ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 124 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปัณฑา โกกอง * พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2541)
อาจารย์ พรรณิภา อนุรักษากรกุล * วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล เอื้อปิยฉัตร * Ph.D. (Economics)
University of Wollongong, Australia (2543)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา * Ph.D. (Applied Economics)
University of Minnesota, USA (2555)
อาจารย์ ศิริวรรณ สมนึก * ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ จุลศิริพงษ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2530)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรินทร์ สายรังษี ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 68019359
Credit : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 30815059
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิต

Course codes : 25727159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

การน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ดุลยภาพเชิง สถิต เชิงสถิตเปรียบเทียบ และเชิงพลวัตร ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

Course codes : 25727259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

การน าความรู้ทางสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การประมาณค่าและการประยุกต์ ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดา สหสัมพันธ์และพหุคูณ

Course codes : 25737359
Credit : 4(3-2-7)
เศรษฐมิติเบื้องต้น

การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ วิธีการประมาณค่า การอ้างอิงทางสถิติ การพยากรณ์ ตัวแปรดัมมี่ ปัญหาของการวิเคราะห์สมการถดถอย ปัญหาภาวะร่วม เส้นตรงหลายตัวแปร ปัญหาอัตสหสัมพันธ์ ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ แบบจ าลองตัวเลือกทวิภาค ประกอบด้วย แบบจ าลองโลจิตและโพรบิต

Course codes : 30211759
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับเศรษฐศาสตร์

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัส และเส้นตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ์ การหา ค่าสูงสุด–ต่ าสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด–ต่ าสุด ฟังก์ชันรายได้–รายจ่าย และฟังก์ชันก าไร อินทิกรัลไม่จ ากัดเขต และการประยุกต์การอินทิเกรตฟังก์ชันพื้นฐาน การอินทิเกรตทีละส่วน อินทิเกรตจ ากัด เขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัสการประยุกต์ของอินทิกรัลจ ากัดเขต การหาพื้นที่ ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพันธ์

Course codes : 31210259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มวิยุตและตัวแปรสุ่ม ต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานส าหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สอง กลุ่ม และหลายกลุ่มด้วยวิธีอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์

2.1.2 วิชาเศรษฐศาสตร์

Course codes : 25711159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

อุปสงค์และอุปทาน กลไกราคาและการท างานของกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด การ ก าหนดราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ

Course codes : 25721259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

ัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การค านวณรายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การเงินและการธนาคาร การคลัง สาธารณะ เงินเฟ้อ เงินฝืด และวัฏจักรธุรกิจ นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ เศรษฐกิจดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน

Course codes : 25721359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีการผลิตและ ต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิตในตลาดประเภทต่างๆ ดุลยภาพทั่วไป และ สวัสดิการสังคมเบื้องต้น

Course codes : 25725159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ความหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ประเทศก าลังพัฒนา ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระบวนการการ วางแผนและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

Course codes : 25731459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

ทฤษฎีการบริโภคมวลรวมและการลงทุนมวลรวม ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเงินตรา การก าหนดดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดแรงงาน และตลาดเงินตราต่างประเทศ แบบจ าลองอุป สงค์และอุปทานมวลรวม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของส านักคลาสสิก เคนส์และส านักอื่นๆ

Course codes : 25732159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เกษตร

ความหมาย ความส าคัญ ความสัมพันธ์ และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์เกษตร เกี่ยวกับการ ผลิต สินเชื่อ การตลาด ราคาผลผลิต ธุรกิจการเกษตร ปัญหาต่างๆ ทางการเกษตร และการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน

Course codes : 25733159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

การเงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ มาตรฐานเงิน เครดิต บทบาทของธนาคาร พาณิชย์และธนาคารกลาง ปริมาณเงินและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินกับภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย การเงินและการใช้นโยบายการเงินเพื่อปรับภาวะเศรษฐกิจ

Course codes : 25734159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ความส าคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้าง พฤติกรรมและผลการ ด าเนินงานของตลาด การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิต แหล่งที่ตั้ง บทบาทและนโยบายของรัฐที่มีต่อ ภาคอุตสาหกรรมและผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Course codes : 25735259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม

ลักษณะของสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โครงสร้างตลาด และตลาดปัจจัยการผลิต การประเมินคุณค่าโดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายภาครัฐบาลในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ

Course codes : 25735359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจอาเซียน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ความเหมือนและความแตกต่างของทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาเซียนกับประเทศหรือกลุ่มเศรษฐกิจอื่นภายนอกอาเซียน

Course codes : 25736159
Credit : 3(3-0-6)
การคลังรัฐบาล

หน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รายรับรัฐบาล ภาษีอากรการใช้จ่ายรัฐบาล การงบประมาณ หนี้สาธารณะ การคลังท้องถิ่น การคลังรัฐวิสาหกิจ นโยบายการคลัง และผลกระทบของ นโยบายการคลังที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

Course codes : 25741559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การควบคุมและแนะน าจากผู้สอน

Course codes : 25745459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจประเทศไทย

ลักษณะโครงสร้างและพัฒนาการเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน การปรับตัวทางด้าน โครงสร้างและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคแรงงาน ภาคบริการ ภาคการเงิน ภาครัฐบาล และความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ความยากจน การกระจายรายได้และนโยบายเศรษฐกิจในการแก้ปัญหา

Course codes : 25747459
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

แนวคิดวิธีวิทยาการ การออกแบบงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การพิจารณาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์เครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน

Course codes : 25748159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ความหมาย ความส าคัญ และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีเบื้องต้น เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการค้าแบบเสรีและการจ ากัดทางการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า และดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ

Course codes : 25749559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการ

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์โครงการ การประเมินโครงการทั้งก่อนการด าเนินงาน ขณะ ดำเนินงาน และหลังเสร็จสิ้นโครงการ

2.2.1 เศรษฐศาสตร์การเงิน

Course codes : 25733259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

ทฤษฎีอุปสงค์ส าหรับเงินของนักเศรษฐศาสตร์ยุคต่างๆ ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน บทบาทของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ต่อตัวแปรทางการเงิน กลไกการถ่ายทอดทางการเงิน นโยบาย การเงินกับเสถียรภาพภายใน และภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด นโยบายการเงินกับเสถียรภาพภายนอกและ ดุลการชำระเงิน

Course codes : 25733359
Credit : 3(3-0-6)
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ภาพรวมของตลาดการเงินและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ กลไกการท างานของ ระบบการเงินที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีดอกเบี้ย และราคาหลักทรัพย์ ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน และนวัตกรรมทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การ บริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การก ากับดูแลสถาบันการเงิน บทบาทของตลาดการเงินและสถาบัน การเงินต่อระบบเศรษฐกิจ

Course codes : 25733459
Credit : 3(3-0-6)
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ประเภทของหลักทรัพย์ ทฤษฎีการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ดุลยภาพของราคาและ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ประสิทธิภาพของตลาดทุน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบในการก าหนดราคา หลักทรัพย์ การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์

Course codes : 25743559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

ระบบการเงินระหว่างประเทศ ความหมายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎี การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินตราต่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนกลไกการ ปรับตัวอัตโนมัติทั้งทางด้านราคา และทางด้านรายได

Course codes : 25743659
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน

ิธีการทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทต่อทฤษฎีการเงิน พิจารณาถึงวิธีการค านวณปริมาณเงิน วิเคราะห์ตัวแปรทางการเงิน มาตรการทางการเงิน และผลของมาตรการทางการเงินโดยวิธีการทาง คณิตศาสตร์ แนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์การเงินที่ส าคัญ

2.2.2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Course codes : 25739159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

การตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณการอุปสงค์และการพยากรณ์ อุปสงค์ ทฤษฎีและการประมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต ผลก าไร โครงสร้างตลาด การก าหนดราคาและ ผลผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและแผนการลงทุน

Course codes : 25739259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

ความหมายและขอบเขตการเงินธุรกิจ การจัดหาเงินทุนและการใช้เงินทุน แหล่งทุนภายใน และภายนอก เงินทุนระยะยาวและระยะสั้น การจัดการการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความอยู่รอดของ ธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ

Course codes : 25739359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

รูปแบบต่างๆ ของการขนส่ง อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคา ต้นทุนและผลกระทบของ การขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งและการผลิต หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส

Course codes : 25739459
Credit : 3(3-0-6)
การสหกรณ์

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ สหกรณ์ผู้ผลิต สหกรณ์ ผู้บริโภค สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์รูปแบบอื่นๆ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของสหกรณ์และการพัฒนา สหกรณ์ของไทย

Course codes : 25749659
Credit : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติ

วิธีการปฏิบัติในการน าเข้าและส่งออกสินค้า การด าเนินงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชนระเบียบและขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบบการช าระเงินระหว่างประเทศ การขนส่ง การประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยง

Course codes : 25749759
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานในระยะสั้นและระยะยาว การก าหนดค่าจ้าง ตลาดแรงงาน แบบต่างๆ บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในการ พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 25749859
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบาย สิ่งแวดล้อม นโยบายควบคุมมลพิษ วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25749959
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บและภาษีอื่นๆ ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีที่มีต่อการกระจายรายได้และ การจัดสรรทรัพยากร

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

Course codes : 25710159
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

แนวคิดและประวัติความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง การค้า ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 25721559
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

Course codes : 25721659
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ