ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) (วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน * วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ริมเจริญ * วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน * วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา รัศมีขวัญ Ph.D. (Computer Science)
University of Warwick (2545)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 889591
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1 (Seminar in Informatics I)

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 889592
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2 (Seminar in Informatics II)

งานวิจัยของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การนำเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 889697
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 889500
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Foundation of Data Science)

การเก็บและรวบรวมข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการคำนวณและขั้นตอนวิธีสำหรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

รหัสวิชา : 889510
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน (Algorithms and Complexity)

โครงสร้างข้อมูล วิธีการออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเส้นกำกับ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ ความสัมพันธ์และเกิดเวียน การกำหนดพลวัต และอัลกอริทึมละโมบ การทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึม ความซับซ้อนของอัลกอริทึม ปัญหาเอ็นพี ทิศทางงานวิจัยในด้านคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม

รหัสวิชา : 889530
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมองค์การ (Enterprise Architecture)

การวิเคราะห์และออกแบบองค์การในสภาวะปัจจุบันและอนาคตในมุมมองทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยี ความสอดคล้องของเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายขององค์การ การบูรณาการสถาปัตยกรรมองค์การกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการดำเนินตามกลยุทธ์องค์การ

รหัสวิชา : 889591
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1 (Seminar in Informatics I)

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 889592
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2 (Seminar in Informatics II)

งานวิจัยของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การนำเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 889501
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล (Exploring and Analyzing Data)

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาสถิติเชิงอนุมาน การสุ่มตัวอย่างการออกแบบการทดลอง การทดสอบแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริกการถดถอยแบบกำลังน้อยที่สุดการถดถอยโลจิสติกการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปฏิบัติ ทิศทางงานวิจัยในด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 889502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล (Storing and Retrieving Data)

การจัดเก็บ การค้นหา การเลือก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบขนาน ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมินระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

รหัสวิชา : 889511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)

ออโตมาต้าจำกัดและภาษาที่เกี่ยวข้อง ภาษาสม่ำเสมอและสมการสม่ำเสมอออโตมาตากดลง ภาษาไม่พึ่งบริบทและภาษาพึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริง ปัญหาการตัดสินใจ และฟังก์ชันการคำนวณ

รหัสวิชา : 889512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก (Probability and Stochastic Processes)

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กฎว่าด้วยจำนวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตกลาง ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการแจกแจง กระบวนการสโทแคสติก กระบวนการแบบที่มีค่าไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง กระบวนการแบบอิสระและแบบขึ้นต่อกัน กระบวนการแบบที่พารามิเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการกระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์

รหัสวิชา : 889520
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Strategy and Management)

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการหลักเพื่อการสร้างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ ประเด็นการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์แหล่งที่มาและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 889521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ (Enterprise Information Technology Services)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินสำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการลงทุนและการคุ้มทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การจัดการความปลอดภัย การจัดการระดับการบริการ การจัดการสภาพการพร้อมให้บริการ การจัดการความต่อเนื่องการให้บริการ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการโครงแบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการนำงานที่ทดสอบแล้วไปใช้จริง การจัดการการบริการรับร้องขอการเปลี่ยนแปลง การจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ การจัดการปัญหา

รหัสวิชา : 889522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย (Policies and Management for Network and Information Security)

ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล โปรโตคอลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความไม่มั่นคงของแบบขั้นตอนวิธีที่ใช้ในมาตรฐาน 802.11 ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง ความถูกต้องสอดคล้อง ช่องโหว่เกี่ยวกับไอพี ความปลอดภัยในชั้นซ็อกเก็ต ความปลอดภัยในชั้นทรานสปอร์ต หนอนคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และบอทเน็ต โปรโตคอลรหัสผ่านแบบปลอดภัย การปฏิเสธการให้บริการ หลักการต่างๆ ทางด้านการบริหารความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หลักการทำงานและประโยชน์ของกุญแจสาธารณะ ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกต่างๆ และสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

รหัสวิชา : 889531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย (Network Management and Design)

หลักการของการออกแบบและวางแผนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีที่มีอยู่ ขั้นตอนวิธีการทิ้งข้อมูล การหาเส้นทางเครือข่าย การออกแบบเพื่อนำไปปฏิบัติ ขอบเขตฟังก์ชันของการจัดการเครือข่าย เครื่องมือคำนวณการจราจรและค่าบริการอัตโนมัติ โพรโตคอลจัดการเครือข่าย SNMP เครื่องมือจัดการเครือข่าย และการวางแผนเครือข่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย แบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่าย รูปแบบของความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่าย ข้อมูลที่แปลกปลอมบนเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย

รหัสวิชา : 889540
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ (Large Scale Software Project Management)

แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มาตรฐานการบริหารโครงการ การจัดการโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร วิธีการรายงานสถานะของโครงการแบบต่างๆ การกำกับดูแลโครงการ การวางแผน การจัดการ การควบคุม การประมาณการ การทำเอกสาร การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทีมและการสื่อสารของทีม บทบาทของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการล้มเหลวของโครงการ ความเสี่ยงและการทำสัญญาการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

รหัสวิชา : 889541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ (Software Quality Assurance and Testing)

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในมุมมองทางการบริหารและทางเทคนิค มาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เทคนิคทดสอบแบบกล่องดำ-กล่องขาว ความครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับการทดสอบ การทดสอบขนาดใหญ่ การทำเอกสารของการทดสอบ การตรวจสอบและการวอล์คทรูการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ

รหัสวิชา : 889550
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Data Analysis for Strategic Management)

วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ สมการเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง แบบจำลองข่ายงาน การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์แบบถดถอย ทฤษฎีแถวคอย และตัวแบบการตัดสินใจ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 889551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ (Enterprise Database Management Systems)

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับองค์การ เครื่องมือและการดำเนินการกับฐานข้อมูลสำหรับองค์การเอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกสำหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลสำหรับองค์การ การทำเหมืองข้อมูลสำหรับองค์การ แบบจำลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆสำหรับองค์การ

รหัสวิชา : 889552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management for Organization)

การจัดการองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู้ในองค์กร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ส่วนบุคคล การออกแบบระบบการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้ เทคนิคการแชร์องค์ความรู้ในองค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การจัดการองค์ความรู้กับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนากลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การบริหารวงจรการจัดการความรู้ การบริหารความปลอดภัยของระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ แนวโน้มการจัดการองค์ความรู้ในองค์การในระดับโลก

รหัสวิชา : 889553
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล (Data Warehouse Design and Architecture)

ความต้องการในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสําหรับข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล ความสำคัญของเมตาดาต้า คุณภาพของข้อมูลทิศทางงานวิจัยในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

รหัสวิชา : 889554
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล (Knowledge Discovery and Data Mining)

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การ ประยุกต์ขั้นตอนวิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริง

รหัสวิชา : 889555
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis)

ทฤษฎีการตัดสินใจ วิธีการกําหนดโครงสร้างปัญหา การสร้างทางเลือก ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การบ่งปริมาณความไม่แน่นอนและความพึงพอใจ การนำค่าความไม่แน่นอนและความพึงพอใจมาใช้ร่วมกันเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ การอนุมานแบบเบย์ การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์มูลค่าข้อมูล การจำลองแบบมอนติคาร์โล เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจ ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงลึก

รหัสวิชา : 889570
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Multimedia Computing)

ระบบสื่อดิจิทัล ประเภทของข้อมูลดิจิทัล การสร้างสื่อดิจิทัล การประมวลผลข้อมูลดิจิทัล การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล อุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลเทคนิคการบีบอัด การบีบอัดวิดีทัศน์ การประยุกต์ดิจิทัล ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา : 889571
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการใช้งาน (Usability Engineering)

หลักการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้

รหัสวิชา : 889580
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ (Concept and Implementation of Business Intelligence System)

หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกรองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล เครื่องมือในการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ เทคนิคในการออกแบบและนำเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

รหัสวิชา : 889610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง (Advanced Discrete Structures)

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม หลักการลำดับอย่างดี ทฤษฎีจำนวน การคิดแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์เชิงการจัดโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชันก่อกำเนิด การเรียกซ้ำ นิยามการเรียกซ้ำ ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การไหลในเครือข่าย

รหัสวิชา : 889611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงตัวเลขขั้นสูง (Advanced Numerical Computing)

ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าไฮเก้นและไฮเก้นเวกเตอร์ กระบวนวิธีเชิงตัวเลขสำหรับ สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย กระบวนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและทฤษฎีการประมาณค่า กระบวนวิธีมอนติคาโลและการจำลองศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการคำนวณเชิงตัวเลขและการประยุกต์

รหัสวิชา : 889612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (OptimizationMethods)

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธี กาลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กาหนดการเชิงเส้น กาหนดการ ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีสาหรับปัญหาการ ไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการ ประยุกต์

รหัสวิชา : 889613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ (Theory of Digital Signal Processing)

หลักการทางการประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การแทนข้อมูล การแปลงโดเมน การดำเนินการแบบเฉพาะจุดและกลุ่มจุดภาพรอบข้าง การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การสร้างภาพย้อนกลับ การแยกคุณลักษณะเด่น การแบ่งข้อมูล การหาขอบวัตถุภาพ การจำแนกข้อมูล และการบีบอัดข้อมูลภาพประเด็นที่น่าสนใจทางการประมวลผลสัญญาณเชิงลึก

รหัสวิชา : 889614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Performance Analysis)

กฎการปฏิบัติการ ทฤษฎีห่วงโซ่มาคอฟ กระบวนการปัวส์ซอง ทฤษฎีแถวคอย การจำลองระบบ การจำลองภาระงาน การบริหารฟาร์มเครื่องแม่ข่าย การวิเคราะห์การจัดกำหนดการ ทิศทางงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย

รหัสวิชา : 889620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต (Wireless And Internet Policies)

บทบาทของที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่างข้อกำหนดระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

รหัสวิชา : 889621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล (System Simulation and Data Modeling)

การจำลองระบบและตัวแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีคิว ระเบียบวิธีการจำลองแบบรวมทั้งการก่อกำเนิดเลขสุ่มและการผันแปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลองการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ

รหัสวิชา : 889622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ (Service-Oriented Standards and Architectures)

แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูลแนวคิดการจัดการในองค์กรการออกแบบ แบบจำลองกระแสและแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

รหัสวิชา : 889630
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน (Concurrent and Distributed Systems)

หลักการของระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน การจัดการกระบวนการและเส้นงาน โครงสร้างของระบบประมวลผลแบบกระจาย การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ระบบส่งข้อความ วัตถุแบบกระจายและการเรียกใช้ระยะไกล เวลาและการประสานเวลา การเปลี่ยนแปลงรายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน หลักการของการคำนวณแบบกริด การคำนวณแบบคลัสเตอร์เซิฟเวอร์ฟาร์ม แนวคิดและโครงสร้างพื้นฐานของการคำนวณแบบคลาวด์ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการแพลตฟอร์ม การบริการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การถอดแบบและความสอดคล้อง ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และมุมมองด้านความปลอดภัย

รหัสวิชา : 889631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ (Ubiquitous Computing and Internet of Things)

หลักจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ตัวประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ในระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ และการโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่งทิศทางงานวิจัยในด้านการประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

รหัสวิชา : 889632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง (Advanced Internet Technology)

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง การประกันคุณภาพของการบริการ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด เทคโนโลยีมัลติคาซ ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วิธีการควบคุมการแออัดบนทีซีพี/ไอพี สถาปัตยกรรมของไอพีวีซิก ดาวเทียมกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีสำหรับการเคลื่อนที่ เทคโนโลยีการกำหนดเส้นทางแนวโน้มปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชิงลึก

รหัสวิชา : 889650
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

การประมวลผลโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ความไม่กำกวมของคำที่สื่อความหมาย การรู้จำชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคเชิงปริมาณที่ทันสมัยและงานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

รหัสวิชา : 889651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computing)

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเหล่านี้ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการคำนวณเชิงวิวัฒนาการเชิงลึก

รหัสวิชา : 889652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำให้เห็นภาพของข้อมูล (Data Visualization)

แบบจําลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา แบบข้อมูลสองและสามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสําหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลเทนเซอร์ วิธีการทําให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการทำให้เห็นภาพของข้อมูลเชิงลึก

รหัสวิชา : 889653
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบแนะนำข้อมูล (Data Recommender Systems)

หลักการของระบบแนะนำและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองร่วม เทคนิคการกรองตามเนื้อหา เทคนิคการกรองตามองค์ความรู้ เทคนิคการกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพระบบแนะนำ การแนะนำที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนำในสภาพแวดล้อมที่หลายหลายและงานวิจัยปัจจุบัน

รหัสวิชา : 889654
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ สถาปัตยกรรมสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

รหัสวิชา : 889660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ บริการแบบกลุ่มเมฆ การโยกย้ายงานประยุกต์ไปประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ

รหัสวิชา : 889690
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 1 (Selected Topics in Informatics I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิทยาการสารสนเทศ

รหัสวิชา : 889691
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 2 (Selected Topics in Informatics II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการสารสนเทศ

รหัสวิชา : 889692
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 3 (Selected Topics in Informatics III)

การประยุกต์ใช้วิทยาการสารสนเทศกับงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 889693
หน่วยกิต : 3(3-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 4 (Selected Topics in Informatics IV)

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการ สารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 889699
หน่วยกิต : 18(0-0-54)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการกําหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 889500
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Foundation of Data Science)

การเก็บและรวบรวมข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการคำนวณและขั้นตอนวิธีสำหรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

รหัสวิชา : 889510
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน (Algorithms and Complexity)

โครงสร้างข้อมูล วิธีการออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเส้นกำกับ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ ความสัมพันธ์และเกิดเวียน การกำหนดพลวัต และอัลกอริทึมละโมบ การทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึม ความซับซ้อนของอัลกอริทึม ปัญหาเอ็นพี ทิศทางงานวิจัยในด้านคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม

รหัสวิชา : 889530
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมองค์การ (Enterprise Architecture)

การวิเคราะห์และออกแบบองค์การในสภาวะปัจจุบันและอนาคตในมุมมองทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยี ความสอดคล้องของเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายขององค์การ การบูรณาการสถาปัตยกรรมองค์การกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการดำเนินตามกลยุทธ์องค์การ

รหัสวิชา : 889591
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1 (Seminar in Informatics I)

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 889592
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2 (Seminar in Informatics II)

งานวิจัยของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การนำเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 889501
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล (Exploring and Analyzing Data)

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาสถิติเชิงอนุมาน การสุ่มตัวอย่างการออกแบบการทดลอง การทดสอบแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริกการถดถอยแบบกำลังน้อยที่สุดการถดถอยโลจิสติกการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปฏิบัติ ทิศทางงานวิจัยในด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 889502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล (Storing and Retrieving Data)

การจัดเก็บ การค้นหา การเลือก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบขนาน ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมินระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

รหัสวิชา : 889511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)

ออโตมาต้าจำกัดและภาษาที่เกี่ยวข้อง ภาษาสม่ำเสมอและสมการสม่ำเสมอออโตมาตากดลง ภาษาไม่พึ่งบริบทและภาษาพึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริง ปัญหาการตัดสินใจ และฟังก์ชันการคำนวณ

รหัสวิชา : 889512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก (Probability and Stochastic Processes)

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กฎว่าด้วยจำนวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตกลาง ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการแจกแจง กระบวนการสโทแคสติก กระบวนการแบบที่มีค่าไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง กระบวนการแบบอิสระและแบบขึ้นต่อกัน กระบวนการแบบที่พารามิเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการกระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์

รหัสวิชา : 889520
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Strategy and Management)

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการหลักเพื่อการสร้างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ ประเด็นการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์แหล่งที่มาและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 889521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ (Enterprise Information Technology Services)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินสำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการลงทุนและการคุ้มทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การจัดการความปลอดภัย การจัดการระดับการบริการ การจัดการสภาพการพร้อมให้บริการ การจัดการความต่อเนื่องการให้บริการ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการโครงแบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการนำงานที่ทดสอบแล้วไปใช้จริง การจัดการการบริการรับร้องขอการเปลี่ยนแปลง การจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ การจัดการปัญหา

รหัสวิชา : 889522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย (Policies and Management for Network and Information Security)

ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล โปรโตคอลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความไม่มั่นคงของแบบขั้นตอนวิธีที่ใช้ในมาตรฐาน 802.11 ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง ความถูกต้องสอดคล้อง ช่องโหว่เกี่ยวกับไอพี ความปลอดภัยในชั้นซ็อกเก็ต ความปลอดภัยในชั้นทรานสปอร์ต หนอนคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และบอทเน็ต โปรโตคอลรหัสผ่านแบบปลอดภัย การปฏิเสธการให้บริการ หลักการต่างๆ ทางด้านการบริหารความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หลักการทำงานและประโยชน์ของกุญแจสาธารณะ ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกต่างๆ และสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

รหัสวิชา : 889531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย (Network Management and Design)

หลักการของการออกแบบและวางแผนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีที่มีอยู่ ขั้นตอนวิธีการทิ้งข้อมูล การหาเส้นทางเครือข่าย การออกแบบเพื่อนำไปปฏิบัติ ขอบเขตฟังก์ชันของการจัดการเครือข่าย เครื่องมือคำนวณการจราจรและค่าบริการอัตโนมัติ โพรโตคอลจัดการเครือข่าย SNMP เครื่องมือจัดการเครือข่าย และการวางแผนเครือข่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย แบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่าย รูปแบบของความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่าย ข้อมูลที่แปลกปลอมบนเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย

รหัสวิชา : 889540
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ (Large Scale Software Project Management)

แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มาตรฐานการบริหารโครงการ การจัดการโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร วิธีการรายงานสถานะของโครงการแบบต่างๆ การกำกับดูแลโครงการ การวางแผน การจัดการ การควบคุม การประมาณการ การทำเอกสาร การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทีมและการสื่อสารของทีม บทบาทของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการล้มเหลวของโครงการ ความเสี่ยงและการทำสัญญาการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

รหัสวิชา : 889541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ (Software Quality Assurance and Testing)

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในมุมมองทางการบริหารและทางเทคนิค มาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เทคนิคทดสอบแบบกล่องดำ-กล่องขาว ความครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับการทดสอบ การทดสอบขนาดใหญ่ การทำเอกสารของการทดสอบ การตรวจสอบและการวอล์คทรูการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ

รหัสวิชา : 889550
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Data Analysis for Strategic Management)

วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ สมการเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง แบบจำลองข่ายงาน การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์แบบถดถอย ทฤษฎีแถวคอย และตัวแบบการตัดสินใจ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 889551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ (Enterprise Database Management Systems)

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับองค์การ เครื่องมือและการดำเนินการกับฐานข้อมูลสำหรับองค์การเอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกสำหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลสำหรับองค์การ การทำเหมืองข้อมูลสำหรับองค์การ แบบจำลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆสำหรับองค์การ

รหัสวิชา : 889552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management for Organization)

การจัดการองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู้ในองค์กร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ส่วนบุคคล การออกแบบระบบการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้ เทคนิคการแชร์องค์ความรู้ในองค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การจัดการองค์ความรู้กับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนากลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การบริหารวงจรการจัดการความรู้ การบริหารความปลอดภัยของระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ แนวโน้มการจัดการองค์ความรู้ในองค์การในระดับโลก

รหัสวิชา : 889553
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล (Data Warehouse Design and Architecture)

ความต้องการในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสําหรับข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล ความสำคัญของเมตาดาต้า คุณภาพของข้อมูลทิศทางงานวิจัยในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

รหัสวิชา : 889554
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล (Knowledge Discovery and Data Mining)

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การ ประยุกต์ขั้นตอนวิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริง

รหัสวิชา : 889555
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis)

ทฤษฎีการตัดสินใจ วิธีการกําหนดโครงสร้างปัญหา การสร้างทางเลือก ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การบ่งปริมาณความไม่แน่นอนและความพึงพอใจ การนำค่าความไม่แน่นอนและความพึงพอใจมาใช้ร่วมกันเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ การอนุมานแบบเบย์ การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์มูลค่าข้อมูล การจำลองแบบมอนติคาร์โล เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจ ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงลึก

รหัสวิชา : 889570
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Multimedia Computing)

ระบบสื่อดิจิทัล ประเภทของข้อมูลดิจิทัล การสร้างสื่อดิจิทัล การประมวลผลข้อมูลดิจิทัล การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล อุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลเทคนิคการบีบอัด การบีบอัดวิดีทัศน์ การประยุกต์ดิจิทัล ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา : 889571
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการใช้งาน (Usability Engineering)

หลักการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้

รหัสวิชา : 889580
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ (Concept and Implementation of Business Intelligence System)

หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกรองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล เครื่องมือในการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ เทคนิคในการออกแบบและนำเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

รหัสวิชา : 889610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง (Advanced Discrete Structures)

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม หลักการลำดับอย่างดี ทฤษฎีจำนวน การคิดแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์เชิงการจัดโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชันก่อกำเนิด การเรียกซ้ำ นิยามการเรียกซ้ำ ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การไหลในเครือข่าย

รหัสวิชา : 889611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงตัวเลขขั้นสูง (Advanced Numerical Computing)

ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าไฮเก้นและไฮเก้นเวกเตอร์ กระบวนวิธีเชิงตัวเลขสำหรับ สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย กระบวนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและทฤษฎีการประมาณค่า กระบวนวิธีมอนติคาโลและการจำลองศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการคำนวณเชิงตัวเลขและการประยุกต์

รหัสวิชา : 889612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (OptimizationMethods)

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธี กาลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กาหนดการเชิงเส้น กาหนดการ ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีสาหรับปัญหาการ ไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการ ประยุกต์

รหัสวิชา : 889613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ (Theory of Digital Signal Processing)

หลักการทางการประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การแทนข้อมูล การแปลงโดเมน การดำเนินการแบบเฉพาะจุดและกลุ่มจุดภาพรอบข้าง การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การสร้างภาพย้อนกลับ การแยกคุณลักษณะเด่น การแบ่งข้อมูล การหาขอบวัตถุภาพ การจำแนกข้อมูล และการบีบอัดข้อมูลภาพประเด็นที่น่าสนใจทางการประมวลผลสัญญาณเชิงลึก

รหัสวิชา : 889614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Performance Analysis)

กฎการปฏิบัติการ ทฤษฎีห่วงโซ่มาคอฟ กระบวนการปัวส์ซอง ทฤษฎีแถวคอย การจำลองระบบ การจำลองภาระงาน การบริหารฟาร์มเครื่องแม่ข่าย การวิเคราะห์การจัดกำหนดการ ทิศทางงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย

รหัสวิชา : 889620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต (Wireless And Internet Policies)

บทบาทของที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่างข้อกำหนดระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

รหัสวิชา : 889621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล (System Simulation and Data Modeling)

การจำลองระบบและตัวแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีคิว ระเบียบวิธีการจำลองแบบรวมทั้งการก่อกำเนิดเลขสุ่มและการผันแปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลองการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ

รหัสวิชา : 889622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ (Service-Oriented Standards and Architectures)

แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูลแนวคิดการจัดการในองค์กรการออกแบบ แบบจำลองกระแสและแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

รหัสวิชา : 889630
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน (Concurrent and Distributed Systems)

หลักการของระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน การจัดการกระบวนการและเส้นงาน โครงสร้างของระบบประมวลผลแบบกระจาย การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ระบบส่งข้อความ วัตถุแบบกระจายและการเรียกใช้ระยะไกล เวลาและการประสานเวลา การเปลี่ยนแปลงรายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน หลักการของการคำนวณแบบกริด การคำนวณแบบคลัสเตอร์เซิฟเวอร์ฟาร์ม แนวคิดและโครงสร้างพื้นฐานของการคำนวณแบบคลาวด์ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการแพลตฟอร์ม การบริการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การถอดแบบและความสอดคล้อง ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และมุมมองด้านความปลอดภัย

รหัสวิชา : 889631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ (Ubiquitous Computing and Internet of Things)

หลักจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ตัวประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ในระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ และการโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่งทิศทางงานวิจัยในด้านการประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

รหัสวิชา : 889632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง (Advanced Internet Technology)

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง การประกันคุณภาพของการบริการ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด เทคโนโลยีมัลติคาซ ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วิธีการควบคุมการแออัดบนทีซีพี/ไอพี สถาปัตยกรรมของไอพีวีซิก ดาวเทียมกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีสำหรับการเคลื่อนที่ เทคโนโลยีการกำหนดเส้นทางแนวโน้มปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชิงลึก

รหัสวิชา : 889650
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

การประมวลผลโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ความไม่กำกวมของคำที่สื่อความหมาย การรู้จำชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคเชิงปริมาณที่ทันสมัยและงานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

รหัสวิชา : 889651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computing)

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเหล่านี้ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการคำนวณเชิงวิวัฒนาการเชิงลึก

รหัสวิชา : 889652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำให้เห็นภาพของข้อมูล (Data Visualization)

แบบจําลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา แบบข้อมูลสองและสามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสําหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลเทนเซอร์ วิธีการทําให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการทำให้เห็นภาพของข้อมูลเชิงลึก

รหัสวิชา : 889653
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบแนะนำข้อมูล (Data Recommender Systems)

หลักการของระบบแนะนำและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองร่วม เทคนิคการกรองตามเนื้อหา เทคนิคการกรองตามองค์ความรู้ เทคนิคการกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพระบบแนะนำ การแนะนำที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนำในสภาพแวดล้อมที่หลายหลายและงานวิจัยปัจจุบัน

รหัสวิชา : 889654
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ สถาปัตยกรรมสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

รหัสวิชา : 889660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ บริการแบบกลุ่มเมฆ การโยกย้ายงานประยุกต์ไปประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ

รหัสวิชา : 889690
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 1 (Selected Topics in Informatics I)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิทยาการสารสนเทศ

รหัสวิชา : 889691
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 2 (Selected Topics in Informatics II)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการสารสนเทศ

รหัสวิชา : 889692
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 3 (Selected Topics in Informatics III)

การประยุกต์ใช้วิทยาการสารสนเทศกับงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 889693
หน่วยกิต : 3(3-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 4 (Selected Topics in Informatics IV)

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการ สารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

3 งานค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 889696
หน่วยกิต : 3(0-0-9)
การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 1 (Independent study in Informatics I)

การกําหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกําหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวนการสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า

รหัสวิชา : 889698
หน่วยกิต : 3(0-0-9)
การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 2 (Independent study in Informatics II)

การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ