ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบันฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) (ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดวงพร ธรรมะ *
รองศาสตราจารย์ ทิพย์เกสร บุญอำไพ *
อาจารย์ สุขมิตร กอมณี *
อาจารย์ ฐิติชัย รักบำรุง
อาจารย์ ธนะวัฒน์ วรรณประภา
อาจารย์ นคร ละลอกน้ำ
อาจารย์ พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
อาจารย์ ภูเบศ เลื่อมใส
รองศาสตราจารย์ มนตรี แย้มกสิกร
อาจารย์ วีระพันธ์ พานิชย์
อาจารย์ อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ บำรุงชีพ
อาจารย์ เอกวิทย์ โทปุรินทร์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 42971059
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42979159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 42989859
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาบังคับ

Course codes : 42971059
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42979159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 42989959
Credit : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาบังคับ

Course codes : 42971059
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 42971159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบการเรียนการสอนขั้นสูง

แนวคิดของการออกแบบระบบการเรียนการสอน หลักการทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน การสร้างแบบจำลองระบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และผ่านกระบวนการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

Course codes : 42973159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบสภาพแวดล้อมการศึกษาภควันตภาพ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และความสำคัญการศึกษาภควันตภาพ แนวคิด การออกแบบการสอน แนวคิดสภาพแวดล้อมภควันตภาพ สื่อพหุมิติ การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านเครื่องมือพกพา แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ ขั้นตอนการออกแบบห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนภควันตภาพ เน้น การวิจัยเอกสารและพัฒนาระบบ การสอนภควันตภาพอิงบริบท

Course codes : 42974359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดและหลักการของการจัดองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดโครงสร้างหน่วยงาน การจัดบุคคลากร การอำนวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การพัฒนาภาวะผู้นำนักเทคโนโลยีการศึกษา

3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 42970159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินผล เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ การจัดการศึกษาในแต่ละสังคม

Course codes : 42974459
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและระบบการศึกษา

สำรวจ ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา ศึกษารายกรณีระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาระบบการศึกษาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอ ประเด็นวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

Course codes : 42974659
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทบทวน คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง นวัตกรรมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อเสนอประเด็นเพื่อการวิจัย ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติที่ดีของระบบการผลิต วิจัยและพัฒนาตัวชี้ประสิทธิภาพสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 42999859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะของขั้นตอนต่างๆ ในโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับ การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและการจัดทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสภาพปัจจุบัน เชิงการทดลอง เชิงคุณภาพ เชิงอนาคต การวิเคราะห์เมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานวิจัย

Course codes : 43552159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาบังคับ

Course codes : 42971059
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42979159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

3 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 42951459
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา

หลักการของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ทบทวนการวิจัย พัฒนาการ การวิจัย ปัญหา แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42961559
Credit : 3(3-0-6)
การเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา หลักทฤษฏีและจิตวิทยาการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลและชุมชน กระบวนการเผยแพร่และยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ และการยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ผลกระทบของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบสื่อเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42963559
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

แนวคิดของคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การประเมินบทเรียนและโปรแกรม ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ระเบียนผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนการสอน

Course codes : 42971159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบการเรียนการสอนขั้นสูง

แนวคิดของการออกแบบระบบการเรียนการสอน หลักการทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน การสร้างแบบจำลองระบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และผ่านกระบวนการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

Course codes : 42973159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบสภาพแวดล้อมการศึกษาภควันตภาพ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และความสำคัญการศึกษาภควันตภาพ แนวคิด การออกแบบการสอน แนวคิดสภาพแวดล้อมภควันตภาพ สื่อพหุมิติ การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านเครื่องมือพกพา แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ ขั้นตอนการออกแบบห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนภควันตภาพ เน้น การวิจัยเอกสารและพัฒนาระบบ การสอนภควันตภาพอิงบริบท

Course codes : 42974159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ตามแนวคิดของประเทศต่างๆ สำรวจประเด็นปัญหาและแนวโน้มตามขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา ค้นคว้า ติดตามผลงานที่มีทั้งในและต่างประเทศอย่างรอบด้านและวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยตามประเด็นปัญหาและแนวโน้ม เพื่อหาข้อสรุปทิศทางและความจำเป็นการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา ตามลำดับของความเร่งด่วน

Course codes : 42974359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดและหลักการของการจัดองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดโครงสร้างหน่วยงาน การจัดบุคคลากร การอำนวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การพัฒนาภาวะผู้นำนักเทคโนโลยีการศึกษา

4 วิชาเอกเลือก

Course codes : 42970159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินผล เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ การจัดการศึกษาในแต่ละสังคม

Course codes : 42974459
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและระบบการศึกษา

สำรวจ ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา ศึกษารายกรณีระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาระบบการศึกษาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอ ประเด็นวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

Course codes : 42974659
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทบทวน คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง นวัตกรรมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อเสนอประเด็นเพื่อการวิจัย ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติที่ดีของระบบการผลิต วิจัยและพัฒนาตัวชี้ประสิทธิภาพสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 42999959
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ