ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ *
อาจารย์ นฤมล ชูชินปราการ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัตน์ แสดงหาญ *
อาจารย์ วรรณวิชนี ถนอมชาติ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภณ นิธิเชาวกุล ปร.ด.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 669515
Credit : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ

ทฤษฎีทางสถิติ บทบาทและการประยุกต์สถิติในทางธุรกิจ สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน

Course codes : 669516
Credit : 3(3-0-6)
ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล บทบาทของบรรษัทภิบาลกับการจัดการองค์การ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ตรวจสอบ กระบวนการ ประสิทธิภาพในการจัดการบรรษัทภิบาล ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความหมายและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 669517
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

ทักษะและกลวิธีการอ่านประเภทต่างๆ คำศัพท์ในด้านการจัดการธุรกิจ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง/บทความที่อ่านในด้านการจัดการธุรกิจ

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 664512
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดทางการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดทางการเงินกับการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 665511
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระดับโลก

ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีผลต่อการทำตลาดโลกและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก วัฒนธรรมข้ามชาติ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระดับโลกและ แนวทางการเข้าสู่ตลาดโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลกโดยเน้นการศึกษาในมุมมองของทั้งประชาคมโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Course codes : 668511
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่างๆ การวางแผนการจัดการการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ การประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือ แนวคิดองค์การสุขภาวะ

Course codes : 668612
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

หน้าที่ต่างๆของการจัดการ มิติต่างๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์การวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฎิบัติ การควบคุมและประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

Course codes : 669518
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 665631
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์ผู้บริโภค

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการยอมรับและ การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ ความหมายและความสำคัญของการเข้าใจผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่เครื่องมือการตลาดเชิงคุณภาพเพื่อการเข้าใจผู้บริโภค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับ การใช้การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมาย

Course codes : 665632
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า

การสร้างและตรวจสอบแนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การประเมินและการทดสอบ แนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การทำนายยอดขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และ การนำสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 665634
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการตอบสนองทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดงบประมาณและเป้าหมายสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อ การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทาง การตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นย้ำศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียง

Course codes : 665635
Credit : 3(3-0-6)
ช่องทางการจัดจำหน่าย และ การค้าปลีก

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุมระบบต้นทุนของ การกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมช่องทาง การจำหน่าย ความเป็นมาและประเภทของร้านค้าปลีก ข้อพิจารณาในการบริหารการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังร้านค้าปลีก การจัดองค์การกิจการร้านค้าปลีก การซื้อสินค้าในกิจการร้านค้าปลีก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และการส่งเสริมการขายในกิจการร้านค้าปลีก การให้สินเชื่อในกิจการร้านค้าปลีก การประกันภัย และการควบคุมร้านค้าปลีก

Course codes : 665636
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ความหมายและความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การตลาดสัมพันธภาพและแนวคิดมูลค่าของลูกค้า การสร้างมูลค่าสำหรับลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า การทำเหมืองข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการจัดการข้อมูล โปรแกรมรักษาลูกค้า การจัดการแคมเปญ การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการตอบสนองเชิงป้องกันต่อความเป็นส่วนตัวการดำเนินการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Course codes : 665637
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบริการ กระบวนการให้บริการในธุรกิจบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้า การประเมิน ความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การวัดคุณภาพการบริการ การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดและ การพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ทั้งที่เป็นองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร การเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

Course codes : 665638
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด

ความหมายความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหา การวิจัยทางการตลาด การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลสเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบสร้างปรับปรุงและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงานเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยตลาด

Course codes : 665641
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่

หลักการและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การลงทุน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Course codes : 665643
Credit : 3(3-0-6)
การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ

กลยุทธ์ของรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน จัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

Course codes : 665644
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์และการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 665645
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแฟรนไชล์

หลักการและโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ กระบวนการในการดำเนินงานของระบบแฟรนไชส์ การเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ และการเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ การหาผู้ร่วมทุน ระบบการเงิน ภาษีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ การทำสัญญา ระบบการควบคุมแฟรนไชส์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์และผู้รับสิทธิแฟรนไชส์

Course codes : 665646
Credit : 3(3-0-6)
โลจิกส์ติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ระบบโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน การวัดต้นทุนและคุณค่าของโลจิกส์ติกส์ การจัดการโลจิกส์ติกส์นานาชาติ การจัดการโซ่อุปทาน หุ้นส่วนในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและโรงเก็บสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อโลจิกส์ติกส์ การจัดการองค์การโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา

Course codes : 667621
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน กลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน กระบวนการวิเคราะห์งาน ทิศทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทางธุรกิจเพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 667622
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

การวางแผนการบริหารผลงาน การพัฒนาและสนับสนุนการปฎิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลการปฎิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน การนำผล การปฎิบัติงานไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 667623
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การบริหารความเป็นธรรมและระบบการจ่ายค่าตอบแทนภายในองค์การ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนภายนอกองค์การ การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การสำรวจค่าตอบแทน แผนการบริหารค่าตอบแทนจูงใจ เพื่อผล การปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

Course codes : 667624
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานและการพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนทดแทน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่น ๆ หลักการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม การวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

Course codes : 667626
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาอุตสาหกรรมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

พัฒนาความเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในประเทศไทย บทบาทของสหภาพระบบไตรภาคี การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน การจัดการองค์การสุขภาวะ กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและพนักงาน

Course codes : 667627
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ผลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการทำงาน กระบวนการสรรหา การบรรจุบุคลากร การพัฒนาบุคคลากรในองค์การ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ประสิทธิภาพในการทำงาน บทบาทของผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารและการควบคุม การบริหารทีมงานต่างวัฒนธรรมและปัญหาต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของกลุ่มเศรษฐกิจ

Course codes : 667628
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง

ลักษณะความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

Course codes : 668651
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ ภาวะผู้นำสำหรับทีม ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ ภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบ งานใหม่ เทคนิคต่างๆในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

Course codes : 668652
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการบริหาร

แนวความคิด กระบวนการและเทคนิค ในการวางแผนและการควบคุม กระบวนการใน การวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

Course codes : 668653
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน ทางเลือกของการเข้าสู่ตลาด การทำสัญญากับผู้ขายวัตถุดิบและผู้จัดจำหน่าย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การจัดการธุรกิจข้ามชาติและกลยุทธ์

Course codes : 668654
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

ระบบสารสนเทศในธุรกิจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยของสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีเคลื่อนที่ การจัดการการดำเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อัจฉริยะธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบการทำงานร่วมกัน การพัฒนาระบบ

Course codes : 668655
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ

แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมโครงการ กิจกรรมต่างๆในการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การประเมินผลเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การประมาณการและการควบคุมเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงองค์การและเทคโนโลยี แบบฝีก การจัดการโครงการ

Course codes : 668656
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการดำเนินงาน

แนวคิดของการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและบริการ การวางแผนควบคุมการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีการจัดการการดำเนินงาน

Course codes : 668657
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสื่อสารและเจรจาต่อรอง

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของการสื่อสารและเจรจาต่อรองในธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดเตรียม และการเตรียมข้อมูลในการเจรจาต่อรอง กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการเจรจา ความสัมพันธ์ของบริษัทระหว่างประเทศ หรือ องค์การข้ามชาติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 669669
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ ผลการวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรม ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 669515
Credit : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ

ทฤษฎีทางสถิติ บทบาทและการประยุกต์สถิติในทางธุรกิจ สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน

Course codes : 669516
Credit : 3(3-0-6)
ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล บทบาทของบรรษัทภิบาลกับการจัดการองค์การ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ตรวจสอบ กระบวนการ ประสิทธิภาพในการจัดการบรรษัทภิบาล ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความหมายและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 669517
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

ทักษะและกลวิธีการอ่านประเภทต่างๆ คำศัพท์ในด้านการจัดการธุรกิจ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง/บทความที่อ่านในด้านการจัดการธุรกิจ

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 664512
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดทางการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดทางการเงินกับการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 665511
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระดับโลก

ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีผลต่อการทำตลาดโลกและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก วัฒนธรรมข้ามชาติ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระดับโลกและ แนวทางการเข้าสู่ตลาดโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลกโดยเน้นการศึกษาในมุมมองของทั้งประชาคมโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Course codes : 668511
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่างๆ การวางแผนการจัดการการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ การประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือ แนวคิดองค์การสุขภาวะ

Course codes : 668612
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

หน้าที่ต่างๆของการจัดการ มิติต่างๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์การวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฎิบัติ การควบคุมและประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

Course codes : 669518
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 665631
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์ผู้บริโภค

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการยอมรับและ การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ ความหมายและความสำคัญของการเข้าใจผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่เครื่องมือการตลาดเชิงคุณภาพเพื่อการเข้าใจผู้บริโภค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับ การใช้การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมาย

Course codes : 665632
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า

การสร้างและตรวจสอบแนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การประเมินและการทดสอบ แนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การทำนายยอดขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และ การนำสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 665633
Credit : 3(3-0-6)
การตั้งราคาและความสามารถทำกำไร

ความหมายและความสำคัญของการตั้งราคาและความสามารถในการทำกำไร การสร้างกลยุทธ์ราคาที่มีประสิทธิผล ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนและราคา โครงสร้างราคา นโยบายราคา และระดับการตั้งราคา การตั้งราคาในฐานะสร้างความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน เทคโนโลยีการตั้งราคาและการจัดการข้อมูล การดำเนินการกลยุทธ์การตั้งราคา จริยธรรมในการตั้งราคา

Course codes : 665634
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการตอบสนองทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดงบประมาณและเป้าหมายสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อ การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทาง การตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นย้ำศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียง

Course codes : 665635
Credit : 3(3-0-6)
ช่องทางการจัดจำหน่าย และ การค้าปลีก

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุมระบบต้นทุนของ การกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมช่องทาง การจำหน่าย ความเป็นมาและประเภทของร้านค้าปลีก ข้อพิจารณาในการบริหารการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังร้านค้าปลีก การจัดองค์การกิจการร้านค้าปลีก การซื้อสินค้าในกิจการร้านค้าปลีก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และการส่งเสริมการขายในกิจการร้านค้าปลีก การให้สินเชื่อในกิจการร้านค้าปลีก การประกันภัย และการควบคุมร้านค้าปลีก

Course codes : 665636
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ความหมายและความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การตลาดสัมพันธภาพและแนวคิดมูลค่าของลูกค้า การสร้างมูลค่าสำหรับลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า การทำเหมืองข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการจัดการข้อมูล โปรแกรมรักษาลูกค้า การจัดการแคมเปญ การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการตอบสนองเชิงป้องกันต่อความเป็นส่วนตัวการดำเนินการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Course codes : 665637
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบริการ กระบวนการให้บริการในธุรกิจบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้า การประเมิน ความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การวัดคุณภาพการบริการ การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดและ การพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ทั้งที่เป็นองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร การเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

Course codes : 665638
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด

ความหมายความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหา การวิจัยทางการตลาด การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลสเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบสร้างปรับปรุงและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงานเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยตลาด

Course codes : 665641
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่

หลักการและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การลงทุน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Course codes : 665643
Credit : 3(3-0-6)
การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ

กลยุทธ์ของรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน จัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

Course codes : 665644
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์และการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 665645
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแฟรนไชล์

หลักการและโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ กระบวนการในการดำเนินงานของระบบแฟรนไชส์ การเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ และการเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ การหาผู้ร่วมทุน ระบบการเงิน ภาษีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ การทำสัญญา ระบบการควบคุมแฟรนไชส์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์และผู้รับสิทธิแฟรนไชส์

Course codes : 665646
Credit : 3(3-0-6)
โลจิกส์ติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ระบบโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน การวัดต้นทุนและคุณค่าของโลจิกส์ติกส์ การจัดการโลจิกส์ติกส์นานาชาติ การจัดการโซ่อุปทาน หุ้นส่วนในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและโรงเก็บสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อโลจิกส์ติกส์ การจัดการองค์การโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา

Course codes : 667621
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน กลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน กระบวนการวิเคราะห์งาน ทิศทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทางธุรกิจเพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 667622
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

การวางแผนการบริหารผลงาน การพัฒนาและสนับสนุนการปฎิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลการปฎิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน การนำผล การปฎิบัติงานไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 667623
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การบริหารความเป็นธรรมและระบบการจ่ายค่าตอบแทนภายในองค์การ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนภายนอกองค์การ การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การสำรวจค่าตอบแทน แผนการบริหารค่าตอบแทนจูงใจ เพื่อผล การปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

Course codes : 667624
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานและการพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนทดแทน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่น ๆ หลักการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม การวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

Course codes : 667625
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์

Course codes : 667626
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาอุตสาหกรรมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

พัฒนาความเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในประเทศไทย บทบาทของสหภาพระบบไตรภาคี การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน การจัดการองค์การสุขภาวะ กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและพนักงาน

Course codes : 667627
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ผลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการทำงาน กระบวนการสรรหา การบรรจุบุคลากร การพัฒนาบุคคลากรในองค์การ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ประสิทธิภาพในการทำงาน บทบาทของผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารและการควบคุม การบริหารทีมงานต่างวัฒนธรรมและปัญหาต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของกลุ่มเศรษฐกิจ

Course codes : 667628
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง

ลักษณะความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

Course codes : 668651
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ ภาวะผู้นำสำหรับทีม ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ ภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบ งานใหม่ เทคนิคต่างๆในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

Course codes : 668652
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการบริหาร

แนวความคิด กระบวนการและเทคนิค ในการวางแผนและการควบคุม กระบวนการใน การวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

Course codes : 668653
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน ทางเลือกของการเข้าสู่ตลาด การทำสัญญากับผู้ขายวัตถุดิบและผู้จัดจำหน่าย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การจัดการธุรกิจข้ามชาติและกลยุทธ์

Course codes : 668654
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

ระบบสารสนเทศในธุรกิจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยของสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีเคลื่อนที่ การจัดการการดำเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อัจฉริยะธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบการทำงานร่วมกัน การพัฒนาระบบ

Course codes : 668655
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ

แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมโครงการ กิจกรรมต่างๆในการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การประเมินผลเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การประมาณการและการควบคุมเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงองค์การและเทคโนโลยี แบบฝีก การจัดการโครงการ

Course codes : 668656
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการดำเนินงาน

แนวคิดของการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและบริการ การวางแผนควบคุมการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีการจัดการการดำเนินงาน

Course codes : 668657
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสื่อสารและเจรจาต่อรอง

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของการสื่อสารและเจรจาต่อรองในธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดเตรียม และการเตรียมข้อมูลในการเจรจาต่อรอง กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการเจรจา ความสัมพันธ์ของบริษัทระหว่างประเทศ หรือ องค์การข้ามชาติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

4 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 669698
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ่างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ