ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) (วท.ม. (สถิติ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 46 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุภัทร เมฆพายัพ *
อาจารย์ พัชรี วงษ์เกษม * ปร.ด. (สถิติ)
สถาบันบํณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547)
รองศาสตราจารย์กิดาการ สายธนู Ph.D. (Applied Statistics)
The University of Alabama, U.S.A. (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์
อาจารย์ บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์
อาจารย์วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 31250059
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ

พีชคณิตเชิงเส้นหลักมูล เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การแปลงเชิงเส้น ลิมิตและภาวะความต่อเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด จาโคเบียน การหาปริพันธ์ อันดับและอนุกรม

Course codes : 31250259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงสถิติ

สถิติเชิงพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การทดสอบด้วยไคกำลังสอง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรณีศึกษา

Course codes : 31252059
Credit : 3(3-0-6)
แผนแบบการทดลอง

หลักการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบพหุคูณ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม แผนแบบสปริทพลอต แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ การคอนฟาวด์ แผนแบบเศษส่วนแฟกทอเรียล แผนแบบซ้อน

Course codes : 31253059
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ปริภูมิความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มหนึ่งตัวและหลายตัว ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มหนึ่งตัวและหลายตัว อสมการเชบีเชฟ โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงรูปแบบพิเศษ การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ขีดจำกัดการแจกแจง

Course codes : 31253159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ

ตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณค่า ทฤษฎีบทราวและแบล็คเวลล์ ทฤษฎีบทเลมานน์และเชฟเฟ อสมการของคราแมร์และราว การประมาณค่าแบบช่วง วิธีการสร้างช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน บทตั้งเนย์มานและเพียร์สัน การทดสอบที่มีกำลังสูงสุด การทดสอบที่มีกำลังสูงสุดเสมอ การทดสอบอัตราส่วนควรจะเป็น และการทดสอบชนิดอื่น

Course codes : 31255059
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการสำรวจตัวอย่าง

หลักการและขั้นตอนการสำรวจด้วยตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น และไม่ใช้ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว วิธีการประมาณค่าแบบใช้อัตราส่วนและแบบใช้การถดถอย การชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบกลุ่ม และการชักตัวอย่างแบบหลายขั้น ปัญหาในการสำรวจด้วยตัวอย่างและสำมะโน ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการชักตัวอย่าง

Course codes : 31257059
Credit : 3(2-3-5)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ

การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 31259059
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

สัมมนาหัวข้อเฉพาะในสถิติหรือสถิติประยุกต์

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 31252159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การถดถอย

การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและพหุคูณ การคัดเลือกตัวแปรอิสระ ปัญหาในการวิเคราะห์การถดถอย การถดถอยและการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การวัดความถูกต้องของตัวแบบ การประยุกต์การถดถอยและปัญหาการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้น

Course codes : 31262259
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการพยากรณ์

บทบาทของการพยากรณ์ในการตัดสินใจ การพยากรณ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตัวแบบและการสร้างตัวแบบ การเลือกวิธีการพยากรณ์ เทคนิคการปรับเรียบ การวิเคราะห์แนวโน้มและฤดูกาล อนุกรมเวลาบ็อกซ์เจนกินส์ กรณีศึกษา

Course codes : 31262359
Credit : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

การทดสอบที่มีพื้นฐานบนการแจกแจงทวินาม การทดสอบทวินามและการทดสอบเครื่องหมาย ตารางการจร การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบสำหรับความเป็นอิสระ การทดสอบความเหมือน วิธีการทดสอบที่มีพื้นฐานบนลำดับที่ การทดสอบชนิดคอลโมโกรอฟสเมียร์นอฟ

Course codes : 31262459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หลายตัวแปร

การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ เวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสำหรับการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์การจำแนก การวิเคราะห์กลุ่ม

Course codes : 31262559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม

ลักษณะและคุณสมบัติบางประการของข้อมูลเชิงกลุ่ม ตารางการจรสองทางและสามทาง การถดถอยแบบโลจิสติค ตัวแบบโพรบิท ตัวแบบเชิงเส้นโดยอาศัยลอการิทึมสำหรับตารางการจร การประมาณค่าความควรจะเป็นสูงสุด ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปสำหรับตารางการจร

Course codes : 31262659
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

วิธีการปรับเรียบสำหรับอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาลและไม่มีฤดูกาล การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ตัวแบบอารีมาสำหรับอนุกรมเวลาที่ไม่มีฤดูกาลและที่มีฤดูกาล ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังและตัวแบบอารีมา การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร

Course codes : 31263259
Credit : 3(3-0-6)
ตัวแบบเชิงเส้น

ปริภูมิเชิงเส้น ทฤษฎีเมทริกซ์ การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การแจกแจงของรูปแบบกำลังสอง ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปแบบลำดับที่เต็มและลำดับที่ไม่เต็ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานสำหรับตัวแบบเชิงเส้น ทฤษฎีบทเกาส์มาร์คอฟ ตัวแบบสุ่มและผสม การวิเคราะห์ค่าตกค้าง

Course codes : 31264059
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน

ธรรมชาติของการวิจัยดำเนินงาน กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์มาตรฐาน ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับแก้ปัญหาการวิจัยดำเนินงาน

Course codes : 31264159
Credit : 3(3-0-6)
กำหนดการเชิงเส้น

ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น รากฐานเชิงคณิตศาสตร์และการแปลความหมายของกำหนดการเชิงเส้น ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์และวิธีซิมเพล็กซ์แก้ไข ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์หลังค่าเหมาะที่สุดและกำหนดการพาราเมทริกซ์ ตัวแปรมีขอบเขต ขอบเขตบนทั่วไปและหลักการแยก

Course codes : 31264259
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการสโทแคสติกหลักมูล

กระบวนการสโทแคสติกในเวลาวิยุตและต่อเนื่อง แนวเดินแบบสุ่ม เหตุการณ์เวียนเกิด ลูกโซ่มาร์คอฟ กระบวนการแตกกิ่ง กระบวนการเกิดและดับ กระบวนการปัวซง กระบวนการเริ่มใหม่และกระบวนการคงที่ การประยุกต์กระบวนการสโทแคสติก

Course codes : 31265159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัย

หลักการของวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสำรวจตัวอย่าง เครื่องมือสำหรับการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย กรณีศึกษา

Course codes : 31266059
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

ความรู้เบื้องต้นของการประกันชีวิต การคำนวณอัตราดอกเบี้ย มูลค่าสะสม มูลค่าปัจจุบัน และค่ารายปี การสร้างตารางมรณะ ชนิดของกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับการคำนวณค่ารายปีตามการทรงชีพ เบี้ยประกันภัยสุทธิรายปี เบี้ยประกันภัยรวม และเงินสำรอง

Course codes : 31267159
Credit : 3(3-0-6)
การคณนาเชิงสถิติ

ความรู้เบื้องต้นของการคณนาเชิงสถิติ วิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน พีชคณิตเชิงตัวเลข วิธีเชิงสถิติไม่เชิงเส้น การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและการประมาณค่า เทคนิคการคณนาสำหรับการแจกแจงความน่าจะเป็น หัวข้อที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31267259
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองเชิงสถิติ

การจำลองเบื้องต้น การสร้างตัวเลขสุ่มเทียม การทดสอบความเป็นสุ่ม การสร้างเหตุการณ์สุ่ม การก่อกำเนิดของจำนวนเชิงสุ่มที่ต่อเนื่องและวิยุตจากการแจกแจงที่กำหนด การจำลองแบบมอนติคาร์โล ประสิทธิภาพของตัวแบบจำลอง ภาษาของการจำลองเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 31268059
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพ

ความรู้เบื้องต้นและสถิติพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมชิวฮาร์ท แผนภูมิควบคุม CUSUM แผนภูมิควบคุม EWMA แผนภูมิควบคุมสำหรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง แผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง แผนแบบการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ

Course codes : 31268159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการตัดสินใจ

ลักษณะของปัญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ ไม่แน่นอนโดยใช้ความน่าจะเป็นก่อนและความน่าจะเป็นภายหลัง รวมทั้งทฤษฎีอรรถประโยชน์ การทำการตัดสินใจด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็นบางชนิด การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยลำดับ

Course codes : 31268259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติประชากร

หลักพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ เทคนิคเชิงสถิติสำหรับการสร้างตัวแบบประชากร การวิเคราะห์ลักษณะของประชากรที่เกี่ยวกับการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น

Course codes : 31268359
Credit : 3(3-0-6)
ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป

จุดกำเนิดของตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป ตัวแบบเชิงเส้นแบบฉบับ การวิเคราะห์โพรบิท ตัวแบบโลจิทสำหรับสัดส่วน ตัวแบบเชิงเส้นลอการิทึมสำหรับจำนวนนับ ตัวแบบพหุนามผกผัน ข้อมูลทวิภาค ข้อมูลเชิงพหุ ตัวแบบควรจะเป็นควอไซ และตัวแบบสำหรับข้อมูลการอยู่รอด

Course codes : 31268459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การอยู่รอด

ตัวแบบการล้มเหลวเชิงสถิติ การทดสอบช่วงชีวิต ตัวแบบของคาแพลนไมเออร์ ตัวแบบของคอกซ์

Course codes : 31269259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะเชิงสถิติ

หัวข้อเฉพาะจากสถิติหรือสถิติประยุกต์ที่ไม่รวมอยู่ในรายวิชาอื่น

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 31269959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

วิจัยในหัวข้อทางสถิติหรือสถิติประยุกต์ ภายใต้ความดูแลและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์