ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จิรายุทธ์ สีม่วง *
อาจารย์ ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ *
อาจารย์ ธัชชนก สัตยวินิจ *
อาจารย์ สกฤติ อิสริยานนท์ *
อาจารย์ สรชัย ศรีนิศานต์สกุล *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 67110459
Credit : 3(3-0-6)
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์

แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบัน ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ความรู้ทั่วไปในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรู้ทางการบริหารและภาวะผู้นำ ระบบราชการไทยในกระแสธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารระดับโลก และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพลเมือง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2. วิชาแกน

Course codes : 67210159
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความหมายของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร์

Course codes : 67210259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

วิวัฒนาการของการปกครองไทย การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 การเมืองการปกครองไทยช่วง 2475-2516, 2516-2540 และ 2540-ปัจจุบัน ปัญหาการเมืองไทยและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต

Course codes : 67210359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์

บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง การจัดระบบควบคุมฝ่ายปกครอง คดีปกครอง ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง การจัดระบบการบริหารงานบุคคลและทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง

Course codes : 67210459
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

แนวคิดทางการเมืองการปกครองของนักปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิคทั้งตะวันตกและตะวันออก โสเครตีส เพลโต อริสโตเติ้ล เล่าจือ ขงจื้อ พระพุทธเจ้า คุณปการของทฤษฏีการเมือง คลาสสิคที่มีต่อปัญหาการเมืองการปกครองในสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองการปกครองของนักปรัชญาการเมืองยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ตั้งแต่ มาเคียเวลลี นักทฤษฏีสัญญาประชาคม คาร์ลมาร์ก นักคิดในกลุ่มนีโอมาร์กซิสต์ จนถึงมิเชล ฟูโกต์

Course codes : 67211159
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

วิวัฒนาการ สถานภาพ ขอบข่าย และแนวโน้มของวิชารัฐประศาสนศาสตร์แนวทางและทฤษฎีในการศึกษาเนื้อหาและสาขาในรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 67215159
Credit : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นแนะนำ

พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบระหว่างประเทศ ขอบเขตของเนื้อหาและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลกและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัฒน์

Course codes : 67220159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเมืองการปกครอง

แนวคิดทางการเมืองการปกครองของนักปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิค ยุคสมัยใหม่ และของประเทศไทย เปรียบเทียบและวิเคราะห์นักปรัชญาการเมือง

Course codes : 67227159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย

วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทยภายใต้ระบบราชการ พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2539 การปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 การปกครองท้องถิ่นไทยในยุคการปฏิรูประเทศของ คสช.

3.1 หมวดวิชาเอกบังคับ

Course codes : 67210059
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและนโยบายสาธารณะ

ความหมาย ลักษณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ ตัวแบบทางการเมืองในการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย สภาพแวดล้อมสถาบันและผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 67222159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง

รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง หลักการปกครองที่มีผลต่อสถาบันทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การใช้กลไกรัฐธรรมนูญ แนวคิดและโครงสร้างสถาบันทางการเมือง

Course codes : 67222259
Credit : 3(3-0-6)
กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง

แนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง พัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์ และพรรคการเมืองไทย ปัญหาระบบซื้อสิทธิ์ขายเสียง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบเลือกตั้งไทย

Course codes : 67222359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองเปรียบเทียบ

ศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับโครงสร้าง สถาบัน และกระบวนการทางการเมืองผ่านบริบทของการเปรียบเทียบระหว่างระบอบทางการเมือง เพื่อพิสูจน์สมมติฐานและเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างและความคล้ายคลึงในแต่ละประเทศ รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการจัดกลุ่มของระบอบการเมือง

Course codes : 67222459
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

แนวคิดและความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูปแบบ กลไกและกระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 67222559
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม

การก่อตัวของรัฐชาติ พัฒนาการของระบบทุนนิยมในประเทศตะวันตกและประเทศกำลังพัฒนา กระแสโลกาภิวัตน์ การก่อตัวและการปะทะกันระหว่างระบบทุนนิยมในชุมชนท้องถิ่น ความหมายของประชาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของรัฐและประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม

Course codes : 67222659
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองของคนชายขอบ

แนวคิดเกี่ยวกับคนชายขอบ กระบวนการที่ทำให้กลายเป็นชายขอบ สถานภาพคนจน ผู้ด้อยโอกาส ด้อยอำนาจ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชายขอบอื่น ๆ กระบวนการเข้าถึงอำนาจ รวมถึงการเรียกร้อง การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มตามบริบททางการเมือง วิเคราะห์นโยบายการจัดระบบสวัสดิการของรัฐ ทางเลือกในการช่วยเหลือกันเองของกลุ่มคนจนและการสร้างความมั่นคงในกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส

Course codes : 67223159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก คลาสสิก นีโอคลาสสิก เคนส์เซี่ยน เป็นต้น สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง ออร์โธดอกซ์มาร์กซิสต์ และนีโอมาร์กซิสต์ เป็นต้น

Course codes : 67232159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขบวนการทางสังคม

ทฤษฎีคลาสสิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนทฤษฎีของนักคิดแนวสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การก่อเกิดและการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม เจตจำนงทางการเมืองและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ ประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมแนวใหม่ สิทธิสตรี สิ่งแวดล้อม สิทธิเรื่องเพศ สิทธิชนกลุ่มน้อย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก

Course codes : 67232259
Credit : 3(3-0-6)
ความคิดทางการเมืองของไทย

ความคิดทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไตรภูมิพระร่วง คัมภีร์สังคีตยวงศ์ ความคิดทางการเมืองของนักคิดไทยสมัยต่างๆ ความคิดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธทาสภิกขุ หลวงวิจิตรวาทการ ปรีดี พนมยงค์ ป๋วย อึ้งภากร ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ นักคิดกลุ่มสังคมนิยม รวมถึงนักคิดไทยร่วมสมัย

Course codes : 67232359
Credit : 3(3-0-6)
ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมือง

ปัญหาความรุนแรงในทางการเมือง ทั้งความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม โดยมุ่งจะคิดค้นและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็นหลัก ทั้งนี้ศึกษาผ่านตำราวิชาการทางการเมือง ประวัติชีวิตบุคคล หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใช้สันติวิธีเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง รวมไปถึงเงื่อนไขทางทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรมที่สนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรง

Course codes : 67232459
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและนโยบาย

สิ่งแวดล้อมนิยมในฐานะอุดมการณ์ทางการเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะขบวนการสังคมและกิจกรรม ศึกษาปัญหาการเมืองในประเด็นสิ่งแวดล้อม กระบวนการนโยบายและการบริหารสิ่งแวดล้อม

Course codes : 67232559
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์

วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย

Course codes : 67235159
Credit : 3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา

ศึกษาประวัติศาสตร์ของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้งและวิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกและภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งเร้า และข้อจำกัด ที่นำไปสู่การก่อตั้งและการพัฒนาของอาเซียนในระยะต่อมา ตลอดจนหลักการและแนวคิดที่ก่อให้เกิดแบบแผนความร่วมมือและบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในปัจจุบัน

Course codes : 67237159
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่น

ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของการจัดการปกครองท้องถิ่น องค์ประกอบสำคัญของการจัดการปกครองท้องถิ่น แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยในท้องถิ่น การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่นในรัฐสมัยใหม่ และแนวโน้มการจัดการปกครองท้องถิ่นในอนาคต

Course codes : 67242159
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์

ความรู้พื้นฐานของจริยปรัชญาของการบริหารปกครองบ้านเมือง คุณธรรมกับการเมือง หลักธรรมในการบริหารบ้านเมือง จริยธรรมของนักปกครอง ปัญหาทางจริยธรรมของนักปกครอง ลักษณะรูปแบบของพฤติกรรม การกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมทางการเมืองและผลประโยชน์ทับซ้อนของนักปกครอง

Course codes : 67249159
Credit : 6(0-40-0)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

การเตรียมพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งในด้านปัญญา แรงจูงใจ จิตสำนึก สาธารณะ ความรอบรู้ คุณธรรม และทักษะปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับกิจสาธารณะ โดยอาศัยกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและการทดลองปฏิบัติการโครงการเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะ

Course codes : 67249259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนำเสนอผลงานการวิจัย โดยเลือกหัวข้อในทางรัฐศาสตร์

Course codes : 67249359
Credit : 3(3-0-6)
สัมนาการเมืองและการพัฒนาภาคตะวันออก

พื้นฐานอารยธรรมของภาคตะวันออกที่มีผลต่อการเมือง ฐานะของภาคตะวันออกในการเมืองสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีต่อการเมืองในภาคตะวันออก โครงสร้างอำนาจและบทบาททางการเมืองของ ขบวนการภาคประชาชนภาคตะวันออก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาในภาคตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก แนวโน้มของทิศทางและบทบาททางการเมืองและการพัฒนาในภาคตะวันออก

3.2 หมวดวิชาเอกเลือก (ด้านวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)

Course codes : 67223259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาคนิยม

การก่อกำเนิดภูมิภาคนิยมในเอเชีย พัฒนาการของภูมิภาคนิยมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์กับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการจากยุคอินโดจีนมาจนถึง SEATO, ASA และ ASEAN การบริหารจัดการระดับภูมิภาคและการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน แนวคิดใหม่ของภูมิภาคนิยมเพื่อประชาสังคมและการมีส่วนร่วม

Course codes : 67233059
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต ตั้งแต่ ลัทธิธรรมชาตินิยม ลัทธิพาณิชย์นิยม เทวสิทธิ์ สมบูรณาญาสิทธิ์ เสรีนิยม อนุรักษ์นิยม สังคมนิยม มาร์กซิสต์ สตรีนิยม นิเวศนิยม ชาตินิยม ฟาสซิสต์ และอนาธิปัตย์นิยม จนถึงความคิดในปัจจุบัน แนวคิดหลังมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม หลังโครงสร้างนิยม

Course codes : 67233159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดแบบวิถีการผลิต และการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองและการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง รวมถึงปัจจัยของระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

Course codes : 67233259
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาความรู้แนวโพสต์โมเดิร์น

ทฤษฎีความรู้ ญาณวิทยาของสำนักคิดแนวโพสต์โมเดิร์น ฌาคส์ แดร์ริดา มิเชล ฟูโกต์ ฌอง ฟร็องซัวส์ สีโยตาร์ด ชีสส์ เดอเลิซ ฌอง โบดริยาร์ด

Course codes : 67233359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการพัฒนา

ความหมายและพัฒนาการของทฤษฏีการพัฒนา สำนักคิดต่างๆ ของแนวคิดการพัฒนา กระแสหลักและทฤษฎีทางเลือกของการพัฒนา อาทิ ทฤษฏีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาให้ทันสมัย แนวคิดหลังสมัยใหม่ มาร์กซิสต์ใหม่ โพสต์มาร์กซิสต์ การพัฒนาแนวสตรีนิยม นิเวศวิทยาเพื่อการปลดปล่อย แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ทางออกของการพัฒนาจากแง่มุมของเศรษฐศาสตร์การเมือง

Course codes : 67233459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพิงและพึ่งพาอาศัย ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ รวมถึงกระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

Course codes : 67233559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรม วัฒนธรรมศึกษาสำนักเบอร์มิงแฮม และแนวโน้มในอนาคต

Course codes : 67233659
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการโยกย้ายถิ่น

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติ การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ แนวคิดว่าด้วยการค้ามนุษย์ ความสัมพันธ์ระว่างการโยกย้ายถิ่นกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์การย้ายถิ่นโดยใช้ทฤษฎีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

Course codes : 67233759
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของท้องถิ่น

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

Course codes : 67233859
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับสตรีศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีของสำนักสตรีนิยม การเคลื่อนไหวของสำนักสตรีนิยม ความสัมพันธ์ทางเพศสภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดบทบาทระหว่างเพศหญิงกับชายในมิติต่างๆ

Course codes : 67233959
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน

การปฎิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การเป็นสังคมอุตสาหกรรม โดยพิจารณาการเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา บทบาทแรงงานต่อการก้าวสู่การผลิตแบบ อุตสาหกรรมผลกระทบของการเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมที่มีต่อแรงงาน บทบาทของรัฐที่มีต่อแรงงาน วิเคราะห์นโยบายอุตสาหกรรมและแรงงานในประเทศไทยรวมถึงโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก

Course codes : 67234159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะ

นโยบายศึกษาภายใต้กรอบการวิเคราะห์และวิธีการศึกษาแบบเศรษฐกิจการเมือง กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อเข้าใจการเมืองในนโยบาย บทบาทของปัจจัยและตัวแสดงทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย วิเคราะห์การได้อย่างเสียอย่าง (Trade-off) ในกระบวนการนโยบาย นโยบายวิเคราะห์หลังปฏิฐานนิยม และผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 67243059
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมกับการพัฒนา

ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคของการพัฒนา แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน การปะทะทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองชุมชน

Course codes : 67243259
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

ประเด็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน หรือทฤษฎีใหม่ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ปัญหาคอรัปชั่น วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิชุมชน คนชายขอบ ชุมชนจัดการตนเอง

Course codes : 67249459
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

วรรณกรรมในสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง ในแง่ทฤษฎีหรือผลงานวิจัย โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาประเทศ นโยบายสาธารณะ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือระบบเศรษฐกิจการเมืองไทย

Course codes : 67249859
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาคตะวันออก

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่าน พัฒนาการ วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในภาคตะวันออก ปัญหาและทางออกของการพัฒนาทางด้านสังคม และเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่มีผลกระทบต่อภาคตะวันออก

3.3 หมวดวิชาเอกเลือก (ด้านวิชาการระหว่างประเทศ)

Course codes : 67235059
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วรรณกรรมที่สำคัญ และแนวทางการศึกษาวิจัย

Course codes : 67235259
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษานโยบายต่างประเทศของไทย

ประวัติศาสตร์การทูตของไทย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค์ และความสำคัญของนโยบายต่างประเทศของไทย ตัวแปรต่างๆในระบบและข้อจำกัดที่มีอิทธิพลในกระบวนการจัดทำนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นที่สำคัญ

Course codes : 67235359
Credit : 3(3-0-6)
องค์การระหว่างประเทศ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญในปัจจุบัน แบบแผนทางการฑูตและการระหว่างประเทศ ความสำคัญของพหุภาคี ตลอดจนบทบาทขององค์การสหประชาชาติและองค์กรอื่นๆ

Course codes : 67235459
Credit : 3(3-0-6)
มหาอำนาจกับการเมืองโลก

ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวระบอบทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจและความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ วิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของการก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจและผลกระทบที่มีต่อการเมืองโลกในด้านต่างๆ

Course codes : 67235559
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่

ความหมายในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบ ความสำคัญของการศึกษา และแนวโน้มในศตวรรษที่ 21 บทบาทขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นที่สำคัญ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางชุมชน ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาและบทบาทของประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์

Course codes : 67235659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายระหว่างประเทศ

ศึกษาอิทธิพลของกฏเกณฑ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาของสถาบันทางการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับความชอบธรรม การแทรกแซงที่มีเหตุผลทางมนุษยธรรม อำนาจอธิปไตย ตลอดจนบทบาทและแนวทางปฏิบัติของศาลโลกและตุลาการระหว่างประเทศ

Course codes : 67235759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศึกษาอ่านงานเขียนและวรรณกรรมภาษาอังกฤษด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งที่เป็นแนวคิดและประเด็นปัญหา

Course codes : 67235859
Credit : 3(3-0-6)
อาเซียนในบริบทการเมืองโลก

เน้นหนักในเรื่องของความสัมพันธ์ภายนอกกับพันธมิตรและภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศของอาเซี่ยน ได้แก่ ASEAN+3, ASEAN+6, ARF, APEC and ASEM รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ ประเด็นปัญหา และกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สงครามระหว่างเวียตนามและกัมพูชา, กรณีพิพาทติมอร์ตะวันออก, วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 1997, กรณีพิพาททะเลจีนใต้ และประเด็นเรื่องมนุษยธรรมกับกลุ่มโรฮิงจา

Course codes : 67235959
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อถกเถียงและประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันประเด็นเกี่ยวกับสงคราม ความรุนแรงทางการเมือง การปฏิวัติต่อสู้ หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ กฏเกณฑ์และความยุติธรรม ลัทธิการล่าอาณานิคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง

Course codes : 67245159
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์ศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัฒน์และประเด็นปัญหาร่วมสมัย เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโลกาภิวัฒน์ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อประชาคมโลก เรียนรู้ ศึกษา และอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่นำไปสู่ความเข้าใจในปรากฏการณ์

Course codes : 67245259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างเฉพาะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในสาขาวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

Course codes : 67245359
Credit : 3(3-0-6)
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการย้ายถิ่นหรือเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนย้ายกำลังคนกับปัจจัยทางด้านประชากรความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

Course codes : 67245459
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน

ศึกษาการเมือง และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอินโดจีน กัมพูชา เวียดนาม และลาว ลักษณะของชนชาติ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ และพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองและรัฐ รวมถึงบทบาทและความสัมพันธ์ประเทศของกลุ่มประเทศอินโดจีนในโลก

Course codes : 67246659
Credit : 3(3-0-6)
ยุโรปศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรปร่วมสมัยโดยเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ และวิกฤตการณ์ที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนและความเป็นไปของทวีปยุโรปในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศในภูมิภาครวมทั้งอภิปรายในประเด็นคำถามร่วมสมัย เช่น การเมืองสีเขียว การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ และความสำคัญและบทบาทของสหภาพยุโรป

Course codes : 67249559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศึกษาและอภิปรายประเด็นปัญหาและข้อถกเถียงปัจจุบันเกี่ยวกับการเมืองโลก เช่น ประเด็นเกี่ยวกับรัฐชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ สังคมโลก เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ การก่อการร้ายข้ามชาติ การแทรกแซงทางการเมือง สิทธิมนุษยชนและความช่วยเหลือ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคนิยม

3.4 หมวดวิชาเอกเลือก (ด้านวิชาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น)

Course codes : 67222959
Credit : 3(3-0-6)
ความคิดทางการเมืองตะวันออก

การศึกษาความคิดและปรัชญาตะวันออก ความคิดของรพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพิน มหาตมะ คานที ชูมาร์คเคอร์ ปรีดี พนมยงค์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาความรู้และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Course codes : 67237259
Credit : 3(3-0-6)
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบการจัดการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ในแง่โครงสร้างการจัดการปกครอง รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรท้องถิ่น ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการด้านภารกิจ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง

Course codes : 67237359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการองค์กรบริหารท้องถิ่นไทย

รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรบริหารท้องถิ่นไทย กระบวนการการกำหนดนโยบายขององค์กรบริหารท้องถิ่น การแบ่งโครงสร้างองค์กรบริหารท้องถิ่น ขอบข่ายอำนาจหน้าที่องค์กรบริหารท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะที่ดี สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต การวางแผนและจัดทํางบประมาณ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการคลัง ความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรบริหารท้องถิ่น

Course codes : 67237459
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นไทย

แนวคิดว่าด้วยการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่น การจัดการปกครองและการบริหารงานองค์กรบริหารท้องถิ่นไทย การเมืองของการเลือกตั้งในท้องถิ่น ชนชั้นนำท้องถิ่นและโครงสร้างอำนาจท้องถิ่น ระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ ระบบพรรคพวกในการเมืองท้องถิ่น เครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่น ระบบธุรกิจการเมืองในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ ปัญหาความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น

Course codes : 67237559
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการบริหารและการจัดการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และหนังสือราชการต่าง ๆ ในท้องถิ่น หลักในการร่างระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น เทศบัญญัติ หลักในการมีส่วนร่วมในการร่างข้อบังคับในท้องถิ่น

Course codes : 67237659
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นพลเมืองกับจิตสาธารณะ

แนวคิดและทฤษฎีความเป็นพลเมืองและแนวคิดจิตสาธารณะ การสร้างและการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับจิตสาธารณะในการพัฒนาประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะกับการแก้ไขปัญหาสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศและต่างประเทศกับการสร้างความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ

Course codes : 67237759
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการเมือง

บทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางการเมือง การเรียกร้องทางการเมือง กับการสื่อสารทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การเคลื่อนไหวทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง การสื่อสาร สื่อมวลชน และการตัดสินใจทางการเมือง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญของการสื่อสารกับการเมือง

Course codes : 67237859
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม

แนวคิดโลกาภิวัตน์และความสัมพันธ์กับปรากฎการณ์ท้องถิ่นนิยม ศึกษาท้องถิ่นในมิติทาง ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการ ท้องถิ่นนิยมกับการปะทะกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น

Course codes : 67237959
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองของกลุ่มอัตลักษณ์ เพศและชาติพันธุ์

ประวัติศาสตร์ของความหลากหลายและการดำรงอยู่ทางอัตลักษณ์ เพศ และชนกลุ่มน้อย และความสัมพันธ์กับรัฐ ทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชน และความเป็นชายขอบ

Course codes : 67247159
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา การปะทะทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มิติวัฒนธรรมชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ความหลากหลายของวัฒนธรรมชุมชน

Course codes : 67247259
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น

แนวคิดประชาธิปไตยที่หลากหลายในโลกตะวันตก ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่น ปัญหาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัญหาความแตกแยกจากการเลือกตั้ง การสร้างกลไกและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่น เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม หลักการทั่วไป และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่น รูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

Course codes : 67247359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการปกครองท้องถิ่นในเขตเมือง

การพัฒนาท้องถิ่นที่ในเขตเมือง เมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่าการค้า เมืองชายแดน และเมืองการลงทุน การจัดการเมืองที่สัมพันธ์กับดําเนินการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต การวางแผนและจัดทํางบประมาณ การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรบริหารท้องถิ่นในการบริหารจัดการเมืองเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง

Course codes : 67247459
Credit : 3(3-0-6)
ปริมณฑลสาธารณะและความคิดว่าด้วยชุมชน

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องปริมณฑลสาธารณะ การสร้างและการเข้าถึงปริมณฑลสาธารณะ การสร้างหลักการที่เปิดกว้างให้แก่พลเมืองได้มีส่วนร่วมประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะ ลักษณะของปริมณฑลสาธารณะ พลังของปริมณฑลสาธารณะผลกระทบจากความคิดเห็นปริมณฑลสาธารณะ

Course codes : 67247559
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง

ปรัชญาการเมืองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของสำนักคิดต่าง ๆ ระหว่างมนุษย์ สังคม ธรรมชาติ การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและโลกาภิวัตน์ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนา แนวทางการพัฒนาเชิงนิเวศในปัจจุบัน แนวประสิทธิภาพเชิงนิเวศ และแนวนิเวศและความยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น

Course codes : 67247659
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา กรอบการวิเคราะห์และวิธีวิทยาเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องชุมชน วิเคราะห์ปัญหาชนบทไทย ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนและชนบท แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาแบบยั่งยืนสำหรับชนบทไทย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องพิเศษบางเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ธุรกิจชุมชน และวัฒนธรรมชุมชน

Course codes : 67249659
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาในสาขาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น ข้อถกเถียงทางทฤษฎีและความเป็นจริงของการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น ปัญหาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น ปัญหาและทางออกของการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการการเมืองปกครองท้องถิ่นกับการบริการราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ การถ่ายโอนภารกิจ การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น การบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

Course codes : 67249759
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองเชิงวัฒนธรรม

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง อำนาจ และอัตลักษณ์ของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนและสังคม กระบวนการการเข้าอำนาจทางการเมือง อิทธิพลทางวัฒนธรรมกับการเมือง ประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองในเชิงวัฒนธรรม

5.1 วิชาโทบังคับ (ด้านการเมืองการปกครอง)

Course codes : 67210159
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความหมายของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร์

Course codes : 67210259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

วิวัฒนาการของการปกครองไทย การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 การเมืองการปกครองไทยช่วง 2475-2516, 2516-2540 และ 2540-ปัจจุบัน ปัญหาการเมืองไทยและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต

Course codes : 67222359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองเปรียบเทียบ

ศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับโครงสร้าง สถาบัน และกระบวนการทางการเมืองผ่านบริบทของการเปรียบเทียบระหว่างระบอบทางการเมือง เพื่อพิสูจน์สมมติฐานและเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างและความคล้ายคลึงในแต่ละประเทศ รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการจัดกลุ่มของระบอบการเมือง

Course codes : 67222459
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

แนวคิดและความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูปแบบ กลไกและกระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

5.2 วิชาโทเลือก (ด้านการเมืองการปกครอง)

Course codes : 67210459
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

แนวคิดทางการเมืองการปกครองของนักปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิคทั้งตะวันตกและตะวันออก โสเครตีส เพลโต อริสโตเติ้ล เล่าจือ ขงจื้อ พระพุทธเจ้า คุณปการของทฤษฏีการเมือง คลาสสิคที่มีต่อปัญหาการเมืองการปกครองในสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองการปกครองของนักปรัชญาการเมืองยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ตั้งแต่ มาเคียเวลลี นักทฤษฏีสัญญาประชาคม คาร์ลมาร์ก นักคิดในกลุ่มนีโอมาร์กซิสต์ จนถึงมิเชล ฟูโกต์

Course codes : 67211159
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

วิวัฒนาการ สถานภาพ ขอบข่าย และแนวโน้มของวิชารัฐประศาสนศาสตร์แนวทางและทฤษฎีในการศึกษาเนื้อหาและสาขาในรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 67215159
Credit : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นแนะนำ

พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบระหว่างประเทศ ขอบเขตของเนื้อหาและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลกและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัฒน์

Course codes : 67220159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเมืองการปกครอง

แนวคิดทางการเมืองการปกครองของนักปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิค ยุคสมัยใหม่ และของประเทศไทย เปรียบเทียบและวิเคราะห์นักปรัชญาการเมือง

Course codes : 67222159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง

รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง หลักการปกครองที่มีผลต่อสถาบันทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การใช้กลไกรัฐธรรมนูญ แนวคิดและโครงสร้างสถาบันทางการเมือง

Course codes : 67222259
Credit : 3(3-0-6)
กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง

แนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง พัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์ และพรรคการเมืองไทย ปัญหาระบบซื้อสิทธิ์ขายเสียง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบเลือกตั้งไทย

Course codes : 67222659
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองของคนชายขอบ

แนวคิดเกี่ยวกับคนชายขอบ กระบวนการที่ทำให้กลายเป็นชายขอบ สถานภาพคนจน ผู้ด้อยโอกาส ด้อยอำนาจ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชายขอบอื่น ๆ กระบวนการเข้าถึงอำนาจ รวมถึงการเรียกร้อง การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มตามบริบททางการเมือง วิเคราะห์นโยบายการจัดระบบสวัสดิการของรัฐ ทางเลือกในการช่วยเหลือกันเองของกลุ่มคนจนและการสร้างความมั่นคงในกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส

Course codes : 67222759
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการทหาร

ความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ พลังอำนาจชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังอำนาจทหารกับอำนาจอื่น ๆ พื้นฐานทางทหาร การจัดและดำเนินงานทหารหลักปฏิบัติการยุทธของแต่ละเหล่าทัพ วิวัฒนาการทางทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการทหารกับพลเรือนในอดีตจนถึงปัจจุบันดูงานหน่วยงานทหารตามความเหมาะสม

Course codes : 67222859
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

ความรู้ทั่วไปทางทหารเกี่ยวกับการจัดและดำเนินการทางทหารตั้งแต่ระดับกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ความหมาย ความสำคัญ นโยบายและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและความเป็นมาของยุทธศาสตร์แห่งชาติโดยสังเขป รวมทั้งพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ

Course codes : 67222959
Credit : 3(3-0-6)
ความคิดทางการเมืองตะวันออก

การศึกษาความคิดและปรัชญาตะวันออก ความคิดของรพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพิน มหาตมะ คานที ชูมาร์คเคอร์ ปรีดี พนมยงค์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาความรู้และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Course codes : 67223159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก คลาสสิก นีโอคลาสสิก เคนส์เซี่ยน เป็นต้น สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง ออร์โธดอกซ์มาร์กซิสต์ และนีโอมาร์กซิสต์ เป็นต้น

Course codes : 67227159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย

วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทยภายใต้ระบบราชการ พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2539 การปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 การปกครองท้องถิ่นไทยในยุคการปฏิรูประเทศของ คสช.

Course codes : 67232159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขบวนการทางสังคม

ทฤษฎีคลาสสิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนทฤษฎีของนักคิดแนวสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การก่อเกิดและการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม เจตจำนงทางการเมืองและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ ประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมแนวใหม่ สิทธิสตรี สิ่งแวดล้อม สิทธิเรื่องเพศ สิทธิชนกลุ่มน้อย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก

Course codes : 67232259
Credit : 3(3-0-6)
ความคิดทางการเมืองของไทย

ความคิดทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไตรภูมิพระร่วง คัมภีร์สังคีตยวงศ์ ความคิดทางการเมืองของนักคิดไทยสมัยต่างๆ ความคิดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธทาสภิกขุ หลวงวิจิตรวาทการ ปรีดี พนมยงค์ ป๋วย อึ้งภากร ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ นักคิดกลุ่มสังคมนิยม รวมถึงนักคิดไทยร่วมสมัย

Course codes : 67232359
Credit : 3(3-0-6)
ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมือง

ปัญหาความรุนแรงในทางการเมือง ทั้งความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม โดยมุ่งจะคิดค้นและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็นหลัก ทั้งนี้ศึกษาผ่านตำราวิชาการทางการเมือง ประวัติชีวิตบุคคล หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใช้สันติวิธีเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง รวมไปถึงเงื่อนไขทางทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรมที่สนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรง

Course codes : 67232459
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและนโยบาย

สิ่งแวดล้อมนิยมในฐานะอุดมการณ์ทางการเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะขบวนการสังคมและกิจกรรม ศึกษาปัญหาการเมืองในประเด็นสิ่งแวดล้อม กระบวนการนโยบายและการบริหารสิ่งแวดล้อม

Course codes : 67233459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพิงและพึ่งพาอาศัย ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ รวมถึงกระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

Course codes : 67237159
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่น

ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของการจัดการปกครองท้องถิ่น องค์ประกอบสำคัญของการจัดการปกครองท้องถิ่น แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยในท้องถิ่น การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่นในรัฐสมัยใหม่ และแนวโน้มการจัดการปกครองท้องถิ่นในอนาคต

Course codes : 67237259
Credit : 3(3-0-6)
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบการจัดการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ในแง่โครงสร้างการจัดการปกครอง รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรท้องถิ่น ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการด้านภารกิจ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง

Course codes : 67242159
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์

ความรู้พื้นฐานของจริยปรัชญาของการบริหารปกครองบ้านเมือง คุณธรรมกับการเมือง หลักธรรมในการบริหารบ้านเมือง จริยธรรมของนักปกครอง ปัญหาทางจริยธรรมของนักปกครอง ลักษณะรูปแบบของพฤติกรรม การกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมทางการเมืองและผลประโยชน์ทับซ้อนของนักปกครอง

Course codes : 67245559
Credit : 3(3-0-6)
สงคราม สันติภาพ และความรุนแรงระหว่างรัฐ

วิวัฒนาการของสังคมและความรุนแรงระหว่างรัฐในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งและการเกิดสงคราม แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ รวมถึงมาตรการในการจัดการความขัดแย้งและยุติสงครามระหว่างรัฐ

Course codes : 67247759
Credit : 3(3-0-6)
บทบาทหญิงชายกับการเมือง

แนวคิดบทบาทหญิงชายจากมุมของทฤษฎีสตรีนิยมต่าง ๆ เสรีนิยม มาร์กซิสม์ อนาธิปัตย์ กลุ่มทวนกระแส พัฒนาการของบทบาทหญิงชาย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในสังคมและการเมือง ตลอดจนผลกระทบและแนวโน้มของบทบาทสตรีในอนาคต

Course codes : 67247959
Credit : 3(3-0-6)
รัฐ และการกระจายอำนาจ

บริบทของรัฐไทยทั้งในแง่กระบวนการกระจายอำนาจการปกครองไปยังท้องถิ่นศึกษาความสัมพันธ์?ระหว?าง กระบวนการขยายอํานาจของรัฐไทยเข?าไปในท้องถิ่น การขยายตัวของระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ระบบอุดมการณ?ของรัฐ และโครงการพัฒนาต?าง ๆ กระบวนการดูดซับหรือ ต?านทานการขยายอํานาจ จากส?วนกลางของสังคมท้องถิ่น และ การตกผลึกของความสัมพันธ์?รัฐ กับกระบวนการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน

Course codes : 67249859
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาคตะวันออก

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่าน พัฒนาการ วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในภาคตะวันออก ปัญหาและทางออกของการพัฒนาทางด้านสังคม และเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่มีผลกระทบต่อภาคตะวันออก

5.3 วิชาโทบังคับ (ด้านอาเซียนศึกษาและการระหว่างประเทศ)

Course codes : 67215159
Credit : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นแนะนำ

พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบระหว่างประเทศ ขอบเขตของเนื้อหาและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลกและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัฒน์

Course codes : 67235059
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วรรณกรรมที่สำคัญ และแนวทางการศึกษาวิจัย

Course codes : 67235159
Credit : 3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา

ศึกษาประวัติศาสตร์ของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้งและวิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกและภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งเร้า และข้อจำกัด ที่นำไปสู่การก่อตั้งและการพัฒนาของอาเซียนในระยะต่อมา ตลอดจนหลักการและแนวคิดที่ก่อให้เกิดแบบแผนความร่วมมือและบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในปัจจุบัน

Course codes : 67235859
Credit : 3(3-0-6)
อาเซียนในบริบทการเมืองโลก

เน้นหนักในเรื่องของความสัมพันธ์ภายนอกกับพันธมิตรและภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศของอาเซี่ยน ได้แก่ ASEAN+3, ASEAN+6, ARF, APEC and ASEM รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ ประเด็นปัญหา และกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สงครามระหว่างเวียตนามและกัมพูชา, กรณีพิพาทติมอร์ตะวันออก, วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 1997, กรณีพิพาททะเลจีนใต้ และประเด็นเรื่องมนุษยธรรมกับกลุ่มโรฮิงจา

5.4 วิชาโทเลือก (ด้านอาเซียนศึกษาและการระหว่างประเทศ)

Course codes : 67235459
Credit : 3(3-0-6)
มหาอำนาจกับการเมืองโลก

ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวระบอบทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจและความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ วิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของการก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจและผลกระทบที่มีต่อการเมืองโลกในด้านต่างๆ

Course codes : 67235559
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่

ความหมายในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบ ความสำคัญของการศึกษา และแนวโน้มในศตวรรษที่ 21 บทบาทขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นที่สำคัญ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางชุมชน ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาและบทบาทของประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์

Course codes : 67245359
Credit : 3(3-0-6)
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการย้ายถิ่นหรือเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนย้ายกำลังคนกับปัจจัยทางด้านประชากรความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

Course codes : 67245459
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน

ศึกษาการเมือง และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอินโดจีน กัมพูชา เวียดนาม และลาว ลักษณะของชนชาติ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ และพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองและรัฐ รวมถึงบทบาทและความสัมพันธ์ประเทศของกลุ่มประเทศอินโดจีนในโลก

Course codes : 67245659
Credit : 3(3-0-6)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการค้าชายแดน

ทฤษฎีและแนวคิดทางการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ภูมิศาสตร์ของอาเซียนและการค้าชายแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นๆ องค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจโลกและระบบการเงินโลกและความสัมพันธ์กับอาเซียน เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Course codes : 67245759
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รูปแบบ คุณลักษณะ และพัฒนาการของวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียน อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและการปรับตัวของกลุ่มประเทศอาเซียนในปัจจุบัน เงื่อนไขทางสังคมที่ส่งผลต่อการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน

Course codes : 67245859
Credit : 3(3-0-6)
รัฐและประชาสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทฤษฎีและแนวคิดของรัฐและประชาสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาสังคม พัฒนาการทางการเมืองและความมั่นคงในกลุ่มประเทศอาเซียน อิทธิพลของแนวคิดรัฐและประชาสังคมจากตะวันตก พลวัตในบริบทของความเป็นประชาธิปไตย และการปรับตัวของรัฐและประชาสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน

Course codes : 67245959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทฤษฎี แนวคิดและกระบวนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ บทบาทของภาคเอกชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตลอดจนระบบราชการและกระบวนการบริหารในกลุ่มประเทศอาเซียน

Course codes : 67246059
Credit : 3(3-0-6)
เอเชีย-แปซิฟิกในกระแสโลกาภิวัตน์

ทฤษฎีและแนวคิดโลกาภิวัตน์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเด็นร่วมสมัยที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปัจจุบัน ประเด็นปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของประเทศมหาอำนาจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Course codes : 67246259
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทางการเมือง อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศเวียดนาม

Course codes : 67246359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทางการเมือง อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย

Course codes : 67246459
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงทางทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ และพลังอำนาจทางทะเล การจัดการทรัพยากร พลังงาน และแร่ธาตุทางทะเล กฎหมายทางทะเล ความร่วมมือทางด้านการทหารและความมั่นคงทางทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน และการค้าทางทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน

Course codes : 67246559
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทฤษฎีและแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล พัฒนาการ สถาบันที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์ชี้วัดระดับการพัฒนาทางด้านสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนและธรรมภิบาลในปัจจุบัน

Course codes : 67249559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศึกษาและอภิปรายประเด็นปัญหาและข้อถกเถียงปัจจุบันเกี่ยวกับการเมืองโลก เช่น ประเด็นเกี่ยวกับรัฐชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ สังคมโลก เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ การก่อการร้ายข้ามชาติ การแทรกแซงทางการเมือง สิทธิมนุษยชนและความช่วยเหลือ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคนิยม

Course codes : 67249959
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาในประเด็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเด็นศึกษาด้านต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประเทศอาเซียน วรรณกรรมที่สำคัญในการศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยในเวทีอาเซียน