ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (วท.บ. (คณิตศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชาติไทย ไทยประยูร * ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2557)
อาจารย์ พรทิพย์ เกษมพิณ * วท.ม. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2548)
อาจารย์ สารัตน์ ศิลปวงษา * วท.ด. (คณิตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีนาฏ ศรีมงคล * ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ เนียมวงษ์ * Ph.D. (Applied Mathematics)
Newcastle University (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงกมล ผลเต็ม ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
อาจารย์ รักพร ดอกจันทร์ DR.RER.NAT. (Mathematik)
Humboldt University ZuBerlin เยอรมนี (2554)
อาจารย์ สมคิด อินเทพ Ph.D. (Applied Mathematics)
University of Strathclyde อังกฤษ (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหัทยา รัตนะมงคลกุล ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธินี เลิศประไพ ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ Ph.D. (Mathematics)
University of East Anglia อังกฤษ (2553)
อาจารย์ อรรณพ แก้วขาว วท.ด. (คณิตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
อาจารย์ อารยา วิวัฒน์วานิช ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรักษ์ ชัยวร วท.ด. (คณิตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31210059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มวิยุตและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 30221159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 3

ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์

รหัสวิชา : 30223159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น

เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดำเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30224159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการทางคณิตศาสตร์

ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

รหัสวิชา : 30225159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์

เทคนิคการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริก การแจกแจงทวินามนิเสธ การแจกแจงปกติ การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง ตัวอย่างบทประยุกต์ทางความน่าจะเป็นที่น่าสนใจ ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ความน่าจะเป็นที่พบในคณิตศาสตร์การเงิน

รหัสวิชา : 30228159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสูง การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์โดยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ และวิธีแปรตัวพารามิเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร การหาผลเฉลยโดยใช้อนุกรมและระเบียบวิธีของโฟรเบนิอุส ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพนธ์เชิงเส้น การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

รหัสวิชา : 30230159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น

ระบบจำนวนเชิงซ้อนและฟังก์ชันเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน สูตรอินทิกรัลของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมของลอเรนต์ ส่วนตกค้าง การส่งคงรูปและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30234159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตนามธรรม

การดำเนินการทวิภาค กรุปและกรุปย่อย กรุปของชั้นสมภาค กรุปของการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ สาทิสสัณฐานและกรุปผลหาร ริงและริงย่อย ทฤษฎีบทเกี่ยวกับริงและริงย่อย สาทิสสันฐานของริง ไอดีล ริงผลหาร ตัวหารของศูนย์ อินทิกรัลโดเมนและริงการหาร ฟีลด์ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟีลด์

รหัสวิชา : 30237259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

ระบบจำนวนจริง สมบัติความบริบูรณ์ ลำดับของจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมของจำนวนจริง

รหัสวิชา : 30247159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสำคัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าแบบสไปลน์ สมการถดถอย การประมาณค่ากำลังสองน้อยสุด การประมาณค่าเชิงตัวเลขของอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ การประมาณค่าผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและปัญหาค่าเริ่มต้น

รหัสวิชา : 30249359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา

ศึกษาและอภิปรายงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 30249459
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์

ศึกษาปัญหาพิเศษต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 31231059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบฉบับ การทดสอบด้วยไคกำลังสอง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 88520359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทบาทของขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนวิธี การทดสอบ และการแก้ไขโปรแกรม ไวยากรณ์ของภาษา ชนิดของตัวแปรและการกำหนดค่าตัวแปร การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย นิพจน์และการดำเนินการ โครงสร้างควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำและแบบทำซ้ำ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย ข้อมูลชนิดแถวลำดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล การวิเคราะห์เบื้องต้นของขั้นตอนวิธีในการเรียงลำดับอย่างง่าย

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 30220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิยุตคณิต

สัมประสิทธิ์ทวินามและเอกลักษณ์การจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิดและ การนับกราฟและการประยุกต์ ข่ายงาน พีชคณิตบูลีน วงจรเชิงการจัด ออโตมาตา ไวยากรณ์และภาษา ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิซ

รหัสวิชา : 30224259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเซต

ทฤษฎีเชิงสัจพจน์ สัจพจน์การเลือก หลักการจัดอันดับดี จำนวนเชิงการนับและจำนวนเชิงอันดับที่

รหัสวิชา : 30234259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวน

สมบัติพื้นฐานของจำนวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย จำนวนเฉพาะ จำนวนประกอบ ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ระบบสมภาค ฟังก์ชันเลขคณิต เศษส่วนต่อเนื่อง จำนวนเต็มเกาส์เซียน

รหัสวิชา : 30237159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เวกเตอร์

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เวกเตอร์สัมผัสและเวกเตอร์แนวฉาก รัศมีความโค้ง ทฤษฎีเกี่ยวกับสนามเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิวและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30238259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์การเงิน

ดอกเบี้ยและส่วนลด ค่ารายปี และ การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ้นและพันธบัตร การชำระหนี้ในแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 30238359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประกันภัย

แนวคิดของการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย การประกันชีวิต การคำนวณพรีเมียมของการประกันชีวิต ทุนสำรอง

รหัสวิชา : 30238459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์

กราฟ วิถี ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง เซตอิสระ เซตปกคลุม การให้สีกราฟ และการไหลในข่ายงาน

รหัสวิชา : 30242159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสขั้นสูง

ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน สูตรเทย์เลอร์และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันบีตา การแปลงฟูเรียร์ ปริพันธ์เชิงวงรี

รหัสวิชา : 30243159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สำรวจเรขาคณิต

สัจพจน์ของเรขาคณิตแบบยูคลิด และการค้นพบเรขาคณิตแบบไม่ยูคลิด เนื้อหาเบื้องต้นของเรขาคณิตแบบไม่ยูคลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา และเรขาคณิตอิลลิปติก เนื้อหาของเรขาคณิตแบบยูคลิต ทฤษฏีบทเบื้องต้น ทฤษฏีบทเมเนเลอัส ทฤษฏีบทเชวา การผกผัน

รหัสวิชา : 30244159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทอพอโลยีเบื้องต้น

ปริภูมิเมทริกซ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความบริบูรณ์ ภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน ปริภูมิกระชับ ปริภูมิเชื่อมโยง

รหัสวิชา : 30248159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์

การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ผลเฉลยของปัญหาที่ได้จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์

รหัสวิชา : 30248259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง การแบ่งประเภทสมการอันดับสอง รูปแบบบัญญัติ วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบ ทฤษฎีบทของอาเบล ทฤษฎีสตูร์ม-ลียูวิล การกระจายฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ

รหัสวิชา : 30248359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น

การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการนับ การแจกแจง ฟังก์ชันความสัมพันธ์เวียนเกิดและฟังก์ชันก่อกำเนิด การออกแบบเชิงการจัด

รหัสวิชา : 30249159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์

หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่กำลังเป็นที่สนใจ ซึ่งไม่มีเนื้อหาเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา : 30249259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่กำลังเป็นที่สนใจ ซึ่งไม่มีเนื้อหาเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา : 30249559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

รหัสวิชา : 31232059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การถดถอย

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ตัวแบบการถดถอยพหุคูณ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน และการตรวจสอบข้อสมมุติของตัวแบบ การตรวจสอบข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ การตรวจสอบเศษเหลือ การวิเคราะห์ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์และการมีพหุสัมพันธ์ การเลือกตัวแบบ โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 31232159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แผนแบบการทดลอง 1

หลักการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การเปรียบเทียบพหุคูณ การตรวจสอบข้อสมมุติ การหาขนาดตัวอย่างสำหรับแต่ละแผนแบบ แผนแบบสปลิทพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 31232359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

ความหมายและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและประชากรสองกลุ่มขึ้นไป

รหัสวิชา : 31233159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติคณิตศาสตร์ 1

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตามขอบ การแจกแจงมีเงื่อนไข ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงรูปแบบพิเศษอื่นๆ การแปลงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงของสถิติอันดับ ทฤษฎีลิมิต อสมการเชบีเชฟ

รหัสวิชา : 31233259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติคณิตศาสตร์ 2

การประมาณค่าแบบจุด วิธีหาตัวประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียงที่มีความแปรปรวนต่ำสุด ทฤษฎีบทราว-แบล็คเวลล์ อสมการคราแมร์-ราว การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ การทดสอบที่มีกำลังสูงสุดเสมอ การทดสอบอัตราส่วนควรจะเป็น การทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็นโดยลำดับ

รหัสวิชา : 31234059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 1

ประวัติและความหมายของการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน ทฤษฎีเกม ข่ายงานเพิร์ตและซีพีเอ็ม

รหัสวิชา : 31234159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 2

กำหนดการพลวัต ทฤษฎีพัสดุคงคลัง ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การจำลองเบื้องต้น

รหัสวิชา : 31235059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการชักตัวอย่าง

ประโยชน์ของการสำรวจตัวอย่าง ขั้นตอนในการสำรวจตัวอย่าง ค่าคลาดเคลื่อนในการสำรวจตัวอย่าง ทฤษฎีและเทคนิคของการชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มชั้นเดียวและสองชั้น การประมาณค่ายอดรวมของประชากรและค่าเฉลี่ยของประชากรด้วยตัวประมาณค่าอัตราส่วนและตัวประมาณค่าการถดถอย การหาขนาดตัวอย่าง

รหัสวิชา : 31238059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพ

สถิติพื้นฐานและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ แผนแบบการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 88510459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หลักการโปรแกรม

หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรมไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง การแทนจํานวน พิสัย ความแม่นยํา และความผิดพลาดจากการประมาณค่า ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และการกําหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย โครงสร้างควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบ มีการเลือกและแบบทําซ้ำ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย การแทนข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล

รหัสวิชา : 88620159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ

การออกแบบและพัฒนาทักษะการสร้างซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของคลาสและวัตถุ แผนภาพยูเอ็มแอล การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการประยุกต์ คลาสและคลาสย่อย การรับทอด การกำหนดภาระเกินและการรับช่วงคุมแทน ภาวะพหุสัณฐาน อินเทอร์เฟส แฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์

รหัสวิชา : 88621159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น รายการ รายการโยง กองซ้อน และแถวคอย การเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใข่เชิงเส้น ต้นไม้ กราฟ การเรียงลำดับอย่างง่าย ขั้นตอนวิธีการค้นหา ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกัน ปฏิบัติการสำหรับการแก้ปัญหาและการประยุกต์โครงสร้างข้อมูล