ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม. (สื่อสารการตลาด))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ *
อาจารย์ ชวนวล คณานุกูล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ *
อาจารย์ กังวาฬ ฟองแก้ว
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัย
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 20251159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Concepts and Theories)

แนวคิดการสื่อสารการตลาดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด กระบวนการทำงานด้านสื่อสารการตลาด หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา : 20255159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Research)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์การตลาด แนวโน้ม การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด และการประเมินผลการสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา : 20256159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค (Consumer Insights)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การดำเนินการรวบรวมข้อมูล กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนการวิจัยผู้บริโภคอย่างเจาะลึกเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการวางแผนการสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา : 20256259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด (Media Strategy for Marketing Communication)

ความหมาย และประเภทของสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาด ข้อดีและข้อจำกัดของ สื่อแต่ละชนิด แนวคิดต่างๆ ในการวางแผนสื่อ กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนและซื้อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อ

รหัสวิชา : 20266359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์แผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Campaign Strategy)

กลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด และการประเมินผล

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 20252159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ (Data Analytics and Presentation Skills)

ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ การเลือกสรร และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินสถานการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดของตราสินค้า และทักษะการนำเสนอสารสนเทศ

รหัสวิชา : 20256459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า (Branding Management Strategy)

แนวคิด องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญและคุณค่าของการสร้างตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการตราสินค้า และการประเมินผลคุณค่าของตราสินค้า

รหัสวิชา : 20256559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Management Strategy)

ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะและบทบาทของภาพลักษณ์และชื่อเสียงในการสื่อสารการตลาด กระบวนการในการบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงเชิงกลยุทธ์ให้กับตราสินค้า และวิธีการประเมินผล

รหัสวิชา : 20256659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience Marketing Management Strategy)

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญของการตลาดเชิงประสบการณ์ เครื่องมือ กลยุทธ์การวางแผนงานการตลาดเชิงประสบการณ์ การพัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการประเมินผลการวางแผนงาน

รหัสวิชา : 20264159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Management)

ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ บทบาทและความสำคัญของการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัล แผนงานการตลาดดิจิทัล การประเมินประสิทธิภาพ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

รหัสวิชา : 20265259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Seminar)

อภิปรายปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา จัดสัมมนาในประเด็นต่างๆ ของสาขาวิชาชีพการสื่อสารการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในประเด็นเหล่านั้น

รหัสวิชา : 20266759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Management)

ลักษณะของความเสี่ยงและวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร รูปแบบการสื่อสารเพื่อป้องกันและจัดการการเกิดภาวะวิกฤตกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และการแก้ไขภาพลักษณ์

รหัสวิชา : 20266859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก (Marketing Communication for Retailing)

แนวคิด กระบวนการจัดการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการค้าปลีก การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก และการประเมินผล

รหัสวิชา : 20266959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Communication)

การวางแผนและการจัดการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ปัญหาและความแตกต่างของพฤติกรรมผู้รับสารในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรม กฎหมายและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 20267059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรสำหรับการสื่อสารการตลาด (Selected Topics in Marketing Communication)

การวิเคราะห์และจัดการปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด หัวข้อต่างกันในแต่ละภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 20268159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นทางจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารการตลาด (Ethical Issues of Marketing Communication Management)

กฎหมายและข้อบังคับที่นำมาใช้ในธุรกิจการสื่อสารการตลาด หน้าที่และความรับผิดชอบทางจริยธรรมของผู้บริหารจัดการการสื่อสารการตลาด โดยเน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการนำกฎหมายไปใช้ในกรณีต่างๆ

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 20269959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลการวิจัย การสรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การนำเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 20235159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร (Basic Statistics for Communication Research)

ความหมาย ความสำคัญของสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานสื่อสาร วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน

รหัสวิชา : 20252259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principle of Marketing)

แนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน หน้าที่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการสื่อสารการตลาด

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 20251159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Concepts and Theories)

แนวคิดการสื่อสารการตลาดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด กระบวนการทำงานด้านสื่อสารการตลาด หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา : 20255159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Research)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์การตลาด แนวโน้ม การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด และการประเมินผลการสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา : 20256159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค (Consumer Insights)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การดำเนินการรวบรวมข้อมูล กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนการวิจัยผู้บริโภคอย่างเจาะลึกเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการวางแผนการสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา : 20256259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด (Media Strategy for Marketing Communication)

ความหมาย และประเภทของสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาด ข้อดีและข้อจำกัดของ สื่อแต่ละชนิด แนวคิดต่างๆ ในการวางแผนสื่อ กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนและซื้อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อ

รหัสวิชา : 20266359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์แผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Campaign Strategy)

กลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด และการประเมินผล

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 20252159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ (Data Analytics and Presentation Skills)

ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ การเลือกสรร และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินสถานการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดของตราสินค้า และทักษะการนำเสนอสารสนเทศ

รหัสวิชา : 20256459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า (Branding Management Strategy)

แนวคิด องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญและคุณค่าของการสร้างตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการตราสินค้า และการประเมินผลคุณค่าของตราสินค้า

รหัสวิชา : 20256559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Management Strategy)

ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะและบทบาทของภาพลักษณ์และชื่อเสียงในการสื่อสารการตลาด กระบวนการในการบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงเชิงกลยุทธ์ให้กับตราสินค้า และวิธีการประเมินผล

รหัสวิชา : 20256659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience Marketing Management Strategy)

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญของการตลาดเชิงประสบการณ์ เครื่องมือ กลยุทธ์การวางแผนงานการตลาดเชิงประสบการณ์ การพัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการประเมินผลการวางแผนงาน

รหัสวิชา : 20264159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Management)

ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ บทบาทและความสำคัญของการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัล แผนงานการตลาดดิจิทัล การประเมินประสิทธิภาพ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

รหัสวิชา : 20265259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Seminar)

อภิปรายปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา จัดสัมมนาในประเด็นต่างๆ ของสาขาวิชาชีพการสื่อสารการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในประเด็นเหล่านั้น

รหัสวิชา : 20266759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Management)

ลักษณะของความเสี่ยงและวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร รูปแบบการสื่อสารเพื่อป้องกันและจัดการการเกิดภาวะวิกฤตกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และการแก้ไขภาพลักษณ์

รหัสวิชา : 20266859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก (Marketing Communication for Retailing)

แนวคิด กระบวนการจัดการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการค้าปลีก การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก และการประเมินผล

รหัสวิชา : 20266959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Communication)

การวางแผนและการจัดการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ปัญหาและความแตกต่างของพฤติกรรมผู้รับสารในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรม กฎหมายและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 20267059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรสำหรับการสื่อสารการตลาด (Selected Topics in Marketing Communication)

การวิเคราะห์และจัดการปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด หัวข้อต่างกันในแต่ละภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 20268159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นทางจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารการตลาด (Ethical Issues of Marketing Communication Management)

กฎหมายและข้อบังคับที่นำมาใช้ในธุรกิจการสื่อสารการตลาด หน้าที่และความรับผิดชอบทางจริยธรรมของผู้บริหารจัดการการสื่อสารการตลาด โดยเน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการนำกฎหมายไปใช้ในกรณีต่างๆ

3 งานค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 20269859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การกำหนดหัวข้อที่สนใจจะศึกษาหรือวิจัย วัตถุประสงค์ของการศึกษา การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีศึกษาหรือดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอรายงานการศึกษาด้วยปากเปล่า

4 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 20235159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร (Basic Statistics for Communication Research)

ความหมาย ความสำคัญของสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานสื่อสาร วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน

รหัสวิชา : 20252259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principle of Marketing)

แนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน หน้าที่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการสื่อสารการตลาด