ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม. (สื่อสารการตลาด))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ * Ph.D. (Communications)
The University of Tennessee, USA (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวนวล คณานุกูล * Ph.D. (Consumer, Apparel, and Retail Studies)
University of North Carolina, USA (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ * นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
อาจารย์ กังวาฬ ฟองแก้ว ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา Ph.D. (Sanskrit)
Banaras Hindu University, India (2544)
อาจารย์ ตวงทอง สรประเสริฐ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิลาศ กุลดิลก ปร.ด.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2561)
อาจารย์ศักดินา บุญเปี่ยม วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548)
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัย ปร.ด. (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 20251159
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด

แนวคิดการสื่อสารการตลาดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด กระบวนการทำงานด้านสื่อสารการตลาด หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสื่อสารการตลาด

Course codes : 20255159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการสื่อสารการตลาด

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์การตลาด แนวโน้ม การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด และการประเมินผลการสื่อสารการตลาด

Course codes : 20256159
Credit : 3(3-0-6)
การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การดำเนินการรวบรวมข้อมูล กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนการวิจัยผู้บริโภคอย่างเจาะลึกเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการวางแผนการสื่อสารการตลาด

Course codes : 20256259
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด

ความหมาย และประเภทของสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาด ข้อดีและข้อจำกัดของ สื่อแต่ละชนิด แนวคิดต่างๆ ในการวางแผนสื่อ กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนและซื้อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อ

Course codes : 20266359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์แผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด

กลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด และการประเมินผล

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 20252159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ

ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ การเลือกสรร และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินสถานการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดของตราสินค้า และทักษะการนำเสนอสารสนเทศ

Course codes : 20256459
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า

แนวคิด องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญและคุณค่าของการสร้างตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการตราสินค้า และการประเมินผลคุณค่าของตราสินค้า

Course codes : 20256559
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะและบทบาทของภาพลักษณ์และชื่อเสียงในการสื่อสารการตลาด กระบวนการในการบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงเชิงกลยุทธ์ให้กับตราสินค้า และวิธีการประเมินผล

Course codes : 20256659
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการตลาดเชิงประสบการณ์

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญของการตลาดเชิงประสบการณ์ เครื่องมือ กลยุทธ์การวางแผนงานการตลาดเชิงประสบการณ์ การพัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการประเมินผลการวางแผนงาน

Course codes : 20264159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดดิจิทัล

ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ บทบาทและความสำคัญของการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัล แผนงานการตลาดดิจิทัล การประเมินประสิทธิภาพ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Course codes : 20265259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการสื่อสารการตลาด

อภิปรายปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา จัดสัมมนาในประเด็นต่างๆ ของสาขาวิชาชีพการสื่อสารการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในประเด็นเหล่านั้น

Course codes : 20266759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ลักษณะของความเสี่ยงและวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร รูปแบบการสื่อสารเพื่อป้องกันและจัดการการเกิดภาวะวิกฤตกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และการแก้ไขภาพลักษณ์

Course codes : 20266859
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก

แนวคิด กระบวนการจัดการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการค้าปลีก การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก และการประเมินผล

Course codes : 20266959
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

การวางแผนและการจัดการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ปัญหาและความแตกต่างของพฤติกรรมผู้รับสารในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรม กฎหมายและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 20267059
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรสำหรับการสื่อสารการตลาด

การวิเคราะห์และจัดการปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด หัวข้อต่างกันในแต่ละภาคการศึกษา

Course codes : 20268159
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นทางจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารการตลาด

กฎหมายและข้อบังคับที่นำมาใช้ในธุรกิจการสื่อสารการตลาด หน้าที่และความรับผิดชอบทางจริยธรรมของผู้บริหารจัดการการสื่อสารการตลาด โดยเน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการนำกฎหมายไปใช้ในกรณีต่างๆ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 20269959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลการวิจัย การสรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การนำเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 20235159
Credit : 2(2-0-4)
สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร

ความหมาย ความสำคัญของสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานสื่อสาร วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน

Course codes : 20252259
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน หน้าที่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการสื่อสารการตลาด

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 20251159
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด

แนวคิดการสื่อสารการตลาดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด กระบวนการทำงานด้านสื่อสารการตลาด หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสื่อสารการตลาด

Course codes : 20255159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการสื่อสารการตลาด

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์การตลาด แนวโน้ม การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด และการประเมินผลการสื่อสารการตลาด

Course codes : 20256159
Credit : 3(3-0-6)
การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การดำเนินการรวบรวมข้อมูล กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนการวิจัยผู้บริโภคอย่างเจาะลึกเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการวางแผนการสื่อสารการตลาด

Course codes : 20256259
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด

ความหมาย และประเภทของสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาด ข้อดีและข้อจำกัดของ สื่อแต่ละชนิด แนวคิดต่างๆ ในการวางแผนสื่อ กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนและซื้อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อ

Course codes : 20266359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์แผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด

กลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด และการประเมินผล

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 20252159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ

ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ การเลือกสรร และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินสถานการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดของตราสินค้า และทักษะการนำเสนอสารสนเทศ

Course codes : 20256459
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า

แนวคิด องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญและคุณค่าของการสร้างตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการตราสินค้า และการประเมินผลคุณค่าของตราสินค้า

Course codes : 20256559
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะและบทบาทของภาพลักษณ์และชื่อเสียงในการสื่อสารการตลาด กระบวนการในการบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงเชิงกลยุทธ์ให้กับตราสินค้า และวิธีการประเมินผล

Course codes : 20256659
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการตลาดเชิงประสบการณ์

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญของการตลาดเชิงประสบการณ์ เครื่องมือ กลยุทธ์การวางแผนงานการตลาดเชิงประสบการณ์ การพัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการประเมินผลการวางแผนงาน

Course codes : 20264159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดดิจิทัล

ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ บทบาทและความสำคัญของการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัล แผนงานการตลาดดิจิทัล การประเมินประสิทธิภาพ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Course codes : 20265259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการสื่อสารการตลาด

อภิปรายปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา จัดสัมมนาในประเด็นต่างๆ ของสาขาวิชาชีพการสื่อสารการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในประเด็นเหล่านั้น

Course codes : 20266759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ลักษณะของความเสี่ยงและวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร รูปแบบการสื่อสารเพื่อป้องกันและจัดการการเกิดภาวะวิกฤตกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และการแก้ไขภาพลักษณ์

Course codes : 20266859
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก

แนวคิด กระบวนการจัดการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการค้าปลีก การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก และการประเมินผล

Course codes : 20266959
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

การวางแผนและการจัดการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ปัญหาและความแตกต่างของพฤติกรรมผู้รับสารในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรม กฎหมายและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 20267059
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรสำหรับการสื่อสารการตลาด

การวิเคราะห์และจัดการปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด หัวข้อต่างกันในแต่ละภาคการศึกษา

Course codes : 20268159
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นทางจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารการตลาด

กฎหมายและข้อบังคับที่นำมาใช้ในธุรกิจการสื่อสารการตลาด หน้าที่และความรับผิดชอบทางจริยธรรมของผู้บริหารจัดการการสื่อสารการตลาด โดยเน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการนำกฎหมายไปใช้ในกรณีต่างๆ

3 งานค้นคว้าอิสระ

Course codes : 20269859
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การกำหนดหัวข้อที่สนใจจะศึกษาหรือวิจัย วัตถุประสงค์ของการศึกษา การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีศึกษาหรือดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอรายงานการศึกษาด้วยปากเปล่า

4 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 20235159
Credit : 2(2-0-4)
สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร

ความหมาย ความสำคัญของสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานสื่อสาร วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน

Course codes : 20252259
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน หน้าที่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการสื่อสารการตลาด