ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) (วท.บ. (จิตวิทยา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 129 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ดวงเดือน แซ่ตัง *
อาจารย์ นิสรา คำมณี *
อาจารย์ บงกช นักเสียง *
อาจารย์ ปวีณา แจ้งประจักษ์ *
อาจารย์ ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์ *
อาจารย์ศักดินา บุญเปี่ยม *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 68019359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 61010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 67110459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์ (Thai Citizens in Globalization)

แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบัน ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ความรู้ทั่วไปในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรู้ทางการบริหารและภาวะผู้นำ ระบบราชการไทยในกระแสธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารระดับโลก และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพลเมือง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 24111159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา การวิจัยทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาที่มีต่อพฤติกรรม การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา พัฒนาการ บุคลิกภาพ การจูงใจ อารมณ์ ความเครียด และความผิดปกติทางจิต

รหัสวิชา : 24111259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวจิตวิทยา (Biological Psychology)

ความหมาย ความเป็นมาของชีวจิตวิทยา วิวัฒนาการ พันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและกระบวนการทางชีววิทยา การทำงานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์ ที่มีต่อการรับสัมผัส การรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ และการเรียนรู้

รหัสวิชา : 24113159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)

ความหมาย ความเป็นมา การวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการทุกช่วงวัยของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุดจบของชีวิต เน้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น

รหัสวิชา : 24116159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ปัจจัยทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคม การถ่ายทอดทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม อิทธิพลทางสังคม การชอบพอกันระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว บทบาทของเพศ กลุ่ม ภาวะผู้นำ และพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม

รหัสวิชา : 24121159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรับสัมผัสและการรับรู้ (Psychology of Sensation and Perception)

โครงสร้างอวัยวะรับสัมผัส การเห็น การได้ยิน การรับรส การรับกลิ่น การรับสัมผัส ทางผิวหนัง ความผิดปกติของการรับสัมผัส ทฤษฎีและกระบวนการรับรู้ การรับรู้รูปทรง สี ขนาด ความลึก ระยะทาง การเคลื่อนไหว ภาพลวงตา และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 24121259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาแรงจูงใจและอารมณ์ (Psychology of Motivation and Emotion)

ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการจูงใจ พื้นฐานทางจิตชีวสังคมที่มีผลต่อแรงจูงใจ ทฤษฎีแรงจูงใจ การสร้างและพัฒนาแรงจูงใจของบุคคลเพื่อไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย ทฤษฎีอารมณ์ การแสดงอารมณ์ การจัดการอารมณ์และความเครียด

รหัสวิชา : 24121359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning)

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำ และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกต การทดลองด้านการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้หลักของการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 24121459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Psychology of Personality)

แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ แนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มมนุษยนิยม การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

รหัสวิชา : 24121659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับจิตวิทยา (English for Psychology)

ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาการด้านจิตวิทยา ศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยา การอ่านบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านจิตวิทยา

รหัสวิชา : 24132159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีสถิติสำหรับจิตวิทยา (Statistical Methods for Psychology)

สถิติเบื้องต้น การประมาณค่า การแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย สถิตินอนพาราเมตริกที่ใช้ในจิตวิทยา

รหัสวิชา : 24132259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Measurement and Testing)

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา มาตรในการวัดมาตรฐาน คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับแบบวัดและแบบทดสอบที่ดี การสร้างและการพัฒนาและแบบทดสอบ การประยุกต์หลักการวัดและการทดสอบในบริบทต่างๆ บริบททางการศึกษา องค์กร คลินิกและการให้คำปรึกษา แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดต่างๆ หลักของการประเมินและการแปลความหมายของคะแนน จรรยาบรรณในการใช้แบบทดสอบ

รหัสวิชา : 24134159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการให้การปรึกษา (Counseling Psychology)

แนวคิดและทฤษฎีการให้การปรึกษา ทักษะ เทคนิคการปรึกษา และวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาในด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 24142259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิจัยสำหรับจิตวิทยา (Research Methods for Psychology)

หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยทางจิตวิทยา จรรยาบรรณในการวิจัยวิธีการวิจัยประเภทต่างๆ การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง การวัดตัวแปร การประเมินคุณภาพงานวิจัย กระบวนการในการทำวิจัย การตั้งปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 24142359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับจิตวิทยา (Statistical Package for Psychology)

เมนูและคำสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ การเตรียมข้อมูล การบรรณาธิการข้อมูล สถิติเบื้องต้น การประมาณค่า การแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย สถิตินอนพาราเมตริกที่ใช้ในจิตวิทยา

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 24125159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology)

ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ งานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำหลักจิตวิทยา มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ

รหัสวิชา : 24125259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบุคลากร (Personnel Psychology)

การนำแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เน้นการวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร

รหัสวิชา : 24125459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจูงใจในการทำงาน (Work Motivation)

แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจในการทำงาน การจูงใจในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน แนวคิดการจูงใจสมัยใหม่โดยเน้นการออกแบบการให้รางวัลตามความต้องการ การออกแบบงานและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน

รหัสวิชา : 24135259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Psychology of Industrial Relations)

การนำแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยามาช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มคนงานทุกระดับ การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สหภาพแรงงาน กระบวนการร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 24135359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)

การนำแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสร้างหลักสูตรและการประเมินผลการฝึกอบรม

รหัสวิชา : 24135459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและประสิทธิผลของกลุ่ม (Leadership and Group Effectiveness)

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาภาวะผู้นำ เน้นภาวะผู้นำในกลุ่มขนาดเล็กและกระบวนการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำ จรรยาบรรณของผู้นำ กลุ่มที่มีประสิทธิผล ทีมและการสร้างทีม

รหัสวิชา : 24145259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ (Psychology of Organization Development)

ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ประวัติการพัฒนาองค์การ ธรรมชาติและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง กระบวนการพัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ การประยุกต์หลักการพัฒนาองค์การในบริบทต่างๆ

รหัสวิชา : 24145359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Seminar on Industrial and Organizational Psychology)

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ งานวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศมาใช้ในการนำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ร่วมอภิปรายในรูปแบบการสัมมนาในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 24145459
หน่วยกิต : 6(0-30-6)
การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Practicum in Industrial and Organizational Psychology)

การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลปฏิบัติงาน การศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นำเสนอโครงการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 24121559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology)

แนวคิดและทฤษฎีการรู้คิด การพัฒนาการรู้คิด การจำ การลืม จินตภาพ การคิดเชิงเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 24123159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาวัยเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychology)

พัฒนาการมนุษย์ด้านต่างๆ พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของวัยเด็กและวัยรุ่น สภาพความแปรปรวนของอารมณ์ การสร้างเอกลักษณ์ การปรับตัวของวัยรุ่นในด้านครอบครัว โรงเรียน สังคม อาชีพ ปัญหาทางสังคมที่มีผลต่อวัยรุ่น พฤติกรรมด้านจริยธรรมและการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีในวัยอื่นๆ

รหัสวิชา : 24123259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และวัยชรา (Adult and Aging Psychology)

พัฒนาการมนุษย์ด้านต่างๆ เน้นทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจนถึงวัยชรา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจนถึงวัยชรา ปัญหาและวิธีแก้ไขป้องกันของบุคคลที่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจ การดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และการมีอายุยืน

รหัสวิชา : 24125359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการจัดการ (Psychology of Management)

การนำแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการ แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การอำนวยการ และการควบคุม ศึกษารูปแบบการจัดการและการพัฒนาองค์การในธุรกิจ

รหัสวิชา : 24125559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอาชีวอนามัย (Occupational Health Psychology)

ประวัติ ทฤษฎีเบื้องต้น วิธีการวิจัย และผลการวิจัยทางชีวอนามัย สถานการณ์ปัจจุบันของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนบทบาทของนายจ้าง พนักงาน และสหภาพ เน้นความเครียดและความเมื่อยล้าในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานและอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บ ความก้าวร้าวและความรุนแรงในการทำงาน โปรแกรมที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพการทำงานที่มีสุขภาวะ

รหัสวิชา : 24126459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มในการทำงาน (Group Dynamic at Work)

กระบวนการทำงานกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานของสมาชิก เน้นเอกลักษณ์ของกลุ่ม การออมแรงในกลุ่ม บรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม การคิดเป็นกลุ่ม ความขัดแย้งภายในกลุ่ม การร่วมมือ การพัฒนากลุ่ม การทำงานร่วมกันภายในกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 24127159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพจิต (Mental Health)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต สุขภาพจิตที่ส่งผลต่อร่างกายจิตใจ และพฤติกรรม การประเมินภาวะสุขภาพจิต การแก้ไข การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพจิตในการทำงานและชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 24128259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการปรับตัว (Psychology of Adjustment)

พื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัย การจูงใจ การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว การประยุกต์หลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการทำงาน การจัดการกับปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม และแนวทางป้องกันแก้ไข

รหัสวิชา : 24128359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ แนวคิด องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์กับการเข้าใจตนเองและผู้อื่น การปรับปรุงตนเอง การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 24131159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการทำงาน (Computer Packages for Work)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับด้านการประมวลผลด้านการคำนวณ ด้านการนำเสนอ การจัดการฐานข้อมูล สื่อผสม และสื่อเพื่อการทำงาน

รหัสวิชา : 24132359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยส่วนบุคคลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Individual Research in Industrial and Organizational Psychology)

วิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในเรื่องหนึ่งเรื่องใดภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

รหัสวิชา : 24135559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรับพฤติกรรมในองค์การ (Organizational Behavior Modification)

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ การนำหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ในการปรับพฤติกรรมบุคคลในครอบครัว โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรมและองค์การต่างๆ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคคล โดยใช้เทคนิคการวางเงื่อนไขตามแนวพฤติกรรมนิยม

รหัสวิชา : 24135759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ (Psychology of Career Planning and Information Service)

ทฤษฎีการเลือกอาชีพ การจัดข้อสนเทศทางอาชีพ ลักษณะสำคัญของอาชีพแต่ละแขนง การเรียนรู้ทักษะการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคล การพัฒนาบุคคลให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง การประยุกต์หลักจิตวิทยาเพื่อใช้ในการวางแผนและการเข้าสู่อาชีพ

รหัสวิชา : 24135859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Psychology of Problem Solving and Decision Making)

การนำหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในองค์การ ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ

รหัสวิชา : 24136159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาเจตคติ (Psychology of Attitude)

แนวคิดและทฤษฎีเจตคติ การเกิดเจตคติ ปัจจัยที่ทำให้เจตคติส่งผลต่อพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงเจตคติ อคติ การสร้างเครื่องมือ การวัดเจตคติ และการแปลผล

รหัสวิชา : 24136359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม (Cross – cultural Psychology)

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม การวิจัยทางจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม พัฒนาการของบุคคลในวัฒนธรรมต่างๆ การรับรู้ บุคลิกภาพ การรู้คิด การกลืนกลายทางวัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม งานและองค์การ สุขภาพจิตในการดำเนินชีวิต

รหัสวิชา : 24137359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความเครียด (Stress Management)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์และความเครียด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ความเครียดที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม การประเมินความเครียด การจัดการความเครียดในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการคลายเครียดด้วยตนเอง

รหัสวิชา : 24137459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology)

ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาคลินิก วิธีการและเทคนิคพื้นฐานของจิตวิทยาคลินิก การทดสอบ การประเมินผล การบำบัดรักษา งานของนักจิตวิทยาคลินิก จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

รหัสวิชา : 24138159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology)

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อสุขภาพ ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับภาวะจิตใจ การดูแลตนเองและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

รหัสวิชา : 24138259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Psychology)

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะของการมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การรับรู้ และการรู้คิดทางสิ่งแวดล้อม ผลของแสง สี เสียง อุณหภูมิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มลภาวะ ความเป็นเมืองต่อพฤติกรรมมนุษย์ การจัดการที่อยู่อาศัย บ้าน โรงเรียน และสถานที่ทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่อพฤติกรรมมนุษย์ และอิทธิพลของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การเสริมสร้างจิตลักษณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาภาคสนาม

รหัสวิชา : 24138359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาผู้บริโภคและการโฆษณา (Consumer and Advertising Psychology)

การนำแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ในเรื่องของการบริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริโภค เน้นการรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ค่านิยม ชั้นทางสังคม รูปแบบการใช้ชีวิต อิทธิพลของกลุ่มบุคคลประเภทต่างๆ หลักจิตวิทยาที่นำมาใช้ในงานโฆษณา สิทธิของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 24138559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง (Psychology of Communication and Persuasion)

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสาร การสื่อสารภายในตัวบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม การสื่อสารเพื่อชักจูง วิธีการสื่อสารและชักจูงเพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรม การเสริมสร้างการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 24141159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา (Systems and Theories in Psychology)

ประวัติและระบบแนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา แนวคิดเชิงปรัชญาและพัฒนาการของศาสตร์ ความเป็นมาในช่วงเวลาต่างๆ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน

รหัสวิชา : 24142159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ (Psychological Testing in Organization)

แบบทดสอบประเภทต่างๆ ทางจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานและเพื่อการพัฒนาอาชีพ แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ ความถนัด ความสนใจในอาชีพ การแปลผลจากแบบทดสอบเพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและพัฒนาอาชีพ

รหัสวิชา : 24144159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการให้การปรึกษาทางอาชีพ (Psychology of Career Counseling)

เทคนิคเบื้องต้นในการให้การปรึกษา การฝึกทักษะในการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลและกลุ่ม การให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทำงานในองค์การ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน การส่งเสริมบุคคลให้สามารถปรับตัวและเผชิญกับปัญหาได้

รหัสวิชา : 24145559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการจัดการความขัดแย้ง (Psychology of Conflict Management)

การนำหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความขัดแย้ง สภาพปัญหา ความขัดแย้งในองค์การ ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ

รหัสวิชา : 24146359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานกับครอบครัว (Work and Family)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานและครอบครัว งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการทำงานต่อครอบครัว และครอบครัวที่มีต่องาน ครอบครัวที่มีสามีและภรรยาประกอบอาชีพ ผลกระทบจากการทำงานของมารดา และจากการที่บุคลากรของหน่วยงานต้องดูแลบุตร และคนชราหรือผู้ป่วย รวมทั้งศึกษาการสนับสนุนจากหน่วยงาน เพื่อความสมดุลของงานและชีวิตครอบครัว

รหัสวิชา : 24148159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาจริยธรรม (Moral Psychology)

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม พัฒนาการจริยธรรมแต่ละช่วงวัยของบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมแต่ละช่วงวัย การฝึกใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การพัฒนาเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในสังคม การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมในแต่ละช่วงวัย