ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ธีทัต ตรีศิริโชติ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดยิ่ง ธนทวี *
อาจารย์ ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน *
อาจารย์ นนท์ สหายา
อาจารย์ ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 45150159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน (Financial Management)

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงินความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดการโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุนในโครงการ การประเมินมูลค่ากิจการ นโยบายเงินปันผล การนำกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 45250159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

การวิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนการวางกลยุทธ์การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางการตลาด และการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด

รหัสวิชา : 45260259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน การแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

รหัสวิชา : 45350159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

แนวคิดการบริหารการจัดการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ เทคนิคการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ การให้ข้อแนะนำและแนวทางในการบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การจัดการแผนสำรองและการบริหารความเสี่ยงทางด้านบัญชี การพยากรณ์ด้านการบัญชี การประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45450359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการดำเนินงาน (Production and Operations Management)

องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและการบริการ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การตั้งมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพโดยรวม

รหัสวิชา : 45450459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Economics for Business)

การนำแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจัดการอุปสงค์และรายได้ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน ตลอดจนสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ

รหัสวิชา : 45450759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการ (Statistical Analysis for Managerial Decision Making)

การแก้ปัญหาทางการจัดการ โดยใช้เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45461559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร (Research Methodology in Management)

ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 45550159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ (องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) ความตกลงระหว่างประเทศ (ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ สหภาพยุโรป ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทั้งทางด้านการวางแผนและการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารการเงิน บัญชี บุคลากร การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การประยุกต์กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ และกำหนดแนวทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 46750759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง (Human Resource Management for Leadership)

ความเป็นผู้นำในองค์กร บทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว การสรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กรภายใต้โลกาภิวัตน์ แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการรอยต่อ จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยงและการจัดการวิกฤตการณ์ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร วิธีการจัดการสถานการณ์และปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 45469959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การค้นคว้า การเขียนงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางด้านบริหารธุรกิจ จริยธรรมการวิจัยและจริยธรรมการนำเสนอรายงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 45150159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน (Financial Management)

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงินความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดการโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุนในโครงการ การประเมินมูลค่ากิจการ นโยบายเงินปันผล การนำกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 45250159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

การวิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนการวางกลยุทธ์การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางการตลาด และการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด

รหัสวิชา : 45260259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน การแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

รหัสวิชา : 45350159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

แนวคิดการบริหารการจัดการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ เทคนิคการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ การให้ข้อแนะนำและแนวทางในการบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การจัดการแผนสำรองและการบริหารความเสี่ยงทางด้านบัญชี การพยากรณ์ด้านการบัญชี การประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45450359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการดำเนินงาน (Production and Operations Management)

องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและการบริการ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การตั้งมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพโดยรวม

รหัสวิชา : 45450459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Economics for Business)

การนำแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจัดการอุปสงค์และรายได้ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน ตลอดจนสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ

รหัสวิชา : 45450759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการ (Statistical Analysis for Managerial Decision Making)

การแก้ปัญหาทางการจัดการ โดยใช้เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45461559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร (Research Methodology in Management)

ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 45550159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ (องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) ความตกลงระหว่างประเทศ (ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ สหภาพยุโรป ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทั้งทางด้านการวางแผนและการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารการเงิน บัญชี บุคลากร การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การประยุกต์กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ และกำหนดแนวทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 46750759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง (Human Resource Management for Leadership)

ความเป็นผู้นำในองค์กร บทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว การสรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กรภายใต้โลกาภิวัตน์ แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการรอยต่อ จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยงและการจัดการวิกฤตการณ์ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร วิธีการจัดการสถานการณ์และปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 45150259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการวิเคราะห์การเงิน (Financial Planning and Analysis)

การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน กระบวนการและวิธีการวางแผน การจัดการเพื่อใช้ศักยภาพของบุคลากรเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาภาพลักษณ์ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนระบบการเงิน แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณการใช้แผนการเงินเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการเงินและปฏิบัติ โดยมีการประเมินและควบคุมการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 45160159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อนุพันธ์การเงินและการจัดการความเสี่ยง (Derivatives and Corporate Risk Management)

ออฟชั่นการซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยน และอนุพันธ์การเงินอื่นๆ การดำเนินการในทางการเงินและธุรกิจ พื้นฐานทางทฤษฎี บทบาทของอนุพันธ์ในการขับเคลื่อนทางการเงิน และกองทุนการจัดการความเสี่ยง

รหัสวิชา : 45160259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการการเงิน (Seminar in Financial Management)

การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อทางการเงินที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยนำวิธีและทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 45160459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการลงทุนและการเงินเพื่อการประกอบการ (Investment Management and Entrepreneurial Finance)

การเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน สภาพคล่อง และการจัดการด้านการเงินต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ต้นทุนของเงินทุน เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน

รหัสวิชา : 45160559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การลงทุนและการธนาคาร (Investment and Banking)

การลงทุนและวิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ การศึกษาการบริหารและการจัดการด้านต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การจัดการด้านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารกำไรและต้นทุน

รหัสวิชา : 45160659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
รูปแบบทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Financial Modeling for Decision Support)

การสร้างรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประโยชน์สำหรับการตัดสินใจทางการเงิน การพัฒนาและการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาที่จะทำให้ธุรกิจได้รับ ประโยชน์สูงสุด

รหัสวิชา : 45250659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

ลักษณะรูปแบบ วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยการตลาด การเลือกแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเสนอรายงาน การนำการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด การนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด

รหัสวิชา : 45251059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้และเทคโนโลยีการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Technology and Application)

การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆและเทคโนโลยีซึ่งมีผลกระทบต่อในการจัดการโซ่อุปทานและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีการบูรณาการกิจกรรม

รหัสวิชา : 45251159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาดการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้ซื้อเพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายการสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การบริหารช่องทางการตลาด การบริการการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการการประเมินผลและการควบคุม

รหัสวิชา : 45251259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

การประยุกต์กระบวนการทางการสื่อสารในการจัดการการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดทางตราผลิตภัณฑ์ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในระบบการตลาดสมัยใหม่และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

รหัสวิชา : 45260559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis)

การวิเคราะห์แนวคิดและมุมมองของผู้บริโภคและกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งความสำคัญของการรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการชื้อ การบริโภค ความพึงพอใจและการบริโภคซ้ำ กระบวนการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค การบริโภคในฐานะบทบาทพื้นฐานในการตัดสินกลยุทธ์ทางการตลาดและความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม

รหัสวิชา : 45260959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ (Services Marketing)

ระบบการพัฒนาและการจัดการงานบริการ ลักษณะของบริการ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ ความสำคัญและการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ ลักษณะตลาดของธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อธุรกิจบริการ กลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์สำหรับการรักษาลูกค้า การจัดการและการวัดคุณภาพของบริการรวมตลอดถึงอุปสงค์ของบริการและโครงสร้างขององค์กรที่ทำธุรกิจบริการ

รหัสวิชา : 45261759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Brand Management)

ทฤษฎีด้านตราสินค้า ศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับตราสินค้า ความสำคัญของคุณค่าตราสินค้า ลักษณะของชื่อตราสินค้าและเครื่องหมายตราสินค้า ความรับผิดชอบของผู้จัดการตราสินค้าที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการด้านการตลาด และกลยุทธ์ด้านตราสินค้า

รหัสวิชา : 45261859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการตลาด (Seminar in Marketing)

การสัมมนาโดยนำกรณีศึกษามาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีและแบบจำลองด้านการตลาด การตลาดสำหรับสินค้าเทคโนโลยีการตลาดเพื่อความบันเทิงการตลาดสำหรับสินค้านวัตกรรม เป็นต้น

รหัสวิชา : 45261959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (Services Industry Management)

ขอบเขตของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมบริการอาหาร อุตสาหกรรมที่พักแรม การเดินทางและการท่องเที่ยวหลักการบริการลูกค้า ทักษะด้านการสื่อสารในการบริการ การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานบริการ

รหัสวิชา : 45262059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดโลก (Global Marketing)

การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนในการประเมิน การพัฒนา และการลงมือปฏิบัติกลยุทธ์การตลาดระดับโลก รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญและมีบทบาทในการตัดสินใจทางการตลาด อาทิ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การกำหนดและประเมินโอกาสทางการตลาดของตลาดระดับโลก การประยุกต์โปรแกรมทางการตลาดสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ในระดับโลก การเขียนแผนการตลาดของสินค้าใดสินค้าหนึ่งสำหรับตลาดใดตลาดหนึ่ง การระบุอุตสาหกรรมและขอบเขตพื้นที่ ประเทศที่ใช้ศึกษาให้ชัดเจน

รหัสวิชา : 45262159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความเข้าใจลึกซึ้งในลูกค้าสำหรับการตลาดบริการ (Customer Insights for Service Marketing)

พฤติกรรมของผู้บริโภค ความหยั่งรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค หลักการทางจิตวิทยาต่อการตลาดบริการ การขยายองค์ความรู้ของผู้เรียนในด้านบทบาทของจิตวิทยา การก่อให้เกิดความพอใจของผู้บริโภค ยุทธวิธีการเชิญชวน อิทธิพลทางสังคม บทบาทของอารมณ์ กลยุทธ์ตลาดบริการ คุณภาพบริการที่ผู้บริโภคต้องการ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้าผ่านกลยุทธ์การตลาดบริการ

รหัสวิชา : 45262259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศ (International Consumer Behavior Analysis)

วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจของผู้บริโภคระหว่างประเทศ ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคระหว่างประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า รวมถึงรูปแบบจำลองพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคระหว่างประเทศ การบรรยาย การใช้กรณีศึกษา การมอบหมายงานเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาวิชาดังกล่าวให้ผู้เรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 45350259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย (Contemporary Tax Accounting)

ภาษีอากรของธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายภาษีอากร หลักของระบบบัญชีแบบใหม่ที่รองรับโดยทั่วไป ศึกษาข้อมูลจากข้อกำหนดรัษฎากร คำพิพากษา คำวินิจฉัยคดี คำตอบข้อหารือของกรม สรรพากร ตลอดจนมาตรฐาน ระบบบัญชีของไทย

รหัสวิชา : 45350459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)

การบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ การเก็บรวมรวมและบันทึกข้อมูลต้นทุนของสินค้าและบริการ วิธีการบันทึกต้นทุนที่ทันสมัย การวิเคราะห์ผลของต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานได้ทันต่อเวลา และเทคนิคการควบคุมต้นทุนต่างๆ รวมทั้งการทำประมาณการเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร

รหัสวิชา : 45350859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ (Accounting for Decision Making)

ระบบบัญชีแบบต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบระบบบัญชี การนำระบบบัญชีแบบใหม่มาใช้ เพื่อควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 45351659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางการบัญชี (Accounting Analysis)

หลักการและแนวทางปฏิบัติของการบัญชีการเงินด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประโยชน์ของแม่บทการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเนื้อหาสำคัญของงบการเงิน การบัญชีเพื่อการตัดสินใจด้านต่างๆ ทั้งการวางแผนและการควบคุม โดยเฉพาะการวิเคราะห์งบการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้นโยบายบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 45361759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีร่วมสมัยทางการบัญชี (Contemporary Accounting Theory)

การปรับปรุงและพัฒนาทางการบัญชี วิธีการสร้าง ทฤษฎีตามแนวคิดเดิมและแนวคิดสมัยใหม่ เน้นคุณค่าและประสิทธิภาพของข้อมูลทางการบัญชี การประสานข้อกำหนดและหลักพฤติกรรมศาสตร์เข้ากับการบัญชี ทฤษฎีระดับสูงเกี่ยวกับตีราคาสินทรัพย์และการประเมินผลดำเนินงาน ทฤษฎีตัวแทนและระบบการบัญชีร่วมสมัยแบบอื่นๆ

รหัสวิชา : 45450859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแข่งขันผ่านการจัดการข้อมูล (Competitiveness through Information Management)

วิวัฒนาการทางด้านสารสนเทศ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ระบบทางด้านการสื่อสาร ระบบเน็ตเวิร์ค การพัฒนาการปฏิบัติการและรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล กลยุทธ์ มุมมอง กรอบแนวความคิด วิธีการพิเคราะห์ที่ถูกต้องเพื่อจัดการทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัจจัยและกรณีศึกษาต่างๆ เช่น การบริการสื่อสารโทรคมนาคม (Integrated Services Digital Network) ระบบฐานความรู้ และการก้าวสู่ยุคที่ห้าของวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต การแข่งขันในยุคปัจจุบันกับระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 45460359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ (Total Quality Management)

ทฤษฎีและวิธีการการบริการคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ รวมทั้งความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน การศึกษาประวัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ การใช้วิธีการของเดมมิงในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ การเติบโตของการจัดการคุณภาพในฐานะกลยุทธ์การแข่งขัน โรงเรียนการจัดการบริการนอร์ดิค เปรียบเทียบวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพระหว่างญี่ปุ่น (รางวัลเดมมิง) และสหรัฐฯ (รางวัลบาลริด์จ) ยุโรปและฮ่องกง ศึกษาการบริการคุณภาพในฐานะแนวคิดต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบปฏิบัติการคุณภาพ และการวัดผลทั้งภายในและภายนอก

รหัสวิชา : 45460459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านการจัดการบุคลากรในองค์กร รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมใน องค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

รหัสวิชา : 45460559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Technology Management and Innovation)

แนวคิดเชิงกลยุทธ์และหลักการบริหารจัดการองค์กรเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทางนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเชิงเทคโนโลยี การกำหนดวิสัยทัศน์พันธะกิจและวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายขององค์กรในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้องค์กรเดินหน้าจากเทคโนโลยีปัจจุบันไปยังเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ได้กำหนดไว้ การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

รหัสวิชา : 45460659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Ventures)

การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ วิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้า โครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์เครือข่ายและการให้ถือสิทธิ์ทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

รหัสวิชา : 45460759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 45460959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร (Negotiation Management)

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหาร

รหัสวิชา : 45461359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการ (Seminar in Management)

การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อทางการบริหารที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยที่นำวิธีและทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 45462259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน (Competitive Strategy)

ภาพรวมกลยุทธ์การแข่งขัน หลักปรัชญาทางการแข่งขันและสามารถประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาและงานกลุ่ม ขอบเขตของกลยุทธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความหลากหลายและองค์รวมของกลยุทธ์การแข่งขัน การกำหนดทางเลือก การเพิ่มหรือการขัดแย้งต่อเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ กลยุทธ์แบบกองโจร กลยุทธ์ผู้ขายรายเดียว เทคนิคการแก้ไขสถานการณ์

รหัสวิชา : 45462359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเพื่อการฝึกฝนการสัมมนาสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Research for E-Commerce Seminar)

ทฤษฎี หน้าที่ และหลักการทำงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อในการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินการทำการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รูปแบบการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การวิจัยในหัวข้อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

รหัสวิชา : 45462459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรึกษาการจัดการโครงการ (Project Management Consultancy)

การให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ ด้านการจัดการ การตลาด การพัฒนาธุรกิจ สำหรับการเรียนในเทอมแรก ความเป็นมาและปัญหา กรอบแนวคิดหรือเครืองมือ กระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์จะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่เก็บมา ซึ่งเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดำเนินการ และนำเสนอผลที่ได้

รหัสวิชา : 45462559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือการพัฒนาการดำเนินงาน (Operating Development Tools)

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบทางด้านการจัดการการผลิตเพื่อยกระดับการจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือในด้านการจัดการการผลิตเพื่อใช้ในอนาคต การตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในด้านวิศวกรรมคุณค่าในกระบวนการผลิตและการบริการ

รหัสวิชา : 45462659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงานการบริการ (Management of Service Operations)

การจัดการด้านการบริการ การเชื่อมโยงการจัดการดำเนินการกับการตลาด การจัดการความหลากหลาย ความต้องการและการจัดการผลงาน การปรับปรุงคุณภาพบริการ

รหัสวิชา : 45550259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics and International Business)

สภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สำคัญของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ แหล่งที่มาของดัชนีเศรษฐกิจด้านต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีเศรษฐกิจต่างๆที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจในอนาคต วิวัฒนาการของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดังกล่าว วิธีการบริหารและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ผลประโยชน์โอกาสจากการลงทุนต่างประเทศ การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารของธุรกิจระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 45550359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลกและกิจการระหว่างประเทศ (Global Business Strategy and Multinational Enterprise)

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของการทำธุรกิจระหว่างประเทศในแง่มุมของสิ่งแวดล้อมการแข่งขันระดับโลก การวิเคราะห์ทางธุรกิจของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบ ทางเลือกในการเข้าสู่ตลาด การนำเข้า ส่งออกผ่านตัวกลาง รูปแบบสัญญากับหุ้นส่วนธุรกิจและช่องทางจัดจำหน่าย รูปแบบการลงทุนโดยตรง กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์สำหรับบริษัทข้ามชาติ

รหัสวิชา : 45561059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

ความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ การศึกษารูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การปรับใช้ตัวผลิตภัณฑ์ การปรับใช้ช่องทางจัดจำหน่ายและการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละตลาดในต่างประเทศ และระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การเก็บข้อมูล การวางแผนและการควบคุม ประเด็นเรื่องวัฒนธรรมผ่านการศึกษากรณีศึกษา การอ่าน การนำเสนอในชั้นเรียน และรายงาน การศึกษาให้เห็นข้อมูลในเชิงลึก และเทคนิคในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดเฉพาะ

รหัสวิชา : 45561259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การระหว่างประเทศ (International Organizational Behavior)

หลักการและทฤษฎีในการเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อาทิเช่น ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำ ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 45561359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Analysis)

หลักการความรู้ด้านการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงิน และการลงทุน การจัดการในด้านเงินทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน

รหัสวิชา : 45562259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cross Culture Management)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 45562359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Negotiation)

หลักการของการสื่อสารระหว่างบุคคล และกลยุทธ์ในการเจรจา หลักการเบื้องต้นกลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองภายในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ

รหัสวิชา : 45562459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบการขนส่งและการจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ (Global Logistics and Distribution Management)

การจัดการขนส่งและจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ การจัดการขนส่งและการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการหาวัตถุดิบรวมถึงการผลิตและการส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค นโยบายการจัดหา การขนส่ง แผนการผลิต การเลือกสถานที่ในการจัดเก็บสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า และการบริการลูกค้า

รหัสวิชา : 45562559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)

หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้า และการเงิน การจัดการบริหารทางธุรกิจ ข้อพิจารณาในด้านสมรรถภาพ และเครื่องมือทางด้านนโยบายภายในระบบเศรษฐกิจที่มีรูปแบบแตกต่างกันระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 46250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Royal Socio-Economy Thoughts and Practices)

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 46653559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

การบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

รหัสวิชา : 46761459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการคนเก่งแบบสากล (International Talent Management)

วิธีการระบุตัวคนเก่ง การสรรหาและคัดเลือกการเลือกคนเก่ง การปรับใช้และการพัฒนาความสามารถให้เป็นสากล บทบาทที่สำคัญของผู้ประกอบการหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทำงานในสภาพแวดล้อมของสากล การจัดการความสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จของคน การเพิ่มความผูกพันของพนักงาน ความมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพสูง การเพิ่มอัตราการคงอยู่

รหัสวิชา : 46761559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Leadership and Organizational Change)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นํา ประเภทและบทบาทของผู้นํา กรอบความคิดในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์กร การจัดการองค์กร การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการ ความรู้ในองค์การ ต้นทุนทางปัญญากลุ่มและองค์การ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

รหัสวิชา : 46761659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำในเศรษฐกิจโลก (Leadership in the Global Economy)

ความหมายผู้นำ ภาวะผู้นำ คุณลักษณะของผู้นำ ประเภทของผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นำ แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำของนักบริหารให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก การสรรหาผู้นำ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับงานบริหาร

3 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 45469759
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ (Selected Topics in Business Administration)

การจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จะเป็นหัวข้อในหน่วยงานใด ๆ ก็ตามที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา