ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา) (ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ขันทอง วิชาเดช *
อาจารย์ บุญเลิศ ยองเพ็ชร *
อาจารย์ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ *
อาจารย์ พิชญรัตน์ เหมนาไลย *
อาจารย์ รุ่งนิภา เหลียง *
อาจารย์ ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรอด บุญเกิด
อาจารย์ ประทุม อังกูรโรหิต
อาจารย์ สกุล อ้นมา
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 26512159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)

ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ระบบศีลธรรม ความเชื่อของศาสนาที่ยังดำรงอยู่ในสังคม บทบาทและความสำคัญของศาสนาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 26513159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)

ความหมาย ขอบเขต สาขาปรัชญา และวิธีการทางปรัชญา ปัญหาพื้นฐานทางปรัชญา แนวคิดของนักปรัชญา

รหัสวิชา : 26513259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อภิปรัชญา (Metaphysics)

ความหมาย ขอบเขตของอภิปรัชญา แนวคิดหลักของอภิปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แนวคิดเจตจำนงเสรี แนวคิดจิตนิยม วัตถุนิยม ธรรมชาตินิยม ทฤษฎีว่าด้วยความจริง

รหัสวิชา : 26515159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์ (Ethics)

ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีสำคัญทางจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับความดี คุณธรรม ความยุติธรรม คุณค่าของชีวิต การประยุกต์จริยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 26522159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism)

กำเนิดและพัฒนาการของพุทธศาสนาเถรวาท วิเคราะห์หลักคำสอนสำคัญ อริยสัจ 4 ไตรลักษณ์ปฎิจจสมุปบาท กรรม และนิพพาน

รหัสวิชา : 26522259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธศาสนาในประเทศไทย (Buddhism in Thailand)

ประวัติของพุทธศาสนาในประเทศไทย พุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนธรรมและเป็นสถาบัน อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

รหัสวิชา : 26523159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ (Ancient Indian Philosophy)

พัฒนาการของปรัชญาอินเดียยุคพระเวท อุปนิษัท ภควัทคีตา จารวาก เชน ปรัชญาอินเดีย 6 สำนัก อิทธิพลของปรัชญาอินเดียที่มีต่อสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 26523259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตก 1 (Western Philosophy I)

กำเนิด การวิวัฒนาการปรัชญาตะวันตก วิเคราะห์ปรัชญากรีกและโรมันปรัชญาของโสเครตีส เพลโต อริสโตเติล

รหัสวิชา : 26524159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Logic)

ความหมาย ความสำคัญของการอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย อุปนัย ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล ข้อบกพร่องในการอ้างเหตุผล วิธีแก้ไข วินิจฉัยการอ้างเหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 26532159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธศาสนามหายาน (Mahayana Buddhism)

กำเนิด พัฒนาการ หลักคำสอน นิกายสำคัญของพุทธศาสนามหายานของอินเดีย จีน อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานที่มีต่อสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 26532259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม (Christianity and Islam)

กำเนิด พัฒนาการ หลักคำสอนสำคัญ อิทธิพล ความสัมพันธ์ของศาสนาคริสต์และอิสลามในโลกปัจจุบัน

รหัสวิชา : 26537159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ญาณวิทยา (Epistemology)

ความหมาย ขอบเขตของญาณวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างญาณวิทยากับศาสตร์อื่นๆ แนวคิดหลักทางญาณวิทยาตะวันตกและตะวันออก

รหัสวิชา : 26542259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ทางศาสนาและปัญหาสังคมร่วมสมัย (Religious Phenomena and Contemporary Social Problems)

ความหมาย บ่อเกิด ปรากฏการณ์ทางศาสนา ขบวนการทางศาสนาในสังคมสมัยใหม่ บทบาทของศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมร่วมสมัย

รหัสวิชา : 26546159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

ความหมาย ปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับความงาม ธรรมชาติของความงาม สิ่งที่งาม ศิลปวิจารณ์

รหัสวิชา : 26548159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สมาธิในพุทธศาสนา (Buddhist Meditation)

ความหมาย ประเภท วิธีการฝึกสมาธิ การนำสมาธิมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 26549159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)

ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นิสิตสนใจอย่างลึกซึ้งในด้านศาสนาและปรัชญา โดยความเห็นชอบและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 26525159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์ประยุกต์ (Applied Ethics)

แนวคิดทางจริยศาสตร์ ความขัดแย้งทางจริยศาสตร์ วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการทำแท้ง การุณยฆาต วิศวพันธุกรรม เรื่องทางเพศ การฆ่าตัวตาย ปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 26525259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics)

แนวคิด ทฤษฎีสำคัญทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน แนวทางแก้ไขและการประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 26532359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion)

เปรียบเทียบประวัติ หลักคำสอน หลักปฏิบัติ ปรัชญาของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อชีวิตและสังคม

รหัสวิชา : 26532459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม (Buddhism and Social development)

วิเคราะห์พุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย ที่เกี่ยวกับการพัฒนา การแก้ปัญหาสังคมด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 26532559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศาสนากับวัฒนธรรม (Religion and Culture)

ความสัมพันธ์ของศาสนากับวัฒนธรรม โดยมุ่งความสนใจไปที่การพิจารณาและวิเคราะห์นัยสำคัญของศาสนาในวัฒนธรรม จารีตประเพณีต่างๆ รวมทั้งชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม

รหัสวิชา : 26532659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Study)

ความเป็นมา ความสำคัญ พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎก คำอธิบายพระไตรปิฎกของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดพระไตรปิฎก ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์จากการศึกษาพระไตรปิฎก

รหัสวิชา : 26533159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย (Contemporary Indian Philosophy)

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาอินเดียโบราณกับปรัชญาอินเดียร่วมสมัย แนวคิดของนักปรัชญาอินเดียร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาตะวันตก สวามีวิเวกานันทะ ระพินทรนาถ ฐากูร มหาตมะ คานธี ศรี ออโรพินโท ศ.กฤษณจันทระ ภัฏฏาจารย์ กฤษณะ มูรติ ดร.เอ็มเบ็ดการ์ ดร. สารเวปัลลี ราธกฤษณัน ดร. ซาอิกห์ โมฮัมหมัด อิกบัล

รหัสวิชา : 26533259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตก 2 (Western Philosophy II)

กำเนิด วิวัฒนาการของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ วิเคราะห์แนวคิดของนักปรัชญาเหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม ปรัชญาของค้านท์ ปรัชญาของเฮเกล

รหัสวิชา : 26533359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)

ความหมาย ขอบเขต แนวคิดสำคัญทางการศึกษาของปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ปรัชญาการศึกษาของไทย

รหัสวิชา : 26533459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาการเกษตร (Philosophy of Agriculture)

ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาการเกษตร ทฤษฎีปรัชญาการเกษตร รัฐกับการอุดหนุนการเกษตร ปัญหาสำคัญในการเกษตร ปัญหาการปลูกพืชจีเอ็มโอ เทคโนโลยีกับการเกษตร การเกษตรกับปัญหาอาหารโลก การเกษตรกับปัญหาสิ่งแวดล้อม จริยธรรมของการเกษตรต่อผู้บริโภค การเกษตรกับชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 26533559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science)

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ วิธีการแสวงหาความรู้ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความสอดคล้องกันระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 26533659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาไทย (Thai Philosophy)

บ่อเกิด ที่มาของปรัชญาไทย แนวคิดของนักคิดไทยที่ปรากฏในวรรณกรรม ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน กระแสแนวคิดปัจจุบัน

รหัสวิชา : 26533759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น (Chinese and Japanese Philosophy)

แนวคิดทางปรัชญาของจีน ญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อสังคม วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

รหัสวิชา : 26533859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)

ความหมาย ขอบเขตของภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ความคิด ความจริง แนวคิดสำคัญของนักปรัชญาภาษา วิกต์เกนสไตส์ เบอร์ทรันด์ รัซเซลล์ กิลเบิร์ต ไรส์ ชอมสกี้

รหัสวิชา : 26534159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ (Symbolic Logic)

ใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ การพิสูจน์ค่าความจริงของข้อความ การพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลด้วยวิธีการของตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ตรรกศาสตร์ข้อความ ตรรกศาสตร์ภาคขยาย

รหัสวิชา : 26542359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics)

ความหมาย ขอบเขตของพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์พุทธธรรมด้านการผลิต การค้า การบริโภค การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 26543159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาจิต (Philosophy of Mind)

ความหมาย ประเภท ลักษณะเฉพาะของจิต ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต แนวคิดหลัก เรื่องจิตของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ปัญญาประดิษฐ์ (เครื่องจักรกล) อมตภาพของวิญญาณ

รหัสวิชา : 26543259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาเปรียบเทียบ (Comparative Philosophy)

วิเคราะห์ เปรียบเทียบบ่อเกิด ทัศนะของปรัชญาตะวันตก-ตะวันออก ในด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์

รหัสวิชา : 26543359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy)

ความหมาย ขอบเขตของปรัชญาสังคมและการเมือง วิเคราะห์ปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม อำนาจ ตามแนวคิดของปรัชญาสำนักหลัก เสรีนิยม สังคมนิยม อนาธิปัตย์นิยม พุทธปรัชญาเกี่ยวกับสังคมและการเมือง

รหัสวิชา : 26543459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาศาสนา (Philosophy of Religions)

ลักษณะ ขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความสำคัญของเหตุผล และศรัทธาในศาสนา วิเคราะห์ปัญหาเรื่องพระเจ้า ปัญหาเรื่องความชั่ว อมตภาพของวิญญาณ จุดมุ่งหมายของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา

รหัสวิชา : 26543559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาหลังสมัยใหม่ (Postmodern Philosophy)

พัฒนาการที่ก่อรูปแนวคิดหลังสมัยใหม่ การวิพากษ์ปรัชญาแนวสมัยนิยม ความคิดเกี่ยวอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ของนักคิดสำคัญ ลีโอตาร์ด, แดริดา ลาก็อง, ฟูโกต์, โบริยาร์ด

รหัสวิชา : 26543659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย (Contemporary Western Philosophy)

วิเคราะห์ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย สำนักปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม ปรัชญาวิเคราะห์ ปรากฏการณ์วิทยา อัตถิภาวนิยม

รหัสวิชา : 26543759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาเพศและความรัก (Philosophy of Sexuality and Love)

มโนทัศน์เรื่องเพศและความรัก อภิปรัชญาและญาณวิทยาของเพศและความรัก จริยศาสตร์ทางเพศ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับเพศและความรัก

รหัสวิชา : 26545159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธจริยศาสตร์ (Buddhist Ethics)

ปัญหาพื้นฐานของจริยศาสตร์เกี่ยวกับความดี ความชั่ว ความสุข เสรีภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสังคม มาตรฐานแห่งความประพฤติที่ทำให้บุคคลและสังคมมีความสงบสุขตามทัศนะของพุทธศาสนา

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 26510059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จริยธรรมในชีวิตประจำวัน (Ethics in Everyday Life)

ความหมาย ความสำคัญ วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรม เกี่ยวกับปัญหาการตัดสินใจ ปัญหาการทำปาณาติบาต การประยุกต์จริยธรรมใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 26510159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปรัชญาในภาพยนตร์ (Philosophy in Film)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาปรัชญาที่ปรากฏในภาพยนตร์โดยตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องความจริง ความรู้ และความดี

รหัสวิชา : 26510259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พุทธศาสน์ (Buddhism)

หลักคำสอนของพุทธศาสนา นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคคลสังคมเกิดความสงบสุขและสันติ

รหัสวิชา : 26510459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
บาลีศึกษา 1 (Pali Study I)

ความเป็นมา ประโยชน์ของการศึกษาภาษาบาลี การอ่าน การเขียนภาษาบาลีที่เป็นภาษาไทย ภาษาโรมัน อักขรวิธี สมัญญาภิธาน สนธิ นามศัพท์ กิริยาศัพท์ หลักการแปลภาษาบาลี

รหัสวิชา : 26510559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
บาลีศึกษา 2 (Pali Study II)

หลักไวยากรณ์ภาษาบาลี การประกอบศัพท์กิตก์ สมาส ตัทธิต หลักการแปลการแต่งประโยคภาษบาลี การวิเคราะห์ศัพท์ธรรมะกับภาษาบาลี

รหัสวิชา : 26510659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาฮินดี 1 (Hindi I)

อักษรเทวนาครี เรียนรู้ศัพท์ภาษาฮินดี ประมาณ 500 คำ โครงสร้างประโยค ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วัฒนธรรมอินเดีย

รหัสวิชา : 26510759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาฮินดี 2 (Hindi II)

เรียนรู้ศัพท์ภาษาฮินดี ประมาณ 800 คำ ไวยากรณ์ทักษะขั้นสูง ตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สถานการณ์ ที่กำหนดขึ้น ทักษะการสนทนา โต้ตอบ วัฒนธรรมอินเดียอย่างลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 26510859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สตรีในพุทธศาสนา (Women in Buddhism)

สถานภาพของสตรีในอินเดียก่อนพุทธกาล การเกิดขึ้นของภิกษุณี การแผ่ขยายภิกษุณีสงฆ์ออกไปสู่ประเทศต่างๆ การยกระดับ หน้าที่ บทบาทของสตรีในพุทธศาสนา