ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) (ปร.ด. (การจัดการ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี พิมาพันธุ์ศรี * Ph.D. (Human Resource Development)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
รองศาสตราจารย์ วุฒิชาติ สุนทรสมัย * D.B.A. (Marketing and International Business)
Nova Southeastern University, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงสินถาวร * บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณภา ลือกิตินันท์ ปร.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
อาจารย์ ศิรดา จารุตกานนท์ บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 660701
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย

การอ่านและอภิปรายบทความวิจัยจากวารสารวิชาการชั้นนำในสาขาการจัดการธุรกิจ การเขียนบทคัดย่อ เค้าโครงงานวิจัย และรายงานผลงานวิจัย ประเด็นจริยธรรมทางการวิจัย

Course codes : 660702
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย

การวัดการกระจายข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์สถิติ การทดสอบสมมติฐาน สถิติเบื่องต้นและสถิติชั้นสูง สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

2 หมวดวิชาพื้นฐาน

Course codes : 663701
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐมิติ

หลักทฤษฎีของ Guass Markov การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด แบบจำลองทางเศรษฐมิติและเทคนิคการประมาณค่า แบบจำลองตัวแปรที่เป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรง แบบจำลองตัวแปรเดียวและระบบสมการ การประมาณค่าแบบจำลองพลวัต อนุกรมเวลา การทดสอบความเป็นเหตุเป็น ผลการทำนายความสัมพันธ์ของตัวแปรระยะยาวและการปรับตัว การพิสูจน์และความเข้าใจที่มาและที่ไปของเครื่องมือทางเศรษฐมิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า

Course codes : 668701
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทฤษฎีการจัดการชั้นสูง

การจัดการร่วมสมัย มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาองค์กร ทฤษฎีต้นทุนการทำธุรกรรมและตัวแทน ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงและเครือข่ายขององค์กร การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กร การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังอำนาจและนโยบายขององค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ประเด็นการจัดการข้ามวัฒนธรรม การสร้างทฤษฎีในการวิจัยด้านการจัดการ

Course codes : 668707
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจและองค์กร โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสารข้อมูล คลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย ความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ เทคโนโลยีไร้สาย อินเทอร์เน็ต ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบข่าวกรองธุรกิจ กฎหมาย จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 669701
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติชั้นสูง

เทคนิคสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุ การแจกแจงพหุตัวแปร การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนคอล การวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการวิเคราะห์โมเดลพหุระดับ การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป

Course codes : 669801
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง

กระบวนทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม ภววิทยา ญาณวิทยา วิธีวิทยา แนวทางในการดำเนินการวิจัย กระบวนการวิจัย ปรัชญาในการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงสาหตุ ข้อมูลตัดขวาง ข้อมูลต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางสถิติ การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยเชิงปริมาณ ปรัชญาในการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ จรรยาบรรณนักวิจัยเชิงคุณภาพ

3 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

Course codes : 662701
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทฤษฎีและแนวคิดทางการท่องเที่ยว

ทฤษฎีและแนวคิดทางการท่องเที่ยว ประเด็นการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการท่องเที่ยว

Course codes : 662702
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการกลยุทธ์ระดับโลกทางการท่องเที่ยวและบริการ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในระดับโลก

Course codes : 662703
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นในการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ กรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

Course codes : 662704
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยการท่องเที่ยวและการบริการ

แนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นปัจจุบันของงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ และระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

Course codes : 664501
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ผลประกอบการเพื่อการตัดสินใจ

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ ความสามารถในการท่ำกำไร ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร ผลตอบแทนจากการลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การกำหนดนโยบายทางการเงินของกิจการ งบลงทุน การวิเคราห์รายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในมุมมองของผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย

Course codes : 665501
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และนโยบายการตลาด

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการและการตัดสินใจทางการตลาด กรณีศึกษาทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การทำความเข้าใจลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้า การเลือกกลุ่มลูกค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างความแตกต่าง นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด

Course codes : 665701
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภค

ทฤษฎี งานวิจัย โมเดลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ ความจำ กระบวนการรับรู้ข้อมูล ทัศนคติ กลุ่มอ้างอิงและอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง วัฒนธรรม ปัญหาเกี่ยวกับบริโภคนิยม การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

Course codes : 665702
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทฤษฎีและกลยุทธ์การตลาด

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทางการตลาดในอดีตและปัจจุบัน การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ การออกแบบและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ทางการตลาด การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งสินค้า 4 P’s พันธมิตรเชิงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Course codes : 665703
Credit : 3(3-0-6)
ตัวแบบเชิงปริมาณในการตลาด

ตัวแบบทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและผู้ซื้อธุรกิจ ตัวแบบการเลือกของผู้บริโภค การตัดสินใจ ตราสินค้า กลยุทธ์สินค้าใหม่ การตั้งราคา การตัดสินใจทางช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาด ประเด็นปัญหาการใช้ตัวแบบเชิงปริมาณในการตัดสินใจทางการตลาด

Course codes : 665704
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยการตลาด

วิทยาการวิจัยทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน การตั้งคำถามงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยทางการตลาด การวิจัยพฤติกรรม การวิจัยการซื้อ การวิจัยองค์กร การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงการทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 667701
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา และการคัดเลือก การจัดการผลการปฏิบัติงานผลงาน การบริหารคนเก่ง และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

Course codes : 667702
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาองค์การ แนวโน้มและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

Course codes : 667703
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการพนักงานสัมพันธ์

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม และการวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

Course codes : 667704
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์

วิทยาการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพนักงานสัมพันธ์ในปัจจุบัน

Course codes : 668501
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจ ภาวะผู้นำและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กร พฤติกรรมองค์กร ภาวะผู้นำ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปัจจัยแวดล้อมองค์กรธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับปัจจัยแวดล้อม และบทบาทของผู้บริหาร

Course codes : 668702
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทฤษฎีพฤติกรรมองค์การชั้นสูง

พฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมองค์กรจากงานวิจัย ในมุมมองของทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม ผลกระทบอารมณ์ ความยุติธรรม ทัศนคติต่องาน และเครือข่ายทางสังคม งานวิจัยทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษาองค์กร การวิจัยพฤติกรรมองค์กรและทฤษฎีและงานวิจัยใหม่

Course codes : 668703
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการอย่างยั่งยืน

การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลกระทบและการตอบสนองจาก ผลการดำเนินงานของบริษัท ห่วงโซ่อุปทานสินค้า บริการและการตลาดต่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อชุมชน การพัฒนาและการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่องค์กรอย่างยั่งยืน แนวคิดและวิธีการของระบบพลวัตร ความเป็นมาหรือภูมิหลังของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Course codes : 668704
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศและข้ามวัฒนธรรม

ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการจัดการ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เงื่อนไขทางวัฒนธรรม การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับมอบหมายให้ประจำในต่างประเทศและการพัฒนาอาชีพในระดับโลก การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารและการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม

Course codes : 668705
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์

แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านกลยุทธ์ ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านกลยุทธ์ ความซับซ้อนของปัญหาทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชั่นทางธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การประเมินสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ ระบบและเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานและการควบคุม มุมมองเชิงทฤษฎีทาง ด้านเศรษฐศาสตร์ และมุมมองด้านทฤษฎีฐานทรัพยากร ทฤษฎีเกมและตัวแทน ทฤษฎีต้นทุนการทำธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเชิงสถาบันและนิเวศวิทยาองค์กร

Course codes : 668706
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยการจัดการ

วิทยาการวิจัยทางด้านการจัดการที่น่าสนใจในปัจจุบัน การตั้งคำถามงานวิจัยทางการจัดการ การออกแบบงานวิจัยทางการจัดการ การวิจัยการด้านจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยด้านภาวะผู้นำ การวิจัย ด้านองค์การและการจัดการ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการจัดการ

Course codes : 669501
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยการจัดการธุรกิจ

วิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กระบวนการวิจัย ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์วิจัย คำถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยประเภทต่างๆ (วิจัยเชิงสำรวจ วิจัยเชิงพรรณา และวิจัยเชิงสาเหตุ) การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจ

Course codes : 669901
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

การติดตามความคืบหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การกำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การตั้งคำถามงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ในงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวิธีการวิจัย การดำเนินงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 669998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วย ปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย