ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบเซรามิกส์) (ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดนัย โตอมรพันธ์ *
อาจารย์ บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย *
รองศาสตราจารย์ ภรดี พันธุภากร *
อาจารย์ ภานวิชญ์ อนันต์ *
รองศาสตราจารย์ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 17010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 60110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะการแสดงคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรมแต่ละสาขา

รหัสวิชา : 60110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย (History of Arts in Thailand)

ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 60211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก (History of Eastern Arts)

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อศาสนา สังคม การเมือง อันก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะเฉพาะของชาติตะวันออก อิทธิพลที่ส่งผลกระทบและถ่ายทอดระหว่างชนในชาติเอเชีย

รหัสวิชา : 60211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก (History of Western Arts)

ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปกรรม อันมีผลมาจากคติความเชื่อ ศาสนา แนวความคิด และอิทธิพลต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19

รหัสวิชา : 60212359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 1 (Drawing I)

การวาดเส้น โดยวิธีเขียนด้วยลายเส้น การให้ค่าน้ำหนัก และการแสดงออกในเรื่องของแสงและเงา การแสดงระยะใกล้ไกลโดยใช้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง ที่เป็นหุ่นจัดวางและที่มีในธรรมชาติ ทิวทัศน์ สถานที่ต่าง ๆ การเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตน

รหัสวิชา : 60212459
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 2 (Drawing II)

ความก้าวหน้าของทักษะการวาดที่สูงขึ้นโดยการถ่ายทอดด้วยหลักการและวิธีการที่หลากหลาย มีลักษณะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความเหมือนจริงด้วยลักษณะของแต่ละคนโดยมีทัศนธาตุที่แตกต่าง หลากหลายรูปลักษณ์ ทั้งที่เป็นหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่ สิ่งของ

รหัสวิชา : 60212559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
องค์ประกอบศิลป์ (Arts Composition)

งานองค์ประกอบศิลป์ เกี่ยวกับ ทัศนธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบในงานศิลปะ และหลักองค์ประกอบ มูลฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสาขาต่าง ๆ

2.3 วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ

รหัสวิชา : 60433159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ขั้นมูลฐานเพื่อการออกแบบ (Fundamental Computer for Design)

งานออกแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชั้นมูลฐานที่ทันสมัย ตามแนวทางของสื่อ การเลือกโปรแกรม เทคนิค และกระบวนการที่เป็นสากล การถ่ายทอดแนวคิดเฉพาะงานได้

รหัสวิชา : 60433259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (Exhibition and Event Design)

ปัญหาจากสถานที่จริง การจัดนิทรรศการและการออกแบบอย่างครบวงจร การเปรียบเทียบระหว่างนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบภายใต้ข้อจำกัด ทั้งนิทรรศการบนพื้นที่และนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา : 60433359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

การออกแบบ รูปแบบและประเภทของบรรจุภัณฑ์ระดับสากล การเทียบเคียงกับประเทศไทย ประวัติบรรจุภัณฑ์ สมบัติ กระบวนการผลิต การพัฒนาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

2.4 วิชาเอก

รหัสวิชา : 60814159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เซรามิกส์และแก้วเบื้องต้น (Introduction to Ceramics and Glass)

ความหมายของคำว่าเซรามิกส์และแก้ว ประเภทของเซรามิกส์และแก้วสมบัติของเซรามิกส์และแก้ว กระบวนการผลิตเซรามิกส์และแก้ว

รหัสวิชา : 60814259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติศาสตร์เซรามิกส์และแก้ว (History of Ceramics)

ประวัติความเป็นมาของเซรามิกส์และแก้ว ในดินแดนที่เป็นประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคปรับปรุงประเทศ หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลิตภัณฑ์แก้วในช่วงรัตนโกสินทร์ โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑสถาน แหล่งเตาเผาโบราณ เป็นต้น

รหัสวิชา : 60815159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เขียนแบบเพื่อการออกแบบ (Mechanical Drawing for Design)

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการเขียนแบบ การเขียนแบบตาม หลักทฤษฎี คือ การเขียนภาพฉาย การเขียนแบบไอโซเมตริก และการเขียนแบบทัศนียภาพ และฝึกหัดการนำเสนอผลงานด้วยวิธีการเขียนแบบลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 60824159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิวัฒนาการการออกแบบ (Evolution of Design)

ความเป็นมา และวิวัฒนาการของการออกแบบแต่ละประเภท เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรม งานออกแบบตกแต่ง และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

รหัสวิชา : 60824259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เตาและการเผา (Kiln and Firing)

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเตาเผา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจำแนกชนิดของเตาเผา การควบคุมเตาเผา และเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเตา การจัดเรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา

รหัสวิชา : 60825159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
วิจัยศิลปะไทย (Research of Thai Art)

จุดกำเนิดของศิลปะประเพณีไทยตั้งแต่อดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมอันมีลักษณะพิเศษเฉพาะของงาน รวมทั้งวัสดุ วิธีการ ทำให้เกิดความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของศิลปะไทยชัดเจนขึ้น โดยมีการฝึกปฏิบัติเขียนภาพจากสถานที่จริง

รหัสวิชา : 60825259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ประติมากรรมพื้นฐาน (Sculpture Basic)

กรรมวิธีการขึ้นงาน เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเตรียมใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานฝึกการปั้นนูนสูง การปั้นนูนต่ำ และการปั้นแบบลอยตัว การทำแม่พิมพ์ในงานประติมากรรม

รหัสวิชา : 60825359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การขึ้นรูปด้วยมือ (Hand Forming)

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยมือ เช่น แบบอิสระ การกด บีบ ขด แบบแผ่น และวิธีการแบบประติมากรรม ตลอดจนการนำผลงานมาทำการตกแต่งและเผาเคลือบ

รหัสวิชา : 60825459
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การทำพิมพ์และการหล่อ 1 (Mold Making and Slip Casting I)

การทำพิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อน้ำสลิป คุณสมบัติและวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำ (consistency) การทำต้นแบบลักษณะต่าง ๆ เทคนิควิธีการทำพิมพ์ การทำพิมพ์ 1 ชิ้น และหลายชิ้น การทำพิมพ์สำหรับหล่อกลวงและหล่อตัน ฝึกหัดการหล่อน้ำสลิป การตกแต่งชิ้นงานขณะเป็นดิน การเคลือบและการเผาจนสำเร็จ

รหัสวิชา : 60834159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีเซรามิกส์และแก้ว (Technology for Ceramics and Glass)

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ และอุตสาหกรรมแก้ว เทคโนโลยีการขึ้นรูปเซรามิกส์และแก้ว เทคโนโลยีการตกแต่งเซรามิกส์และแก้ว

รหัสวิชา : 60835159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ (Computer for Three Dimensional Design)

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ การเลือกใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการออกแบบแต่ละขั้นตอน และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในเชิงอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 60835259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การขึ้นรูปแก้ว (Glass Forming)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแก้ว ประเภทของแก้วชนิดต่าง ๆ กระบวนการขึ้นรูปแก้ว การขัดและตกแต่งแก้ว

รหัสวิชา : 60835359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Wheel Throwing)

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ฝึกหัดการนวดดิน การบังคับควบคุมดินให้อยู่ศูนย์กลางของแป้นหมุน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เป็นรูปทรงกระบอกสูง ทรงภาชนะปากผายขนาดต่าง ๆ ฝึกหัดการขูดตกแต่งผลิตภัณฑ์ขณะแห้ง การตัดปาก การตัดออกจากแป้นหมุน การเคลือบและการเผาเคลือบ

รหัสวิชา : 60835459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคลือบเซรามิกส์ 1 (Ceramic Glazes I)

ความเป็นมาของเคลือบ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการทำเคลือบเซรามิกส์ จัดแบ่งประเภทและประโยชน์ของเคลือบ การคำนวณและทดลองผสมเคลือบจากสูตรเอ็มไพริคัล การเคลือบและการเผา ตลอดจนข้อบกพร่องที่ปรากฏภายหลังการเผา

รหัสวิชา : 60835559
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ (Design for Ceramics Arts)

หลักการในการออกแบบเซรามิกส์เพื่องานสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยฝึกปฏิบัติการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

รหัสวิชา : 60835659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ดินและเนื้อดินปั้น (Clay and Clay Bodies)

ดินและองค์ประกอบของดิน วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเซรามิกส์ประเภทที่มีความเหนียว และไม่มีความเหนียว การคำนวณสูตรเนื้อดิน การทดลองและการปรับคุณสมบัติของดิน การทดสอบคุณสมบัติทางด้านความเหนียว การหดตัวและการดูดซึมน้ำ

รหัสวิชา : 60835759
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การออกแบบเซรามิกส์และแก้ว (หัตถกรรม) (Ceramics and Glass Design (Craft))

ความหมายและความสำคัญของงานออกแบบเซรามิกส์และแก้ว คุณค่าของเซรามิกส์และแก้วในลักษณะงานหัตถกรรม การอนุรักษ์เซรามิกส์และแก้วในลักษณะงานหัตถกรรม การพัฒนางานหัตถกรรมเซรามิกส์และแก้วให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

รหัสวิชา : 60835859
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การทำพิมพ์และการหล่อ 2 (Mold Making and Slip Casting II)

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีการหล่อน้ำสลิปในระดับที่สูงขึ้น การทำพิมพ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 60835959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคลือบเซรามิกส์ 2 (Ceramics Glazes II)

เคลือบเซรามิกส์ขั้นสูง การคำนวณและการทดลองผสมเคลือบจากสูตรเอ็มไพริคัล โดยใช้ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุดิบ การทำเคลือบสีลักษณะต่าง ๆ การหาค่าความแปรผันของวัตถุดิบที่มีผลต่อเคลือบ การวิเคราะห์ผลจากการทดลองและแนวทางแก้ไข

รหัสวิชา : 60844159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมทางเซรามิกส์และแก้ว (Business Management for Small and Medium Enterprise in Ceramics)

รวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่นิสิตได้สั่งสมมาตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่เทอมต้น เช่น ทางด้านสุนทรียศาสตร์ กระบวนการวิธีคิด เทคนิควิธีการสร้างผลิตผลทางเซรามิกส์ ฯลฯ นำมาต่อยอดเพิ่มศักยภาพของนิสิตให้มีบุคลิกของนักบริหาร จัดการงานด้านเซรามิกส์ เพิ่มความรู้ทางด้านวิธีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่มจนเกิดเป็นธุรกิจขนาดย่อมทางเซรามิกส์ สามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง หาโอกาสช่องทางธุรกิจ รวมไปถึงวิธีการสร้างตราสินค้า และการเขียนแผนธุรกิจเป็นต้น

รหัสวิชา : 60845159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
เทคนิคการตกแต่งเซรามิกส์และแก้ว (Ceramics and Glass Decorating Techniques)

การตกแต่งเซรามิกส์ในสภาวะต่างๆ การตกแต่งเซรามิกส์และแก้วด้วยการสร้างพื้นผิว สี เคลือบ การตกแต่งเซรามิกส์ด้วยแก้ว

รหัสวิชา : 60845259
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การออกแบบเซรามิกส์อุตสาหกรรม (Design for Industrial Ceramics)

หลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ในลักษณะของงานอุตสาหกรรม ขั้นตอน และกระบวนการในการออกแบบ เช่น การหาข้อมูล การเขียนแบบ การทำต้นแบบ และการผลิตผลงานจริง

รหัสวิชา : 60846159
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)

การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หรือการสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อดิน น้ำเคลือบ เทคนิค การตกแต่ง หรือแหล่งเซรามิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีการขยายผลของการศึกษาให้เป็นงานศิลปนิพนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

รหัสวิชา : 60847159
หน่วยกิต : 8(2-12-10)
ศิลปนิพนธ์ (Arts Thesis)

การค้นคว้าเฉพาะเรื่อง โดยนำความรู้เกี่ยวกับเซรามิกส์ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร มาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ทำเป็นโครงการเฉพาะบุคคล ที่มีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 61140159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การออกแบบเครื่องประดับเซรามิกส์ (Design for Ceramic Jewelry)

ออกแบบเครื่องประดับด้วยเซรามิกส์ ให้มีความเหมาะสมตาม ข้อจำกัด ของเซรามิกส์ ลักษณะของเนื้อดิน วิธีการขึ้นรูป การเผา การประกอบเครื่องประดับ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ ฝึกปฎิบัติการออกแบบและทำเครื่องประดับจริง