ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภารดี อนันต์นาวี *
รองศาสตราจารย์ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล *
รองศาสตราจารย์ สุเมธ งามกนก *
อาจารย์ ชัยพจน์ รักงาม
อาจารย์ ธนวิน ทองแพง
อาจารย์ ประชุม รอดประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร อิ่มสวาสดิ์
อาจารย์ สถาพร พฤฑฒิกุล
อาจารย์ สมุทร ชำนาญ
อาจารย์ สุรัตน์ ไชยชมภู
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 40267259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43452259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา (Applied Educational Research)

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 43561159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (Statistical Methods for Research)

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 43061159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา (Principles, Theories, and Practices of Educational Administration)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล ธุรการการเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ บริหารงานบุคคล กิจการนิสิต สัมพันธ์ชุมชน และการบริหารแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้วิเคราะห์โครงสร้าง ระบบการบริหารการศึกษา และปัญหาการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 43061259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผน (Policy and Planning)

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ระบบและทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนานโยบายและการประเมินนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 43062359
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (Professional Practice in Educational Administration)

การปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร การวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาองค์การและการปฏิบัติที่ดี ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ วิเคราะห์ ประเมินการจัดการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

รหัสวิชา : 43063159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management and Development)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา และการประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศ

รหัสวิชา : 43063259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership)

แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษา แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

รหัสวิชา : 43065159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร (Ethics for Administrators)

ปรัชญา และหลักการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารองค์การ โดยเน้นองค์การทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 43061359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานวิชาการ (Academic Affairs Administration)

หลักการแนวคิด การบริหารงานวิชาการ การวางแผนบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43061559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินโครงการ (Project Management and Evaluation)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและประเมินโครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการและวางแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43061659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Educational Administration)

หลักการ แนวคิดการบริหารการศึกษาประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการบริหารการศึกษา โดยเปรียบเทียบกับการบริหารการศึกษาในประเทศไทย

รหัสวิชา : 43061759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม (Building and Environment Administration)

การจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียน การบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รหัสวิชา : 43061859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relations Administration)

การประชาสัมพันธ์ การสร้างกลยุทธ์สัมพันธ์ชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังบุคลากรในสถานศึกษาและสู่ชุมชน สร้างและใช้กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 43061959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการนิสิต (Student Affairs Administration)

หลักการ แนวคิด พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสังคมของนิสิตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 43062159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร (Educational Law for Administrators)

หลักการกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายการศึกษา

รหัสวิชา : 43062259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินและงบประมาณ (Financial and Budget Administration)

หลักการ และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังและงบประมาณ ของประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาทั้งด้านการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณขององค์การทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43063359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษา (English for Communication for Educational Administrators)

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ความหมายของภาษาตามบริบท นิยาม และความคิดรวบยอดของศาสตร์บริหารการศึกษา การใช้ภาษาเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 43064159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารการศึกษา (Economics for Educational Administration)

หลักการ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษา

รหัสวิชา : 43064259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองกับการศึกษา (Politics and Education)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบการศึกษา

รหัสวิชา : 43065659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Research in Educational Administration)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห์ การออกแบบและประเมินผลการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา

รหัสวิชา : 43066159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Information Technology for Educational Management)

หลักการและแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยเฉพาะการตัดสินใจโดยใช้ระบบข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43066259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ (System Analysis and Organization Development)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎี วิเคราะห์ระบบและพฤติกรรมองค์การตลอดจนเทคนิควิธี เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43066459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)

แนวคิด ปรัชญาและมโนทัศน์ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประยุกต์ หลักการ แนวคิดระบบการบริหารคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

รหัสวิชา : 43067159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การนิเทศการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analysis of Educational Supervision)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศกับการบริหารงานในองค์การทางการศึกษาการนิเทศการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 43068159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration)

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 43069959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

5 หมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา : 49950159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา (Academic English Reading Skills for Graduate Studies)

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 40267259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43452259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา (Applied Educational Research)

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 43561159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (Statistical Methods for Research)

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 43061159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา (Principles, Theories, and Practices of Educational Administration)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล ธุรการการเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ บริหารงานบุคคล กิจการนิสิต สัมพันธ์ชุมชน และการบริหารแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้วิเคราะห์โครงสร้าง ระบบการบริหารการศึกษา และปัญหาการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 43061259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผน (Policy and Planning)

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ระบบและทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนานโยบายและการประเมินนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 43062359
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (Professional Practice in Educational Administration)

การปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร การวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาองค์การและการปฏิบัติที่ดี ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ วิเคราะห์ ประเมินการจัดการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

รหัสวิชา : 43063159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management and Development)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา และการประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศ

รหัสวิชา : 43063259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership)

แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษา แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

รหัสวิชา : 43065159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร (Ethics for Administrators)

ปรัชญา และหลักการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารองค์การ โดยเน้นองค์การทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 43061359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานวิชาการ (Academic Affairs Administration)

หลักการแนวคิด การบริหารงานวิชาการ การวางแผนบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43061559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินโครงการ (Project Management and Evaluation)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและประเมินโครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการและวางแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43061759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม (Building and Environment Administration)

การจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียน การบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รหัสวิชา : 43061859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relations Administration)

การประชาสัมพันธ์ การสร้างกลยุทธ์สัมพันธ์ชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังบุคลากรในสถานศึกษาและสู่ชุมชน สร้างและใช้กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 43061959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการนิสิต (Student Affairs Administration)

หลักการ แนวคิด พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสังคมของนิสิตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 43062159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร (Educational Law for Administrators)

หลักการกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายการศึกษา

รหัสวิชา : 43062259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินและงบประมาณ (Financial and Budget Administration)

หลักการ และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังและงบประมาณ ของประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาทั้งด้านการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณขององค์การทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43063359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษา (English for Communication for Educational Administrators)

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ความหมายของภาษาตามบริบท นิยาม และความคิดรวบยอดของศาสตร์บริหารการศึกษา การใช้ภาษาเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 43064159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารการศึกษา (Economics for Educational Administration)

หลักการ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษา

รหัสวิชา : 43064259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองกับการศึกษา (Politics and Education)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบการศึกษา

รหัสวิชา : 43065659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Research in Educational Administration)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห์ การออกแบบและประเมินผลการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา

รหัสวิชา : 43066159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Information Technology for Educational Management)

หลักการและแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยเฉพาะการตัดสินใจโดยใช้ระบบข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43066259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ (System Analysis and Organization Development)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎี วิเคราะห์ระบบและพฤติกรรมองค์การตลอดจนเทคนิควิธี เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43066459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)

แนวคิด ปรัชญาและมโนทัศน์ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประยุกต์ หลักการ แนวคิดระบบการบริหารคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

รหัสวิชา : 43067159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การนิเทศการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analysis of Educational Supervision)

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศกับการบริหารงานในองค์การทางการศึกษาการนิเทศการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 43068159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration)

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ

4 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 43069859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

5 หมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา : 49950159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา (Academic English Reading Skills for Graduate Studies)

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา