ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ) (ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล ชมแสง * Ph.D. (Materials Science)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)
อาจารย์ ดาวรรณ หมัดหลี * ศป.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)
อาจารย์ วรชัย รวบรวมเลิศ * ศป.ม. (ออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา * สถ.ม. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2555)
อาจารย์ อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ * ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99930459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Applications)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

รหัสวิชา : 99930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ (English for Academic Presentation and Discussion)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 17010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 402404
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 30311159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล (Miracle of Molecules)

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

1.4.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 17010259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

1.4.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 15120259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ธรณีวิทยาการภาพสำหรับศิลปะ (Physical Geology for Fine Art)

ประวัติ การกำเนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมีของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินและแร่ธาตุที่สำคัญ ทรัพยากรแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3

รหัสวิชา : 15630159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์อัญมณีสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ (Gem Identification and Grading)

ความหมายและประเภทของอัญมณีคุณสมบัติทางกายภาพและแสงของอัญมณีที่สำคัญ วิธีการตรวจสอบเพื่อแยกอัญมณีธรรมชาติอัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และอัญมณีประกบหลักการประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี

รหัสวิชา : 15630259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การประเมินคุณภาพเพชรและอัญมณี (Diamond and Gemstone appraisal)

การประเมินคุณคุณภาพของเพชร และอัญมณีด้วยหลัก 4C ได้แก่ การเจียระไน สี ความสะอาด และน้ำหนักศึกษาราคาเพชรจากตารางราคากลางของเพชร (Rapaport) และการประมาณราคาเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 16220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Marketing)

ระบบการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับตลอดจนบทบาทของรัฐที่มีต่อตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17020359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Basic Computer for Design)

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Illustrator โปรแกรม Photoshop ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับเทคนิคเบื้องต้น ระบายสีอัญมณี สีโลหะ เงิน ทอง ดัดแปลง ตกแต่งภาพ

รหัสวิชา : 17110159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วาดเส้นเบื้องต้น (Drawing)

การวาดเส้นเบื้องต้น การถ่ายทอดรูปทรงจากหุ่นนิ่ง การวาดเส้นด้วยเทคนิควิธีการ ความเข้าใจในการเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์งานวาดเส้น หลักการของทัศนียวิทยาเบื้องต้นโดยสังเขป

รหัสวิชา : 17110359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พื้นฐานการออกแบบ (Basic Design)

ประวัติความเป็นมาและทฤษฏีพื้นฐานของการออกแบบ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดงานออกแบบ แนวคิดของการออกแบบ ประเภทการออกแบบ การจัดการปัจจัยทางการออกแบบ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

รหัสวิชา : 17110459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเขียนแบบเครื่องประดับ (Jewelry drawing)

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการเขียนแบบสัญลักษณ์และรายละเอียดในมาตรฐานสากล การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพเสมือน การเขียนแบบวัตถุและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17111059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ศิลปปฏิบัติ 1 (Basic Studio Art I)

การจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคการระบายสีน้ำ การปฏิบัติการเขียนภาพจากหุ่นนิ่งทิวทัศน์

รหัสวิชา : 17111159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ศิลปปฏิบัติ 2 (Basic Studio Art II)

ทฤษฎีการออกแบบ 3 มิติ ประติมากรรมขั้นพื้นฐานในลักษณะ นูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว โครงสร้าง รูปทรง ปริมาตร พื้นระนาบ ศึกษาจากหุ่นนิ่งและรูปทรงในธรรมชาติ ปฏิบัติด้วยดินน้ำมัน ปูนพลาสเตอร์

รหัสวิชา : 17231859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับเพื่อเข้ากับสรีระ (Jewelry Design for Body Matching)

ปัจจัยมนุษย์ ขนาดและสัดส่วน หน้าที่การทำงานของร่างกายมนุษย์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ การคำนวณด้านสรีระเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (History of Western Art)

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก คติ ความเชื่อ วิถีชีวิต สังคม รูปแบบงานศิลปกรรม แนวคิดจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17420259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

พื้นฐานปัญหาเบื้องต้นในศิลปะ ความหมายทางสุนทรียะ ศิลปะกับคุณค่าทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับคุณค่าของชีวิต

รหัสวิชา : 17420659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก (Basic History of Eastern art)

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก การพัฒนาการทางด้านศิลปะ อิทธิพลระหว่างงานศิลปะที่แสดงออกในภูมิภาค แนวคิดร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมเอเชีย

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 16240159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความต้องการผู้บริโภค (Consumer Requirement)

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 17220159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 1 (Jewelry Design I)

ออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานการเขียนแบบเครื่องประดับ การวาดต้นแบบ เขียนแบบอุตสาหกรรม การลงสีงานเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17220259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 2 (Jewelry Design II)

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประดับ หลักการออกแบบเครื่องประดับ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ การตลาดเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบและการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ การนำภูมิปัญญาไทยออกแบบให้เหมาะสมต่อความนิยมของผู้ใช้

รหัสวิชา : 17230159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 3 (Jewelry Design III)

การออกแบบเครื่องประดับเชิงความงาม การค้นหาแรงบันดาลใจ การสร้างแนวความคิด การให้ความหมายวัสดุ การออกแบบเครื่องประดับลักษณะอุตสาหกรรม พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มแฟชั่น รสนิยม รูปแบบเครื่องประดับแต่ละภูมิภาค สร้างชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ การแสดงผลงานเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17230259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 4 (Jewelry Design IV)

การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบเฉพาะตน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการออกแบบ การผลิตเครื่องประดับเชิงความงาม การผลิตเครื่องประดับเชิงพาณิชย์ พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับด้วยวัสดุมีค่า เงิน ทอง อัญมณี

รหัสวิชา : 17240159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ (Jewelry Packaging Design)

หลักการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ วัสดุและกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คุณค่าทางความงามของบรรจุภัณฑ์ กระบวนการทางการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 17330159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบโลหะภัณฑ์ (Metal Work Design)

คุณสมบัติโลหะ กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ พื้นฐานการออกแบบโลหะภัณฑ์ ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ ตัดโลหะ หล่อโลหะ ดัด เคาะ การเชื่อมประกอบ เซาะร่อง

รหัสวิชา : 17420559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติศาสตร์เครื่องประดับ (History of Jewelry)

ประวัติศาสตร์เครื่องประดับตะวันออก ตะวันตก รูปแบบและแนวคิดของประวัติศาสตร์เครื่องประดับ อิทธิพลของประวัติศาสตร์ศิลปะที่มีต่อการออกแบบเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17520159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
นิทรรศการและการนำเสนอ (Exhibition and Presentation)

แนวความคิด หลักการและทฤษฏีทางนิทรรศการ เทคนิคการนำเสนองาน รูปแบบของนิทรรศการต่างๆ การออกแบบตู้แสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้านานาชาติ เทคนิคการเปิดตัวสินค้า การออกแบบการจัดแสดง การบริหารงานนิทรรศการ การจัดการการเขียนโครงการ การแบ่งงานตามลำดับขั้นตอนและการควบคุมการประเมินผล การวางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

รหัสวิชา : 17540159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การโฆษณาและการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Advertisement)

ทฤษฎีเกี่ยวกับงานโฆษณา การจัดการงานโฆษณา กระบวนผลิตผลงานโฆษณา วิธีการประชาสัมพันธ์นำเสนอภาพลักษณ์เครื่องประดับ สร้างภาพลักษณ์เครื่องประดับตามความต้องการผู้บริโภค

รหัสวิชา : 17630259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 2 (Computer – Aided Design for Jewelry II)

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ หลักการสร้างตัวเรือนเครื่องประดับ การวางอัญมณีบนพื้นผิวเครื่องประดับ การสร้างกระเปาะฝังหุ้ม การสร้างหนามเตย และการสร้างไข่ปลา การสร้างตัวเจาะพลอย การสร้างเครื่องประดับที่มีรูปแบบอิสระโดยคำสั่งเฉพาะ การสร้างอุปกรณ์ประกอบเครื่องประดับ การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริงสำหรับการนำเสนอ

รหัสวิชา : 18020459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
วัสดุศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ (Materials Science for Jewelry Design)

ชนิดของวัสดุ ประวัติและวิวัฒนาการของวัสดุ สมบัติทั่วไปของวัสดุ วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ

รหัสวิชา : 18120159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การทำต้นแบบเครื่องประดับการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ (Jewelry Mastering and Casting)

การออกแบบ การวินิจฉัยแบบ การปั้นดินน้ำมันการทำต้นแบบด้วยเทียน และการทำต้นแบบด้วยโลหะ การทำแม่พิมพ์ยางการหล่อตัวเรือนขี้ผึ้ง การติดต้นเทียน การหล่อเทียนด้วยปูน พลาสเตอร์การหล่อต้นเทียนด้วยโลหะ การตกแต่งตัวเรือน

รหัสวิชา : 18120259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
งานรูปพรรณ (Jewelry Making)

มีความรู้ความใจโลหะที่ใช้ทำเครื่องประดับ การใช้เครื่องมือ การหลอมโลหะ การรีดโลหะ การขึ้นรูปพรรณ การตบแต่งชิ้นงาน การขัดชิ้นงาน และการทำความสะอาด

รหัสวิชา : 18120559
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การฝังอัญมณี (Gemstone Setting)

เรียนรู้เทคนิคการฝังพลอยแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติการฝังพลอยลงบนตัวเรือนเครื่องประดับด้วย เทคนิคแบบหนามเตย ฝังหุ้ม ฝังจิกไข่ปลา ฝังสอดฝังไร้หนาม การตรวจสอบคุณภาพงานฝังอัญมณี

รหัสวิชา : 19040659
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual study)

วิจัยเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบโลหะ การออกแบบเครื่องประดับเทียม สิ่งประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ ขยายผลการศึกษาเป็นงานศิลปนิพนธ์

รหัสวิชา : 19230159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

หลักการวิจัยทางการออกแบบเครื่องประดับ การสร้างหัวข้อวิจัย การสร้างคำถามวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนบรรณานุกรม การเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย กรณีศึกษาการออกแบบการวิจัย

รหัสวิชา : 19240959
หน่วยกิต : 4(0-12-4)
ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis)

ศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื่อง ทบทวนวรรรกรรม วิเคราะห์ กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย เค้าโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ผล การเขียนอ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนองานวิจัยปากเปล่า

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 16230359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ (English for Jewelry Design)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ การศึกษาศัพท์เฉพาะในการออกแบบ การผลิต การขาย ตลอดจนการนำเสนองานต่างๆ

รหัสวิชา : 16730559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารอุตสาหกรรม (Industrial Management)

ระบบการผลิต การบริหารงานผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนและจุดคุ้นทุน การวิเคราะห์และปรับปรุงงาน การเพิ่มผลผลิต การขนถ่ายวัสดุ สถานที่ตั้งและการวางผังโรงงาน

รหัสวิชา : 16730659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Electronic Commerce)

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์

รหัสวิชา : 17120359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
วาดเส้นเชิงสร้างสรรค์ (Creative Drawing)

การวาดเส้นโดยใช้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ การค้นคว้า เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์ การวาดเส้น เพื่อนำไปปรับใช้ในงานออกแบบ

รหัสวิชา : 17120459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ทัศนศิลป์ศึกษา (Art Study)

การปฏิบัติงานศิลปะ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ 2 มิติ จากแนวคิดสร้างสรรค์ตามหลักองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 17130159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)

ความเป็นมา องค์ประกอบพื้นฐาน หลักการออกแบบแฟชั่น แนวความคิด สรีระ คุณสมบัติสิ่งทอ ประเภทของเครื่องแต่งกาย การวาดภาพ การออกแบบ การทำต้นแบบ

รหัสวิชา : 17130259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เครื่องประดับแนวคิด (Conceptual Jewelry)

การออกแบบเครื่องประดับจากทัศนคติ ศึกษาสังคม สภาพแวดล้อม ผลิตผลงานเครื่องประดับในเชิงการให้ความหมาย นำเสนอผลงาน จัดแสดงผลงาน

รหัสวิชา : 17130859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ทฤษฎีศิลปะกับการออกแบบเครื่องประดับ (Art Theory for Jewelry Design)

ทฤษฎีศิลปะสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ แนวความคิดของประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ ออกแบบผลงานเครื่องประดับจากแนวความคิด ผลิตต้นแบบชิ้นงานเครื่องประดับ การนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17140159
หน่วยกิต : 2(2-0-2)
การประมาณราคาเครื่องประดับ (Estimation for Jewelry)

รายละเอียดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การคำนวณ การประมาณต้นทุนในการออกแบบและการผลิต การคำนวณอัตรากำไร

รหัสวิชา : 17141559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การแกะสลัก (Engraving)

ประวัติงานแกะสลัก เทคนิคของงานแกะสลัก การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การแกะสลักภาพนูนต่ำ การแกะสลักภาพนูนสูง การแกะสลักภาพลอยตัว

รหัสวิชา : 17141659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับลักษณะจีน (Jewelry in Chinese Traditional Art)

ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ภูมิปัญญา งานออกแบบ สถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ ค้นหาแรงบันดาลใจ สู่การออกแบบเครื่องประดับที่สะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีจีน

รหัสวิชา : 17141759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีด้านโลหกรรม (Metalworking Technology)

ประเภท รูปแบบ กระบวนการผลิต วิธีการทำงาน ความเหมาะสมในการเลือกใช้ของเทคโนโลยีด้านโลหกรรม

รหัสวิชา : 17141859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Processing Tchnology)

ประเภท รูปแบบ กระบวนการผลิต วิธีการทำงาน ความเหมาะสมในการเลือกใช้ของ เทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

รหัสวิชา : 17221159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการสร้างแบบจำลองเครื่องประดับขั้นสูง (Advance Jewelry Model Making)

คุณสมบัติของวัสดุในการทำแบบจำลอง การเลือกวัสดุในการสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองจากแบบร่าง การสร้างแบบจำลองเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนโดยเครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ การสร้างแบบจำลองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 17230359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
หัวข้อเลือกสรรการออกแบบเครื่องประดับ (Selected Topics in Jewelry Design)

หัวข้อการออกแบบเครื่องประดับเฉพาะบุคคล วิเคราะห์ความเป็นไปได้สู่งานออกแบบเครื่องประดับ ปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับตามแนวความคิดเฉพาะตน

รหัสวิชา : 17231159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับเทียม (Costume Jewelry Design)

ทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับเทียม ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับด้วยวัสดุเทียม ทดแทนวัสดุมีค่า พลาสติก ลูกปัดแก้ว วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์

รหัสวิชา : 17241359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทย (Jewelry Design in Thai Traditional Art)

รูปแบบเครื่องประดับลักษณะไทย แนวคิด ลวดลายไทย แต่ละยุคสมัย วัสดุ วิธีการผลิตสำหรับการออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทย

รหัสวิชา : 17330259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การออกแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึก 2(1-3-2) (Accessory and Souvenir Design)

ผู้บริโภคกับความต้องการอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึก รูปแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึกทั้งในและต่างประเทศ การเลือกวัสดุในการออกแบบและการผลิต การออกแบบของขวัญและที่ระลึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางการตลาด

รหัสวิชา : 17330359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา (Pottery Design)

ทฤษฏีของเครื่องปั้นดินเผา ความหมาย วัตถุดิบ การฝึกฝน การขึ้นรูป วิธีการเตรียมเคลือบ การผสมเคลือบ การเคลือบ การเผาชิ้นงาน

รหัสวิชา : 17540259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะไทยปริทรรศน์ (Survey of Thai Arts)

การสำรวจ แนะนำศิลปกรรมไทยที่สำคัญด้วย ภาพถ่าย ภาพนิ่ง การศึกษาสถานที่จริง ประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

รหัสวิชา : 17640359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง (Advanced Computer-Aided Design for Jewelry)

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างชิ้นงานเครื่องประดับจากแบบวาด 2 มิติ การวิเคราะห์กระบวนการที่ใช้ในการสร้างต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นงาน การใช้งานเครื่องจักรในการสร้างต้นแบบที่ซับซ้อน การกำหนดสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริง

รหัสวิชา : 18130759
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคการทำเครื่องประดับไทย (Thai Jewelry Technique)

หลักการผลิตเครื่องประดับด้วยเทคนิคไทยโบราณ แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทยโบราณ เทคนิคการผลิตสมัยใหม่ทดแทน วัสดุทดแทน

รหัสวิชา : 18220159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ (Industrial Safety in Jewelry Manufacture)

การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ทราบถึงกฎระเบียบและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย อันตรายจากสารเคมีและการปฏิบัติงานในการทำงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 18230159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การเจียระไนอัญมณี (Gemstones Cutting and Polishing)

การตั้งน้ำอัญมณี การโกลนและการแต่งอัญมณี การเตรียมจานเจียระไน การเจียระไน การตรวจสอบคุณภาพการเจียระไน

รหัสวิชา : 18230259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การตกแต่งพื้นผิวโลหะ (Surface Finishing)

กรรมวิธีการตกแต่งผิวเครื่องประดับโดยวิธีกายภาพ ทางเคมีไฟฟ้า และการลงยาเย็นและยาร้อน

รหัสวิชา : 18230359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
วัสดุทางเลือกสำหรับเครื่องประดับ (Alternative Materials for Jewelry)

การออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือก แนวคิดในการออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงานให้วัสดุสอดคล้องกับแนวความคิด ไม้ เซรามิค พอลิเมอร์ ดินเหนียว