ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) (กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ธนะวัฒน์ วรรณประภา *
อาจารย์ พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ *
รองศาสตราจารย์ มนตรี แย้มกสิกร *
อาจารย์ ฐิติชัย รักบำรุง
อาจารย์ ดวงพร ธรรมะ
รองศาสตราจารย์ ทิพย์เกสร บุญอำไพ
อาจารย์ นคร ละลอกน้ำ
อาจารย์ ภูเบศ เลื่อมใส
อาจารย์ วีระพันธ์ พานิชย์
อาจารย์ สุขมิตร กอมณี
อาจารย์ อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ บำรุงชีพ
อาจารย์ เอกวิทย์ โทปุรินทร์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 42950159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แนวคิด หลักการของเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ ทฤษฏีการเรียนการสอน และทฤษฏีการสื่อสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การเลือกใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เหมาะสม

Course codes : 42960159
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความหมาย ความสำคัญของคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาและการประเมินคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และอุปสรรค ของการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

1.2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 42969759
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และการเขียนรายงานการวิจัย

2.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 42950159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แนวคิด หลักการของเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ ทฤษฏีการเรียนการสอน และทฤษฏีการสื่อสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การเลือกใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เหมาะสม

Course codes : 42960159
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความหมาย ความสำคัญของคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาและการประเมินคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และอุปสรรค ของการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

2.2 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะของขั้นตอนต่างๆ ในโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับ การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและการจัดทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสภาพปัจจุบัน เชิงการทดลอง เชิงคุณภาพ เชิงอนาคต การวิเคราะห์เมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานวิจัย

Course codes : 43552159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.3 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 42961459
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน

แนวคิดการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้วิธีระบบ (System approach) ระบบการศึกษา และระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบ (model) ระบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42961559
Credit : 3(3-0-6)
การเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา หลักทฤษฏีและจิตวิทยาการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลและชุมชน กระบวนการเผยแพร่และยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ และการยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ผลกระทบของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบสื่อเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42961659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดและหลักการของการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอำนวยการ การสื่อสารและการประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42963559
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

แนวคิดของคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การประเมินบทเรียนและโปรแกรม ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ระเบียนผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนการสอน

Course codes : 42967159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษา

ประเด็นเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา ที่กำลังอยู่ในความสนใจ รวมทั้งสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต โดยใช้รูปแบบของการสัมมนาที่เหมาะสม กับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง และสภาพความพร้อมของรูปแบบการสัมมนา

2.4 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

Course codes : 42950259
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางการศึกษาในงานเทคโนโลยีการศึกษา

แนวความคิดและหลักการพื้นฐานการศึกษาด?านปรัชญา จิตวิทยาและวิทยาศาสตร?กับเทคโนโลยีของการศึกษาในสมัยป?จจุบันความสัมพันธ?ระหว่างศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร?เทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42951159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

หลักการของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ทบทวนการวิจัย พัฒนาการการวิจัย ปัญหา แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42951359
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินเบื้องต้น และภาระงานทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา การใช้และเผยแพร่ การจัดการและการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือการประเมิน การประเมินเพื่อการปรับปรุง และการประเมินเพื่อการตัดสิน

Course codes : 42953159
Credit : 3(3-0-6)
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี การพิมพ์ การเผยแพร่ ตลาดสิ่งพิมพ์ ปัญหาทางการพิมพ์ การผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์กับการศึกษา การกำหนดลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการเสียงเพื่อการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์องค์ประกอบในการผลิตสื่อเสียง กระบวนการผลิตรายการเสียง การเขียนบทรายการเสียง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตรายการเสียง ปฏิบัติการผลิตรายการเสียงเพื่อการศึกษา

Course codes : 42953659
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

แนวคิด หลักการของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยอาศัยวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายที่สนใจ แนวโน้ม และการวิจัยมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน

Course codes : 42953859
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาทางไกล

ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของการศึกษาทางไกล หลักการทฤษฎี และรูปแบบการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลของประเทศต่างๆ การออกแบบระบบการสอนทางไกลสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

Course codes : 42953959
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาสื่อหลายมิติเพื่อการสอน

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา ของการออกแบบและพัฒนาสื่อหลายมิติเพื่อการสอน หลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สร้าง และพัฒนาสื่อหลายมิติ ลักษณะเด่น จุดอ่อนของสื่อ การหาประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาสื่อ การนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อหลายมิติโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนจนได้ผลงานที่สำเร็จ

Course codes : 42963359
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทีมงานการผลิตรายการโทรทัศน์ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2.5 วิทยานิพนธ์

Course codes : 42969959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เลือกปัญหาวิจัยด้านนวัตกรรม /เทคโนโลยีการศึกษา ออกแบบการวิจัย ดำเนินการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมและมีจริยธรรมการวิจัยภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และการเขียนรายงานการวิจัย

3.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 42950159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แนวคิด หลักการของเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ ทฤษฏีการเรียนการสอน และทฤษฏีการสื่อสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การเลือกใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เหมาะสม

Course codes : 42960159
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความหมาย ความสำคัญของคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาและการประเมินคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และอุปสรรค ของการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

3.2 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะของขั้นตอนต่างๆ ในโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับ การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและการจัดทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสภาพปัจจุบัน เชิงการทดลอง เชิงคุณภาพ เชิงอนาคต การวิเคราะห์เมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานวิจัย

Course codes : 43552159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.3 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 42951159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

หลักการของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ทบทวนการวิจัย พัฒนาการการวิจัย ปัญหา แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42961459
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน

แนวคิดการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้วิธีระบบ (System approach) ระบบการศึกษา และระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบ (model) ระบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42961559
Credit : 3(3-0-6)
การเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา หลักทฤษฏีและจิตวิทยาการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลและชุมชน กระบวนการเผยแพร่และยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ และการยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ผลกระทบของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบสื่อเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42961659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดและหลักการของการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอำนวยการ การสื่อสารและการประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42963559
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

แนวคิดของคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การประเมินบทเรียนและโปรแกรม ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ระเบียนผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนการสอน

Course codes : 42967159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษา

ประเด็นเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา ที่กำลังอยู่ในความสนใจ รวมทั้งสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต โดยใช้รูปแบบของการสัมมนาที่เหมาะสม กับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง และสภาพความพร้อมของรูปแบบการสัมมนา

3.4 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

Course codes : 42950259
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางการศึกษาในงานเทคโนโลยีการศึกษา

แนวความคิดและหลักการพื้นฐานการศึกษาด?านปรัชญา จิตวิทยาและวิทยาศาสตร?กับเทคโนโลยีของการศึกษาในสมัยป?จจุบันความสัมพันธ?ระหว่างศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร?เทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42951359
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินเบื้องต้น และภาระงานทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา การใช้และเผยแพร่ การจัดการและการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือการประเมิน การประเมินเพื่อการปรับปรุง และการประเมินเพื่อการตัดสิน

Course codes : 42953159
Credit : 3(3-0-6)
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี การพิมพ์ การเผยแพร่ ตลาดสิ่งพิมพ์ ปัญหาทางการพิมพ์ การผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์กับการศึกษา การกำหนดลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการเสียงเพื่อการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์องค์ประกอบในการผลิตสื่อเสียง กระบวนการผลิตรายการเสียง การเขียนบทรายการเสียง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตรายการเสียง ปฏิบัติการผลิตรายการเสียงเพื่อการศึกษา

Course codes : 42953659
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

แนวคิด หลักการของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยอาศัยวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายที่สนใจ แนวโน้ม และการวิจัยมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน

Course codes : 42953859
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาทางไกล

ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของการศึกษาทางไกล หลักการทฤษฎี และรูปแบบการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลของประเทศต่างๆ การออกแบบระบบการสอนทางไกลสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

Course codes : 42953959
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาสื่อหลายมิติเพื่อการสอน

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา ของการออกแบบและพัฒนาสื่อหลายมิติเพื่อการสอน หลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สร้าง และพัฒนาสื่อหลายมิติ ลักษณะเด่น จุดอ่อนของสื่อ การหาประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาสื่อ การนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อหลายมิติโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนจนได้ผลงานที่สำเร็จ

Course codes : 42963359
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทีมงานการผลิตรายการโทรทัศน์ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

3.5 สารนิพนธ์

Course codes : 42969859
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

ศึกษาหัวข้อด้านนวัตกรรม/ เทคโนโลยีการศึกษา นำเสนอรายงาน และสอบปากเปล่าในเรื่องที่เขียนรายงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด