ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบันฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) (ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดวงพร ธรรมะ *
รองศาสตราจารย์ ทิพย์เกสร บุญอำไพ *
อาจารย์ สุขมิตร กอมณี *
อาจารย์ ฐิติชัย รักบำรุง
อาจารย์ ธนะวัฒน์ วรรณประภา
อาจารย์ นคร ละลอกน้ำ
อาจารย์ พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
อาจารย์ ภูเบศ เลื่อมใส
รองศาสตราจารย์ มนตรี แย้มกสิกร
อาจารย์ วีระพันธ์ พานิชย์
อาจารย์ อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
อาจารย์ อุทิศ บำรุงชีพ
อาจารย์ เอกวิทย์ โทปุรินทร์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42971059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42979159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 42989859
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42971059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42979159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 42989959
หน่วยกิต : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42971059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 42971159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบการเรียนการสอนขั้นสูง

แนวคิดของการออกแบบระบบการเรียนการสอน หลักการทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน การสร้างแบบจำลองระบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และผ่านกระบวนการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสวิชา : 42973159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสภาพแวดล้อมการศึกษาภควันตภาพ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และความสำคัญการศึกษาภควันตภาพ แนวคิด การออกแบบการสอน แนวคิดสภาพแวดล้อมภควันตภาพ สื่อพหุมิติ การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านเครื่องมือพกพา แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ ขั้นตอนการออกแบบห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนภควันตภาพ เน้น การวิจัยเอกสารและพัฒนาระบบ การสอนภควันตภาพอิงบริบท

รหัสวิชา : 42974359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดและหลักการของการจัดองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดโครงสร้างหน่วยงาน การจัดบุคคลากร การอำนวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การพัฒนาภาวะผู้นำนักเทคโนโลยีการศึกษา

3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 42970159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินผล เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ การจัดการศึกษาในแต่ละสังคม

รหัสวิชา : 42974459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและระบบการศึกษา

สำรวจ ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา ศึกษารายกรณีระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาระบบการศึกษาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอ ประเด็นวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42974659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทบทวน คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง นวัตกรรมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อเสนอประเด็นเพื่อการวิจัย ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติที่ดีของระบบการผลิต วิจัยและพัฒนาตัวชี้ประสิทธิภาพสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 42999859
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43452159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะของขั้นตอนต่างๆ ในโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับ การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและการจัดทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสภาพปัจจุบัน เชิงการทดลอง เชิงคุณภาพ เชิงอนาคต การวิเคราะห์เมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 43552159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42971059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42979159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

3 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 42951459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา

หลักการของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ทบทวนการวิจัย พัฒนาการ การวิจัย ปัญหา แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42961559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา หลักทฤษฏีและจิตวิทยาการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลและชุมชน กระบวนการเผยแพร่และยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ และการยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ผลกระทบของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบสื่อเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42963559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

แนวคิดของคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การประเมินบทเรียนและโปรแกรม ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ระเบียนผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42971159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบการเรียนการสอนขั้นสูง

แนวคิดของการออกแบบระบบการเรียนการสอน หลักการทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน การสร้างแบบจำลองระบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และผ่านกระบวนการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสวิชา : 42973159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสภาพแวดล้อมการศึกษาภควันตภาพ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และความสำคัญการศึกษาภควันตภาพ แนวคิด การออกแบบการสอน แนวคิดสภาพแวดล้อมภควันตภาพ สื่อพหุมิติ การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านเครื่องมือพกพา แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ ขั้นตอนการออกแบบห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนภควันตภาพ เน้น การวิจัยเอกสารและพัฒนาระบบ การสอนภควันตภาพอิงบริบท

รหัสวิชา : 42974159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ตามแนวคิดของประเทศต่างๆ สำรวจประเด็นปัญหาและแนวโน้มตามขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา ค้นคว้า ติดตามผลงานที่มีทั้งในและต่างประเทศอย่างรอบด้านและวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยตามประเด็นปัญหาและแนวโน้ม เพื่อหาข้อสรุปทิศทางและความจำเป็นการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา ตามลำดับของความเร่งด่วน

รหัสวิชา : 42974359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดและหลักการของการจัดองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดโครงสร้างหน่วยงาน การจัดบุคคลากร การอำนวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การพัฒนาภาวะผู้นำนักเทคโนโลยีการศึกษา

4 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 42970159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินผล เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ การจัดการศึกษาในแต่ละสังคม

รหัสวิชา : 42974459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและระบบการศึกษา

สำรวจ ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา ศึกษารายกรณีระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาระบบการศึกษาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอ ประเด็นวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42974659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทบทวน คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง นวัตกรรมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อเสนอประเด็นเพื่อการวิจัย ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติที่ดีของระบบการผลิต วิจัยและพัฒนาตัวชี้ประสิทธิภาพสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 42999959
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ