ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วาริชศาสตร์) (ปร.ด. (วาริชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปภาศิริ บาร์เนท *
รองศาสตราจารย์วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมถวิล จริตควร *
รองศาสตราจารย์ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองศาสตราจารย์ วิภูษิต มัณฑะจิตร
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 30970158
Credit : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวาริชศาสตร์ขั้นสูง

การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการกับการศึกษาทางวาริชศาสตร์ กำหนดและพิสูจน์สมมติฐาน วางแผนและเลือกใช้สถิติขั้นสูงที่เหมาะสม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล และรายงานผลอย่างถูกต้อง

Course codes : 30979358
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

คุณธรรม จริยธรรมในการทำวิจัย จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในคน วิเคราะห์บทความวิจัยทางวาริชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 30979458
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4

รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอ การอภิปราย การจัดเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30979558
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5

การเขียน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

Course codes : 30979658
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6

เทคนิค และขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30989858
Credit : 48(0-96-48)
ดุษฎีนิพนธ์

การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวาริชศาสตร์ ด้วยการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม

1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 30970158
Credit : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวาริชศาสตร์ขั้นสูง

การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการกับการศึกษาทางวาริชศาสตร์ กำหนดและพิสูจน์สมมติฐาน วางแผนและเลือกใช้สถิติขั้นสูงที่เหมาะสม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล และรายงานผลอย่างถูกต้อง

Course codes : 30979158
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

กระบวนการวิจัย กรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ

Course codes : 30979258
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

เทคนิคการค้นคว้างานทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวมแนวความคิด การวิจารณ์

Course codes : 30979358
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

คุณธรรม จริยธรรมในการทำวิจัย จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในคน วิเคราะห์บทความวิจัยทางวาริชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 30979458
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4

รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอ การอภิปราย การจัดเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30979558
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5

การเขียน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

Course codes : 30979658
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6

เทคนิค และขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30989958
Credit : 72(0-144-72)
ดุษฎีนิพนธ์

กรอบแนวคิดทางวาริชศาสตร์ การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวาริชศาสตร์ ด้วยการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม