A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjR8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMzQw): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงยศ บัวเผื่อน *
อาจารย์ วรธรรม พงษ์สีชมพู *
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัย *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 206511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง (Innovation in Political Communication Concepts and Theories)

ความรู้และทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารทางการเมือง องค์ประกอบ แบบจำลอง บทบาท หน้าที่ ประเภทและระดับของการสื่อสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารในสังคม อิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อสังคมและการเมือง

รหัสวิชา : 206521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารกับการรณรงค์ทางการเมือง (Communication and Political Campaign)

การสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ การรณรงค์ทางการเมือง กระบวนการเลือกตั้ง ปัจจัยบริบทที่มีผลต่อการเลือกตั้ง กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และกรณีศึกษากิจกรรมทางการเมือง

รหัสวิชา : 206551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง (Research on Innovation in Political Communication)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งปัญหาการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานนำเสนอการวิจัย การประเมินคุณค่าของงานวิจัย ตลอดจนการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสร้างองค์ความรู้และประยุกต์กับกระบวนการสื่อสารทางการเมืองได้

รหัสวิชา : 206561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ปัญหา อุปสรรค การสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการบริหาร การจัดการการสื่อสารขององค์กร

รหัสวิชา : 206651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง (Seminar on Innovation in Political Communication)

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารในทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และะดับนานาชาติ การอภิปรายถกเถียง การระดมความคิดเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 206522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารมวลชนกับการเมือง (Mass Communication and Politics)

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสถาบันทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับสื่อมวลชน บทบาทของสื่อมวลชนทางการเมือง การแสวงหาข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชน การกำหนดวาระข่าวสารในสังคม การใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสื่อสารขององค์กรทางการเมืองต่างๆ

รหัสวิชา : 206523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมือง (Agenda-Setting of Political information)

กระบวนการในการกำหนดวาระของข่าวสารให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การบริหารประเด็นข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับวาระข่าวสารที่ไม่พึงประสงค์และการแก้ไขวิกฤตจากข่าว

รหัสวิชา : 206542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองในยุคสารสนเทศ (Innovation in Political Communication in the Information Age)

ความสำคัญ สภาพปัญหา แนวโน้มการนำแนวคิด แบบแผน เทคโนโลยีใหม่มา ประยุกต์ในการสื่อสารทางการเมืองในยุคสังคมสารสนเทศ

รหัสวิชา : 206543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสื่อประสมเพื่อการสื่อสารทางการเมือง 1 (Multimedia Design for Political Communication I)

แนวคิด ทฤษฎี การสื่อความหมาย การวางแผน และหลักการออกแบบสื่อในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ เพื่อนำไปประยุกต์ในงานด้านการสื่อสารทางการเมือง

รหัสวิชา : 206552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง (Applied Statistics for Innovation in Political Communication Research)

สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย

รหัสวิชา : 206562
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อินเทอร์เน็ตกับการเมือง (Internet and Political)

มุมมองเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับสื่อประเภทอื่น อิทธิพลของสังคมออนไลน์ต่อการสื่อสารทางการเมือง ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อประชาธิปไตย การก่อการร้ายและการสร้างความวุ่นวายในสังคม บทบาทของอินเทอร์เน็ตต่อกิจกรรมทางการเมืองและการควบคุม

รหัสวิชา : 206563
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมือง (Information Management for Political Communication)

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางการเมือง มุมมองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการเมือง การเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลทางการเมือง แนวคิดของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิพากษ์ กลุ่มวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มชุมชนนิยม กลุ่มสตรีศึกษา ผลกระทบของปัจจัยทางการเมืองต่อการสื่อสารทางการเมือง และผลกระทบด้านเทคโนโลยีที่มีต่อกิจกรรมทางการเมือง

รหัสวิชา : 206564
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร (Creation and Personality Development for Communication)

วาทวิทยาและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน การเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำในการ ปรากฏตัวต่อสาธารณชน กลยุทธ์ในการสื่อสารความคิดและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในที่สาธารณะ การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บุคลิกภาพและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำทางการเมืองและผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ

รหัสวิชา : 206565
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น (Communication in Local Politics)

บทบาทการสื่อสารทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ชุมชน แนวคิดประชาสังคม เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์บทบาททางสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองให้เหมาะสม

รหัสวิชา : 206581
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมาย จริยธรรม และนวัตกรรมการสื่อสาร (Law, Ethics and Communication Innovation)

สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารด้านนวัตกรรม และจริยธรรมของสื่อมวลชน

รหัสวิชา : 206641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร (Communication Innovation for Organization Management)

แนวคิด กลยุทธ์ และสื่อสมัยใหม่ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งการ พัฒนาบุคลากร การบริหารโครงการ การผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

รหัสวิชา : 206642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสื่อประสมเพื่อการสื่อสารทางการเมือง 2 (Multimedia Design for Political Communication II)

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อประสม ทฤษฎี การสร้างเทคนิคพิเศษและการวิจัยสื่อประสมในงานด้านการสื่อสารทางการเมือง

รหัสวิชา : 206661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Image Management)

ภาพลักษณ์ ประเภทของภาพลักษณ์ คุณค่าของภาพลักษณ์ กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง ตราสินค้า การสื่อสารการตลาดทางการเมือง การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง

รหัสวิชา : 206662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งทางสังคม (Communication for Conflict Management in Society)

นิยาม องค์ประกอบ มุมมองของความขัดแย้ง สาเหตุการก่อตัวของความขัดแย้ง ประเภท ผลกระทบ ค่านิยม บทบาท วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 206663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อการบริหารวิกฤต (Communication for Crisis Management)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อภาวะวิกฤต การจัดการทางการสื่อสารในด้าน ความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตรูปแบบต่างๆ ประเภทและคุณลักษณะของความเสี่ยง กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 206699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 206511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง (Innovation in Political Communication Concepts and Theories)

ความรู้และทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารทางการเมือง องค์ประกอบ แบบจำลอง บทบาท หน้าที่ ประเภทและระดับของการสื่อสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารในสังคม อิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อสังคมและการเมือง

รหัสวิชา : 206521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารกับการรณรงค์ทางการเมือง (Communication and Political Campaign)

การสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ การรณรงค์ทางการเมือง กระบวนการเลือกตั้ง ปัจจัยบริบทที่มีผลต่อการเลือกตั้ง กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และกรณีศึกษากิจกรรมทางการเมือง

รหัสวิชา : 206551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง (Research on Innovation in Political Communication)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งปัญหาการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานนำเสนอการวิจัย การประเมินคุณค่าของงานวิจัย ตลอดจนการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสร้างองค์ความรู้และประยุกต์กับกระบวนการสื่อสารทางการเมืองได้

รหัสวิชา : 206561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ปัญหา อุปสรรค การสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการบริหาร การจัดการการสื่อสารขององค์กร

รหัสวิชา : 206651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง (Seminar on Innovation in Political Communication)

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารในทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และะดับนานาชาติ การอภิปรายถกเถียง การระดมความคิดเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 206522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารมวลชนกับการเมือง (Mass Communication and Politics)

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสถาบันทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับสื่อมวลชน บทบาทของสื่อมวลชนทางการเมือง การแสวงหาข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชน การกำหนดวาระข่าวสารในสังคม การใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสื่อสารขององค์กรทางการเมืองต่างๆ

รหัสวิชา : 206523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมือง (Agenda-Setting of Political information)

กระบวนการในการกำหนดวาระของข่าวสารให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การบริหารประเด็นข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับวาระข่าวสารที่ไม่พึงประสงค์และการแก้ไขวิกฤตจากข่าว

รหัสวิชา : 206542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองในยุคสารสนเทศ (Innovation in Political Communication in the Information Age)

ความสำคัญ สภาพปัญหา แนวโน้มการนำแนวคิด แบบแผน เทคโนโลยีใหม่มา ประยุกต์ในการสื่อสารทางการเมืองในยุคสังคมสารสนเทศ

รหัสวิชา : 206543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสื่อประสมเพื่อการสื่อสารทางการเมือง 1 (Multimedia Design for Political Communication I)

แนวคิด ทฤษฎี การสื่อความหมาย การวางแผน และหลักการออกแบบสื่อในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ เพื่อนำไปประยุกต์ในงานด้านการสื่อสารทางการเมือง

รหัสวิชา : 206552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง (Applied Statistics for Innovation in Political Communication Research)

สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย

รหัสวิชา : 206562
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อินเทอร์เน็ตกับการเมือง (Internet and Political)

มุมมองเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับสื่อประเภทอื่น อิทธิพลของสังคมออนไลน์ต่อการสื่อสารทางการเมือง ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อประชาธิปไตย การก่อการร้ายและการสร้างความวุ่นวายในสังคม บทบาทของอินเทอร์เน็ตต่อกิจกรรมทางการเมืองและการควบคุม

รหัสวิชา : 206563
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมือง (Information Management for Political Communication)

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางการเมือง มุมมองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการเมือง การเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลทางการเมือง แนวคิดของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิพากษ์ กลุ่มวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มชุมชนนิยม กลุ่มสตรีศึกษา ผลกระทบของปัจจัยทางการเมืองต่อการสื่อสารทางการเมือง และผลกระทบด้านเทคโนโลยีที่มีต่อกิจกรรมทางการเมือง

รหัสวิชา : 206564
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร (Creation and Personality Development for Communication)

วาทวิทยาและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน การเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำในการ ปรากฏตัวต่อสาธารณชน กลยุทธ์ในการสื่อสารความคิดและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในที่สาธารณะ การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บุคลิกภาพและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำทางการเมืองและผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ

รหัสวิชา : 206565
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น (Communication in Local Politics)

บทบาทการสื่อสารทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ชุมชน แนวคิดประชาสังคม เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์บทบาททางสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองให้เหมาะสม

รหัสวิชา : 206581
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมาย จริยธรรม และนวัตกรรมการสื่อสาร (Law, Ethics and Communication Innovation)

สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารด้านนวัตกรรม และจริยธรรมของสื่อมวลชน

รหัสวิชา : 206641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร (Communication Innovation for Organization Management)

แนวคิด กลยุทธ์ และสื่อสมัยใหม่ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งการ พัฒนาบุคลากร การบริหารโครงการ การผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

รหัสวิชา : 206642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสื่อประสมเพื่อการสื่อสารทางการเมือง 2 (Multimedia Design for Political Communication II)

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อประสม ทฤษฎี การสร้างเทคนิคพิเศษและการวิจัยสื่อประสมในงานด้านการสื่อสารทางการเมือง

รหัสวิชา : 206661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Image Management)

ภาพลักษณ์ ประเภทของภาพลักษณ์ คุณค่าของภาพลักษณ์ กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง ตราสินค้า การสื่อสารการตลาดทางการเมือง การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง

รหัสวิชา : 206662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งทางสังคม (Communication for Conflict Management in Society)

นิยาม องค์ประกอบ มุมมองของความขัดแย้ง สาเหตุการก่อตัวของความขัดแย้ง ประเภท ผลกระทบ ค่านิยม บทบาท วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 206663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อการบริหารวิกฤต (Communication for Crisis Management)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อภาวะวิกฤต การจัดการทางการสื่อสารในด้าน ความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตรูปแบบต่างๆ ประเภทและคุณลักษณะของความเสี่ยง กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

3 งานค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 206698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การกําหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกําหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ