ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (วท.บ. (เกษตรศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 143 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ *
อาจารย์ ประทีป อูปแก้ว *
อาจารย์ ไพทูล แก้วหอม *
อาจารย์ ภัคญาณี สุดสาร *
อาจารย์ รัชนี พุทธา *
อาจารย์ สมคิด ใจตรง *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 76110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Fundamental Chemistry)

พื้นฐานเบื้องต้นเคมีที่สำคัญ โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

รหัสวิชา : 76110359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
Fundamental Chemistry Laboratory (Fundamental Chemistry Laboratory)

ปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นเคมีที่สำคัญ โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

รหัสวิชา : 76110459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักชีววิทยา (Principle of Biology)

หลักการทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล โภชนาการ พลังงานกับชีวิต เมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจำแนกหมวดหมู่ การประยุกต์ทางชีววิทยา

รหัสวิชา : 76110559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principle of Biology Laboratory)

ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรมการจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 76110659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวนมูลฐาน

รหัสวิชา : 76110759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Fundamental Organic Chemistry)

โครงสร้าง การเรียกชื่อ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์แอลดีไฮด์คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

รหัสวิชา : 76110859
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Fundamental Organic Chemistry Laboratory)

ทำปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง การเรียกชื่อ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์แอลดีไฮด์คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

รหัสวิชา : 76120159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร (Microbiology for Agricultural Technology)

โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ การสืบพันธุ์ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับจุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสวิชา : 76120259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสถิติทางเทคโนโลยีการเกษตร (Principles of Agricultural Technology Statistics)

มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงทวินาม ปัวส์ซอง และการแจกแจงของตัวสถิติ หลักการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานสำหรับประชากรหนึ่งและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสวิชา : 76120359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร (Biochemistry for Agricultural Technology)

เคมีของโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและหน่วยพื้นฐานของโมเลกุล ได้แก่ กรดนิวคลีอิก โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน เคมีของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอในส่วนที่สัมพันธ์กับการสังเคราะห์โปรตีน หมู่ฟังก์ชันของกรดอะมิโนซึ่งกำหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวโมเลกุลรวมถึงการควบคุมในสิ่งมีชีวิต โดยยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสวิชา : 76120459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร (Biochemistry Laboratory for Agricultural Technology)

ปฏิบัติการชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับเคมีของโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและหน่วยพื้นฐานของโมเลกุล เคมีของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอในส่วนที่สัมพันธ์กับการสังเคราะห์โปรตีน หมู่ฟังก์ชันของกรดอะมิโนซึ่งกำหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวโมเลกุลรวมถึงการควบคุมในสิ่งมีชีวิต โดยยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร

2.2 วิชาเอกร่วม

รหัสวิชา : 76132159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักพันธุศาสตร์เกษตร (Principle of Agricultural Genetics)

เซลล์และออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างการเกิดไมโอซิสและไมโตซิส หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความน่าจะเป็น สารพันธุกรรม การจำลองและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การทำงานของยีนและการควบคุมมิวเทชั่นของยีนและโครโมโซม พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร วิวัฒนาการ และปฏิบัติการโดยใช้ตัวอย่างพืชและสัตว์ในทางเกษตร

รหัสวิชา : 76149159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล การเขียนสัมมนา การนำเสนอรายงาน และการเสนอแนวคิดทางวิชาการต่อที่ประชุมในหัวข้อวิทยาการที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

รหัสวิชา : 76210159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการผลิตพืชไร่ (Principle of Agronomy Crop)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด การจำแนก การกระจายตัว การปลูก การขยายพันธุ์พืช อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม และการป้องกันศัตรูพืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาพืชไร่

รหัสวิชา : 76311159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการผลิตสัตว์ (Principle of Animal Production)

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การขยายพันธุ์ การป้องกันโรคสัตว์และสุขาภิบาล

รหัสวิชา : 76934159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น (Introduction of Agribusiness)

ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวัฒนาการ ระบบธุรกิจเกษตรและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจเพื่อช่วยในการประเมินปัญหา และ โอกาสในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจเกษตรและระบบธุรกิจเกษตรของประเทศไทย

2.3 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 76131259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการทดลองทางพืชศาสตร์ (Experimental Design for Plant Science)

การออกแบบการทดลอง เปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม การออกแบบสุ่มสมบูรณ์ สุ่มสมบูรณ์ในบล็อค ลาตินสแควร์ และการออกแบบสุ่มไม่สมบูรณ์ในบล็อก การออกแบบแฟกตอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

รหัสวิชา : 76219159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ฝีกงาน 1 (Practical Training1)

การปฏิบัติงานด้านการผลิตพืชไร่ในสถานศึกษา โดยนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษา ภายหลังการศึกษา และการออกสหกิจศึกษา

รหัสวิชา : 76220159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการผลิตพืชสวน (Principle of Horticulture)

การจำแนกทางพืชสวน การขยายพันธุ์พืชสวน การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ไม้ผล เห็ด สรีรวิทยาพืชสวน ฮอร์โมนพืช เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน การปรับปรุงภูมิทัศน์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 76222259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
พฤกษศาสตร์ (Botany)

การจำแนก การระบุ และการตั้งชื่อพืช การเก็บตัวอย่างพืชภาคสนาม และการเก็บรักษาตัวอย่างพืชเพื่อการศึกษา ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ ชนิดพรรณไม้ในแต่ละวงศ์ กายวิภาคพืช

รหัสวิชา : 76229159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ฝึกงาน 2 (Practical Training 2)

การปฏิบัติงานด้านการผลิตพืชสวนในสถานศึกษา โดยนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษา ภายหลังการศึกษา และการออกสหกิจศึกษา

รหัสวิชา : 76232159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยภายนอกและภายในที่ก่อให้เกิดการสูญเสียของผลิตผล การสูญเสียน้ำ การหายใจ การผลิตเอทิลีน กระบวนการสุก และ อาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผลไม้ ผัก และดอกไม้

รหัสวิชา : 76232259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น (Introduction of Plant Breeding)

หลักการ ความหมาย ความสำคัญ วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช บทบาทและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิต การกระจายตัวทางพันธุกรรมและความดีเด่นในลูกผสมในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืช

รหัสวิชา : 76235159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีชีวภาพพืช (Plant Biotechnology)

วิทยาการสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพของพืชมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม และเทคนิคทางโมเลกุล เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีคุณค่าทางเภสัชวิทยา และการประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตร

รหัสวิชา : 76239159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ฝึกงาน 3 (Practical Training 3)

การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในสถานศึกษา โดยนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษา ภายหลังการศึกษา และการออกสหกิจศึกษา

รหัสวิชา : 76249159
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษาสำหรับพืชศาสตร์ (Cooperative Education for Plant Science)

ปฎิบัติงานในสถานประกอบการแห่งเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 76249259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ฝึกงาน 4 (Practical Training 4)

การปฏิบัติงานแบบบูรณาการเกษตรในสถานศึกษา โดยนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษา ภายหลังการศึกษา และการออกสหกิจศึกษา

รหัสวิชา : 76249359
หน่วยกิต : 5(0-10-5)
ปัญหาพิเศษสำหรับพืชศาสตร์ (Special Problem for Plant Science)

การวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อที่มีความสำคัญ หรือน่าสนใจเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่สนใจ และเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ

รหัสวิชา : 76319159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ฝึกงานฟาร์ม 1 (Farm Practice 1)

ฝึกงานฟาร์ม 1

รหัสวิชา : 76320159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัตววิทยา (Zoology)

หลักทั่วไปทางกายวิภาค สรีรวิทยา เซลล์วิทยา มิชญวิทยา คัพภะวิทยาของสัตว์ ศึกษาหลักทั่วไปของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ชีวภูมิศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ

รหัสวิชา : 76320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Production and management)

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย การให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรค การจัดแบ่งเกรดซาก ระบบการผลิต และการตลาดของผลผลิตจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง

รหัสวิชา : 76320359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ (Animal Health and Hygiene)

หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค กลไกการป้องกันการติดเชื้อ หลักการสังเกตและการตรวจร่างกายสัตว์ สุขวิทยาสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค

รหัสวิชา : 76322159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)

การถ่ายทอดลักษณะในสัตว์เลี้ยง ความผันแปรของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ คุณค่าการผสมพันธุ์ หลักการคัดเลือก ดัชนีการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ ระบบการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์สัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์

รหัสวิชา : 76329159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ฝึกงานฟาร์ม 2 (Farm Practice 2)

การฝึกงานพิเศษด้านการผลิตสุกร มีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 76330159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)

ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ องค์ประกอบของอาหาร ความสำคัญของโภชนะต่อสัตว์ กระบวนการย่อยอาหาร การดูดซึมและการนำเอาโภชนะไปใช้ประโยชน์ ความต้องการอาหารของสัตว์ในระยะต่างๆ และสารเสริมชนิดต่างๆ ในอาหารสัตว์ การวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์

รหัสวิชา : 76330259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production and management)

การผลิตสัตว์ปีกให้เนื้อและไข่เป็นการค้า พันธุ์สัตว์ปีกและการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสม โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู การให้อาหาร การผสมพันธุ์ การป้องกันโรคที่สำคัญ การฆ่าและตัดแต่งซากไก่เนื้อ การจัดแบ่งเกรดไข่แบบสากล การบริหารและการจัดการธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน วางแผนการผลิต และการประเมินต้นทุนการผลิต

รหัสวิชา : 76330359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการผลิตสุกร (Swine Production and management)

การผลิตสุกรเป็นการค้า พันธุ์สุกร การคัดเลือก การจัดการผสมพันธุ์ การให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดูสุกรระยะต่างๆ โรงเรือนและอุปกรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสุกร ปัญหาในการผลิตสุกร การจัดแบ่งเกรดซากและการประเมินลักษณะซากในสุกร

รหัสวิชา : 76330459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยด้านสัตวศาสตร์ (Research in Animal Sciences)

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการการวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ

รหัสวิชา : 76332159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยง (Physiology and Anatomy of Farm Animal)

สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยง

รหัสวิชา : 76333159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (Meat Science and Technology)

องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของเนื้อสัตว์ ปัจจัยการฆ่าที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงภายในกล้ามเนื้อหลังสัตว์ตาย การตรวจวัดคุณภาพเนื้อสัตว์ และการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ ชิ้นส่วนของซากสัตว์ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ประเภทของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ กรรมวิธีและเทคโนโลยีในการแปรรูปเนื้อสัตว์ การจัดแบ่งคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

รหัสวิชา : 76333259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีอาหารสัตว์ (Animal Feed Technology)

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์โดยทั่วไป ส่วนประกอบทางเคมี การย่อยได้ของอาหารสัตว์ การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การจำแนกและลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธีการนำไปเลี้ยงสัตว์ หลักการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ตามความต้องการของสัตว์เลี้ยงระยะต่างๆ ทั้งด้วยมือและโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

รหัสวิชา : 76339159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ฝึกงานฟาร์ม 3 (Farm Practice 3)

การฝึกงานพิเศษด้านการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 76349159
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษาสำหรับสัตวศาสตร์ (Cooperative Education for Animal Science)

ปฎิบัติงานในสถานประกอบการแห่งเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

รหัสวิชา : 76349259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ฝึกงานฟาร์ม 4 (Farm Practice 4)

การฝึกงานพิเศษด้านอาหารสัตว์และโภชนศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 76349359
หน่วยกิต : 5(0-10-5)
การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ (Oversea Study, Training or Internship)

การฝึกอบรมหรือฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

รหัสวิชา : 76349459
หน่วยกิต : 5(0-10-5)
ปัญหาพิเศษสำหรับสัตวศาสตร์ (Special Problems for Animal Science)

การวิจัยและการค้นคว้?าเบื้องต?นภายใต้?การควบคุมของอาจารย์?ที่ปรึกษา ในหัวข้อที่มีความสำคัญ หรือน่าสนใจเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ที่สนใจ และเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ

รหัสวิชา : 76423159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Principle of Postharvest Technology)

คุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และสรีรวิทยาของผลไม้ และผักสด การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร การเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ระบบขนส่ง การเก็บรักษา และการปฏิบัติต่อผลไม้ ผัก และดอกไม้สด หลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานสำหรับตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและการจัดการทางการตลาด

รหัสวิชา : 76432159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน (Postharvest Physiology of Horticultural Commodities)

การสูญเสียน้ำ การหายใจ การผลิตเอทิลีน การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี กระบวนการสุก และ อาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผลไม้ ผัก และดอกไม้

รหัสวิชา : 76433159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบ มาตรฐาน (Food Safety and Regulations)

การจัดการกับผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัย กฎระเบียบ และมาตรฐานสินค้าผลิตผลสดของประเทศผู้นำเข้า มาตรฐานสวนผู้ผลิต การรับรอง GAP หรือเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรที่ส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสำหรับการส่งออก

รหัสวิชา : 76620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Extension and Technology Transfer)

ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร

รหัสวิชา : 76720159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการดินเพื่อการเกษตร (Soil Management for Agriculture)

การกำเนิดของดิน คุณสมบัติของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การอนุรักษ์ดิน การแก้ไขปัญหา ดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม ทฤษฎีการแกล้งดินของ การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

รหัสวิชา : 76820159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการแมลงศัตรูพืช (Insect Pest Management)

แมลงศัตรูพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะการเข้าทำลาย การแพร่ระบาด และวิธีการป้องกันกำจัด

รหัสวิชา : 76820259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการโรคพืช (Plant Disease Management)

โรคพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะการเข้าทำลาย การแพร่ระบาด และวิธีการป้องกันกำจัด

รหัสวิชา : 76833159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวัชพืช (Weed Management)

การจำแนกชนิด ชีววิทยา การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ของวัชพืช ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช ผลกระทบของวัชพืชต่อพืชปลูก ประโยชน์ของวัชพืช การจำแนกชนิดและประเภทวัชพืช การป้องกันกำจัด หลักการใช้สารกำจัดวัชพืช

รหัสวิชา : 76921159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจอาหารสัตว์และปศุสัตว์ (Animal Feed and Livestock Business)

ชนิดของพืชอาหารสัตว์ ชนิดของอาหารสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ธุรกิจทางอาหารสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ลักษณะและวิธีการในการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์และปศุสัตว์ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ การตลาดของธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และปศุสัตว์

2.4 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 76233259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

หลักการและเทคนิคของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องและเครื่องมือ อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืช ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช

รหัสวิชา : 76433259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร (Packaging Technology of Agricultural Products)

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของภาชนะบรรจุ การบรรจุภัณฑ์ การเตรียมผลผลิต บรรจุภัณฑ์สำหรับค้าส่งและค้าปลีก การพัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและระบบขนส่ง กฎระเบียบ ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ต่อสุขภาพ และการนำกลับมาใช้ใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม