ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) (กศ.บ. (ดนตรีศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 166 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กมลวรรณ พลรักดี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ พิณพาทย์ *
อาจารย์ ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์ *
อาจารย์ อภิพัชร เฟื่องเกษม *
อาจารย์ อรวรา บัวผา *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

Course codes : 40010159
Credit : 2(2-0-4)
ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

Course codes : 40010259
Credit : 2(2-0-4)
ความเป็นครู

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 40010359
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรม

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาความเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Course codes : 40019159
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

การศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษา การศึกษาและสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูและงานอื่น ๆ การเป็นผู้ช่วยครู และการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู

Course codes : 40020159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับครู

ความสำคัญของจิตวิทยาและการแนะแนว แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านพุทธิปัญญา ภาษา จิตใจ สังคมและคุณธรรม จริยธรรม จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา และการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมความถนัด ความสนใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Course codes : 40020259
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อการบริหารวิชาการและบริการทางการศึกษา

Course codes : 40020459
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตพิสัย แบบวัดทักษะจิตพิสัย การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการทดสอบ การตัดเกรดและการรายงานผล การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40020659
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตร

หลักการ แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

Course codes : 40029159
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ การศึกษาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนในสถานศึกษา

Course codes : 40030159
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

Course codes : 40030259
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การกำหนดปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและรายงานผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Course codes : 40030659
Credit : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพการศึกษา

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Course codes : 40032859
Credit : 3(2-2-5)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี

ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การพัฒนาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาดนตรี และงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40039159
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

Course codes : 40059159
Credit : 6(0-18-6)
ปฏิบัติการสอน 1

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Course codes : 40059259
Credit : 6(0-18-6)
ปฏิบัติการสอน 2

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก

Course codes : 40147459
Credit : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

แนวความคิด ความเชื่อ ความหมาย และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่มีต่อการศึกษา วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ คุณค่าทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

Course codes : 40247859
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาและการพัฒนา

การวิเคราะห์วิกฤตของการพัฒนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของการศึกษาในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา และผลของการพัฒนาต่อมิติด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course codes : 40420259
Credit : 2(2-0-4)
วาทวิทยาสำหรับครู

พื้นฐานและประวัติของการพูด หลักการพูดของครูที่ใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวัน ลักษณะการพูดและการวิเคราะห์การพูด เนื้อหาการพูด การพูดในที่ชุมนุม การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ถ้อยคำ กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง เน้นการอธิบาย การอภิปราย การกล่าวแนะนำ การกล่าวสรุป การพูดจูงใจ การพูดให้กำลังใจ การซักถาม การพูดให้คำปรึกษา และการพูดในที่ประชุม

Course codes : 40420359
Credit : 2(2-0-4)
การสอนค่านิยม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยอันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติ ทั้งอดีตและปัจจุบัน แนวคิดในการสอนค่านิยม เทคนิคและวิธีสอนค่านิยม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรักษา ส่งเสริม และพัฒนาค่านิยมที่ดีและเหมาะสมแก่ตนและสังคมไทยในปัจจุบัน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนค่านิยม

Course codes : 40420459
Credit : 2(2-0-4)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40420559
Credit : 2(2-0-4)
การสอนโครงงาน

การจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลอง พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ ในรูปของโครงงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงงาน

Course codes : 40420659
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาเด็ก

พื้นฐานและประวัติของการศึกษาเด็ก ลักษณะธรรมชาติ พัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ และกระบวนพัฒนาการเด็กในโรงเรียน เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล แหล่งความรู้เกี่ยวกับเด็ก ปัญหาพฤติกรรมเด็ก แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก

Course codes : 40420759
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมสร้างสรรค์

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40420859
Credit : 2(2-0-4)
เด็กกับวรรณกรรม

วรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินคุณค่าของหนังสือและวรรณกรรม การเลือกหนังสือ สำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนารสนิยมการอ่าน การผลิตหนังสือสำหรับเด็ก

Course codes : 40420959
Credit : 2(2-0-4)
การฝึกผู้นำและกิจกรรมเยาวชน

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้นำเยาวชน การนำประเด็นทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเยาวชน หลักการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การจัดโครงการเพื่อเยาวชน

Course codes : 40421059
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะสำหรับครู

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบ การใช้ศิลปะในการจัดห้องเรียน ศิลปะกับสื่อการเรียนการสอน และศิลปะในชีวิตประจำวัน

Course codes : 40430159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์

Course codes : 40430259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

Course codes : 40430359
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

Course codes : 40430459
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา กระบวนการ กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

Course codes : 40430559
Credit : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาในโรงเรียน การนำแผน การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสร้างสรรค์ปัญญา การพัฒนา และการใช้กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล

Course codes : 40430759
Credit : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา

พื้นฐานและประวัติของการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอน ในชั้นเรียน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ

Course codes : 40430859
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

พื้นฐานและประวัติของการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

Course codes : 40431059
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ตามสมัยนิยม องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ การถ่ายภาพกับสื่อเพื่อการศึกษาและการถ่าย ภาพกับชีวิตประจำวัน

Course codes : 40431159
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะเพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับสุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่าง ๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสุนทรีภาพกับการจัดการศึกษา

Course codes : 40431259
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมชุมนุม

พื้นฐานและประวัติของกิจกรรมชุมนุม แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมชุมนุม แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมชุมนุม การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมชุมนุม การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา

Course codes : 40530959
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

ความหมาย และความสำคัญของทักษะชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต การเรียนรู้ ทักษะชีวิตตามวัฒนธรรมไทย ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก หลักการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิต การประเมินผลทักษะชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างครู ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทักษะชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40545559
Credit : 3(2-2-5)
สิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก

หลักการและแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพของเด็ก การจัดประสบการณ์เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 41130259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

มาตรฐาน องค์ประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และสื่อ ในห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การบริหารจัดการ การใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41130359
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบและการวาดภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวาดทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41130459
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ การถ่ายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์เชิงศิลปะ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41520159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจพัฒนาการมนุษย์และการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคม

Course codes : 41530259
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพจิตในโรงเรียน

องค์ประกอบสำคัญที่มีต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม ให้มีสุขภาพจิตดี

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 41531159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็ก

พัฒนาการวัยเด็ก อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กลักษณะพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก

Course codes : 41531259
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาวัยรุ่น

พัฒนาการวัยรุ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

Course codes : 41531459
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนาและคติธรรมเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

Course codes : 41531759
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคม

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม การอยู่ร่วมกัน การคล้อยตาม การขัดแย้ง การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการนำเหตุการณ์และประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้

Course codes : 41531959
Credit : 2(2-0-4)
พุทธจิตวิทยา

หลักคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพุทธศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว

Course codes : 41541259
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาครอบครัว

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ปัญหาครอบครัวการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาครอบครัว และพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ

Course codes : 41541359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแก้ปัญหา

ลักษณะของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคิดและการแก้ปัญหา การระดมความคิด การปรึกษากลุ่ม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 41541459
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการคิด

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีปัญญานิยม การทำงานของสมอง การจำของมนุษย์ วิธีการคิดแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการคิด การจินตนาการ การส่งเสริมทักษะการคิด

Course codes : 41730359
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาพิเศษ

ความหมาย ประเภท และลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ จิตวิทยา และการใช้เทคนิคเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยกับต่างประเทศ

Course codes : 42320259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แนวคิดระบบการสื่อสาร และระบบการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ การผลิต การใช้และการเลือกสื่อการเรียนการสอน

Course codes : 42330759
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาสนเทศทางการศึกษา แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้เครื่องมือในความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน และทักษะการสังเคราะห์อภิมานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 42541059
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนทางไกล

ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนทางไกล เช่น Web-based learning, E – learning รูปแบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย หลักการจัดการเรียนทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนทางไกล การออกแบบระบบการจัดการเรียนทางไกลและการประเมินระบบการเรียนทางไกล ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนทางไกล

Course codes : 42543359
Credit : 3(2-2-5)
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ

แนวคิด แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะ ประเภท และการให้บริการบนเว็บ วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ ด้วยวิธีการต่าง ๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนเว็บ ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรม Search engine ต่าง ๆ และสร้างคู่มือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e - Library, E - Book เป็นต้น

Course codes : 43030659
Credit : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Course codes : 43310159
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาทักษะการคิด

การทำงานของสมอง ความหมายและความสำคัญของการคิด อุปสรรคของการคิด การคิดเป็นกระบวนการคิด ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ หลักการวิพากษ์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวินิจฉัยข้ออ้างและข้อสมมติ และการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิพากษ์

Course codes : 43330359
Credit : 2(2-0-4)
การทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา

ธรรมชาติของแบบทดสอบมาตรฐาน หน้าที่ของแบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรียน หลักการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบมาตรฐาน การตีความหมายคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบมาตรฐานประเภทต่าง ๆ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจความสนใจ บุคลิกภาพ และเจตคติ เป็นต้น การวางแผนและการบริหารโครงการทดสอบในโรงเรียน

Course codes : 43330459
Credit : 2(2-0-4)
การวัดทักษะการปฏิบัติ

ลักษณะการวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ หลักการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การเลือกวิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ และการตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบัติ

Course codes : 43330559
Credit : 2(2-0-4)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวัดผลสัมฤทธิ์กับการเรียนการสอน ธรรมชาติการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การวางแผนการสร้างแบบวัด การเขียนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบถูก - ผิด แบบจับคู่ แบบฝึกตีความหมาย แบบตอบสั้น และแบบความเรียง การประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนและการรายงาน และการตีความหมายคะแนนจากแบบวัดมาตรฐานความตรงและความเที่ยง

Course codes : 43330659
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น

กระบวนการของการวัดทางจิต แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎี การอ้างอิงสรุป ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ความเที่ยงและความตรง การประยุกต์ ทฤษฎีการวัดกับการวัดผลการศึกษา

Course codes : 43430159
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

วิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการบริหารจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพครู การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและการเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 43530159
Credit : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรฐานการวัดและการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่าย และสมการถดถอย การเลือกตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า

Course codes : 43530259
Credit : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 2

การทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วน การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

Course codes : 43630159
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวัดและประเมินผล

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การประมวลผลคะแนนนักเรียน การจัดเก็บ และแสดงผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียนและการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียน

Course codes : 43730359
Credit : 2(2-0-4)
หลักการและปรัชญาการอาชีวศึกษา

หลักการและปรัชญาของการอาชีวศึกษาไทย ประวัติและวิวัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านอาชีวศึกษา การเปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษาของประเทศต่าง ๆ แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอน นักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาชีวศึกษา

Course codes : 44140859
Credit : 2(2-0-4)
นันทนาการสำหรับครู

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์ และประเภทของนันทนาการ องค์กรบริหารจัดการนันทนาการ นันทนาการกับการส่งเสริมกระบวนการศึกษา หลักการจัดการโครงการนันทนาการในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 44920159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับครู

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดการชั้นเรียน ทักษะการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทางวิชาการ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการศึกษาในและในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์

2.2.1.1 กลุ่มวิชาเอกพื้นฐาน

Course codes : 43910659
Credit : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์มอญเบื้องต้นสำหรับครูดนตรี

ศึกษาภูมิหลังปี่พาทย์มอญที่เกิดขึ้นในประเทศมอญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย วิวัฒนาการปี่พาทย์มอญ เครื่องดนตรีต่างๆในวงปี่พาทย์ รูปแบบวงปี่พาทย์มอญ พิธีกรรม ความเชื่อวัฒนธรรมที่ปรากฏในวงปี่พาทย์มอญ การปฏิบัติเพลงขั้นพื้นฐานที่ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ

Course codes : 43911159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีไทยสำหรับครูดนตรี

องค์ประกอบของดนตรีไทยในด้านระบบเสียง เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง จังหวะหน้าทับ ดนตรีประกอบการแสดง และดนตรีพิธีกรรมในระดับพื้นฐาน

Course codes : 43911259
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีโน้ตสากลสำหรับครูดนตรี

การบันทึกโน้ตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนถึงระดับขั้นสูง ฝึกการเขียน และวิธีการสอนการบันทึกโน้ตสากล โน้ตไทย ในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 43911359
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีไทยสำหรับครูดนตรี

ประวัติดนตรีไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ ในส่วนของบริบททางสังคม เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง และบุคคลสำคัญในวงการ ดนตรีไทย ตลอดจนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในแต่ละสมัย

Course codes : 43911459
Credit : 2(2-0-4)
การบันทึกโน้ตเพลงไทยสำหรับครูดนตรี

ความเป็นมาของการบันทึกโน้ตดนตรีไทย ลักษณะของโน้ตดนตรีไทย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกโน้ต การบันทึกโน้ตดนตรีไทย การแปลงโน้ตดนตรีไทยเป็นโน้ตดนตรีสากล และการอ่านโน้ตดนตรีไทย

Course codes : 43921159
Credit : 2(0-4-2)
เทคนิคการสอนดนตรีไทย

เทคนิคการสอนดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ช่วง ชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

Course codes : 43922159
Credit : 2(0-4-2)
เครื่องหนังและเครื่องกำกับจังหวะไทยสำหรับครูดนตรี

องค์ประกอบของเครื่องประกอบจังหวะดนตรีไทย ประเภทของจังหวะและหน้าทับพื้นฐาน ปฏิบัติเครื่องหนัง ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะในวงดนตรีไทยและบรรเลงรวมวงได้

Course codes : 43922259
Credit : 2(0-4-2)
การซ่อมรักษาและบำรุงเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา

การซ่อมและสร้างเครื่องดนตรีไทย การสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในวงดนตรีไทย การซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย และการเทียบเสียงดนตรีไทย

Course codes : 43931259
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตกสำหรับครูดนตรี

การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก ความเกี่ยวข้องของวัฒนธรรมกับดนตรี เทคนิคการจูงใจ และการศึกษาประวัติดนตรีตะวันตกในแต่ละยุคสมัย

Course codes : 43931359
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีอาเซียนสำหรับครูดนตรี

เครื่องดนตรี บทเพลง ดนตรีในพิธีกรรมและดนตรีประกอบการแสดงของประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย

Course codes : 43931459
Credit : 2(1-2-4)
สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์สำหรับครูดนตรี

ระบบเสียงของดนตรีไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทเพลง เช่น ท่อนเพลง ประโยคเพลง วรรคเพลง บันไดเสียง ลูกตก ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลง รูปแบบจังหวะ คีตลักษณ์ของบทเพลง การวิเคราะห์เพลงไทยเพื่อนำ ไปใช้ในการประพัน์เพลงและสร้างงานดนตรี

Course codes : 43931559
Credit : 2(1-2-4)
การประพันธ์เพลงไทยสำหรับครูดนตรี

รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่างๆ ทำนองหลัก การเคลื่อนที่ของทำนอง วิธีขยายและตัดทอนทำนองเพลงหรือมีระบบประสานเสียงทั้งในระบบสากลและดนตรีไทย ปฏิบัติการ ตกแต่งทำนองจากโครงสร้างเพลง และกำหนดโครงสร้างเพลงขึ้นใหม่ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบท เพลงที่ประพันธ์

Course codes : 43932459
Credit : 2(0-4-2)
วิจัยการศึกษาสำหรับครูดนตรี

หลักการทำวิจัยด้านดนตรีศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีศึกษา และการนำผลการวิจัยไปใช้กระบวนการและเทคนิควิธิีวิจัยทางดนตรีศึกษา การลำดับเนื้อหาสาระ การเขียนบทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการวิจัย กรอบแนวคิด ในการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

Course codes : 43932559
Credit : 2(0-4-2)
พื้นฐานดนตรีสากลสำหรับครูดนตรี

วิธีการสอนการบรรเลงเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด การอ่านโน้ตและวิธีการบรรเลง ท่าทางการนั่ง ตำแหน่งแขน มือและนิ้วความสัมพันธ์ของตำแหน่งลิ่มเสียงตัวโน้ตระดับเสียง การไล่บันไดเสียงได้ตั้งแต่ 4 แฟลตถึง 4 ชาร์ปและบรรเลงเพลงที่ใช้ทักษะการเล่นสองมือ

Course codes : 43932659
Credit : 2(0-4-2)
ศิลปะการแสดงไทยสำหรับครูดนตรี

ศิลปะ ลีลา การทำให้เกิดความงาม ความสุนทรีย์ อารมณ์และประเภทของนาฏศิลป์ ไทยที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนในระดับต่างๆ ได้

Course codes : 43941159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดโครงการกิจกรรมดนตรีในสถานศึกษา

รูปแบบการเขียนโครงการ ทักษะการเขียนโครงการการสร้างสรรค์โครงการกิจกรรม ภายในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดโครงการกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลป์ในสถานที่จริง Forms and skills of writing project are constructed. Therea are also making the poject in schools creatively and making project in the real situations รูปแบบการเขียนโครงการ ทักษะการเขียนโครงการการสร้างสรรค์โครงการกิจกรรม ภายในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดโครงการกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลป์ในสถานที่จริง

Course codes : 43941259
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีและโสตทัศนูปกรณ์สำหรับครูดนตรี

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับครูดนตรี การจัดเครื่องเสียงให้เหมาะสมต่อสถานที่ ของการบรรเลงดนตรีและศึกษาความแตกต่างการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกับการบรรเลง

Course codes : 43942159
Credit : 2(0-4-2)
การจัดการแสดงดนตรีไทย

สาระทางสุนทรียศาสตร์ กระบวนการทางสุนทรียศาสตร์ การถ่ายทอดดนตรีเพื่อให้ผู้ฟังเกิด ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ แนวคิดการออกแบบ รูปแบบ การจดัการ ฝ่ายการแสดงและฝ่ายบุคคล ฝึกซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ ซ้อมเหมือนจริง ทั้งการบรรเลงเดี่ยวและการบรรเลงร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียนรู้ขั้นตอน ความสำคัญตำแหน่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการของหลัก การจัดการแสดงดนตรี

Course codes : 43942259
Credit : 2(0-4-2)
เครื่องเป่าและอังกะลุงสำหรับนักเรียนขั้นพื้นฐาน

ความเป็นมาของอังกะลุง ปฏิบัติอังกะลุง รูปแบบการจับ ท่าทางการบรรเลงและการนำเพลงมาใช้ ในการบรรเลงรวมวงอังกะลุง

2.2.1.2 กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติเครื่องเอก

Course codes : 43910059
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 1 (ปี่พาทย์)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรีตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

Course codes : 43910159
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 2 (ปี่พาทย์)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาการปฏิบัติเพลงเรื่องประเภทเพลงบังคับทาง และเพลงเรื่องประเภทดำเนินกลอน

Course codes : 43910259
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 1 (เครื่องสาย)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสาย ไทย โดยศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรีตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

Course codes : 43910359
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 2 (เครื่องสาย)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาการปฏิบัติเพลงเรื่องประเภทเพลงบังคับทางและเพลงเรื่องประเภทดำเนินกลอน

Course codes : 43910459
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 1 (ขับร้อง)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาวิธีการขับร้อง เพลงไทยตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดการขับร้องให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการขับร้องเพลง ไทยได้อย่างถูกต้อง

Course codes : 43910559
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 2 (ขับร้อง)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลง ไทยประเภทเพลงเรื่อง

Course codes : 43920059
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 3 (ปี่พาทย์)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์โดย ศึกษาบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสำคัญของการทำเพลงตับ วิธีการบรรเลง ประวัติ รูปแบบการนำเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

Course codes : 43920159
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 4 (ปี่พาทย์)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาบทเพลงประเภทเสภารูปแบบวิธีการสอนตามโครงสร้างทำนองหลัก รูปแบบทางเพลงของ เครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเพลงประเภทเสภา บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบรรเลงเพลงประเภท เสภาและโอกาสที่จะนำไปใช้

Course codes : 43920259
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 3 (เครื่องสาย)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสำคัญของการทำเพลงตับ วิธีการบรรเลง ประวัติ รูปแบบการนำเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

Course codes : 43920359
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 4 (เครื่องสาย)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาบทเพลงประเภทเสภารูปแบบวิธีการสอนตามโครงสร้างทำนองหลัก รูปแบบทางเพลง ของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเพลงประเภทเสภา บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบรรเลงเพลงประเภทเสภาและโอกาสที่จะนำไปใช้

Course codes : 43920459
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 3 (ขับร้อง)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้อง เพลงไทยบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสำคัญของการทำเพลงตับ วิธีการขับร้อง ประวัติ รูปแบบการนำเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

Course codes : 43920559
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 4 (ขับร้อง)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้อง เพลงไทย ประเภทเพลงเสภาบทบาทหน้าที่ความสำคัญของการขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงเสภาและโอกาสที่จะนำไปใช้

Course codes : 43930059
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 5 (ปี่พาทย์)

กระบวนการ วิธีการถ่ายทอดทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยกลุ่มปี่พาทย์ ศึกษาบทเพลง ประเภทดำเนินกลอน ศึกษาวิธีและเทคนิค การบรรเลงของเครื่องดนตรี กลุ่มปี่พาทย์

Course codes : 43930159
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 6 (ปี่พาทย์)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษากระสวนของบทเพลงโครงสร้าง ประโยคเพลง ความสำคัญของบทเพลงที่มีทำนองโยน บทเพลงที่มีทำนองเท่า ประเภทของทำนองโยน ลักษณะของทำนองโยนที่สำคัญ และฝึกปฏิบัติเพลงที่มีลักษณะทำนองโยน

Course codes : 43930259
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 5 (เครื่องสาย)

กระบวนการ วิธีการถ่ายทอดทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยกลุ่มเครื่องสายไทย ศึกษาบทเพลง ประเภทดำเนินกลอน ศึกษาวิธีการและเทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรี กลุ่มเครื่องสายไทย

Course codes : 43930359
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 6 (เครื่องสาย)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษากระสวนของบทเพลงโครงสร้าง ประโยคเพลง ความสำคัญของบทเพลงที่มีทำนองโยน บทเพลงที่มีทำนองเท่า ประเภทของทำนองโยน ลักษณะของทำนองโยนที่สำคัญ และฝึกปฏิบัติเพลงที่มีลักษณะทำนองโยน

Course codes : 43930459
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 5 (ขับร้อง)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลง ไทยประเภทเพลงร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ความสำคัญของการขับร้องประกอบการแสดง ลีลา อารมณ์ของผู้แสดง และการขับร้องบทเพลงประเภทเพลงระบำ รำ ฟ้อน โขน

Course codes : 43930559
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 6 (ขับร้อง)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลง ไทยประเภทบทเพลงที่มีลักษณะทำนองโยน

Course codes : 43940059
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 7 (ปี่พาทย์)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์โดย ศึกษา วิธีการสอนเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษการอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้บรรเลง ความหมายการปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี บทเพลงที่นำมาใช้เป็นเพลงเดี่ยวแต่ละเครื่องดนตรีและรูปแบบเพลงเดี่ยว

Course codes : 43940159
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 8 (ปี่พาทย์)

ประมวลรายวิชา Pi Pat Education Skill 8 ตั้งแต่ 1-7 การทดสอบและ ทบทวนให้เกิดความชำนาญ รูปแบบการนำเสนอ ความหมาย ประวัติ หรือส่วนสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดดำเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

Course codes : 43940259
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 7 (เครื่องสาย)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาวิธีการสอนเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ การอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้บรรเลง ความหมายการปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี บทเพลงที่นำมาใช้เป็นเพลงเดี่ยวแต่ละเครื่องดนตรีและรูปแบบเพลงเดี่ยว

Course codes : 43940359
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 8 (เครื่องสาย)

ประมวลรายวิชาThai StringInstruments Education Skill 8ตั้งแต่ 1-7 การ ทดสอบและทบทวนให้เกิดความชำนาญ รูปแบบการนำเสนอ ความหมาย ประวัติ หรือส่วนสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดดำเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

Course codes : 43940459
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 7 (ขับร้อง)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลง ไทยประเภทบทเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ การอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้ขับร้อง ความหมายการขับร้องบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยว บทเพลงที่นำมาใช้เป็นเพลงเดี่ยว และลักษณะลีลาการขับร้องรูปแบบเพลงเดี่ยว

Course codes : 43940559
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องเอก 8 (ขับร้อง)

ประมวลรายวิชา Thai Classical Singing Education Skill 8 ตั้งแต่ 1-7 การทดสอบและทบทวนให้เกิดความชำนาญ รูปแบบการนำเสนอ ความหมาย ประวัติ ส่วนสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดดำเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

2.2.1.3 กลุ่มวิชาเทคนิคการสอน

Course codes : 43932159
Credit : 2(0-4-2)
เทคนิคการสอน (ปี่พาทย์)

เทคนิคการสอนวงดนตรีในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา บท เพลงที่ใช้ในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของดนตรีไทย

Course codes : 43932259
Credit : 2(0-4-2)
เทคนิคการสอน (เครื่องสายไทย)

เทคนิคการสอนเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายลักษณะกายภาพของซอด้วง ซออู้ จะเข้ ฝึกปฏิบัติบรรเลงทั้งซอด้วง ซออู้และจะเข้ ตามลำดับขั้นของมาตรฐานดนตรีไทย

Course codes : 43932359
Credit : 2(0-4-2)
เทคนิคการสอน (ขับร้องเพลงไทย)

วิธีการสอนขับร้องเบื้องต้น เทคนิคการสอนขับร้อง วิธีการเลือกเพลง วิธีการสอนร้อง เพลงหมู่ เพลงเนื้อเต็ม เพลงสองชั้น การสอนขับร้องให้ถูกวิธี ตามลำดับขั้นของเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย

2.2.1.4 กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติเครื่องโท

Course codes : 43920659
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโทเบื้องต้น (ปี่พาทย์)

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ หรือกลุ่มเครื่องเป่า ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนเลือก ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 เครื่อง โดยปฏิบัติเพลงในขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 43920759
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโทเบื้องต้น (เครื่องสาย)

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยใน กลุ่มเครื่องสายไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติเครื่อง ดนตรี 1 เครื่อง โดยปฏิบัติเพลงในขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 43920859
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโทเบื้องต้น (ขับร้อง)

ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยในขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติการ ออกเสียงและการเอื้อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในขับร้องเพลงไทยเดิม

Course codes : 43930659
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 1 (ปี่พาทย์)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาปี่พาทย์ โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท ดำเนินกลอน

Course codes : 43930759
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 1 (เครื่องสาย)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาเครื่องสายไทย โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท ดำเนิน กลอน

Course codes : 43930859
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 1 (ขับร้อง)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาขับร้องเพลงไทย โดยฝึกขับร้องตามเกณฑ์มาตรฐานใน บทเพลงที่มีอัตราจังหวะสองชั้น

Course codes : 43930959
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 2 (ปี่พาทย์)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาปี่พาทย์ 1 โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท บังคับทาง

Course codes : 43931059
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 2 (เครื่องสาย)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาเครื่องสายไทย 1 โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท บังคับทาง

Course codes : 43931159
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 2 (ขับร้อง)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาขับร้องเพลงไทย 1 โดยฝึกขับร้องตามเกณฑ์ มาตรฐาน ในบทเพลงประเภท เพลงเถา

Course codes : 43940659
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 3 (ปี่พาทย์)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาปี่พาทย์ 2 โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อ ลูกขัด และ ทำนองโยน

Course codes : 43940759
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 3 (เครื่องสาย)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาเครื่องสายไทย 2 โดยฝึกปฏิบัติเพลงประเภท ลูกล้อ ลูก ขัด และทำนองโยน

Course codes : 43940859
Credit : 2(0-4-2)
ทักษะปฏิบัติเครื่องโท 3 (ขับร้อง)

ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวิชาขับร้องเพลงไทย 2 โดยฝึกขับร้องตามเกณฑ์ มาตรฐาน ในบทเพลงประเภท เพลงทยอย

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

Course codes : 43943159
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี 1

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ด้วยการบูรณาการองค์ ความรู้ทั้งหมด ทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ดนตรีศึกษา กับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Course codes : 43943259
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี 2

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งหมด ทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ดนตรีศึกษา กับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก

Course codes : 43912159
Credit : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์มอญสำหรับครูดนตรี 1

ความเป็นมาของเพลงมอญ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความแตกต่าง และการเปรียบเทียบ มือฆ้องมอญกับไทย โดยการปฏิบัติเพลงในพิธีกรรม

Course codes : 43912259
Credit : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์มอญสำหรับครูดนตรี 2

โครงสร้างบทเพลงปี่พาทย์มอญ เทคนิคการใช้วงปี่พาทย์มอญ การสอนเทคนิคการ บรรเลงเพลงมอญที่ต่อเนื่อง และการปฏิบัติเพลงมอญที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น

Course codes : 43912359
Credit : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์มอญสำหรับครูดนตรี 3

ศึกษาเพลงมอญ มือฆ้องมอญที่ใช้ในอดีต เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงของมอญ และเพลงมอญ ประเภท เพลงฉิ่งพระฉัน

Course codes : 43912459
Credit : 2(0-4-2)
คอมพิวเตอร์ดนตรีไทยเพื่อการศึกษา

การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนดนตรี โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา การสร้าง การนำเสนอข้อมูลดนตรีไทย โปรแกรมการแต่งเพลงไทย โปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง และโปรแกรมการสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียดนตรีไทย

Course codes : 43912559
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานดนตรีชาติพันธุ์วิทยาสำหรับครูดนตรี

ดนตรี รูปแบบดนตรี วัฒนธรรมความเชื่อของดนตรีชาติ เผ่าพันธุ์ การเกิดของดนตรี องค์ความรู้ที่ใช้ในการสอนในโรงเรียน บทบาทและหน้าที่ความสำคัญของดนตรีที่มีต่อครูผู้สอน

Course codes : 43912659
Credit : 2(0-4-2)
เทคนิคการปรับวงสำหรับครูดนตรี

รูปแบบการประสมวงดนตรีไทย การใช้กลวิธีพิเศษเฉพาะทางดนตรีไทยแต่ละประเภท เข้าใจใน แนวของการบรรเลงในวงดนตรีไทย วิธีการบรรเลงในรูปแบบวงชนิดต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิการปรับวง ดนตรีไทยที่สอดคล้องกับบทเพลงประเภทต่างๆ

Course codes : 43912759
Credit : 2(0-4-2)
เพลงเกร็ดสำหรับครูดนตรี

เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ประเภทเพลงเกร็ด หลักการนำไปใช้เพลงเกร็ด การปฏิบัติ เพลงเกร็ดในรูปแบบต่างๆ และวิธีการบรรเลงเพลงเกร็ด

Course codes : 43912859
Credit : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์นางหงส์สำหรับครูดนตรี

ความแตกต่างของปี่พาทย์ไทย เทคนิควิธีการสอนของปี่พาทย์นางหงส์ ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของปี่พาทย์นางหงส์ และการปฏิบัติเพลงเรื่องนางหงส์

Course codes : 43912959
Credit : 2(0-4-2)
เครื่องสายปี่ชวาสำหรับครูดนตรี

การสอนวงเครื่องสายปี่ชวา ความเป็นมา โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง ตลอดจน การศึกษาวิธีการบรรเลง การสอนให้เข้าถึงโอกาสของวง และการปฏิบัติเพลงเครื่องสายปี่ชวา

Course codes : 43913059
Credit : 2(0-4-2)
เพลงหน้าพาทย์สำหรับครูดนตรี

ความสำคัญของลำดับของเพลง ความเชื่อของการถ่ายทอดเพลงหน้าพาทย์ เพลงหน้า พาทย์ในสมัยโบราณ เพลงหน้าพาทย์ในยุคปัจจุบัน การสอนเพลงหน้าพาทย์ โครงสร้างของเพลง เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในระดับโรงเรียน จนถึงขั้นการบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูเบื้องต้น

Course codes : 43913159
Credit : 2(0-4-2)
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์สำหรับครูดนตรี

ความเป็นมาของดนตรี การเกิด เทคนิคของวง การเรียนรู้ให้เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียน กับความสำคัญของวง การสอนวิธีการเลือกเพลงบรรเลงกับวง และกลวิธีเทคนิคการปฏิบัติเพลงในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

Course codes : 43913259
Credit : 2(0-4-2)
วงมโหรีสำหรับครูดนตรี

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวงดนตรีมโหรีประเภทต่างๆ ศึกษาท่วงทำนอง ลีลาเพลงที่ใช้ในวงมโหรี หลักวิธีการบรรเลงวงมโหรี และบทเพลงที่ใช้ในโอกาสต่างๆ

Course codes : 43913359
Credit : 2(0-4-2)
เพลงประกอบการแสดงไทยสำหรับครูดนตรี

ประเภทของวงดนตรีไทยที่ใช้ประกอบการแสดง ระเบียบแบบแผนวิธิีการบรรเลง ปฏิบัติบทเพลง สำหรับการแสดง เพลงระบำ เพลงที่ใช้การแสดงโขน- ละคร

Course codes : 43913459
Credit : 2(0-4-2)
เทคนิคการบรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม

เทคนิคที่สำคัญในการปรับวงดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมขิม การใช้ทำนองเชื่อมประโยคของเพลงความเบา-หนักของเสียงหลักการ วิธีปฏิบัติในการปรับวงเครื่องสายวงเครื่องสายผสมขิม การประยุกต์ใช้และความแตกต่างของการปรับวง

Course codes : 43913559
Credit : 2(0-4-2)
กิจกรรมเต้นสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การแสดงออกทางร่างกายด้วยการเต้นประกอบเสียงเพลงในโอกาสและกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การเต้นในสถานศึกษา การเต้นแบบตะวันออก การเต้นแบบตะวันตก การเต้นเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และการเต้นเพื่อสุขภาพ และการเต้นเพื่อการแสดงเฉพาะด้าน ให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดและได้เรียนรู้การเต้นในทุกรูปแบบ โดยผู้สอนพิจารณาความถนัดเพื่อจัดการเรียนการสอน ต้องทราบถึงรายละเอียดด้านการเตรียมการแสดงที่รับผิดชอบเพื่อแสดงต่อสาธารณชน ทั้งเสื้อผ้า การแต่งหน้า และรูปแบบการทำผม สามารถทำการแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างดี

Course codes : 43913659
Credit : 2(0-4-2)
สุนทรียรสทางดนตรีไทย

ศึกษาความงามและความสำคัญของเครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงไทยประเภทต่างๆ การขับร้องเพลงไทย วิธีการฟังดนตรีไทยอย่างสุนทรียะและความซาบซึ้ง