ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 128 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน *
อาจารย์ พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ *
อาจารย์ พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม *
อาจารย์ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 30815059
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน (วิชาแกนทางธุรกิจ)

Course codes : 75812159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

แนวคิดและข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แม่บททางการบัญชีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้าและผลิต การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงศึกษาความหมายและแปลความหมายของรายการต่างๆ ที่มีอยู่ในรายงานทางการเงิน

Course codes : 75813159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด

Course codes : 75815159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดต่างๆ ในหลักการจัดการธุรกิจ งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ จริยธรรมของผู้บริหาร พฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม ปทัสสถาน(บรรทัดฐาน)และอิทธิพลของกลุ่มต่อสมาชิก และปัญหาต่างๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ

Course codes : 75816159
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

Course codes : 75821159
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และนโยบายเงินปันผลของธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงานด้านการเงิน

Course codes : 75822159
Credit : 3(3-0-6)
บัญชีเพื่อการจัดการ

หลักการและวิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยหน้าที่งานด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 75824159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 75825259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ

การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Course codes : 75827159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

Course codes : 75829159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่ายและเชิงซ้อน อนุกรมเวลา เลขดัชนี

2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

Course codes : 75321159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

องค์ประกอบของระบบ การเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ เอกสารความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ แผนภาพแสดงแบบจำลอง เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ

Course codes : 75331159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

พื้นฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ การบริหารทรัพยากรของวิสหากิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งในองค์การและนอกองค์การ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์การ เครือข่ายสังคม คลาวด์คอมพิวติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ การประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

Course codes : 75331259
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

ประเภทของภัยคุกคามและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการและการบริการด้านความมั่นคง มาตรฐานและข้อกำหนดด้านความมั่งคงของระบบสารสนเทศ

Course codes : 75331359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

กระบวนการธุรกิจ ความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ การใช้สารสนเทศในการจัดการกระบวนการธุรกิจ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการ ERP ในด้านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชีและการบริหารงานบุคคล

Course codes : 75331759
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา

กฏและเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะที่จำเป็น

Course codes : 75341159
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน ทำให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

Course codes : 75341259
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1

โครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาจากประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีระบบ และนำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหากับคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน

Course codes : 75341359
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2

โครงงานปฏิบัติเพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานหรือพัฒนาตัวระบบงานที่สนใจ โดยต่อยอดความคิดจากโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1 หรือเลือกประเด็นที่สนใจอื่น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการคิดในรายวิชาที่เรียน มาประยุกต์ให้เกิดระบบงานที่เป็นโครงงานเชิงประยุกต์ และต้องมีการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน

Course codes : 75343459
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

หัวข้อที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์กับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

Course codes : 75312159
Credit : 3(3-2-5)
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำความรู้เบื้องต้นของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศ ความเป็นมา เลขฐานสองและระบบดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ระดับความสามารถและรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์โดยเน้นไมโครคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล การสื่อสารและเครือข่าย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการ ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมและมิติทางสังคม ความมั่นคงของระบบ ภาคปฏิบัติศึกษาการตรวจสอบการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

Course codes : 75332159
Credit : 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล

แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาประมวลผลข้อมูล (SQL) ความมั่นคง การทำงานเวลาเดียวกัน ความสมบูรณ์ การดูแลระบบฐานข้อมูล พื้นฐานของการออกแบบคลังข้อมูล ภาคปฏิบัติ ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้กรณีตัวอย่างทางธุรกิจ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดลองสร้าง บันทึก แก้ไข ข้อมูลในฐานข้อมูล ด้วยภาษาเอสคิวแอล

Course codes : 75332259
Credit : 3(3-0-6)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม ระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

Course codes : 75342159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ ตามความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ การใช้สารสนเทศในการจัดการกระบวนการธุรกิจ การใช้งานโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดลักษณะผลลัพธ์และการนำไปใช้

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

Course codes : 75313159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรม

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบของคำสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่กำหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง แถวลำดับ ตัวแปรและการกำหนดชื่อ นิพจน์และการดำเนินการ การกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ คำสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน ฟังก์ชันย่อยทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งานเอง การบันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์ ภาคปฏิบัติ ตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรม การทดสอบการทำงาน

Course codes : 75333159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ

แนวคิดและหลักการในการพัฒนาโปรแกรมระบบเว็บ ภาษามาตรฐานเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล และข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน

Course codes : 75333259
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทำงาน คำสั่งในการประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสำหรับการพัฒนาโครงงาน

2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

Course codes : 75324159
Credit : 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ลิสต์ สแตก แถวคอย ต้นไม้ กราฟ เซ็ต และ ฮีพ การเรียงลำดับข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบ บับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีพ ควิก การค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบตามลำดับ แบบไบนารี ใช้ตารางแฮช โครงสร้างต้นไม้และการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างกราฟ การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ

Course codes : 75334159
Credit : 3(2-2-5)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่างๆ มาตรฐานแบบจำลองโอเอสไอ โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย การจัดการเครือข่าย หมายเลขไอพีและการจัดการ ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคงของเครือข่ายในสถานประกอบการทางธุรกิจ กรณีศึกษา

2.3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 75316159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ

หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพกับการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์กับการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมายกับการนำเสนอ ลักษณะเฉพาะของสื่อกับการนำเสนอ สื่อประสมกับการนำเสนอ และทักษะการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ

Course codes : 75322159
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสื่อประสม

การใช้สื่อที่หลากหลายร่วมกัน เพื่อสร้างงานทางด้านศิลปะและด้านอื่นๆ พื้นฐานและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตสื่อในระบบดิจิทัล กระบวนการการผลิตสื่อโดยใช้ระบบสื่อประสมที่อยู่ในความสนใจของตลาดแรงงาน สร้างผลงานโดยใช้เสียงแบบดิจิทัล ข้อความหลายมิติ วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บนระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาเทคนิคการรวมกันของสื่อประเภทต่าง ๆ

Course codes : 75323159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างและใช้งานคลาสและออปเจ็ค องค์ประกอบของคลาส การห่อหุ้มข้อมูล การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึม การจัดการความผิดปกติโดย การจัดการข้อยกเว้น ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมเครื่องมือช่วยพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกต์ในงานธุรกิจ ด้วยภาษาที่กำหนด

Course codes : 75331459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงงานระบบสารสนเทศ

การกำหนดโครงสร้าง กำหนดแผนงาน การเขียนข้อเสนอโครงการ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการผู้ใช้ การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงาน การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารงานโครงการ การจัดการความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลโครงการ การนำเสนอโครงการ

Course codes : 75331559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานของวิทยากร และหรือการเข้าไปศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในองค์การ

Course codes : 75331659
Credit : 3(3-0-6)
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ความสำคัญและประโยชน์ของระบบระบบธุรกิจอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังข้อมูล หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ ปัจจัยความสำเร็จและความเสี่ยง หลักการการจำลองข้อมูล กรอบการบูรณาการข้อมูล โครงสร้าง สถาปัตยกรรมของระบบ มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา และเครื่องมือ กรณีตัวอย่าง

Course codes : 75333359
Credit : 3(2-2-5)
การคำนวณสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมของการสื่อสารและซอฟแวร์ที่ถูกใช้ในอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก และในเนื้อหาของการคำนวณทั่วๆ ไป การฝึกปฏิบัติและหลักการทางวิชาชีพและจริยธรรม ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล

Course codes : 75341459
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ

เครือข่ายทางธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงเครือข่ายไร้สาย การติดตั้งเราเตอร์และไฟร์วอล การสร้างเว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงวิธีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่เสียหาย ซอฟต์แวร์ต่างๆ โปรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกรมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคนิคทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ และลูกค้าสัมพันธ์ รวมไปถึง กฎหมายและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ

Course codes : 75341559
Credit : 3(3-0-6)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฏหมาย ข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์การวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 75341659
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์

กระบวนการและเทคนิคการควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานคอมพิวเตอร์ มาตรฐานและข้อกำหนดในการควบคุมและตรวจสอบ การดำเนินงานและพัฒนาระบบงาน การประเมินความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงของระบบ การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน การจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ

Course codes : 75341759
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์

หลักการ ความสำคัญของกฎหมาย จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานด้านการจัดการสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิตามรัฐธรรมนูญ นโยบายด้านสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน การประยุกต์ความรู้ตามหลักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Course codes : 75342259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดดิจิทัล

การประยุกต์เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ การเข้าถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 75342359
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

ชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย เสียง วีดิทัศน์รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การแจงหน่วย การปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูลที่ จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง มัลติมีเดีย การผลิตสื่อ การสร้างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงหลายมิติ การออกแบบและพัฒนา งานมัลติมีเดียในธุรกิจ

Course codes : 75342459
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม

กลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่องทางการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม แนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์ประกอบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบการจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน การทำ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม การพัฒนารูป แบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 75342559
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านโลจิสติกส์ วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผน และบริหารงานด้านโลจิสติกส์ งานคลังสินค้า งานขนส่ง ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สำหรับโลจิสติกส์ในปัจจุบัน แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษา

Course codes : 75342659
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน

ความหมายของโซ่อุปทาน ความสำคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก การจัดซื้อแบบทันเวลา การจัดซื้อระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมินและการวิเคราะห์แหล่งผู้ขาย การตรวจเยี่ยมแหล่งผู้ขาย การจัดส่งสินค้า การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ความต้องการการจัดจำหน่าย การขนส่งแบบทันเวลาและการรีเอนจิเนียริ่ง โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน

Course codes : 75342759
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

ความสำคัญและที่มาของการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจและการบูรณาการสารสนเทศในองค์การสำหรับระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ หลักการสำคัญของระบบงานในการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ แนวทางการเลือกและการจัดสร้างระบบ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาในการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

Course codes : 75343159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมจาวา

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมจาวา ตัวแปร คำสั่งควบคุมและอาเรย์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จาวาแอพลิเคชั่น และจาวาแอพเพล็ต

Course codes : 75343259
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

ทบทวนหลักการและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ การออกแบบโดยใช้ภาษาอธิบายแบบจำลอง (ยูเอ็มแอล) ยูสเคสไดอะแกรม คลาสไดอะแกรม คลอลาโบเรชันไดอะแกรม ซีเควนส์ไดอะแกรม และสเตดชาร์ด

Course codes : 75343359
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมภาษาสคริปต์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาสคริปต์ ความแตกต่างระหว่างภาษาสคริปต์และภาษาการโปรแกรม จุดแข็งและจุดอ่อนของภาษาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดย ใช้ภาษาเชลล์สคริปต์บนยูนิกซ์ ภาษาเพิร์ล ภาษาไพธอน การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ภาษาสคริปต์ที่พัฒนาบนเว็บ ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพี และภาษาจาวาสคริปต์ วิธีการทดสอบและการแก้ไข ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

Course codes : 75343559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

หัวข้อที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์กับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

Course codes : 75344159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ความเหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของผู้ใช้ วิธีการแก้ปัญหา การเลือกวิธีที่เหมาะสมกับงบประมาณ การกำหนด ความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรียมสถานที่ การจัดองค์กร และการจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 75347159
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ

แนะนำภาษาจาวา ไวยากรณ์เชิงอ็อบเจกต์ของภาษาจาวา การสร้างส่วนยกเว้น การรับและส่งออกข้อมูล คลาสและออปเจค การสืบทอดของคลาส การใช้อินเทอร์เฟซ การห่อหุ้มคลาส แนะนำคลาสประเภทต่าง ๆ แอพเพล็ต สวิง เอดับเบิลยูที การสร้างแพกเกจ ส่วนติดต่อผู้ใช้ การรองรับเหตุการณ์ โปรแกรมประยุกต์แอพเพล็ต เอพีไอด้านเครือข่าย (กรอบการทำงาน ประยุกต์กรอบการทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์) กรณีศึกษา

Course codes : 75347259
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน

เทคโนโลยีสายสัญญาณ หลักการของโครงสร้างข่ายสาย กระดูกสันหลังเครือข่ายบริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสร้างข่ายสาย การออกแบบและการแสดงเครือข่ายระยะใกล้ อีเทอร์เน็ต โตเก็นวงแหวน บริดจ์ การตั้งค่าไอพี โพรโทคอลสแปนนิ่งทรี เทคโนโลยีอุปกรณ์ฮับและสวิทซ์ การเชื่อมโยงแบบยืดหยุ่น และการเชื่อมโยงรวบรวม กรณีศึกษา

Course codes : 75347359
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ

การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย โพรโทคอลไอพี การกำหนดทิศทางของอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบบริหารเครือข่ายและสภาพแวดล้อม ส่วนติดต่อแบบอนุกรมของตัวชี้เส้นทาง โพรโทคอลเพื่อกำหนดเส้นทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เส้นทาง การชี้เส้นทางตายตัว การชี้เส้นทางแบบพลวัติ เทคโนโลยีเครือข่ายระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย์ การชี้เส้นทางโดยโอเอสพีเอฟ การบริหารเครือข่ายระยะไกลกรณีศึกษา

Course codes : 75347459
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะฟอร์ม ที่สามารถใช้งานฐานข้อมูล เครื่องมือ สภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง ทดสอบ และนำไปใช้งาน เรียนรู้การสร้างและปรับแต่งฟอร์มที่ประกอบด้วยบล็อกข้อมูล เฟรม และตัวควบคุมที่ใช้ติดต่อผู้ใช้หลากหลายรูปแบบ การสร้างส่วนประกอบสำหรับการนำเข้าข้อมูล และส่วนประกอบอื่น การสร้างวินโดว์และพื้นที่แสดงผลข้อมูล การสร้างและหาข้อผิดพลาดของทริกเกอร์ และเพิ่มเติมความสามารถให้กับส่วนต่างๆ กรณีศึกษา

Course codes : 75347559
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการการคำนวณแบบคลาว์ดและเสมือนจริง

สถาปัตยกรรมการประมวลผลกลุ่มเมฆ โมเดลโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเมฆ ซอฟต์แวร์เป็นเสมือนบริการ ฮาร์ดแวร์เสมือน การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ การจัดการทรานแซกชั่นบนกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยของเครือข่าย และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ กรณีศึกษา

Course codes : 75347659
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล

การบริหารระบบบริหารฐานข้อมูลโดยเลือกระบบบริหารฐานข้อมูลที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ปัจจุบัน เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ ติดตั้งและตั้งค่าระบบบริการฐานข้อมูล การสร้างและจัดการฐานข้อมูล ตาราง ความสัมพันธ์ บริหารพื้นที่จัดเก็บ การทำงาน การย้อนกลับ การตั้งค่าและวิเคราะห์เพื่อปรับประสิทธิภาพ ความมั่นคง ดัชนีผู้ใช้ รหัสผ่าน สิทธิการใช้ บทบาท ความสมบูรณ์ การนำข้อมูลเข้า การสำรองและนำคืน กรณีศึกษา