ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย) (ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กุลชาณัช เติมประยูร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกริศน์ บัวแก้ว *
รองศาสตราจารย์ ปิติวรรธน์ สมไทย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกามาศ สุวรรณนิภา *
อาจารย์ ศุภรา อรุณศรีมรกต *
อาจารย์ วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 17010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 60110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะการแสดงคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรมแต่ละสาขา

รหัสวิชา : 60110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย (History of Arts in Thailand)

ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 60211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก (History of Eastern Arts)

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อศาสนา สังคม การเมือง อันก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะเฉพาะของชาติตะวันออก อิทธิพลที่ส่งผลกระทบและถ่ายทอดระหว่างชนในชาติเอเชีย

รหัสวิชา : 60211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก (History of Western Arts)

ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปกรรม อันมีผลมาจากคติความเชื่อ ศาสนา แนวความคิด และอิทธิพลต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19

รหัสวิชา : 60212359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 1 (Drawing I)

การวาดเส้น โดยวิธีเขียนด้วยลายเส้น การให้ค่าน้ำหนัก และการแสดงออกในเรื่องของแสงและเงา การแสดงระยะใกล้ไกลโดยใช้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง ที่เป็นหุ่นจัดวางและที่มีในธรรมชาติ ทิวทัศน์ สถานที่ต่าง ๆ การเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตน

รหัสวิชา : 60212459
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 2 (Drawing II)

ความก้าวหน้าของทักษะการวาดที่สูงขึ้นโดยการถ่ายทอดด้วยหลักการและวิธีการที่หลากหลาย มีลักษณะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความเหมือนจริงด้วยลักษณะของแต่ละคนโดยมีทัศนธาตุที่แตกต่าง หลากหลายรูปลักษณ์ ทั้งที่เป็นหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่ สิ่งของ

รหัสวิชา : 60212559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
องค์ประกอบศิลป์ (Arts Composition)

งานองค์ประกอบศิลป์ เกี่ยวกับ ทัศนธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบในงานศิลปะ และหลักองค์ประกอบ มูลฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสาขาต่าง ๆ

2.3 วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์

รหัสวิชา : 60333159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม่ (History of Modern Art)

วิเคราะห์รูปแบบและแนวคิดของศิลปกรรมสมัยใหม่ตะวันตก ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมสมัยใหม่ เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจพื้นฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย

รหัสวิชา : 60333259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย (History of Contemporary Art)

วิเคราะห์รูปแบบและแนวคิดของศิลปกรรมร่วมสมัยตะวันตก กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจพื้นฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

รหัสวิชา : 60333359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจารณ์งานศิลปกรรม (Art Criticism)

แนวคิด และทฤษฎีการวิจารณ์ที่สำคัญ เป้าหมายในการวิจารณ์ การวิจารณ์ศิลปะเชิงวิชาการในด้านทัศนศิลป์และออกแบบ การวิเคราะห์เนื้อหา และโครงสร้างจากบทวิจารณ์ การฝึกเขียนบทวิจารณ์

2.4 วิชาเอก

รหัสวิชา : 60615159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 1 : ภาพพิมพ์ผิวนูน (Graphic Arts and Graphic Media I : Relief Process)

แม่พิมพ์กระดาษ และแม่พิมพ์ไม้ ตั้งแต่การร่างแบบ การเตรียมพิมพ์ การขยายแบบ ถ่ายทอดแบบลงบนแม่พิมพ์ การใช้เครื่องมือสร้างแม่พิมพ์ให้ถูกวิธี คุณลักษณะพิเศษของแม่พิมพ์ การพิมพ์ขาว-ดำ การพิมพ์สีหลายสี การแก้ปัญหาในกระบวนการพิมพ์ และการนำไปประยุกต์ในงานออกแบบ และงานในลักษณะอื่น

รหัสวิชา : 60624159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการงานศิลปะและการออกแบบสมัยใหม่ (Evolution in Art and Design)

ประวัติความเป็นมารูปแบบงานศิลปะ และงานออกแบบที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมถึงวิวัฒนาการของงานศิลปะและงานออกแบบในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อมาวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะแนวทางส่วนตนในอนาคต

รหัสวิชา : 60625159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 (Computer and Technology I)

พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ และการใช้กระบวนการสร้างสรรค์ด้วยสื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เรียนรู้โปรแกรม เทคนิค และกระบวนการทันสมัยที่เป็นสากล การเขียนรูป การขึ้นรูปทรง การลงสี แสงเงา และองค์ประกอบภาพ การตัดต่อตกแต่งภาพ การสร้างและบันทึกผลงานดิจิตอลเพื่อไปใช้ในรูปแบบ และงานด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 60625259
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การออกแบบ 2 มิติ (Two Dimensional Design)

พื้นฐานที่มีความสัมพันธ์ในงานทัศนศิลป์ กระบวนการทางความคิด ทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย เทคนิควิธีการสร้างภาพ และการค้นคว้าศึกษาความสมดุลในการ ประกอบกันของเส้น และระนาบแบบ 2 มิติ

รหัสวิชา : 60625359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 2 : ภาพพิมพ์ร่องลึก (Graphic Arts and Graphic Media II : Intaglio Process)

เทคนิควิธีการสร้างภาพจากแม่พิมพ์วัสดุ และแม่พิมพ์โลหะ ทำต้นแบบ ด้วยมือ และเทคนิคที่ต้องใช้สารเคมี ระบบกระบวนการพิมพ์ร่องลึกตามแบบมาตรฐานระบบ การพิมพ์ กระบวนการพิมพ์สีเดียวและการพิมพ์หลายสี เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดแนวทางใหม่

รหัสวิชา : 60625459
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การออกแบบ 3 มิติ (Three Dimensional Design)

การสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการฝึกปฏิบัติในการใช้รูปทรงและพื้นที่ว่าง รวมทั้งการศึกษาการใช้วัสดุต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน มาสร้างเป็นผลงานในลักษณะ 3 มิติ

รหัสวิชา : 60625559
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
อักษรและภาพ (Text and Picture)

การสร้างสรรค์ กระบวนการคิด การเรียนรู้ และการทดลองเทคนิคการสื่อสารของตัวอักษรและภาพ ผสมผสานตามหลักทฤษฎีศิลปะ และการออกแบบเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้านกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

รหัสวิชา : 60625659
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 (Computer and Technology II)

การใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะ 2 มิติและ 3 มิติ ได้ ซึ่งจะเน้นหนักที่โปรแกรมที่สามารถสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน โปรแกรม Illustrator, 3D max, Flash, Adobe After Effect

รหัสวิชา : 60625759
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ 1 (Material and Method in Creativity I)

ความเป็นมาของวัสดุในงานสร้างสรรค์ คุณลักษณะต่าง ๆ ของวัสดุในงานศิลปกรรม ศึกษารูปแบบงานศิลปะ และงานออกแบบที่ใช้วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัสดุพื้นฐานที่มาจากการทดลอง วิธีการนำไปใช้ และขึ้นรูปจากกระดาษตามกระบวนการและขั้นตอน สามารถประยุกต์วัสดุจากเส้นใย กระดาษไปสู่รูปแบบในงานศิลปกรรม

รหัสวิชา : 60625859
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 3 : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Graphic Arts and Graphic Media III : Serigraphy)

การสร้างภาพจากแม่พิมพ์ซิลสกรีนหรือแม่พิมพ์ตระแกรงไหม การทำความเข้าใจกับ วัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน ทางเทคนิคและกระบวนการเตรียมแบบด้วยวิธีการทางภาพถ่าย การสร้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำยา การพิมพ์กลับค่า การพิมพ์สีเดียว และการพิมพ์หลายสี เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดแนวทางใหม่

รหัสวิชา : 60635159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 4 : ภาพพิมพ์พื้นราบ (Graphic Arts and Graphic Media IV : Lithography)

การสร้างภาพด้วยแม่พิมพ์หิน แม่พิมพ์ผิวราบ บนเพลทอะลูมินัม ตามกระบวนการ และกรรมวิธีต่าง ๆ การถ่ายทอดแบบร่าง การเตรียมแม่พิมพ์ด้วยน้ำยา การพิมพ์สีเดียว และพิมพ์หลายสี เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดแนวทางใหม่

รหัสวิชา : 60635259
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ 2 (Material and Method in Creativity II)

ลักษณะของเส้นใยและผ้า ที่มีความพิเศษและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน นำมาเป็นสื่อสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านศิลปะ และการออกแบบ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนารูปแบบผลงานทางศิลปะและผลงานออกแบบ

รหัสวิชา : 60635359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ 3 (Material and Method in Creativity III)

วัสดุในงานอุตสาหกรรมที่มีลักษณะความพิเศษต่างกัน รวมถึงเทคนิคในการผสมผสานวัสดุเพื่อนำมาประยุกต์ และพัฒนารูปแบบในงานศิลปะและงานออกแบบ การทดลองและฝึกปฏิบัติเพื่อค้นหาวัสดุใหม่ที่เหมาะสมกับรูปแบบงานศิลปะและงานออกแบบ

รหัสวิชา : 60635459
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียขั้นสูง (Advanced Graphic Arts and Graphic Media)

การถ่ายทอดแนวความคิด วิธีคิด การวางแผนการทำงานศิลปะที่สอดคล้องกับเทคนิค การทดลอง ค้นคว้าเทคนิคภาพพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับรูปแบบผลงานส่วนตัว

รหัสวิชา : 60635559
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
สื่อสมัยใหม่ (New Media)

การสร้างสรรค์ศิลปะและงานออกแบบให้มีประสิทธิผลในการพัฒนาหลักการทฤษฎีระดับพื้นฐานในงานศิลปะและงานออกแบบ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์ ระบบเสียง และระบบไฟ ที่เป็นองค์ประกอบในการสื่อสารงานศิลปะและงานออกแบบ

รหัสวิชา : 60645159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การทดลองการแสดงออกทางความคิด (Practice in Expression of Thinking)

การใช้ประสาทสัมผัสและความรู้สึก ในการแสดงออกโดยใช้สื่อและวัสดุต่าง ๆ มาเป็นตัวสร้างความรู้สึก ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีการวางแผนการทำงาน

รหัสวิชา : 60645259
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
พื้นที่ในงานกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย (Space in Graphic Arts and Graphic Media)

แนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องคำนึงถึงมิติของที่ว่าง และพื้นที่ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งที่ว่างที่เกิดขึ้นจริง และที่ว่างที่เกิดขึ้นในความคิดของตนเองและในผลงาน รวมทั้งเรียนรู้และพัฒนารูปแบบ และการนำเสนอผลงานที่มีระบบและวิธีคิดที่ครอบคลุม ทั้งผลงานและสภาพพื้นที่

รหัสวิชา : 60645359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การประยุกต์กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียในเชิงธุรกิจ (Graphic Arts and Graphic Media in Business Application)

หลักทฤษฎี และแนวความคิดของภาวะเชิงธุรกิจสร้างสรรค์ในงานกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย ฝึกวิเคราะห์และแก้ปัญหา ในเรื่องแรงบันดานใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

รหัสวิชา : 60646159
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)

การนำเสนอหัวข้อของโครงงานศิลปะ ซึ่งเป็นลักษณะการแสดงออกเฉพาะบุคคล ค้นคว้า ทดลอง นำเสนอแนวคิดและกระบวนการถ่ายถอดภาพร่าง เป็นผลงาน ศิลปะแนวทางส่วนบุคคล ฝึกให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของ งานศิลปะในแนวทางส่วนตน

รหัสวิชา : 60646259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสัมมนากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย (Graphic Arts and Graphic Media Seminar)

โครงการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ศิลปะ การค้นคว้าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ สรุปประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการศึกษา การอ้างอิงภาคเอกสาร นำเสนอระบบกระบวนการคิดด้วยการอภิปราย ถามตอบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

รหัสวิชา : 60647159
หน่วยกิต : 8(2-12-10)
ศิลปนิพนธ์ (Arts Thesis)

โครงการศิลปนิพนธ์ เสนอหัวข้อตามความสนใจเฉพาะบุคคล มีแนวความคิดและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ ศิลปนิพนธ์ ประกอบด้วยผลงาน และเอกสาร อธิบายขั้นตอนการพัฒนาผลงาน กระบวนการสร้างสรรค์ ตามระเบียบว่าด้วยการทำศิลปนิพนธ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์