ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) (วท.ม. (สถิติ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 46 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุภัทร เมฆพายัพ *
อาจารย์ พัชรี วงษ์เกษม *
รองศาสตราจารย์กิดาการ สายธนู Ph.D. (Applied Statistics)
The University of Alabama, U.S.A. (2549)
อาจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์
อาจารย์ บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์
อาจารย์วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 31250059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (Mathematics for Statistics)

พีชคณิตเชิงเส้นหลักมูล เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การแปลงเชิงเส้น ลิมิตและภาวะความต่อเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด จาโคเบียน การหาปริพันธ์ อันดับและอนุกรม

รหัสวิชา : 31250259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistical Analysis)

สถิติเชิงพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การทดสอบด้วยไคกำลังสอง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 31252059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แผนแบบการทดลอง (Designs of Experiment)

หลักการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบพหุคูณ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม แผนแบบสปริทพลอต แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ การคอนฟาวด์ แผนแบบเศษส่วนแฟกทอเรียล แผนแบบซ้อน

รหัสวิชา : 31253059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Theory of Probability)

ปริภูมิความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มหนึ่งตัวและหลายตัว ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มหนึ่งตัวและหลายตัว อสมการเชบีเชฟ โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงรูปแบบพิเศษ การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ขีดจำกัดการแจกแจง

รหัสวิชา : 31253159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ (Theory of Inferential Statistics)

ตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณค่า ทฤษฎีบทราวและแบล็คเวลล์ ทฤษฎีบทเลมานน์และเชฟเฟ อสมการของคราแมร์และราว การประมาณค่าแบบช่วง วิธีการสร้างช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน บทตั้งเนย์มานและเพียร์สัน การทดสอบที่มีกำลังสูงสุด การทดสอบที่มีกำลังสูงสุดเสมอ การทดสอบอัตราส่วนควรจะเป็น และการทดสอบชนิดอื่น

รหัสวิชา : 31255059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการสำรวจตัวอย่าง (Theory of Sample Survey)

หลักการและขั้นตอนการสำรวจด้วยตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น และไม่ใช้ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว วิธีการประมาณค่าแบบใช้อัตราส่วนและแบบใช้การถดถอย การชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบกลุ่ม และการชักตัวอย่างแบบหลายขั้น ปัญหาในการสำรวจด้วยตัวอย่างและสำมะโน ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการชักตัวอย่าง

รหัสวิชา : 31257059
หน่วยกิต : 3(2-3-5)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Computer for Statistical Analysis)

การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 31259059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

สัมมนาหัวข้อเฉพาะในสถิติหรือสถิติประยุกต์

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 31252159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและพหุคูณ การคัดเลือกตัวแปรอิสระ ปัญหาในการวิเคราะห์การถดถอย การถดถอยและการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การวัดความถูกต้องของตัวแบบ การประยุกต์การถดถอยและปัญหาการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้น

รหัสวิชา : 31262259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques)

บทบาทของการพยากรณ์ในการตัดสินใจ การพยากรณ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตัวแบบและการสร้างตัวแบบ การเลือกวิธีการพยากรณ์ เทคนิคการปรับเรียบ การวิเคราะห์แนวโน้มและฤดูกาล อนุกรมเวลาบ็อกซ์เจนกินส์ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 31262359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Non-parametric Statistics)

การทดสอบที่มีพื้นฐานบนการแจกแจงทวินาม การทดสอบทวินามและการทดสอบเครื่องหมาย ตารางการจร การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบสำหรับความเป็นอิสระ การทดสอบความเหมือน วิธีการทดสอบที่มีพื้นฐานบนลำดับที่ การทดสอบชนิดคอลโมโกรอฟสเมียร์นอฟ

รหัสวิชา : 31262459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)

การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ เวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสำหรับการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์การจำแนก การวิเคราะห์กลุ่ม

รหัสวิชา : 31262559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical Data Analysis)

ลักษณะและคุณสมบัติบางประการของข้อมูลเชิงกลุ่ม ตารางการจรสองทางและสามทาง การถดถอยแบบโลจิสติค ตัวแบบโพรบิท ตัวแบบเชิงเส้นโดยอาศัยลอการิทึมสำหรับตารางการจร การประมาณค่าความควรจะเป็นสูงสุด ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปสำหรับตารางการจร

รหัสวิชา : 31262659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)

วิธีการปรับเรียบสำหรับอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาลและไม่มีฤดูกาล การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ตัวแบบอารีมาสำหรับอนุกรมเวลาที่ไม่มีฤดูกาลและที่มีฤดูกาล ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังและตัวแบบอารีมา การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร

รหัสวิชา : 31263259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Models)

ปริภูมิเชิงเส้น ทฤษฎีเมทริกซ์ การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การแจกแจงของรูปแบบกำลังสอง ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปแบบลำดับที่เต็มและลำดับที่ไม่เต็ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานสำหรับตัวแบบเชิงเส้น ทฤษฎีบทเกาส์มาร์คอฟ ตัวแบบสุ่มและผสม การวิเคราะห์ค่าตกค้าง

รหัสวิชา : 31264059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

ธรรมชาติของการวิจัยดำเนินงาน กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์มาตรฐาน ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับแก้ปัญหาการวิจัยดำเนินงาน

รหัสวิชา : 31264159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น รากฐานเชิงคณิตศาสตร์และการแปลความหมายของกำหนดการเชิงเส้น ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์และวิธีซิมเพล็กซ์แก้ไข ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์หลังค่าเหมาะที่สุดและกำหนดการพาราเมทริกซ์ ตัวแปรมีขอบเขต ขอบเขตบนทั่วไปและหลักการแยก

รหัสวิชา : 31264259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการสโทแคสติกหลักมูล (Fundamental Stochastic Processes)

กระบวนการสโทแคสติกในเวลาวิยุตและต่อเนื่อง แนวเดินแบบสุ่ม เหตุการณ์เวียนเกิด ลูกโซ่มาร์คอฟ กระบวนการแตกกิ่ง กระบวนการเกิดและดับ กระบวนการปัวซง กระบวนการเริ่มใหม่และกระบวนการคงที่ การประยุกต์กระบวนการสโทแคสติก

รหัสวิชา : 31265159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัย (Research Methods)

หลักการของวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสำรวจตัวอย่าง เครื่องมือสำหรับการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 31266059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Mathematics of Life Insurance)

ความรู้เบื้องต้นของการประกันชีวิต การคำนวณอัตราดอกเบี้ย มูลค่าสะสม มูลค่าปัจจุบัน และค่ารายปี การสร้างตารางมรณะ ชนิดของกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับการคำนวณค่ารายปีตามการทรงชีพ เบี้ยประกันภัยสุทธิรายปี เบี้ยประกันภัยรวม และเงินสำรอง

รหัสวิชา : 31267159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคณนาเชิงสถิติ (Statistical Computing)

ความรู้เบื้องต้นของการคณนาเชิงสถิติ วิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน พีชคณิตเชิงตัวเลข วิธีเชิงสถิติไม่เชิงเส้น การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและการประมาณค่า เทคนิคการคณนาสำหรับการแจกแจงความน่าจะเป็น หัวข้อที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 31267259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองเชิงสถิติ (Statistical Simulation)

การจำลองเบื้องต้น การสร้างตัวเลขสุ่มเทียม การทดสอบความเป็นสุ่ม การสร้างเหตุการณ์สุ่ม การก่อกำเนิดของจำนวนเชิงสุ่มที่ต่อเนื่องและวิยุตจากการแจกแจงที่กำหนด การจำลองแบบมอนติคาร์โล ประสิทธิภาพของตัวแบบจำลอง ภาษาของการจำลองเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 31268059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

ความรู้เบื้องต้นและสถิติพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมชิวฮาร์ท แผนภูมิควบคุม CUSUM แผนภูมิควบคุม EWMA แผนภูมิควบคุมสำหรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง แผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง แผนแบบการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ

รหัสวิชา : 31268159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)

ลักษณะของปัญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ ไม่แน่นอนโดยใช้ความน่าจะเป็นก่อนและความน่าจะเป็นภายหลัง รวมทั้งทฤษฎีอรรถประโยชน์ การทำการตัดสินใจด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็นบางชนิด การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยลำดับ

รหัสวิชา : 31268259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติประชากร (Population Statistics)

หลักพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ เทคนิคเชิงสถิติสำหรับการสร้างตัวแบบประชากร การวิเคราะห์ลักษณะของประชากรที่เกี่ยวกับการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น

รหัสวิชา : 31268359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป (Generalized Linear Model)

จุดกำเนิดของตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป ตัวแบบเชิงเส้นแบบฉบับ การวิเคราะห์โพรบิท ตัวแบบโลจิทสำหรับสัดส่วน ตัวแบบเชิงเส้นลอการิทึมสำหรับจำนวนนับ ตัวแบบพหุนามผกผัน ข้อมูลทวิภาค ข้อมูลเชิงพหุ ตัวแบบควรจะเป็นควอไซ และตัวแบบสำหรับข้อมูลการอยู่รอด

รหัสวิชา : 31268459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis)

ตัวแบบการล้มเหลวเชิงสถิติ การทดสอบช่วงชีวิต ตัวแบบของคาแพลนไมเออร์ ตัวแบบของคอกซ์

รหัสวิชา : 31269259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะเชิงสถิติ (Statistical Special Topics)

หัวข้อเฉพาะจากสถิติหรือสถิติประยุกต์ที่ไม่รวมอยู่ในรายวิชาอื่น

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 31269959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

วิจัยในหัวข้อทางสถิติหรือสถิติประยุกต์ ภายใต้ความดูแลและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์