ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 47 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จันทร์พร พรหมมาศ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ทองสอน *
อาจารย์ มณเทียร ชมดอกไม้ *
รองศาสตราจารย์ วิชิต สุรัตน์เรืองชัย *
อาจารย์ สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ *
อาจารย์ คงรัฐ นวลแปง
อาจารย์ คมสัน ตรีไพบูลย์
อาจารย์ พรรณทิพา ตันตินัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมลรัตน์ จตุรานนท์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 40267259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43452259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา (Applied Educational Research)

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 43561159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (Statistical Methods for Research)

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 40961159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการและแนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

รหัสวิชา : 40961259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Management and Learning Measurement and Assessment)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัด การนำเครื่องมือไปใช้ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 40961359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมทางการศึกษากับหลักสูตรและการสอน (Educational Technology and Curriculum and Instruction)

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร บทบาทของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษากับหลักสูตรและการสอน การประยุกต์และการประเมิน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษากับหลักสูตรและการสอนและการประเมิน งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

รหัสวิชา : 40961759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Supervision for Development Students’ Quality)

แนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ระบบคุณภาพ หลักการ แนวคิด แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบวิธี ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาทุกระดับ การนิเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การนิเทศเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา การนิเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ การนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน การนิเทศเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา และการนิเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40962659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยขั้นสูงทางหลักสูตรและการสอน (Advanced Research on Curriculum and Instruction)

สาระสำคัญของการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ธรรมชาติและลักษณะของการวิจัย ทางด้านหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านหลักสูตรและการสอนที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 40965159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาและการวิจัยหลักสูตรและการสอน (Seminor on Problems and Research in Curriculum and Instruction)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 40961459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีหลักสูตร (Curriculum Theory)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีต่าง ๆ วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การประยุกต์ทฤษฎีหลักสูตรไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและโรงเรียน

รหัสวิชา : 40961559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รูปแบบการสอน (Models of Teaching)

ทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอนแบบต่าง ๆ รูปแบบและวิธีสอน ที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การพัฒนาและการออกแบบการสอนใหม่ ๆที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับวิชาเอกเลือก และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน

รหัสวิชา : 40961659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (Local Curriculum Development)

หลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แนวทางและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการพัฒนาและการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น

รหัสวิชา : 40961859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน (Analysis of Curriculum and Instructional System)

รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน ที่จำเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน แนวทางการวิเคราะห์ ระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับหลักสูตรการสอน

รหัสวิชา : 40961959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินโครงการและหลักสูตร (Evaluation of Project and Curriculum)

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการและหลักสูตร แนวทางและกระบวน การประเมินโครงการและหลักสูตร การสร้างเครื่องมือประเมินโครงการและหลักสูตร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพัฒนาโครงการและหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 40962059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนเพื่อพัฒนาการคิด (Teaching for Thinking Development)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิด คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิด ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และการพัฒนากระบวนการคิดในลักษณะต่าง ๆ ตามจุดเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินความสามารถในการคิด และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40962159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision)

ประวัติการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การสังเกตการสอนในชั้นเรียนและการให้ข้อมูลป้อนกลับ การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 40962259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กลวิธีการนิเทศ (Strategies of Supervision)

หลักการ แนวคิดและกลวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของกลวิธีนิเทศ แบบต่าง ๆ ลักษณะปัญหาของการนิเทศแบบต่าง ๆ แนวโน้มของการนิเทศการสอนในโรงเรียน

รหัสวิชา : 40962359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พฤติกรรมการนิเทศการสอนในโรงเรียน (Behavior of Teaching Supervision in School)

บทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอนในสถานศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนระดับต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยบริหารสถานศึกษา หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสายชั้นเรียนและศึกษานิเทศก์จากหน่วยงานนอกสถานศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการสอนและแนวทางแก้ไข

รหัสวิชา : 40962459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาเทคนิคการนิเทศ (Supervision Techniques Development)

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเทคนิคการนิเทศการสอน ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาเทคนิคการนิเทศใหม่ ๆ ที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 40962559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation in Supervision)

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการประเมินผล รูปแบบการประเมินผลการนิเทศที่เหมาะสม วิเคราะห์ผลการนิเทศการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน ปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการนิเทศการสอนไปใช้

รหัสวิชา : 40965259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Thai Language)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Foreign Language)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Mathematics)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Science)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Social Studies)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Health and Physical Education)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนศิลปะ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Art)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนศิลปะจากงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Career and Technology)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 40969959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 40267259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43452259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา (Applied Educational Research)

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 43561159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (Statistical Methods for Research)

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 40961159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการและแนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

รหัสวิชา : 40961259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Management and Learning Measurement and Assessment)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัด การนำเครื่องมือไปใช้ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 40961359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมทางการศึกษากับหลักสูตรและการสอน (Educational Technology and Curriculum and Instruction)

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร บทบาทของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษากับหลักสูตรและการสอน การประยุกต์และการประเมิน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษากับหลักสูตรและการสอนและการประเมิน งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

รหัสวิชา : 40961759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Supervision for Development Students’ Quality)

แนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ระบบคุณภาพ หลักการ แนวคิด แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบวิธี ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาทุกระดับ การนิเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การนิเทศเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา การนิเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ การนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน การนิเทศเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา และการนิเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40962659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยขั้นสูงทางหลักสูตรและการสอน (Advanced Research on Curriculum and Instruction)

สาระสำคัญของการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ธรรมชาติและลักษณะของการวิจัย ทางด้านหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านหลักสูตรและการสอนที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 40965159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาและการวิจัยหลักสูตรและการสอน (Seminor on Problems and Research in Curriculum and Instruction)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 40961459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีหลักสูตร (Curriculum Theory)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีต่าง ๆ วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การประยุกต์ทฤษฎีหลักสูตรไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและโรงเรียน

รหัสวิชา : 40961559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รูปแบบการสอน (Models of Teaching)

ทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอนแบบต่าง ๆ รูปแบบและวิธีสอน ที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การพัฒนาและการออกแบบการสอนใหม่ ๆที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับวิชาเอกเลือก และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน

รหัสวิชา : 40961659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (Local Curriculum Development)

หลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แนวทางและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการพัฒนาและการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น

รหัสวิชา : 40961859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน (Analysis of Curriculum and Instructional System)

รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน ที่จำเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน แนวทางการวิเคราะห์ ระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับหลักสูตรการสอน

รหัสวิชา : 40961959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินโครงการและหลักสูตร (Evaluation of Project and Curriculum)

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการและหลักสูตร แนวทางและกระบวน การประเมินโครงการและหลักสูตร การสร้างเครื่องมือประเมินโครงการและหลักสูตร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพัฒนาโครงการและหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 40962059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนเพื่อพัฒนาการคิด (Teaching for Thinking Development)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิด คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิด ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และการพัฒนากระบวนการคิดในลักษณะต่าง ๆ ตามจุดเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินความสามารถในการคิด และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40962159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision)

ประวัติการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การสังเกตการสอนในชั้นเรียนและการให้ข้อมูลป้อนกลับ การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 40962259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กลวิธีการนิเทศ (Strategies of Supervision)

หลักการ แนวคิดและกลวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของกลวิธีนิเทศ แบบต่าง ๆ ลักษณะปัญหาของการนิเทศแบบต่าง ๆ แนวโน้มของการนิเทศการสอนในโรงเรียน

รหัสวิชา : 40962359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พฤติกรรมการนิเทศการสอนในโรงเรียน (Behavior of Teaching Supervision in School)

บทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอนในสถานศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนระดับต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยบริหารสถานศึกษา หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสายชั้นเรียนและศึกษานิเทศก์จากหน่วยงานนอกสถานศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการสอนและแนวทางแก้ไข

รหัสวิชา : 40962459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาเทคนิคการนิเทศ (Supervision Techniques Development)

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเทคนิคการนิเทศการสอน ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาเทคนิคการนิเทศใหม่ ๆ ที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 40962559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation in Supervision)

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการประเมินผล รูปแบบการประเมินผลการนิเทศที่เหมาะสม วิเคราะห์ผลการนิเทศการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน ปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการนิเทศการสอนไปใช้

รหัสวิชา : 40965259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Thai Language)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Foreign Language)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Mathematics)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Science)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Social Studies)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Health and Physical Education)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนศิลปะ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Art)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนศิลปะจากงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 40965959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Career and Technology)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 40969959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4.1 วิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา : 40058159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู (Professional Experience)

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนในสถานศึกษา การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

รหัสวิชา : 40157259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความเป็นครู (Teaching Profession)

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 40450459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาความเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการ สื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

4.2 ปฏิบัติการสอน

รหัสวิชา : 40068159
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการสอน 1 (Teaching Practice I)

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา : 400682
หน่วยกิต : 6(0-24-6)
ปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษ