ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ คนึงนิจ กุโบลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย บุญเจือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา รัศมีขวัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาแกน

Course codes : 887501
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศและการจัดการ

ซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี การออกแบบระบบสารสนเทศโดยรวมถึงการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายพื้นฐาน ประเด็นทางด้านความปลอดภัย การบริหารโครงการ การทำธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Course codes : 887521
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร และบทบาทของระบบสารสนเทศต่อองค์กร การบริหารโครงการ การประมาณการต้นทุน การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การประยุกต์ฐานข้อมูลและหลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผน การรวมและทดสอบระบบ

Course codes : 887523
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานกฎหมายทางธุรกิจ รวมถึง กฎหมายล้มละลาย กฎหมายจ้างงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ สัญญาต่างๆ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้เทคโนโลยี

Course codes : 887531
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในแง่มุมเกี่ยวกับสถาปัยกรรมของระบบ การติดต่อสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย ได้แก่ โครงสร้างของระบบสารสนเทศขององค์การ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศขององค์การ โครงสร้างของเครือข่ายแบบชั้นการสื่อสาร โพรโตคอลเครือข่ายและการสื่อสาร การให้บริการเครือข่ายระยะไกล เทคโนโลยีผู้ให้บริการและมาตรฐานของเว็บ โครงสร้างของผู้ให้บริการ การบริการเว็บ การออกแบบเครือข่ายในองค์การ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยและการจัดการเครือข่าย

Course codes : 887551
Credit : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เครื่องมือและการดำเนินการกับฐานข้อมูล เอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกสำหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลเบื้องต้น การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด ตัวอย่างสถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆ

Course codes : 887591
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ การวางแผนและการออกแบบ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผลและการนำเสนองานวิจัย และ ทำสัมมนาในหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ การฝึกการเป็นผู้นำเสนอที่ดี

Course codes : 887691
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

ทำสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ นำเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ

2 วิชาเฉพาะ

Course codes : 887511
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจเชิงกลุยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ได้แก่ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง แบบจำลองข่ายงาน การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ กำหนดการไม่เชิงเส้น ทฤษฎีแถวคอย และ ตัวแบบการตัดสินใจ

Course codes : 887522
Credit : 3(3-0-6)
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาพรวมของหลักการทางวิศวรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการ การลงมือปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ ได้แก่ การตรวจสอบระบบและการทำให้ระบบถูกต้อง การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ และการทดสอบระบบ ข้อมูลในการวัดซอฟต์แวร์ มาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการองค์ประกอบในโครงการ การบำรุงรักษาพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

Course codes : 887532
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย

หลักการของการออกแบบและวางแผนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีที่มีอยู่ ขั้นตอนวิธีการทิ้งข้อมูล การหาเส้นทางเครือข่าย การออกแบบเพื่อนำไปปฏิบัติ ขอบเขตฟังก์ชันของการจัดการเครือข่าย ได้แก่ การจัดการข้อผิดพลาด การจัดการการตั้งค่าคุณสมบัติ การจัดการบัญชี การจัดการสมรรถนะ และการจัดการความปลอดภัย เครื่องมือคำนวณการจราจรและค่าบริการอัตโนมัติ โพรโตคอลจัดการเครือข่าย SNMP เครื่องมือจัดการเครือข่าย และการวางแผนเครือข่าย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย แบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่าย รูปแบบของความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่าย ข้อมูลที่แปลกปลอมบนเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย

Course codes : 887541
Credit : 3(3-0-6)
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ

องค์ความรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินสำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการลงทุนและการคุ้มทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การจัดการความปลอดภัย การจัดการระดับการบริการ การจัดการสภาพการพร้อมให้บริการ การจัดการความต่อเนื่องการให้บริการ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการโครงแบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการนำงานที่ทดสอบแล้วไปใช้จริง การจัดการการบริการรับร้องขอการเปลี่ยนแปลง การจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ และ การจัดการปัญหา

3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 887621
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล โปรโตคอลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความไม่มั่นคงของแบบขั้นตอนวิธีที่ใช้ในมาตรฐาน 802.11 ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง ความถูกต้องสอดคล้อง ช่องโหว่เกี่ยวกับไอพี ความปลอดภัยในชั้นซ็อกเก็ต ความปลอดภัยในชั้นทรานสปอร์ต หนอนคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และบอทเน็ต โปรโตคอลรหัสผ่านแบบปลอดภัย การปฏิเสธการให้บริการ หลักการต่างๆ ทางด้านการบริหารความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หลักการทำงานและประโยชน์ของกุญแจสาธารณะ ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกต่างๆ และสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

Course codes : 887622
Credit : 3(3-0-6)
การให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งเครื่องให้บริการสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างฐานข้อมูล การออกแบบเว็ปไซต์ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

Course codes : 887623
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายและประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน นโยบายทางภาครัฐเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบชื่อโดเมน ภาวะส่วนตัวและความปลอดภัย

Course codes : 887631
Credit : 3(3-0-6)
ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน

หลักการของระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน การจัดการกระบวนการและเส้นงาน โครงสร้างของระบบประมวลผลแบบกระจาย การสื่อสารระหว่างกระบวนการ วัตถุแบบกระจายและการเรียกใช้ระยะไกล การตั้งชื่อและการบริการโดยใช้ชื่อ เวลาและการประสานเวลา การเปลี่ยนแปลงรายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน เทคโนโลยีมิดเดิลแวร์ การบริการเว็บ XML WSDL UDDI SOAP หลักการของการคำนวณแบบกริด การคำนวณแบบคลัสเตอร์ เซิฟเวอร์ฟาร์ม แนวคิดและโครงสร้างพื้นฐานของการคำนวณแบบคลาวด์ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการแพลตฟอร์ม การบริการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีปัจจุบัน และมุมมองด้านความปลอดภัย

Course codes : 887633
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด เทคโนโลยีมัลติคาซ วิธีการควบคุมการแออัดบน ทีซีพี/ไอพี สถาปัตยกรรมของ ไอพีวีซิก ระบบการรักษาความปลอดภัย ดาวเทียมกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สายและการเคลื่อนที่ และ เทคโนโลยีการกำหนดเส้นทาง

Course codes : 887641
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการเงิน

กระบวนการในการสร้างเครื่องมือทางการเงินและกลยุทธ์ทางการเงิน ได้แก่ การกำหนดราคาขาย การซื้อล่วงหน้า การค้า และ การตัดสินใจเลือกและบริหารกลุ่มการลงทุน สำหรับโภคภัณฑ์ทางการเงิน

Course codes : 887642
Credit : 3(3-0-6)
ระบบบัญชีทางธุรกิจ

พื้นฐานของงานบัญชี หลักการของบัญชี วัฏจักรของบัญชี กระบวนและวิธีการทางบัญชี การรวมรายการทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ ระบบบัญชีอัตโนมัติและสารสนเทศการบัญชี

Course codes : 887643
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ

มาตรฐานการบริหารโครงการ การจัดการโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร วิธีการรายงานสถานะของโครงการแบบต่างๆ การกำกับดูแลโครงการ การวางแผน การจัดการ การควบคุม การประมาณการ การทำเอกสาร การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทีมและการสื่อสารของทีม บทบาทของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการล้มเหลวของโครงการ ความเสี่ยงและการทำสัญญา

Course codes : 887651
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

การสร้างและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร ทฤษฎีฐานความรู้ขององค์กรกับข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ การสร้างและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร การจัดลำดับเครือข่ายโดยรวมถึงความสัมพันธ์ทางระนาบ เช่น บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมทุน และ ความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างผู้ผลิตหรือความสัมพันธ์กับองค์กรของรัฐ

Course codes : 887652
Credit : 3(3-0-6)
คลังข้อมูล

สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสำหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างทางโครงสร้าง การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูล

Course codes : 887653
Credit : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล

เทคนิคของการค้นพบองค์ความรู้ กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ การประยุกต์การค้นหาความรู้ในระบบฐานข้อมูล หลักการเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกฎความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ทางสถิติในการค้นหารูปแบบ การค้นหาความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ขั้นตอนวิธีในการแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการทำเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 887654
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบอัจฉริยะ

หลักการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ วิธีการกำหนดโครงสร้างปัญหาเพื่อการตัดสินใจ การพัฒนาทางเลือก การประเมินความไม่แน่นอนและความพึงพอใจ การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การทำให้เห็นภาพของข้อมูลสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบการตัดสินใจ การจัดการความรู้ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ การได้มาซึ่งความรู้ การแทนความรู้ และการให้เหตุผล ระบบชาญฉลาดขั้นสูง

Course codes : 887661
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาและเทคโนโลยีเว็บ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บและการสร้างเว็บ เทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาและจัดการเว็บ เทคโนโลยีเปิดต่างๆ รวมถึง เอ็กซเอ็มแอล และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การโปรแกรมฝั่งลูกข่ายและฝั่งแม่ข่าย

Course codes : 887662
Credit : 3(3-0-6)
การบริการทางอินเทอร์เน็ต

การบริการทางอินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบ ประสิทธิภาพของเครื่องให้บริการ แบบจำลองเพื่อการจัดการเครื่องลูกข่ายในองค์การ เครื่องเสมือน การจัดการเครื่องเสมือน การวัดระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแบบคลัสเตอร์ ระบบเครือข่ายแบบซ้อน การแจกจ่ายข้อมูล

Course codes : 887663
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หลักการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลองทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินและการทดสอบความใช้งานง่ายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ความปลอดภัยและระบบการชำระเงินบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการเกี่ยวกับการตลาดบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารกันของการตลาดบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ หลักจริยธรรม ปัญหาทางสังคมและการเมืองที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขายปลีกและการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื้อหาและสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคม การประมูล และ เว็บพอร์ทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจต่อธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและซี คอมเมิรซ์

Course codes : 887664
Credit : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ห่วงโซ่ของมูลค่า ระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ การชำระเงินบนระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ การบริการของระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ การพัฒนาแนวทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในแพลตฟอร์มแบบต่างๆ

Course codes : 887665
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ

แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูล แนวคิดการจัดการในองค์กร การออกแบบ แบบจำลอง กระแสและแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

Course codes : 887671
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

วิทยาการและกระบวนการในการพัฒนางานสื่อประสม เครื่องมืออุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการสื่อประสม เช่น การประมวลผลรูปภาพ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหว การบีบอัดข้อมูลภาพและภาพเคลื่อนไหว การรวบรวมงานสื่อประสมและสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสม การวางแผนพัฒนางานสื่อประสม และการสร้างงานสื่อประสมบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Course codes : 887692
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

ความก้าวหน้าล่าสุดและหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือก

Course codes : 887693
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

ความก้าวหน้าล่าสุดและหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือก

Course codes : 887694
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

ความก้าวหน้าล่าสุดและหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือก

Course codes : 887695
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4

ความก้าวหน้าล่าสุดและหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือก

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 887699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เข้าใจลำดับในการทำวิจัยที่ถูกต้อง นิสิตต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะกับงานวิจัย และ เขียนแผนดำเนินงาน และ ควบคุมความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

1 วิชาแกน

Course codes : 887501
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศและการจัดการ

ซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี การออกแบบระบบสารสนเทศโดยรวมถึงการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายพื้นฐาน ประเด็นทางด้านความปลอดภัย การบริหารโครงการ การทำธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Course codes : 887521
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร และบทบาทของระบบสารสนเทศต่อองค์กร การบริหารโครงการ การประมาณการต้นทุน การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การประยุกต์ฐานข้อมูลและหลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผน การรวมและทดสอบระบบ

Course codes : 887523
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานกฎหมายทางธุรกิจ รวมถึง กฎหมายล้มละลาย กฎหมายจ้างงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ สัญญาต่างๆ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้เทคโนโลยี

Course codes : 887531
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในแง่มุมเกี่ยวกับสถาปัยกรรมของระบบ การติดต่อสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย ได้แก่ โครงสร้างของระบบสารสนเทศขององค์การ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศขององค์การ โครงสร้างของเครือข่ายแบบชั้นการสื่อสาร โพรโตคอลเครือข่ายและการสื่อสาร การให้บริการเครือข่ายระยะไกล เทคโนโลยีผู้ให้บริการและมาตรฐานของเว็บ โครงสร้างของผู้ให้บริการ การบริการเว็บ การออกแบบเครือข่ายในองค์การ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยและการจัดการเครือข่าย

Course codes : 887551
Credit : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เครื่องมือและการดำเนินการกับฐานข้อมูล เอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกสำหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลเบื้องต้น การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด ตัวอย่างสถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆ

Course codes : 887591
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ การวางแผนและการออกแบบ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผลและการนำเสนองานวิจัย และ ทำสัมมนาในหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ การฝึกการเป็นผู้นำเสนอที่ดี

Course codes : 887691
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

ทำสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ นำเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ

2 วิชาเฉพาะ

Course codes : 887511
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจเชิงกลุยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ได้แก่ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง แบบจำลองข่ายงาน การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ กำหนดการไม่เชิงเส้น ทฤษฎีแถวคอย และ ตัวแบบการตัดสินใจ

Course codes : 887522
Credit : 3(3-0-6)
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาพรวมของหลักการทางวิศวรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการ การลงมือปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ ได้แก่ การตรวจสอบระบบและการทำให้ระบบถูกต้อง การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ และการทดสอบระบบ ข้อมูลในการวัดซอฟต์แวร์ มาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการองค์ประกอบในโครงการ การบำรุงรักษาพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

Course codes : 887532
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย

หลักการของการออกแบบและวางแผนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีที่มีอยู่ ขั้นตอนวิธีการทิ้งข้อมูล การหาเส้นทางเครือข่าย การออกแบบเพื่อนำไปปฏิบัติ ขอบเขตฟังก์ชันของการจัดการเครือข่าย ได้แก่ การจัดการข้อผิดพลาด การจัดการการตั้งค่าคุณสมบัติ การจัดการบัญชี การจัดการสมรรถนะ และการจัดการความปลอดภัย เครื่องมือคำนวณการจราจรและค่าบริการอัตโนมัติ โพรโตคอลจัดการเครือข่าย SNMP เครื่องมือจัดการเครือข่าย และการวางแผนเครือข่าย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย แบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่าย รูปแบบของความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่าย ข้อมูลที่แปลกปลอมบนเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย

Course codes : 887541
Credit : 3(3-0-6)
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ

องค์ความรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินสำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการลงทุนและการคุ้มทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การจัดการความปลอดภัย การจัดการระดับการบริการ การจัดการสภาพการพร้อมให้บริการ การจัดการความต่อเนื่องการให้บริการ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการโครงแบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการนำงานที่ทดสอบแล้วไปใช้จริง การจัดการการบริการรับร้องขอการเปลี่ยนแปลง การจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ และ การจัดการปัญหา

3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 887621
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล โปรโตคอลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความไม่มั่นคงของแบบขั้นตอนวิธีที่ใช้ในมาตรฐาน 802.11 ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง ความถูกต้องสอดคล้อง ช่องโหว่เกี่ยวกับไอพี ความปลอดภัยในชั้นซ็อกเก็ต ความปลอดภัยในชั้นทรานสปอร์ต หนอนคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และบอทเน็ต โปรโตคอลรหัสผ่านแบบปลอดภัย การปฏิเสธการให้บริการ หลักการต่างๆ ทางด้านการบริหารความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หลักการทำงานและประโยชน์ของกุญแจสาธารณะ ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกต่างๆ และสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

Course codes : 887622
Credit : 3(3-0-6)
การให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งเครื่องให้บริการสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างฐานข้อมูล การออกแบบเว็ปไซต์ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

Course codes : 887623
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายและประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน นโยบายทางภาครัฐเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบชื่อโดเมน ภาวะส่วนตัวและความปลอดภัย

Course codes : 887631
Credit : 3(3-0-6)
ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน

หลักการของระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน การจัดการกระบวนการและเส้นงาน โครงสร้างของระบบประมวลผลแบบกระจาย การสื่อสารระหว่างกระบวนการ วัตถุแบบกระจายและการเรียกใช้ระยะไกล การตั้งชื่อและการบริการโดยใช้ชื่อ เวลาและการประสานเวลา การเปลี่ยนแปลงรายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน เทคโนโลยีมิดเดิลแวร์ การบริการเว็บ XML WSDL UDDI SOAP หลักการของการคำนวณแบบกริด การคำนวณแบบคลัสเตอร์ เซิฟเวอร์ฟาร์ม แนวคิดและโครงสร้างพื้นฐานของการคำนวณแบบคลาวด์ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการแพลตฟอร์ม การบริการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีปัจจุบัน และมุมมองด้านความปลอดภัย

Course codes : 887633
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด เทคโนโลยีมัลติคาซ วิธีการควบคุมการแออัดบน ทีซีพี/ไอพี สถาปัตยกรรมของ ไอพีวีซิก ระบบการรักษาความปลอดภัย ดาวเทียมกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สายและการเคลื่อนที่ และ เทคโนโลยีการกำหนดเส้นทาง

Course codes : 887641
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการเงิน

กระบวนการในการสร้างเครื่องมือทางการเงินและกลยุทธ์ทางการเงิน ได้แก่ การกำหนดราคาขาย การซื้อล่วงหน้า การค้า และ การตัดสินใจเลือกและบริหารกลุ่มการลงทุน สำหรับโภคภัณฑ์ทางการเงิน

Course codes : 887642
Credit : 3(3-0-6)
ระบบบัญชีทางธุรกิจ

พื้นฐานของงานบัญชี หลักการของบัญชี วัฏจักรของบัญชี กระบวนและวิธีการทางบัญชี การรวมรายการทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ ระบบบัญชีอัตโนมัติและสารสนเทศการบัญชี

Course codes : 887643
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ

มาตรฐานการบริหารโครงการ การจัดการโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร วิธีการรายงานสถานะของโครงการแบบต่างๆ การกำกับดูแลโครงการ การวางแผน การจัดการ การควบคุม การประมาณการ การทำเอกสาร การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทีมและการสื่อสารของทีม บทบาทของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการล้มเหลวของโครงการ ความเสี่ยงและการทำสัญญา

Course codes : 887651
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

การสร้างและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร ทฤษฎีฐานความรู้ขององค์กรกับข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ การสร้างและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร การจัดลำดับเครือข่ายโดยรวมถึงความสัมพันธ์ทางระนาบ เช่น บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมทุน และ ความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างผู้ผลิตหรือความสัมพันธ์กับองค์กรของรัฐ

Course codes : 887652
Credit : 3(3-0-6)
คลังข้อมูล

สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสำหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างทางโครงสร้าง การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูล

Course codes : 887653
Credit : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล

เทคนิคของการค้นพบองค์ความรู้ กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ การประยุกต์การค้นหาความรู้ในระบบฐานข้อมูล หลักการเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกฎความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ทางสถิติในการค้นหารูปแบบ การค้นหาความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ขั้นตอนวิธีในการแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการทำเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 887654
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบอัจฉริยะ

หลักการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ วิธีการกำหนดโครงสร้างปัญหาเพื่อการตัดสินใจ การพัฒนาทางเลือก การประเมินความไม่แน่นอนและความพึงพอใจ การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การทำให้เห็นภาพของข้อมูลสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบการตัดสินใจ การจัดการความรู้ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ การได้มาซึ่งความรู้ การแทนความรู้ และการให้เหตุผล ระบบชาญฉลาดขั้นสูง

Course codes : 887661
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาและเทคโนโลยีเว็บ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บและการสร้างเว็บ เทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาและจัดการเว็บ เทคโนโลยีเปิดต่างๆ รวมถึง เอ็กซเอ็มแอล และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การโปรแกรมฝั่งลูกข่ายและฝั่งแม่ข่าย

Course codes : 887662
Credit : 3(3-0-6)
การบริการทางอินเทอร์เน็ต

การบริการทางอินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบ ประสิทธิภาพของเครื่องให้บริการ แบบจำลองเพื่อการจัดการเครื่องลูกข่ายในองค์การ เครื่องเสมือน การจัดการเครื่องเสมือน การวัดระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแบบคลัสเตอร์ ระบบเครือข่ายแบบซ้อน การแจกจ่ายข้อมูล

Course codes : 887663
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หลักการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลองทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินและการทดสอบความใช้งานง่ายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ความปลอดภัยและระบบการชำระเงินบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการเกี่ยวกับการตลาดบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารกันของการตลาดบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ หลักจริยธรรม ปัญหาทางสังคมและการเมืองที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขายปลีกและการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื้อหาและสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคม การประมูล และ เว็บพอร์ทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจต่อธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและซี คอมเมิรซ์

Course codes : 887664
Credit : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ห่วงโซ่ของมูลค่า ระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ การชำระเงินบนระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ การบริการของระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ การพัฒนาแนวทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในแพลตฟอร์มแบบต่างๆ

Course codes : 887665
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ

แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูล แนวคิดการจัดการในองค์กร การออกแบบ แบบจำลอง กระแสและแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

Course codes : 887671
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

วิทยาการและกระบวนการในการพัฒนางานสื่อประสม เครื่องมืออุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการสื่อประสม เช่น การประมวลผลรูปภาพ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหว การบีบอัดข้อมูลภาพและภาพเคลื่อนไหว การรวบรวมงานสื่อประสมและสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสม การวางแผนพัฒนางานสื่อประสม และการสร้างงานสื่อประสมบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Course codes : 887692
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

ความก้าวหน้าล่าสุดและหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือก

Course codes : 887693
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

ความก้าวหน้าล่าสุดและหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือก

Course codes : 887694
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

ความก้าวหน้าล่าสุดและหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือก

Course codes : 887695
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4

ความก้าวหน้าล่าสุดและหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือก

4 งานนิพนธ์

Course codes : 887698
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

จัดทำโครงงานเฉพาะบุคคล เน้นการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การทำเอกสาร การติดตั้ง การทดสอบระบบ นิสิตต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ ควบคุมความก้าวหน้าของโครงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้