ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) (ศป.บ. (ศิลปะการแสดง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์คอลิด มิดำ *
อาจารย์นพพล จำเริญทอง *
อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย *
อาจารย์มานิต เทพปฏิมาพร *
อาจารย์อาทรี วณิชตระกูล *
อาจารย์ *
อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์
อาจารย์พิมลพรรณ เลิศล้ำ
อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ
อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 77010159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การขับร้องประสานเสียง 1 (Chorus I)

การเปล่งเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง การอ่านโน้ตสากล การขับร้องประสานเสียง 2 แนวเสียง

รหัสวิชา : 77010259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ขับร้องประสานเสียง 2 (Chorus II)

การเปล่งเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง การอ่านโน้ตสากล การขับร้องประสานเสียง 3 แนวเสียง

รหัสวิชา : 77010359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีและการแสดงปริทัศน์ (The Overview of Music and Performing Arts)

วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงที่สำคัญของโลก ประวัติ พัฒนาการแนวคิด รูปแบบของ ดนตรีและการแสดง

รหัสวิชา : 77020159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรีและการแสดง (Technology for Music and Performing Arts)

อุปกรณ์เสียง แสง ระบบไฟฟ้า พื้นที่แสดงและเวที การใช้เทคโนโลยีในงานดนตรีและ การแสดง

รหัสวิชา : 77020259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง (Ethic and Copyright Law for Music and Performing Arts)

หลักจริยธรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา ทางจริยธรรมและลิขสิทธิ์

รหัสวิชา : 77030159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ดนตรีและการแสดงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Community Engagement through Music and Performing Arts)

บทบาทของดนตรีและการแสดงต่อสังคม กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านดนตรีและ การแสดง การสร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม

รหัสวิชา : 77030259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการโครงการดนตรีและการแสดงเพื่อธุรกิจ (Business and Management of Music and Performing Arts)

การจัดการโครงการ ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการความรู้ด้านดนตรีและ การแสดงนำไปใช้ในงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติงานด้านการดนตรีและการแสดง ตามแนวคิดและประเด็นที่ตอบ การนำเสนอ

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 77115159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
พื้นฐานการแสดง (Fundamental of Acting)

การเตรียมความพร้อม การผ่อนคลายของนักแสดง ด้านร่างกาย จิตใจ การทำความ เข้าใจตัวตนของผู้เรียน จินตนาการ ความเชื่อ ความจริงใจในการแสดง ทัศนคติ มุมมองต่อการแสดง

รหัสวิชา : 77115259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การคิดสร้างสรรค์สำหรับศิลปะการแสดง (Creative Approach for Performing Arts)

กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ องค์ประกอบ แนวคิดพื้นฐานของศิลปะ รูปแบบ งานศิลปะที่สัมพันธ์กับการแสดง

รหัสวิชา : 77115359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะและการแสดงภาคตะวันออก (Arts and Performance in Eastern Thailand)

งานศิลปะท้องถิ่นภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ภาคตะวันออก บริบททางสังคมกับวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อที่สัมพันธ์กับผลงานศิลปะการแสดง รูปแบบงานศิลปะการแสดงทั้งแบบดั้งเดิม แบบสมัยนิยม บทบาทของศิลปะการแสดงที่มีต่อ ชุมชนภาคตะวันออกทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รหัสวิชา : 77125159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์บทละคร (Plays Analysis)

หลักการวิเคราะห์บทละคร การวิเคราะห์โครงเรื่อง แก่นของเรื่อง ตัวละคร ความต้องการของตัวละคร ความขัดแย้ง แนวคิด บริบททางสังคมในบทละคร

รหัสวิชา : 77125259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การผลิตและจัดการการแสดง (Performance Production and Management)

บทบาท หน้าที่ของทีมงานผลิตการแสดง โครงสร้างการทำงาน การบริหาร จัดการโครงการ การประชาสัมพันธ์ การตลาด การจัดทำงบประมาณ การประเมินผล ขั้นตอนการทำงานการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ การกำกับเวที การจัดตารางซ้อม การจดบันทึกการซ้อม การควบคุมลำดับการแสดง

รหัสวิชา : 77135159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการแสดงอาเซียน (Performing Arts in ASEAN)

งานศิลปะการแสดงของประเทศในภูมิภาคอาเซียน แนวคิด รูปแบบการแสดง บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อที่สัมพันธ์กับศิลปะการแสดงของแต่ละประเทศ อิทธิพล ของการแสดงที่ส่งผลต่อกัน การแลกเปลี่ยนถ่ายโอนวัฒนธรรมทางการแสดงจากอดีตถึงปัจจุบันของประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของศิลปะการแสดงในอาเซียน

รหัสวิชา : 77135259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง (Performing Arts Research Methodology)

แนวคิดงานวิจัยในศิลปะการแสดง ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ การวิจัยบนฐานปฏิบัติการ การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ การนำเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 77145159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การปฏิบัติทางศิลปะการแสดง (Performing Arts Senior Project)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงจากวรรณกรรมบทละครแนวคิด แรงบันดาลใจ

รหัสวิชา : 77145259
หน่วยกิต : 6(2-8-8)
ศิลปะการแสดงนิพนธ์ (Performing Arts Thesis)

การวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง การจัดทำรายงานการวิจัย

2.3 วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา)

รหัสวิชา : 77215159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 1 (Thai Classical Dance I)

ทักษะนาฏศิลป์ไทย รำเพลงช้า เพลงเร็ว รำเพลงแม่บทใหญ่ สมาธิ ความพร้อม ในด้านร่างกาย จิตใจ การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย จังหวะ

รหัสวิชา : 77215259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การจัดวางองค์ประกอบนาฏศิลป์ (Dance Composition)

หลักการ ทฤษฎีในการใช้ร่างกาย การจัดวางลีลา สมดุลร่างกาย ศูนย์กลาง ของร่างกาย ความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่ ความสัมพันธ์กับร่างกาย พื้นที่ เวลา ความเร็ว การสื่อสาร ระดับ ระยะ จังหวะ ทิศทาง พลังงาน เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ ความเข้าใจใน จินตภาพ แนวคิด รูปแบบการเคลื่อนไหว วิเคราะห์โครงสร้าง องค์ประกอบทางนาฏศิลป์เพื่อจัดวางองค์ประกอบตามจินตภาพแนวคิดดนตรีประกอบการแสดง เสื้อผ้า แสง ฉาก เวที

รหัสวิชา : 77225159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การเต้นโขน (Khon Dance)

การเต้นโขนยักษ์ การใช้ร่างกายโขนยักษ์ โดยใช้ท่ารำในโขนยักษ์ การฝึกร่างกาย พัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

รหัสวิชา : 77225259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏปฏิภาณ (Dance Improvisation)

การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่วงท่าลีลาอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาแนวคิดและจินตนาการในฐานะนักเต้น

รหัสวิชา : 77235159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance)

รูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย การจัดวางองค์ประกอบ แนวคิด ความเชื่อ การกำกับลีลา การสร้างงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย ทฤษฎีนาฏศิลป์สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่และร่วมสมัย การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัยแต่ละประเภทจากแนวคิด ตลอดจนการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก เวที แสง และดนตรีประกอบ การแสดง

รหัสวิชา : 77245159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจารณ์นาฏศิลป์ (Dance Criticism)

ทฤษฎีและปรัชญาต่างๆ ในการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์

รหัสวิชา : 77245259
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการกำกับลีลา (Selected Topics in dance and choreography)

ประเด็นหรือความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ ตามเรื่องที่สนใจ

2.4 วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา)

รหัสวิชา : 77510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติและทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย (History and Theory of Thai Classical Dance)

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นถึงปัจจุบัน ประเภทการแสดง องค์ประกอบการแสดง หลักการ ทฤษฎีทางนาฏศิลป์ไทย โขน ระบำ ละครด้านท่ารำ นาฏศัพท์ โครงสร้างร่างกาย การจัดวางองค์ประกอบของร่างกายของตัวพระ นาง ยักษ์ ลิง

รหัสวิชา : 77510259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 2 (Thai Classical Dance II)

นาฏศิลป์ไทยประเภทรำมาตรฐาน รำสี่บท รำดาวดึงส์ รำย่องหงิด เพื่อให้เกิดสมาธิ การจัดระเบียบร่างกาย พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย การเคลื่อนไหวในลีลาของตัวละครประเภทเทวดา นางฟ้า

รหัสวิชา : 77511159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บัลเลต์ 1 (Ballet I)

การเต้นบัลเลต์ระดับพื้นฐาน การจัดวางส่วนร่างกาย ท่วงท่า ลีลาการเคลื่อนไหว ตามหลักการเต้นบัลเลต์ระดับก่อนเริ่มต้น ระดับต้นและระดับ 1 ความรู้ ความเข้าใจในร่างกาย การควบคุมการเคลื่อนไหว การเต้นที่บาร์ เซนเตอร์ พอเดอบาร์ อะด้าท พีลูเว็ต อะเลโก

รหัสวิชา : 77511259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล (Dance Theory)

ประเภทของนาฏศิลป์ตะวันตก องค์ประกอบ แนวคิด โครงสร้างร่างกาย การเต้น การจัดวางองค์ประกอบ วรรณกรรมที่ใช้ประกอบการแสดง กระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแสดงนาฏศิลป์

รหัสวิชา : 77511359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บัลเลต์ 2 (Ballet II)

จัดวางร่างกาย การทรงตัว เทคนิคการกระโดดลอยตัว การหมุนตัว ตามหลักการเต้นบัลเลต์ระดับ 4 ระดับ 5 และระดับ 6 พัฒนาร่างกายให้มีท่วงท่าสง่างาม การเต้นที่บาร์ เซนเตอร์ พอเดอบาร์ อะด้าท พีลูเว็ต อะเลโก

รหัสวิชา : 77520159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 3 (Thai Classical Dance III)

นาฏศิลป์ไทยประเภทรำคู่ พระรามตามกวาง ย่าหรันตามนกยูง พลายบัว เกี้ยวนางตานี ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในลีลา จังหวะ การเคลื่อนไหว การถ่าย เทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของร่างกายกับร่างกาย ความสัมพันธ์ของร่างกาย กับพื้นที่ในการรำประเภทคู่

รหัสวิชา : 77520259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบำไทย (Thai Classical Repertoire)

ระบำเบ็ดเตล็ดมาตรฐาน ระบำชุดโบราณคดี ระบำนพรัตน์ ระบำม้า ระบำนกยูง ระบำพื้นเมืองของไทย

รหัสวิชา : 77520359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 4 (Thai Classical Dance IV)

กระบวนการใช้อาวุธ รำตรวจพล การใช้อาวุธในการแสดงอย่างถูกต้องตามแบบแผน

รหัสวิชา : 77521159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บัลเลต์ 3 (Ballet III)

การเต้นคู่ การเต้นระบำบัลเลต์ในแต่ละยุคที่มีความโดดเด่น หลักการเต้นระดับ 7 และระดับ 8 พัฒนาร่างกายให้สง่างาม การเต้นที่บาร์ เซนเตอร์ พอเดอบาร์ อะด้าท พีลูเว็ต อะเลโก

รหัสวิชา : 77521259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัตินาฏศิลป์สากล (History of Western Dance)

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวันตกในแต่ละยุคสมัย พัฒนาการ รูปแบบ ขอบข่าย กรอบแนวคิด ความคิด ความเชื่อด้านการแสดง ความสัมพันธ์ต่อสังคมในยุคนั้น เสื้อผ้าการแต่งกาย ดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 77521359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บัลเลต์ 4 (Ballet IV)

การเต้นบัลเล่ต์ตามเทคนิคบัลเล่ต์ขั้นสูง ท่าเต้นกลางห้อง การเคลื่อนไหวช่วงตัวบน และช่วงตัวล่าง เต้นปลายเท้ากับรองเท้าพอยท์ชูส์ พัฒนาร่างกายให้สง่างาม การเต้นที่บาร์ เซนเตอร์ พอเดอบาร์ อะด้าท พีลูเว็ต อะเลโก

รหัสวิชา : 77521459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับลีลา 1 (Choreography I)

องค์ประกอบของการกำกับลีลา แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา การวิเคราะห์นาฏลีลา ท่าทางการแสดงของงานกำกับลีลา ความสัมพันธ์ของร่างกายต่อการพัฒนางานด้านการกำกับลีลา โดยใช้วิธีการแบบตะวันตก ทดลองสร้างสรรค์และออกแบบลีลาท่ารำตามจินตภาพโดยใช้พื้นฐานนาฏศิลป์ตะวันตกฝึกกำกับลีลาจากแนวคิด บทเพลง วรรณกรรม ออกแบบเสื้อผ้า และดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 77530159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
รำเดี่ยว (Solo Dance)

นาฏศิลป์ไทยประเภทรำเดี่ยว ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายอินทรชิต มโหราห์บูชายัณห์ พระลอลงสวน การพัฒนาด้านเทคนิคการรำ สมาธิ พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย พื้นที่อย่างถูกต้องตามแบบแผน

รหัสวิชา : 77530259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับลีลานาฏศิลป์ไทย 1 (Thai Classical Dance Choreography I)

องค์ประกอบของการกำกับลีลา แนวคิด รูปแบบ การวิเคราะห์นาฏลีลาท่าทาง การแสดงของงานกำกับลีลา ความสัมพันธ์ของร่างกายต่อการพัฒนางานด้านการกำกับลีลา การสร้างสรรค์ ออกแบบลีลาท่ารำตามจินตภาพโดยใช้พื้นฐานท่ารำในนาฏศิลป์ไทย การกำกับลีลาจากวรรณกรรมไทย ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 77530359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
รำหน้าพาทย์ (Nah-Part Dance)

ประเภทรำหน้าพาทย์ ตระนิมิต ตระบองกัน ชำนาญ ตระเชิญ บาทสกุณี สาธุการ ความหมายของท่ารำ หน้าที่ของการใช้รำหน้าพาทย์ในนาฏศิลป์ การพัฒนาด้านสมาธิ ความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ ดนตรีประกอบการแสดง การพัฒนาเทคนิคการรำประเภทหน้าพาทย์ พลังงาน การถ่าย เทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย อย่างถูกต้องตามแบบแผน

รหัสวิชา : 77530459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับลีลานาฏศิลป์ไทย 2 (Thai Classical Dance Choreography II)

การสร้างสรรค์ ออกแบบลีลาจากจินตภาพ แนวคิดของผู้กำกับลีลาโดยพัฒนา จากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในธรรมชาติ กิจกรรม การเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป์แบบอื่น วิเคราะห์โครงสร้าง การเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์และกำกับลีลาจากจินตภาพ แนวคิดของตนเอง ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสง ดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 77530559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การละครไทย (Thai Classical Drama)

ประเภทของวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง การวิเคราะห์บทละครไทย รูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบของวรรณกรรม บทละคร การจัดแสดงละครไทย เสื้อผ้า ฉากและอุปกรณ์ ประกอบฉาก ขั้นตอนการซ้อมละครและสรุปผลการจัดทำละคร

รหัสวิชา : 77531159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับลีลา 2 (Choreography II)

การสร้างสรรค์และออกแบบลีลาจากจินตภาพ แนวคิดของผู้กำกับลีลาโดย พัฒนาจากการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ กิจกรรม การเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป์แบบอื่น วิเคราะห์โครงสร้างการเคลื่อนไหว และนำมาสร้างสรรค์และกำกับลีลาจากจินตภาพและแนวคิดของตนเอง ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 77531259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทักษะนาฏศิลป์ขั้นสูง 1 (Advance dance Skill I)

การฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์กับนักเต้นหรือศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ ด้านการเต้นตามเทคนิคและรูปแบบของศิลปินหรือนักเต้น เทคนิคการเต้น การจัดวางร่างกาย

รหัสวิชา : 77531359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
แจ๊สแดนซ์ (Jazz Dance)

การจัดวางร่างกายในการเคลื่อนไหวรูปแบบแจ๊สแดนซ์ ท่วงท่า ลีลา ตามแนวคิด ความเชื่อตามหลักสุนทรียะของการเต้นแจ๊สแดนซ์

รหัสวิชา : 77540159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสำหรับนาฏศิลป์ (Music for Dance)

การขับร้อง บทเพลง เครื่องดนตรี ที่ใช้ในนาฏศิลป์ ความแตกต่างของบทร้อง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับอารมณ์ของดนตรี ความแตกต่าง ระหว่างดนตรีในนาฏศิลป์กับนาฏศิลป์สมัยใหม่ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ตามเสียงดนตรี การใช้หลัก สัญลักษณ์วิทยาในการสร้างงานดนตรีในนาฏศิลป์

รหัสวิชา : 77540259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์อาเซียน (Dance in ASEAN)

นาฏศิลป์อาเซียน การใช้ร่างกาย การเคลื่อนไหว องค์ประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย ดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 77541459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทักษะนาฏศิลป์ขั้นสูง 2 (Advance dance Skill II)

การฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์กับนักออกแบบท่าเต้น หรือศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญด้านการเต้นตามเทคนิคและรูปแบบของศิลปินหรือนักเต้นรูปแบบร่วมสมัย เทคนิคการเต้น การจัดวางร่างกายรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

2.5 วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาศิลปะการละคร)

รหัสวิชา : 77216159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการออกแบบเพื่อการแสดง (Theory of Theatre Design)

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักการการออกแบบ องค์ประกอบในการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การสร้างงานฉากและเสื้อผ้า การจัดการกับพื้นที่การแสดงเพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบ

รหัสวิชา : 77216259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เวทีและโรงละคร (Theatre Space and Staging)

รูปแบบ แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะเฉพาะของฉาก เวทีและโรงละคร การสร้างสรรค์พื้นที่การแสดง

รหัสวิชา : 77226159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ละครเพื่อการเรียนรู้ (Theatre for Learning)

หลักการและแนวคิดละครเพื่อสร้างการเรียนรู้ แนวคิดละครประยุกต์ จิตวิทยา ด้านการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของสมอง ละครกับการสร้างปัญญา รูปแบบการใช้ละครเป็นสื่อหรือเครื่องมือสำหรับสร้างการเรียนรู้ในแต่ละบริบท ละครในฐานะเครื่องมือเคลื่อนสังคม วัฒนธรรมและ การเมือง ละครกับชุมชน ละครกับการเคลื่อนสังคม ละครกับการศึกษา

รหัสวิชา : 77226259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติและทฤษฎีการละคร (History and Theory of Theatre)

รากฐานทางความคิด ความเชื่อ ประวัติความเป็นมา อิทธิพลทางสังคมและศิลปะ ที่มีความสัมพันธ์กับละครตะวันตกและตะวันออก แนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับการแสดง การกำกับการแสดง และการออกแบบเพื่อการแสดง การแบ่งประเภทละคร รูปแบบการนำเสนอละครแต่ละประเภท ทฤษฎีละครกับการสื่อสาร ทฤษฎีทางการละครสมัยใหม่ หลังสมัยใหม่

รหัสวิชา : 77236159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิจารณ์ละคร (Selected topics in Theatre Arts I)

ประเด็นหรือความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแสดง การกำกับ การแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง ละครหรือการแสดงตามเรื่องที่สนใจ

รหัสวิชา : 77236259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 1 (Selected topics in Theatre Arts I)

ประเด็นหรือความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแสดง การกำกับ การแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง ละครหรือการแสดงตามเรื่องที่สนใจ

2.6 วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาศิลปะการละคร)

รหัสวิชา : 77512159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง (Stage Movement)

การบริหารร่างกาย การสร้างการผ่อนคลาย สมาธิ การฝึกใช้ร่างกายให้สัมพันธ์กับลมหายใจ และจิตใจ องค์ประกอบของร่างกาย ความสมดุลของร่างกาย พลังงาน จังหวะ ระดับ ระยะ การจัดวางองค์ประกอบ การสื่อสาร ภาษาร่างกาย ความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่และเวลา ละครใบ้ระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 77512259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 1 (Acting I)

สมาธิ จินตนาการและมนต์สมมุติ ความเชื่อ ประสาทสัมผัส ความทรงจำทางอารมณ์ การอยู่กับความจริงในสถานการณ์ การวิเคราะห์บทละคร การวิเคราะห์ตัวละคร จุดประสงค์ของตัวละคร

รหัสวิชา : 77518159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนแบบฉาก (Scenography)

การเขียนแบบฉากและเวทีโดยใช้มาตราส่วนที่แน่นอน การสร้างหุ่นจำลองเพื่อประโยชน์ในการจัดสร้างฉากและเวที

รหัสวิชา : 77518259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
อุปกรณ์ประกอบฉาก (Stagecraft)

ความหมายและประเภทของอุปกรณ์ประกอบฉาก ฝึกวิเคราะห์บทละครเพื่อเลือก จัดหาและสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากละครและการแสดงแบบอื่น

รหัสวิชา : 77522159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฝึกเสียงและการอ่านตีความ (Voice Training and Oral Interpretation)

การหายใจกับการออกเสียง การผ่อนคลาย อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การเปล่ง เสียงพูดที่มีคุณภาพ การปรับปรุงเสียงและวิธีการพูดเพื่อการแสดงอย่างถูกวิธี เทคนิคการออกเสียงและ การอ่านอย่างถูกต้องตามอักขระวิธี การใช้เสียงสำหรับการร้องเพลง การวิเคราะห์ ตีความและสื่อสาร ภาพพจน์ และความหมายของตัวบท หลักความจริงภายในกับการอ่าน

รหัสวิชา : 77522259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 2 (Acting II)

ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจของนักแสดง การเปิดการรับรู้และตอบสนอง ปฏิกิริยาโต้ตอบของนักแสดง นักแสดงกับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การแสดง ขั้นตอนการฝึกซ้อมสำหรับนักแสดง การแสดงฉากสั้นในละครแนวสมจริง

รหัสวิชา : 77523159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 1 (Directing I)

พื้นฐานและองค์ประกอบการกำกับการแสดง ทฤษฏี แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการกำกับ การแสดง เทคนิคและองค์ประกอบบนเวที การวิเคราะห์บทละคร การวิเคราะห์ตัวละคร การแก้ปัญหา ให้นักแสดง การออกแบบสำหรับการแสดง เสื้อผ้า ฉาก แสง เวที การกำกับการแสดงละครสมัยใหม่ประเภทสมจริงจากบทละครที่มีอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ฉาก

รหัสวิชา : 77524159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ละครเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theatre)

การละครกับการค้นหาตนเอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านละคร ละครกับการเรียนรู้ บนฐานสมอง แนวคิดด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การใช้ละครเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การออกแบบกระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ศิลปะสร้างสรรค์ ในงานละคร บทบาทของผู้จัดการเรียนรู้ ฟอรัม เธียเตอร์ แนวคิดและกลวิธีของออกัสโต โบอัล แนวคิดของเปาโล แฟรร์

รหัสวิชา : 77525159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนบทละคร 1 (Playwriting I)

หลักและทฤษฎีการเล่าเรื่อง ความรู้ด้านบทละครประเภทต่างๆ เทคนิคการเขียนบทละคร รูปแบบการเขียนบทละคร แก่นความคิด การสร้างเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร

รหัสวิชา : 77527159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
พื้นฐานการออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fundamental of Costume Design)

เครื่องแต่งกายกับศิลปะการแสดง หลักการออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งกาย ในการแสดงละครแนวต่างๆ การวิเคราะห์บทละครเพื่อการออกแบบเครื่องกาย การเลือกใช้วัสดุ ผ้าและ เครื่องตกแต่งสำหรับการแสดง

รหัสวิชา : 77527259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติเครื่องแต่งกายตะวันตก (History of Western Costume)

ประวัติ และพัฒนาการของรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง และเครื่องนุ่งห่ม ของมนุษย์ในโลกตะวันตกแต่ละยุค ลายผ้า เนื้อผ้า การจำแนกรูปแบบที่เป็นลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะของการสร้างเครื่องแต่งกายที่ใช้นุ่งห่มและในการแสดง เทคโนโลยีในการทอ การย้อม การตัดเย็บ

รหัสวิชา : 77528159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดแสงบนเวที (Stage Lighting)

ทฤษฎีเกี่ยวกับแสง สี วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงให้ถูกวัตถุประสงค์กับการแสดง ความคิด ทฤษฎีในการจัดแสงบนเวทีสำหรับการแสดง ทั้งนาฏศิลป์ ละครและดนตรี

รหัสวิชา : 77528259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบฉาก 1 (Scene Design I)

การวิเคราะห์บทละครเพื่อการออกแบบฉากสำหรับการแสดงละครประเภทสัจนิยม

รหัสวิชา : 77528359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบแสง 1 (Lighting Design I)

การวิเคราะห์บทละครเพื่อการออกแบบแสงสำหรับการแสดงละครประเภทสัจนิยม

รหัสวิชา : 77532159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 3 (Acting III)

กระบวนการค้นหา สร้างและพัฒนาตัวละคร การแก้ไขปัญหาการแสดง จังหวะและ ลีลาการแสดง เทคนิคการแสดง การแสดงฉากยาวในละครแนวสมจริง

รหัสวิชา : 77532259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเต้นและการเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง 1 (Theatrical Dance and Movement I)

การจัดวางร่างกาย ท่วงท่า ลีลา และจังหวะของการเคลื่อนไหว การเต้นในละคร หลักการสร้างการเต้นเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอละคร

รหัสวิชา : 77532359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดงตลก (Acting for Comedy)

รูปแบบและแนวคิดของการแสดงตลก ลักษณะของการแสดงแนวขบขัน วิเคราะห์ความขบขันในบทละคร สถานการณ์ขบขัน การสร้างลักษณะตัวละคร การแสดงตลกตามความสนใจ

รหัสวิชา : 77532459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเต้นและการเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง 2 (Theatrical Dance and Movement II)

การเต้นเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ความชำนาญ การใช้ร่างกายในการเต้นและเคลื่อนไหวของนักแสดง โดยศึกษาเทคนิคการใช้ร่างกายขั้นสูง

รหัสวิชา : 77532559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ละครเพลง (Musical Theatre)

การร้องเพลง การแสดง การเต้นที่ผสมผสานกับการแสดงละคร ประเภทละครเพลง การแสดงและการกำกับการแสดงละครเพลง บทละคร ดนตรีประกอบการแสดง เสื้อผ้า ฉาก เวที อุปกรณ์ประกอบฉาก การนำความรู้ สุนทรียะไปใช้ในการแสดงละครเพลง

รหัสวิชา : 77533159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 2 (Directing II)

เทคนิคและวิธีการกำกับการแสดงละครสมัยใหม่ประเภทสมจริง หรือสัญลักษณ์นิยม มาใช้ในการกำกับการแสดง หลักและวิธีการของผู้กำกับการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายของผู้กำกับการแสดง การวิเคราะห์บท การตีความ การกำกับการแสดงจากบทละครที่มีอยู่แล้ว อย่างน้อย 1 ฉาก การนำนาฏศิลป์ การเคลื่อนไหว ดนตรี หรือเทคนิควิธีการแบบอื่นมาใช้ในการกำกับ การแสดงละครของตนเอง

รหัสวิชา : 77533259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างการแสดง 1 (Performance Making I)

รูปแบบและวิธีการสร้างงานการแสดงลักษณะผสมผสาน ผลงานการสร้างสรรค์ ของศิลปินหรือนักออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ละคร การแสดง การเคลื่อนไหว การสร้างบทการแสดง การสร้างงานร่วมกับศิลปะแขนงอื่น การเลือกใช้วรรณกรรม ดนตรี วีดีโออาร์ต ศิลปะการจัดวาง สื่อมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : 77533359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 3 (Directing III)

สร้างบทหรือดัดแปลงบท การรื้อสร้างจากวรรณกรรมดั้งเดิมหรือประเด็นที่สนใจ หรือละครร่วมสมัย การกำกับการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์ เพื่อค้นหาเทคนิคและวิธีการกำกับ การแสดงเฉพาะของตนเอง การเลือกงานออกแบบที่สัมพันธ์กับเทคนิคและวิธีการกำกับการแสดง

รหัสวิชา : 77533459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างการแสดง 2 (Performance Making II)

การสร้างงานการแสดงเฉพาะบุคคลบนรากศิลปะและวัฒนธรรมในภาคตะวันออก จากประเด็นที่ผู้ศึกษามีความสนใจ เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ ตีความ สร้างงานด้วยการรื้อสร้าง การบูรณาการ การผสมผสานศิลปะแขนงอื่น

รหัสวิชา : 77534159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Theatre)

รูปแบบและลักษณะของละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน การเรียนรู้ชุมชนผ่านละคร การออกแบบชุดกิจกรรมทางศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน การทำความรู้จักชุมชน การเก็บข้อมูล และการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน การสร้างละครจากต้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนกระบวนการ สร้างละครด้วยกระบวนการกลุ่ม

รหัสวิชา : 77534259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ละครและการเคลื่อนไหวเพื่อการบำบัด (Drama and Movement Therapy)

ความสัมพันธ์ระหว่างละครกับการเยียวยารักษา การสำรวจตัวตน ร่างกาย จิตใจ และสภาพปัญหาของตนผ่านละครและการเคลื่อนไหว นักละครบำบัด บทบาทของผู้จัดกระบวนการละคร และการเคลื่อนไหวบำบัด รูปแบบของละครและการเคลื่อนไหวเพื่อการบำบัด

รหัสวิชา : 77535159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนบทละคร 2 (Playwriting II)

การเขียนบทละครแนวสมจริง ละครแบบสุขนาฏกรรม ละครสมัยใหม่ ละครหลังสมัยใหม่ เพื่อค้นหาเทคนิคจากการสร้างสรรค์บทละครการดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อศิลปะการแสดง

รหัสวิชา : 77535259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ (Film and TV Scriptwriting)

ลักษณะของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ประเภทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ความแตกต่างของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ วิธีการและรูปแบบการเขียนบทภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ การค้นหาเรื่องราวเพื่อสร้างเป็นบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

รหัสวิชา : 77536159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมการละครสากล (World Dramatic Literature)

วรรณกรรมละครสากลที่มีคุณค่าทางศิลปะการละคร วิเคราะห์โครงสร้าง เรื่อง การสร้างตัวละคร อิทธิพลของสังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ รูปแบบการนำเสนอ

รหัสวิชา : 77537159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติเครื่องแต่งกายตะวันออก (History of Eastern Costume)

ประวัติ และพัฒนาการของรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง และเครื่องนุ่งห่ม ของกลุ่มชนและมนุษย์ในซีกโลกตะวันออก ลายผ้า เนื้อผ้า การจำแนกรูปแบบที่เป็นลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นของการสร้างเครื่องแต่งกายที่ใช้นุ่งห่ม และในการแสดงประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยี ในการทอ การย้อม การตัดเย็บ

รหัสวิชา : 77537259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 (Costume Design I)

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง การวิเคราะห์บท การวาด การใช้สีแต่ละประเภท โดยมุ่งเน้นการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงแนวสัจนิยม

รหัสวิชา : 77537359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแต่งหน้าสำหรับการแสดง (Stage Make Up)

ทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่องแต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า การแต่งหน้าสัตว์ การแต่งหน้าตามลักษณะพิเศษของตัวละคร การแต่งหน้าสร้างสรรค์ การแต่งบาดแผล ขั้นตอนและวิธีการแต่งหน้าในแต่ละแบบ

รหัสวิชา : 77537459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องแต่งกายโขนและละครไทย (Costume for Thai Classical Dance)

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะ หน้ากาก หัวโขน ที่ใช้ในการแสดงโขนและละครไทยทุกประเภท จัดเลือกสีและเครื่องแต่งกาย จัดเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวละครในการแสดงแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 77537559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (Costume Construction)

การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย การสร้าง การขยายแบบ สร้างแบบจากเสื้อผ้าเก่า สร้างแบบจากหุ่น การเดรปผ้าบนหุ่น เทคนิคในการตัดเย็บ ความเข้าใจในโครงสร้างของเสื้อผ้า การเลือกผ้า เส้นใยผ้า สีผ้า ธรรมชาติของผ้าแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 77537659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏศิลป์ (Design and Construction of Dance Costume)

ลักษณะเฉพาะของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะที่ใช้กับรำ และระบำแต่ละประเภทรวมถึงระบำพื้นเมือง ระบำพื้นเมืองสมัยใหม่ ฝึกออกแบบโครงสร้างตามแนวคิด การสร้างเครื่อง การปัก การร้อย เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะ การเลือกผ้า สีผ้า ช่วยเสริมความเด่นให้รำและระบำ

รหัสวิชา : 77538159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบฉาก 2 (Scene Design II)

ออกแบบฉากและเวทีสำหรับการแสดงประเภทสัญลักษณ์นิยม แอบเสิร์ด เอพิค และละครเพลง

รหัสวิชา : 77538259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบแสง 2 (Lighting Design II)

ออกแบบแสงบนเวทีสำหรับการแสดงประเภทสัญลักษณ์นิยม แอบเสิร์ด เอพิคและละครเพลง

รหัสวิชา : 77545159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนบทสำหรับธุรกิจบันเทิง (Showbiz Scriptwriting)

งานธุรกิจบันเทิง วิเคราะห์ความต้องการของสินค้าหรือบริการ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หลักการเขียนบทสำหรับงานธุรกิจบันเทิง

รหัสวิชา : 77546159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ละครร่วมสมัยอาเซียน (ASEAN Contemporary theatre)

ประวัติ ความเป็นมาของละครเวทีร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน แนวคิดและลักษณะของละคร บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์ต่อการสร้างสรรค์ละครร่วมสมัย กลุ่มละครและองค์กร ละครในภูมิภาคอาเซียน ละครเวทีร่วมสมัยของประเทศในอาเซียน

รหัสวิชา : 77546259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ดนตรีสำหรับการละคร (Music for Theatre)

เสียง ลักษณะของเสียง เครื่องดนตรี บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ความสัมพันธ์ของเสียง ทำนอง ความรู้สึก และความคิดของตัวละคร การทำงานและสร้างงานระหว่างนักแสดงและนักดนตรี ผลงานดนตรีและบทเพลงที่ใช้ในละครเวทีหรือการแสดงแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 77546359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 2 (Selected topics in Theatre Arts II)

ประเด็นหรือความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแสดง การกำกับ การแสดง การออกแบบสำหรับการแสดง ละครหรือการแสดงตามเรื่องที่สนใจในขั้นสูง

รหัสวิชา : 77547159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2 (Costume Design II)

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงละครสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ ละครแนวสัญลักษณ์นิยม แอบเสิร์ด เอพิค ละครเพลง

รหัสวิชา : 77548159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบในงานบันเทิง (Entertainment Production Design)

การสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบในงานบันเทิง ละครร่วมสมัย ละครหุ่น นาฏศิลป์ร่วมสมัย งานโทรทัศน์ ภาพยนตร์และงานพาณิชย์ศิลป์

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 77199259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พื้นฐานแจ๊สแดนซ์ (Basic Jazz Dance)

การเต้นแจ๊สระดับพื้นฐาน การใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว ตามจังหวะ ลีลา เทคนิคการกระโดด การหมุน และเทคนิคการเต้นแจ๊สเบื้องต้น

รหัสวิชา : 77199359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น (Basic Thai Classical Dance)

การใช้ร่างกายตามแบบนาฏศิลป์ไทยระดับเบื้องต้น การจัดระเบียบร่างกาย การทรงตัว สมดุลยภาพ การถ่ายเทน้ำหนัก และนาฏยศัพท์ รำวงมาตรฐาน

รหัสวิชา : 77199459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทักษะการแสดง (Acting Skills)

การแสดงเบื้องต้น การออกเสียงสำหรับนักแสดง การอ่านบทละคร การวิเคราะห์ ตัวละครและสวมบทบาทเป็นตัวละคร

รหัสวิชา : 77199559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการแสดงกับชีวิต (Performing Arts and Life)

สุนทรียภาพของงานศิลปะการแสดง แนวคิดและรูปแบบศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ คุณค่าของศิลปะการแสดงที่มีต่อสังคม การวิเคราะห์วิจารณ์งานการแสดง