของอาเซียนและผลกระทบที่มีต่อองค์กรภาครัฐของประเทศสมาชิก

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 350699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมนักวิจัย

1 วิชาบังคับ

Course codes : 350501
Credit : 3(3-0-6)
ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในสภาพแวดล้อมยุคปัจจุบัน สภาพการเปลี่ยนแปลงและความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เศรษฐกิจ และประชาสังคม ทฤษฎีองค์กร องค์ประกอบเชิงโครงสร้างการบริหารและกฎระเบียบต่างๆ และผลกระทบเชิงพลวัตของนโยบาย แนวโน้มการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคตและความสัมพันธ์กับศาสตร์ในสาขาอื่นๆ หลักคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหารรัฐกิจ กรณีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยและมุมมองของต่างประเทศ

Course codes : 350502
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายไปปฏิบัติ

การก่อรูปและการพัฒนา การวิเคราะห์และวิพากษ์แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์และวิพากษ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และบริบทเชิงสถาบันที่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หลักการและแนวคิดของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ประเด็นปัญหาเชิงเทคนิคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หลักคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

Course codes : 350503
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในทางรัฐประศาสนศาสตร์

แนวคิด กระบวนการ วิธีการวิเคราะห์ และเทคนิคในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สามารถประยุกต์ใช้กับการวิจัยเชิงประยุกต์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบวิธีการวิจัย จริยธรรมในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 350504
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรในยุคสมัยใหม่

แนวคิดและทฤษฎีองค์การตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ การวางแผนองค์การ การดำเนินงานขององค์การ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการจัดการและรูปแบบการจัดการองค์การในอนาคตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภายใต้บริบทของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตแบบไม่เป็นเส้นตรง

Course codes : 350505
Credit : 3(3-0-6)
งบประมาณและการคลังภาครัฐในยุคเศรษฐกิจร่วมสมัย

แนวคิด กระบวนการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานภาพทางงบประมาณและการคลังภาครัฐ การวิเคราะห์ระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบภาษีอากร แนวทางการกำหนดงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการลงทุน การวางแผนและการประเมินผลประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบงบประมาณ การลงทุนภาครัฐ ความสำคัญของงบประมาณในการบริหารจัดการ

Course codes : 350506
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รูปแบบขององค์การ การสร้างสรรค์ทีมงานและการดำเนินงาน การจัดการแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ ภาวะผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสารองค์การทั้งภายในและระหว่างองค์การ

Course codes : 350507
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและจริยธรรมการบริหาร

คุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหารรัฐกิจ แนวคิดการกระจายความยุติธรรมและกระบวนการที่ทำให้เกิดความยุติธรรม แนวทางการประยุกต์แนวคิดต่างๆ ไปสู่การตัดสินใจทางการบริหาร

2 วิชาเลือก

Course codes : 350611
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารในภาวะวิกฤต

บทบาทของรัฐบาลและองค์กรของรัฐในภาวะวิกฤต ประเภทและลักษณะเฉพาะของวิกฤตที่เกิดขึ้นใน 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ ระดับองค์กร (ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบราชการและองค์กรภาคเอกชน) และระดับปัจเจกบุคคล ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในภาวะวิกฤต วิธีการในการป้องกัน กลวิธีในการเจรจาไกล่เกลี่ย การจัดการสาเหตุและผลลัพธ์ ความรุนแรงของวิกฤต กรณีศึกษาด้านการจัดการภาวะวิกฤตและแนวทางการประยุกต์บทเรียนจากการจัดการภาวะวิกฤตในกรณีอื่นๆ

Course codes : 350612
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนโครงการและการจัดการ

การออกแบบและการวิเคราะห์การจัดการโครงการและการดำเนินงานขององค์กร การพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์เทคนิคสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการควบคุม การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการและการประเมินผลโครงการ

Course codes : 350613
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลและข่าวสารขององค์การเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดการ

Course codes : 350614
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสำหรับการบริหาร

ความเกี่ยวพันระหว่างกฎหมายและการกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะห์การบริหารรัฐกิจและกฎหมายในเชิงทฤษฎีและในบริบทระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ คุณค่า และกระบวนการในทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับผู้กำหนดนโยบาย

Course codes : 350615
Credit : 3(3-0-6)
องค์กรภาครัฐในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

การประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานภาครัฐในระดับต่างๆ การศึกษาการตลาดและประสิทธิภาพ ความล้มเหลวของตลาด การผูกขาด การสร้างผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ วัฏจักรและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการทางเศรษฐกิจระยะยาว

Course codes : 350616
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการจัดการภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวทางการปฏิรูปการจัดการภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความแตกต่างกัน ความพยายามที่จะยกระดับระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ทิศทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์การจัดการเชิงสถาบันในแนวทางต่างๆ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการเมือง การบริการสาธารณะ และประชาสังคม

Course codes : 350617
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการบูรณาการในภูมิภาค

การวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายอันเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะในกรณีของประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์การจัดตั้งประชาคมอาเซียน นโยบายที่สำคัญต่างๆ และบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ บทเรียนจากการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ บูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อนาคตของการบูรณาการความร่วมมือของอาเซียนและผลกระทบที่มีต่อองค์กรภาครัฐของประเทศสมาชิก

3 งานนิพนธ์

Course codes : 350698
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

ค้นคว้าปัญหาเฉพาะหรือปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยตนเอง และจัดทำรายงานลักษณะงานนิพนธ์ จริยธรรมนักวิชาการ