ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) (กศ.บ. (ดนตรีศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 166 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กมลวรรณ พลรักดี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ พิณพาทย์ *
อาจารย์ ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์ *
อาจารย์ อภิพัชร เฟื่องเกษม *
อาจารย์ อรวรา บัวผา *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 41410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา : 40010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

รหัสวิชา : 40010259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความเป็นครู (Teaching Profession)

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 40010359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาความเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

รหัสวิชา : 40019159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Teacher Profession Experience I)

การศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษา การศึกษาและสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูและงานอื่น ๆ การเป็นผู้ช่วยครู และการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู

รหัสวิชา : 40020159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)

ความสำคัญของจิตวิทยาและการแนะแนว แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านพุทธิปัญญา ภาษา จิตใจ สังคมและคุณธรรม จริยธรรม จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา และการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมความถนัด ความสนใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รหัสวิชา : 40020259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Educational Information Technology)

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อการบริหารวิชาการและบริการทางการศึกษา

รหัสวิชา : 40020459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Measurement and Assessment for Learning)

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตพิสัย แบบวัดทักษะจิตพิสัย การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการทดสอบ การตัดเกรดและการรายงานผล การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40020659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

หลักการ แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

รหัสวิชา : 40029159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Teacher Profession Experience II)

การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ การศึกษาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนในสถานศึกษา

รหัสวิชา : 40030159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Classroom Management)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40030259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Improving Learning)

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การกำหนดปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและรายงานผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 40030659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance of Education)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40032859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี (Models of Learning Management for Music Teacher)

ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การพัฒนาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาดนตรี และงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40039159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 (Teacher Profession Experience III)

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

รหัสวิชา : 40059159
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
ปฏิบัติการสอน 1 (Teaching Practice I)

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา : 40059259
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
ปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก

รหัสวิชา : 40147459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา (Local Wisdom and Education)

แนวความคิด ความเชื่อ ความหมาย และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่มีต่อการศึกษา วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ คุณค่าทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รหัสวิชา : 40247859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาและการพัฒนา (Education and Development)

การวิเคราะห์วิกฤตของการพัฒนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของการศึกษาในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา และผลของการพัฒนาต่อมิติด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 40420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วาทวิทยาสำหรับครู (Speech Training for Teacher)

พื้นฐานและประวัติของการพูด หลักการพูดของครูที่ใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวัน ลักษณะการพูดและการวิเคราะห์การพูด เนื้อหาการพูด การพูดในที่ชุมนุม การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ถ้อยคำ กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง เน้นการอธิบาย การอภิปราย การกล่าวแนะนำ การกล่าวสรุป การพูดจูงใจ การพูดให้กำลังใจ การซักถาม การพูดให้คำปรึกษา และการพูดในที่ประชุม

รหัสวิชา : 40420359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนค่านิยม (Value Teaching)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยอันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติ ทั้งอดีตและปัจจุบัน แนวคิดในการสอนค่านิยม เทคนิคและวิธีสอนค่านิยม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรักษา ส่งเสริม และพัฒนาค่านิยมที่ดีและเหมาะสมแก่ตนและสังคมไทยในปัจจุบัน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนค่านิยม

รหัสวิชา : 40420459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับครู (Conservation of Natural Resources and Environment for teacher)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 40420559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนโครงงาน (Project Teaching)

การจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลอง พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ ในรูปของโครงงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงงาน

รหัสวิชา : 40420659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาเด็ก (Child Study)

พื้นฐานและประวัติของการศึกษาเด็ก ลักษณะธรรมชาติ พัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ และกระบวนพัฒนาการเด็กในโรงเรียน เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล แหล่งความรู้เกี่ยวกับเด็ก ปัญหาพฤติกรรมเด็ก แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก

รหัสวิชา : 40420759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities)

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40420859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เด็กกับวรรณกรรม (Children and Literature)

วรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินคุณค่าของหนังสือและวรรณกรรม การเลือกหนังสือ สำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนารสนิยมการอ่าน การผลิตหนังสือสำหรับเด็ก

รหัสวิชา : 40420959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การฝึกผู้นำและกิจกรรมเยาวชน (Leadership Training and Youth Activities)

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้นำเยาวชน การนำประเด็นทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเยาวชน หลักการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การจัดโครงการเพื่อเยาวชน

รหัสวิชา : 40421059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะสำหรับครู (Art for Teachers)

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบ การใช้ศิลปะในการจัดห้องเรียน ศิลปะกับสื่อการเรียนการสอน และศิลปะในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 40430159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Mathematics Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 40430259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 40430359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 40430459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา (Principle of Constructionism)

หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา กระบวนการ กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

รหัสวิชา : 40430559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา (Field Experience on Constructionism)

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาในโรงเรียน การนำแผน การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสร้างสรรค์ปัญญา การพัฒนา และการใช้กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล

รหัสวิชา : 40430759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision)

พื้นฐานและประวัติของการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอน ในชั้นเรียน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ

รหัสวิชา : 40430859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม (Morals and Ethics Infusion Learning Management Skills)

พื้นฐานและประวัติของการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

รหัสวิชา : 40431059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา (Art and Photography for Education)

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ตามสมัยนิยม องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ การถ่ายภาพกับสื่อเพื่อการศึกษาและการถ่าย ภาพกับชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 40431159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะเพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ (Art for Aesthetic Development)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับสุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่าง ๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสุนทรีภาพกับการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 40431259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กิจกรรมชุมนุม (Students’ Club Activities)

พื้นฐานและประวัติของกิจกรรมชุมนุม แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมชุมนุม แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมชุมนุม การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมชุมนุม การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา

รหัสวิชา : 40530959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก (Life Skills Development for Children)

ความหมาย และความสำคัญของทักษะชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต การเรียนรู้ ทักษะชีวิตตามวัฒนธรรมไทย ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก หลักการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิต การประเมินผลทักษะชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างครู ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทักษะชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40545559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก (Rights and Welfare of Children)

หลักการและแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพของเด็ก การจัดประสบการณ์เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 41130259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน (Laboratory Management in School)

มาตรฐาน องค์ประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และสื่อ ในห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การบริหารจัดการ การใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 41130359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (Art and Drawing on Science)

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบและการวาดภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวาดทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 41130459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ (Arts and Science Photography)

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ การถ่ายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์เชิงศิลปะ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 41520159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจพัฒนาการมนุษย์และการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคม

รหัสวิชา : 41530259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพจิตในโรงเรียน (School Mental Health)

องค์ประกอบสำคัญที่มีต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม ให้มีสุขภาพจิตดี

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 41531159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็ก (Child Psychology)

พัฒนาการวัยเด็ก อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กลักษณะพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก

รหัสวิชา : 41531259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาวัยรุ่น (Psychology of Adolescence)

พัฒนาการวัยรุ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

รหัสวิชา : 41531459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์ (Psychology of Human Relations)

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนาและคติธรรมเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

รหัสวิชา : 41531759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม การอยู่ร่วมกัน การคล้อยตาม การขัดแย้ง การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการนำเหตุการณ์และประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 41531959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พุทธจิตวิทยา (Buddhist Psychology)

หลักคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพุทธศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว

รหัสวิชา : 41541259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาครอบครัว (Family Psychology)

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ปัญหาครอบครัวการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาครอบครัว และพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ

รหัสวิชา : 41541359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแก้ปัญหา (Problem Solving Psychology)

ลักษณะของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคิดและการแก้ปัญหา การระดมความคิด การปรึกษากลุ่ม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 41541459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการคิด (Thinking Psychology)

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีปัญญานิยม การทำงานของสมอง การจำของมนุษย์ วิธีการคิดแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการคิด การจินตนาการ การส่งเสริมทักษะการคิด

รหัสวิชา : 41730359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาพิเศษ (Special Education)

ความหมาย ประเภท และลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ จิตวิทยา และการใช้เทคนิคเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยกับต่างประเทศ

รหัสวิชา : 42320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แนวคิดระบบการสื่อสาร และระบบการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ การผลิต การใช้และการเลือกสื่อการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42330759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Content Analysis Skills for Information Technology Data)

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาสนเทศทางการศึกษา แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้เครื่องมือในความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน และทักษะการสังเคราะห์อภิมานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 42541059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนทางไกล (Computer for Distance Learning)

ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนทางไกล เช่น Web-based learning, E – learning รูปแบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย หลักการจัดการเรียนทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนทางไกล การออกแบบระบบการจัดการเรียนทางไกลและการประเมินระบบการเรียนทางไกล ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนทางไกล

รหัสวิชา : 42543359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ (Utilize Learning Resources on Web)

แนวคิด แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะ ประเภท และการให้บริการบนเว็บ วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ ด้วยวิธีการต่าง ๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนเว็บ ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรม Search engine ต่าง ๆ และสร้างคู่มือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e - Library, E - Book เป็นต้น

รหัสวิชา : 43030659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการศึกษา (Educational Organization and Management)

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา : 43310159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การพัฒนาทักษะการคิด (Developing Thinking Skills)

การทำงานของสมอง ความหมายและความสำคัญของการคิด อุปสรรคของการคิด การคิดเป็นกระบวนการคิด ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ หลักการวิพากษ์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวินิจฉัยข้ออ้างและข้อสมมติ และการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิพากษ์

รหัสวิชา : 43330359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา (Standardized Test in Education)

ธรรมชาติของแบบทดสอบมาตรฐาน หน้าที่ของแบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรียน หลักการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบมาตรฐาน การตีความหมายคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบมาตรฐานประเภทต่าง ๆ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจความสนใจ บุคลิกภาพ และเจตคติ เป็นต้น การวางแผนและการบริหารโครงการทดสอบในโรงเรียน

รหัสวิชา : 43330459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวัดทักษะการปฏิบัติ (Performance Testing)

ลักษณะการวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ หลักการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การเลือกวิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ และการตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบัติ

รหัสวิชา : 43330559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test Construction)

การวัดผลสัมฤทธิ์กับการเรียนการสอน ธรรมชาติการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การวางแผนการสร้างแบบวัด การเขียนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบถูก - ผิด แบบจับคู่ แบบฝึกตีความหมาย แบบตอบสั้น และแบบความเรียง การประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนและการรายงาน และการตีความหมายคะแนนจากแบบวัดมาตรฐานความตรงและความเที่ยง

รหัสวิชา : 43330659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น (Introduction to Test Theory)

กระบวนการของการวัดทางจิต แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎี การอ้างอิงสรุป ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ความเที่ยงและความตรง การประยุกต์ ทฤษฎีการวัดกับการวัดผลการศึกษา

รหัสวิชา : 43430159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู (Research for Professional Development)

วิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการบริหารจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพครู การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและการเผยแพร่ผลการวิจัย

รหัสวิชา : 43530159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 1 (Educational Statistics I)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรฐานการวัดและการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่าย และสมการถดถอย การเลือกตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า

รหัสวิชา : 43530259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 2 (Educational Statistics II)

การทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วน การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

รหัสวิชา : 43630159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวัดและประเมินผล (Computer for Measurement and Evaluation)

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การประมวลผลคะแนนนักเรียน การจัดเก็บ และแสดงผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียนและการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียน

รหัสวิชา : 43730359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการและปรัชญาการอาชีวศึกษา (Principles and Philosophy of Vocational Education)

หลักการและปรัชญาของการอาชีวศึกษาไทย ประวัติและวิวัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านอาชีวศึกษา การเปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษาของประเทศต่าง ๆ แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอน นักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาชีวศึกษา

รหัสวิชา : 44140859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นันทนาการสำหรับครู (Recreation for Teacher)

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์ และประเภทของนันทนาการ องค์กรบริหารจัดการนันทนาการ นันทนาการกับการส่งเสริมกระบวนการศึกษา หลักการจัดการโครงการนันทนาการในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 44920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับครู (English for Teachers)

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดการชั้นเรียน ทักษะการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทางวิชาการ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการศึกษาในและในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์

2.2.1.1 กลุ่มวิชาเอกพื้นฐาน

รหัสวิชา : 43910659
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์มอญเบื้องต้นสำหรับครูดนตรี (Introduction to Pi Phat Mon for Music Teacher)

ศึกษาภูมิหลังปี่พาทย์มอญที่เกิดขึ้นในประเทศมอญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย วิวัฒนาการปี่พาทย์มอญ เครื่องดนตรีต่างๆในวงปี่พาทย์ รูปแบบวงปี่พาทย์มอญ พิธีกรรม ความเชื่อวัฒนธรรมที่ปรากฏในวงปี่พาทย์มอญ การปฏิบัติเพลงขั้นพื้นฐานที่ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ

รหัสวิชา : 43911159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีไทยสำหรับครูดนตรี (Theory of Thai Music for Music Teacher)

องค์ประกอบของดนตรีไทยในด้านระบบเสียง เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง จังหวะหน้าทับ ดนตรีประกอบการแสดง และดนตรีพิธีกรรมในระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 43911259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีโน้ตสากลสำหรับครูดนตรี (Theory of Western Notation for Music Teacher)

การบันทึกโน้ตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนถึงระดับขั้นสูง ฝึกการเขียน และวิธีการสอนการบันทึกโน้ตสากล โน้ตไทย ในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 43911359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีไทยสำหรับครูดนตรี (History of Thai Music for Music Teacher)

ประวัติดนตรีไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ ในส่วนของบริบททางสังคม เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง และบุคคลสำคัญในวงการ ดนตรีไทย ตลอดจนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในแต่ละสมัย

รหัสวิชา : 43911459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกโน้ตเพลงไทยสำหรับครูดนตรี (Thai Music Notation for Music Teacher)

ความเป็นมาของการบันทึกโน้ตดนตรีไทย ลักษณะของโน้ตดนตรีไทย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกโน้ต การบันทึกโน้ตดนตรีไทย การแปลงโน้ตดนตรีไทยเป็นโน้ตดนตรีสากล และการอ่านโน้ตดนตรีไทย

รหัสวิชา : 43921159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เทคนิคการสอนดนตรีไทย (Technique for Teaching of Thai Musical Instrument)

เทคนิคการสอนดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ช่วง ชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

รหัสวิชา : 43922159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เครื่องหนังและเครื่องกำกับจังหวะไทยสำหรับครูดนตรี (Thai Membranophones and Thai Percussion Instruments for Music Teacher)

องค์ประกอบของเครื่องประกอบจังหวะดนตรีไทย ประเภทของจังหวะและหน้าทับพื้นฐาน ปฏิบัติเครื่องหนัง ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะในวงดนตรีไทยและบรรเลงรวมวงได้

รหัสวิชา : 43922259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การซ่อมรักษาและบำรุงเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา (Thai Music Instruments Maintenance Adjustment and Repair)

การซ่อมและสร้างเครื่องดนตรีไทย การสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในวงดนตรีไทย การซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย และการเทียบเสียงดนตรีไทย

รหัสวิชา : 43931259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตกสำหรับครูดนตรี (History of Western Music for Music Teacher)

การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก ความเกี่ยวข้องของวัฒนธรรมกับดนตรี เทคนิคการจูงใจ และการศึกษาประวัติดนตรีตะวันตกในแต่ละยุคสมัย

รหัสวิชา : 43931359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีอาเซียนสำหรับครูดนตรี (Asian Music for Music Teacher)

เครื่องดนตรี บทเพลง ดนตรีในพิธีกรรมและดนตรีประกอบการแสดงของประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย

รหัสวิชา : 43931459
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์สำหรับครูดนตรี (Form and Analysis for Music Teacher)

ระบบเสียงของดนตรีไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทเพลง เช่น ท่อนเพลง ประโยคเพลง วรรคเพลง บันไดเสียง ลูกตก ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลง รูปแบบจังหวะ คีตลักษณ์ของบทเพลง การวิเคราะห์เพลงไทยเพื่อนำ ไปใช้ในการประพัน์เพลงและสร้างงานดนตรี

รหัสวิชา : 43931559
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
การประพันธ์เพลงไทยสำหรับครูดนตรี (Thai Music Composition for Music Teacher)

รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่างๆ ทำนองหลัก การเคลื่อนที่ของทำนอง วิธีขยายและตัดทอนทำนองเพลงหรือมีระบบประสานเสียงทั้งในระบบสากลและดนตรีไทย ปฏิบัติการ ตกแต่งทำนองจากโครงสร้างเพลง และกำหนดโครงสร้างเพลงขึ้นใหม่ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบท เพลงที่ประพันธ์

รหัสวิชา : 43932459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
วิจัยการศึกษาสำหรับครูดนตรี (Educational Research for Music Teacher)

หลักการทำวิจัยด้านดนตรีศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีศึกษา และการนำผลการวิจัยไปใช้กระบวนการและเทคนิควิธิีวิจัยทางดนตรีศึกษา การลำดับเนื้อหาสาระ การเขียนบทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการวิจัย กรอบแนวคิด ในการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

รหัสวิชา : 43932559
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
พื้นฐานดนตรีสากลสำหรับครูดนตรี (Fundamental of Western Music for Music Teacher)

วิธีการสอนการบรรเลงเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด การอ่านโน้ตและวิธีการบรรเลง ท่าทางการนั่ง ตำแหน่งแขน มือและนิ้วความสัมพันธ์ของตำแหน่งลิ่มเสียงตัวโน้ตระดับเสียง การไล่บันไดเสียงได้ตั้งแต่ 4 แฟลตถึง 4 ชาร์ปและบรรเลงเพลงที่ใช้ทักษะการเล่นสองมือ

รหัสวิชา : 43932659
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ศิลปะการแสดงไทยสำหรับครูดนตรี (Thai Acting for Music Teacher)

ศิลปะ ลีลา การทำให้เกิดความงาม ความสุนทรีย์ อารมณ์และประเภทของนาฏศิลป์ ไทยที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนในระดับต่างๆ ได้

รหัสวิชา : 43941159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดโครงการกิจกรรมดนตรีในสถานศึกษา (Administration Music’s Project in School)

รูปแบบการเขียนโครงการ ทักษะการเขียนโครงการการสร้างสรรค์โครงการกิจกรรม ภายในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดโครงการกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลป์ในสถานที่จริง Forms and skills of writing project are constructed. Therea are also making the poject in schools creatively and making project in the real situations รูปแบบการเขียนโครงการ ทักษะการเขียนโครงการการสร้างสรรค์โครงการกิจกรรม ภายในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดโครงการกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลป์ในสถานที่จริง

รหัสวิชา : 43941259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีและโสตทัศนูปกรณ์สำหรับครูดนตรี (Music Audio Visual for Music Teacher)

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับครูดนตรี การจัดเครื่องเสียงให้เหมาะสมต่อสถานที่ ของการบรรเลงดนตรีและศึกษาความแตกต่างการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกับการบรรเลง

รหัสวิชา : 43942159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การจัดการแสดงดนตรีไทย (Performing of Thai Music)

สาระทางสุนทรียศาสตร์ กระบวนการทางสุนทรียศาสตร์ การถ่ายทอดดนตรีเพื่อให้ผู้ฟังเกิด ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ แนวคิดการออกแบบ รูปแบบ การจดัการ ฝ่ายการแสดงและฝ่ายบุคคล ฝึกซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ ซ้อมเหมือนจริง ทั้งการบรรเลงเดี่ยวและการบรรเลงร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียนรู้ขั้นตอน ความสำคัญตำแหน่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการของหลัก การจัดการแสดงดนตรี

รหัสวิชา : 43942259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เครื่องเป่าและอังกะลุงสำหรับนักเรียนขั้นพื้นฐาน (Introduction to Wind Instruments and Ang-Kalung for Student)

ความเป็นมาของอังกะลุง ปฏิบัติอังกะลุง รูปแบบการจับ ท่าทางการบรรเลงและการนำเพลงมาใช้ ในการบรรเลงรวมวงอังกะลุง

2.2.1.2 กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติเครื่องเอก

รหัสวิชา : 43910059
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 1 (ปี่พาทย์) (Pi Phat Education Skill I)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรีตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 43910159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 2 (ปี่พาทย์) (Pi Phat Education Skill II)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาการปฏิบัติเพลงเรื่องประเภทเพลงบังคับทาง และเพลงเรื่องประเภทดำเนินกลอน

รหัสวิชา : 43910259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 1 (เครื่องสาย) (Thai String Instruments Education Skill I)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสาย ไทย โดยศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรีตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 43910359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 2 (เครื่องสาย) (Thai String Instruments Education Skill II)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาการปฏิบัติเพลงเรื่องประเภทเพลงบังคับทางและเพลงเรื่องประเภทดำเนินกลอน

รหัสวิชา : 43910459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 1 (ขับร้อง) (Thai Classical Singing Education Skill I)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาวิธีการขับร้อง เพลงไทยตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดการขับร้องให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการขับร้องเพลง ไทยได้อย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 43910559
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 2 (ขับร้อง) (Thai Classical Singing Education Skill II)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลง ไทยประเภทเพลงเรื่อง

รหัสวิชา : 43920059
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 3 (ปี่พาทย์) (Pi Phat Education Skill III)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์โดย ศึกษาบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสำคัญของการทำเพลงตับ วิธีการบรรเลง ประวัติ รูปแบบการนำเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

รหัสวิชา : 43920159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 4 (ปี่พาทย์) (Pi Phat Education Skill IV)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาบทเพลงประเภทเสภารูปแบบวิธีการสอนตามโครงสร้างทำนองหลัก รูปแบบทางเพลงของ เครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเพลงประเภทเสภา บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบรรเลงเพลงประเภท เสภาและโอกาสที่จะนำไปใช้

รหัสวิชา : 43920259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 3 (เครื่องสาย) (Thai StringInstruments Education Skill III)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสำคัญของการทำเพลงตับ วิธีการบรรเลง ประวัติ รูปแบบการนำเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

รหัสวิชา : 43920359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 4 (เครื่องสาย) (Thai StringInstruments Education Skill IV)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาบทเพลงประเภทเสภารูปแบบวิธีการสอนตามโครงสร้างทำนองหลัก รูปแบบทางเพลง ของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเพลงประเภทเสภา บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบรรเลงเพลงประเภทเสภาและโอกาสที่จะนำไปใช้

รหัสวิชา : 43920459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 3 (ขับร้อง) (Thai Classical Singing Education Skill III)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้อง เพลงไทยบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสำคัญของการทำเพลงตับ วิธีการขับร้อง ประวัติ รูปแบบการนำเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

รหัสวิชา : 43920559
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 4 (ขับร้อง) (Thai Classical Singing Education Skill IV)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้อง เพลงไทย ประเภทเพลงเสภาบทบาทหน้าที่ความสำคัญของการขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงเสภาและโอกาสที่จะนำไปใช้

รหัสวิชา : 43930059
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 5 (ปี่พาทย์) (Pi Phat Education Skill V)

กระบวนการ วิธีการถ่ายทอดทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยกลุ่มปี่พาทย์ ศึกษาบทเพลง ประเภทดำเนินกลอน ศึกษาวิธีและเทคนิค การบรรเลงของเครื่องดนตรี กลุ่มปี่พาทย์

รหัสวิชา : 43930159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 6 (ปี่พาทย์) (Pi Phat Education Skill VI)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษากระสวนของบทเพลงโครงสร้าง ประโยคเพลง ความสำคัญของบทเพลงที่มีทำนองโยน บทเพลงที่มีทำนองเท่า ประเภทของทำนองโยน ลักษณะของทำนองโยนที่สำคัญ และฝึกปฏิบัติเพลงที่มีลักษณะทำนองโยน

รหัสวิชา : 43930259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 5 (เครื่องสาย) (Thai StringInstruments Education Skill V)

กระบวนการ วิธีการถ่ายทอดทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยกลุ่มเครื่องสายไทย ศึกษาบทเพลง ประเภทดำเนินกลอน ศึกษาวิธีการและเทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรี กลุ่มเครื่องสายไทย

รหัสวิชา : 43930359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 6 (เครื่องสาย) (Thai StringInstruments Education Skill VI)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษากระสวนของบทเพลงโครงสร้าง ประโยคเพลง ความสำคัญของบทเพลงที่มีทำนองโยน บทเพลงที่มีทำนองเท่า ประเภทของทำนองโยน ลักษณะของทำนองโยนที่สำคัญ และฝึกปฏิบัติเพลงที่มีลักษณะทำนองโยน

รหัสวิชา : 43930459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 5 (ขับร้อง) (Thai Classical Singing Education Skill V)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลง ไทยประเภทเพลงร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ความสำคัญของการขับร้องประกอบการแสดง ลีลา อารมณ์ของผู้แสดง และการขับร้องบทเพลงประเภทเพลงระบำ รำ ฟ้อน โขน

รหัสวิชา : 43930559
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 6 (ขับร้อง) (Thai Classical Singing Education Skill VI)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลง ไทยประเภทบทเพลงที่มีลักษณะทำนองโยน

รหัสวิชา : 43940059
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 7 (ปี่พาทย์) (Pi Phat Education Skill VII)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์โดย ศึกษา วิธีการสอนเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษการอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้บรรเลง ความหมายการปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี บทเพลงที่นำมาใช้เป็นเพลงเดี่ยวแต่ละเครื่องดนตรีและรูปแบบเพลงเดี่ยว

รหัสวิชา : 43940159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 8 (ปี่พาทย์) (Pi Phat Education Skill VIII)

ประมวลรายวิชา Pi Pat Education Skill 8 ตั้งแต่ 1-7 การทดสอบและ ทบทวนให้เกิดความชำนาญ รูปแบบการนำเสนอ ความหมาย ประวัติ หรือส่วนสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดดำเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

รหัสวิชา : 43940259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 7 (เครื่องสาย) (Thai String Instruments Education Skill VII)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาวิธีการสอนเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ การอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้บรรเลง ความหมายการปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี บทเพลงที่นำมาใช้เป็นเพลงเดี่ยวแต่ละเครื่องดนตรีและรูปแบบเพลงเดี่ยว

รหัสวิชา : 43940359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 8 (เครื่องสาย) (Thai String Instruments Education Skill VIII)

ประมวลรายวิชาThai StringInstruments Education Skill 8ตั้งแต่ 1-7 การ ทดสอบและทบทวนให้เกิดความชำนาญ รูปแบบการนำเสนอ ความหมาย ประวัติ หรือส่วนสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดดำเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

รหัสวิชา : 43940459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 7 (ขับร้อง) (Thai Classical Singing Education Skill VII)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลง ไทยประเภทบทเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ การอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้ขับร้อง ความหมายการขับร้องบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยว บทเพลงที่นำมาใช้เป็นเพลงเดี่ยว และลักษณะลีลาการขับร้องรูปแบบเพลงเดี่ยว

รหัสวิชา : 43940559
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 8 (ขับร้อง) (Thai Classical Singing Education Skill VIII)

ประมวลรายวิชา Thai Classical Singing Education Skill 8 ตั้งแต่ 1-7 การทดสอบและทบทวนให้เกิดความชำนาญ รูปแบบการนำเสนอ ความหมาย ประวัติ ส่วนสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดดำเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

2.2.1.3 กลุ่มวิชาเทคนิคการสอน

รหัสวิชา : 43932159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เทคนิคการสอน (ปี่พาทย์) (Technique Pi Phat Teaching)

เทคนิคการสอนวงดนตรีในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา บท เพลงที่ใช้ในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของดนตรีไทย

รหัสวิชา : 43932259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เทคนิคการสอน (เครื่องสายไทย) (Technique Thai String Instruments Teaching)

เทคนิคการสอนเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายลักษณะกายภาพของซอด้วง ซออู้ จะเข้ ฝึกปฏิบัติบรรเลงทั้งซอด้วง ซออู้และจะเข้ ตามลำดับขั้นของมาตรฐานดนตรีไทย

รหัสวิชา : 43932359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เทคนิคการสอน (ขับร้องเพลงไทย) (Technique Thai Classical Singing Teaching)

วิธีการสอนขับร้องเบื้องต้น เทคนิคการสอนขับร้อง วิธีการเลือกเพลง วิธีการสอนร้อง เพลงหมู่ เพลงเนื้อเต็ม เพลงสองชั้น การสอนขับร้องให้ถูกวิธี ตามลำดับขั้นของเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย

2.2.1.4 กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติเครื่องโท

รหัสวิชา : 43920659
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโทเบื้องต้น (ปี่พาทย์) (Fundamental of Minor Pi-Phat Practicum)

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ หรือกลุ่มเครื่องเป่า ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนเลือก ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 เครื่อง โดยปฏิบัติเพลงในขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 43920759
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโทเบื้องต้น (เครื่องสาย) (Fundamental of Minor Thai String Instruments Practicum)

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยใน กลุ่มเครื่องสายไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติเครื่อง ดนตรี 1 เครื่อง โดยปฏิบัติเพลงในขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 43920859
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโทเบื้องต้น (ขับร้อง) (Fundamental of Minor Thai Singing Practicum)

ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยในขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติการ ออกเสียงและการเอื้อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในขับร้องเพลงไทยเดิม

รหัสวิชา : 43930659
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 1 (ปี่พาทย์) (Minor Pi–Phat Practicum I)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาปี่พาทย์ โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท ดำเนินกลอน

รหัสวิชา : 43930759
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 1 (เครื่องสาย) (Minor Thai String Instruments Practicum I)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาเครื่องสายไทย โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท ดำเนิน กลอน

รหัสวิชา : 43930859
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 1 (ขับร้อง) (Minor Thai Singing Practicum I)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาขับร้องเพลงไทย โดยฝึกขับร้องตามเกณฑ์มาตรฐานใน บทเพลงที่มีอัตราจังหวะสองชั้น

รหัสวิชา : 43930959
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 2 (ปี่พาทย์) (Minor Pi–Phat Practicum II)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาปี่พาทย์ 1 โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท บังคับทาง

รหัสวิชา : 43931059
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 2 (เครื่องสาย) (Minor Thai String Instruments Practicum II)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาเครื่องสายไทย 1 โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท บังคับทาง

รหัสวิชา : 43931159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 2 (ขับร้อง) (Minor Thai Singing Practicum II)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาขับร้องเพลงไทย 1 โดยฝึกขับร้องตามเกณฑ์ มาตรฐาน ในบทเพลงประเภท เพลงเถา

รหัสวิชา : 43940659
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 3 (ปี่พาทย์) (Minor Pi–Phat Practicum III)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาปี่พาทย์ 2 โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อ ลูกขัด และ ทำนองโยน

รหัสวิชา : 43940759
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 3 (เครื่องสาย) (Minor Thai String Instruments Practicum III)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาเครื่องสายไทย 2 โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท ลูกล้อ ลูก ขัด และทำนองโยน

รหัสวิชา : 43940859
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 3 (ขับร้อง) (Minor Thai Singing Practicum III)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาขับร้องเพลงไทย 2 โดยฝึกขับร้องตามเกณฑ์ มาตรฐาน ในบทเพลงประเภท เพลงทยอย

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

รหัสวิชา : 43943159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี 1 (Learning Management Integration for Music Teacher I)

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ด้วยการบูรณาการองค์ ความรู้ทั้งหมด ทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ดนตรีศึกษา กับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 43943259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี 2 (Learning Management Integration for Music Teacher II)

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งหมด ทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ดนตรีศึกษา กับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 43912159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์มอญสำหรับครูดนตรี 1 (Pi Phat Mon for Music Teacher I)

ความเป็นมาของเพลงมอญ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความแตกต่าง และการเปรียบเทียบ มือฆ้องมอญกับไทย โดยการปฏิบัติเพลงในพิธีกรรม

รหัสวิชา : 43912259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์มอญสำหรับครูดนตรี 2 (Pi Phat Mon for Music Teacher II)

โครงสร้างบทเพลงปี่พาทย์มอญ เทคนิคการใช้วงปี่พาทย์มอญ การสอนเทคนิคการ บรรเลงเพลงมอญที่ต่อเนื่อง และการปฏิบัติเพลงมอญที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น

รหัสวิชา : 43912359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์มอญสำหรับครูดนตรี 3 (Pi Phat Mon for Music Teacher III)

ศึกษาเพลงมอญ มือฆ้องมอญที่ใช้ในอดีต เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงของมอญ และเพลงมอญ ประเภท เพลงฉิ่งพระฉัน

รหัสวิชา : 43912459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
คอมพิวเตอร์ดนตรีไทยเพื่อการศึกษา (Thai Music Computer Study)

การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนดนตรี โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา การสร้าง การนำเสนอข้อมูลดนตรีไทย โปรแกรมการแต่งเพลงไทย โปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง และโปรแกรมการสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียดนตรีไทย

รหัสวิชา : 43912559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานดนตรีชาติพันธุ์วิทยาสำหรับครูดนตรี (Introduction to Ethnomusicology for Music Teacher)

ดนตรี รูปแบบดนตรี วัฒนธรรมความเชื่อของดนตรีชาติ เผ่าพันธุ์ การเกิดของดนตรี องค์ความรู้ที่ใช้ในการสอนในโรงเรียน บทบาทและหน้าที่ความสำคัญของดนตรีที่มีต่อครูผู้สอน

รหัสวิชา : 43912659
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เทคนิคการปรับวงสำหรับครูดนตรี (Ensemble Technique for Music Teacher)

รูปแบบการประสมวงดนตรีไทย การใช้กลวิธีพิเศษเฉพาะทางดนตรีไทยแต่ละประเภท เข้าใจใน แนวของการบรรเลงในวงดนตรีไทย วิธีการบรรเลงในรูปแบบวงชนิดต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิการปรับวง ดนตรีไทยที่สอดคล้องกับบทเพลงประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 43912759
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เพลงเกร็ดสำหรับครูดนตรี (Phleng Gred for Music Teacher)

เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ประเภทเพลงเกร็ด หลักการนำไปใช้เพลงเกร็ด การปฏิบัติ เพลงเกร็ดในรูปแบบต่างๆ และวิธีการบรรเลงเพลงเกร็ด

รหัสวิชา : 43912859
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์นางหงส์สำหรับครูดนตรี (Pi Phat Nanghong for Music Teacher)

ความแตกต่างของปี่พาทย์ไทย เทคนิควิธีการสอนของปี่พาทย์นางหงส์ ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของปี่พาทย์นางหงส์ และการปฏิบัติเพลงเรื่องนางหงส์

รหัสวิชา : 43912959
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เครื่องสายปี่ชวาสำหรับครูดนตรี (Kerung Say Pi java for Music Teacher)

การสอนวงเครื่องสายปี่ชวา ความเป็นมา โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง ตลอดจน การศึกษาวิธีการบรรเลง การสอนให้เข้าถึงโอกาสของวง และการปฏิบัติเพลงเครื่องสายปี่ชวา

รหัสวิชา : 43913059
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เพลงหน้าพาทย์สำหรับครูดนตรี (Phleng Na Phat for Music Teacher)

ความสำคัญของลำดับของเพลง ความเชื่อของการถ่ายทอดเพลงหน้าพาทย์ เพลงหน้า พาทย์ในสมัยโบราณ เพลงหน้าพาทย์ในยุคปัจจุบัน การสอนเพลงหน้าพาทย์ โครงสร้างของเพลง เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในระดับโรงเรียน จนถึงขั้นการบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูเบื้องต้น

รหัสวิชา : 43913159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์สำหรับครูดนตรี (Pi Phat Dueg Dum Bun for Music Teacher)

ความเป็นมาของดนตรี การเกิด เทคนิคของวง การเรียนรู้ให้เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียน กับความสำคัญของวง การสอนวิธีการเลือกเพลงบรรเลงกับวง และกลวิธีเทคนิคการปฏิบัติเพลงในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

รหัสวิชา : 43913259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
วงมโหรีสำหรับครูดนตรี (Mahori Ensemble for Music Teacher)

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวงดนตรีมโหรีประเภทต่างๆ ศึกษาท่วงทำนอง ลีลาเพลงที่ใช้ในวงมโหรี หลักวิธีการบรรเลงวงมโหรี และบทเพลงที่ใช้ในโอกาสต่างๆ

รหัสวิชา : 43913359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เพลงประกอบการแสดงไทยสำหรับครูดนตรี (Thai Theatrical Music for Music Teacher)

ประเภทของวงดนตรีไทยที่ใช้ประกอบการแสดง ระเบียบแบบแผนวิธิีการบรรเลง ปฏิบัติบทเพลง สำหรับการแสดง เพลงระบำ เพลงที่ใช้การแสดงโขน- ละคร

รหัสวิชา : 43913459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เทคนิคการบรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม (Patterning techniques and adjustable band Dulcimer instrument mix)

เทคนิคที่สำคัญในการปรับวงดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมขิม การใช้ทำนองเชื่อมประโยคของเพลงความเบา-หนักของเสียงหลักการ วิธีปฏิบัติในการปรับวงเครื่องสายวงเครื่องสายผสมขิม การประยุกต์ใช้และความแตกต่างของการปรับวง

รหัสวิชา : 43913559
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
กิจกรรมเต้นสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและการดำเนินชีวิต (Creative dance activities for education and lifestyle.)

การแสดงออกทางร่างกายด้วยการเต้นประกอบเสียงเพลงในโอกาสและกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การเต้นในสถานศึกษา การเต้นแบบตะวันออก การเต้นแบบตะวันตก การเต้นเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และการเต้นเพื่อสุขภาพ และการเต้นเพื่อการแสดงเฉพาะด้าน ให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดและได้เรียนรู้การเต้นในทุกรูปแบบ โดยผู้สอนพิจารณาความถนัดเพื่อจัดการเรียนการสอน ต้องทราบถึงรายละเอียดด้านการเตรียมการแสดงที่รับผิดชอบเพื่อแสดงต่อสาธารณชน ทั้งเสื้อผ้า การแต่งหน้า และรูปแบบการทำผม สามารถทำการแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างดี

รหัสวิชา : 43913659
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
สุนทรียรสทางดนตรีไทย (Aesthetic in Thai music)

ศึกษาความงามและความสำคัญของเครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงไทยประเภทต่างๆ การขับร้องเพลงไทย วิธีการฟังดนตรีไทยอย่างสุนทรียะและความซาบซึ้ง