ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) (กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ คงรัฐ นวลแปง * กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554)
รองศาสตราจารย์ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร * กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551)
อาจารย์ อาพันธ์ชนิต เจนจิต * กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
อาจารย์ คมสัน ตรีไพบูลย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
อาจารย์ เชวง ซ้อนบุญ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554)
อาจารย์ ผลาดร สุวรรณโพธิ์ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2544)
อาจารย์ พรรณทิพา ตันตินัย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
อาจารย์ สมคิด อินเทพ Ph.D. (Applied Mathematics)
University of Strathclyde Glasgow, UK. (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ Ph.D. (Mathematics)
University of East Anglia, UK (2553)
อาจารย์ อรรณพ แก้วขาว วท.ด. (คณิตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43561159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 40058159
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนในสถานศึกษา การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

Course codes : 40068159
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการสอน 1

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Course codes : 40068259
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการสอน 2

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Course codes : 41051159
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการของหลักสูตร แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์ การปฏิบัติการประเมินและนำผลการประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Course codes : 41051259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาทางการเรียน การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง

Course codes : 41052159
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ การเขียนเสนอโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ การนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Course codes : 41052259
Credit : 2(2-0-4)
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน การออกแบบและการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 41054159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ความหมายและความสำคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทาง การพัฒนาทักษะการแก้และการสร้างปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

Course codes : 41061159
Credit : 2(2-0-4)
ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ

แนวคิดเกี่ยวกับครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมาย การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด วิเคราะห์ปัญหาและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 41061259
Credit : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนคณิตศาสตร์

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 30252159
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น

ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลักและมิติ การส่งเชิงเส้น ผลบวกตรง ปริภูมิผลหาร ตัวแทนเมทริกซ์ การแปลงของฐานหลัก ปริภูมิคู่กัน พีชคณิตเชิงหลายเส้น การกระทำแนวทแยงมุม รูปแบบบัญญัติจอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายใน

Course codes : 30253159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิต

เดดิคินโดเมน การแยกตัวประกอบของพรามไอดีลได้เพียงแบบเดียว ฟีลด์จำนวน การสปลิทของจำนวนเฉพาะ คลาสกรุป คลาสนัมเบอร์ นอร์ม ดิสคริมิแนนต์

Course codes : 30254159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงจริง 1

เซตโบเรล การวัดของเลอเบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ ปริพันธ์แบบรีมันน์และแบบเลอเบก ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบทางเดียวและแบบถูกข่มแบบเลอเบก ปริภูมิแอลพี ปริภูมินอร?มเชิงเส?น ปริภูมิฮิลเบิร์ต

Course codes : 30255159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องที่สำคัญ ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบโมเมนต์ กฎจํานวนมาก ทฤษฎีลิมิตกลาง

Course codes : 30256159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

วิธีกระทำซ้ำสำหรับสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีผลต่างจำกัดสำหรับปัญหาค่าขอบชนิดสองจุดและวิธีผลต่างจำกัดสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

Course codes : 41053159
Credit : 2(2-0-4)
การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

เนื้อหาสาระและการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสาระจำนวนและ การดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและความน่าจะเป็นในระดับโรงเรียน

Course codes : 41055159
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาทางการสอนคณิตศาสตร์

การอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ และการศึกษาแนวโน้มในการสอนคณิตศาสตร์

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 40969959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43561159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 41051159
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการของหลักสูตร แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์ การปฏิบัติการประเมินและนำผลการประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Course codes : 41051259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาทางการเรียน การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง

Course codes : 41052159
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ การเขียนเสนอโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ การนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Course codes : 41052259
Credit : 2(2-0-4)
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน การออกแบบและการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 41054159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ความหมายและความสำคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทาง การพัฒนาทักษะการแก้และการสร้างปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 30252159
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น

ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลักและมิติ การส่งเชิงเส้น ผลบวกตรง ปริภูมิผลหาร ตัวแทนเมทริกซ์ การแปลงของฐานหลัก ปริภูมิคู่กัน พีชคณิตเชิงหลายเส้น การกระทำแนวทแยงมุม รูปแบบบัญญัติจอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายใน

Course codes : 30253159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิต

เดดิคินโดเมน การแยกตัวประกอบของพรามไอดีลได้เพียงแบบเดียว ฟีลด์จำนวน การสปลิทของจำนวนเฉพาะ คลาสกรุป คลาสนัมเบอร์ นอร์ม ดิสคริมิแนนต์

Course codes : 30254159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงจริง 1

เซตโบเรล การวัดของเลอเบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ ปริพันธ์แบบรีมันน์และแบบเลอเบก ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบทางเดียวและแบบถูกข่มแบบเลอเบก ปริภูมิแอลพี ปริภูมินอร?มเชิงเส?น ปริภูมิฮิลเบิร์ต

Course codes : 30255159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องที่สำคัญ ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบโมเมนต์ กฎจํานวนมาก ทฤษฎีลิมิตกลาง

Course codes : 30256159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

วิธีกระทำซ้ำสำหรับสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีผลต่างจำกัดสำหรับปัญหาค่าขอบชนิดสองจุดและวิธีผลต่างจำกัดสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

Course codes : 41053159
Credit : 2(2-0-4)
การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

เนื้อหาสาระและการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสาระจำนวนและ การดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและความน่าจะเป็นในระดับโรงเรียน

Course codes : 41055159
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาทางการสอนคณิตศาสตร์

การอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ และการศึกษาแนวโน้มในการสอนคณิตศาสตร์

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 40969959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ