ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 124 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปัณฑา โกกอง * พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2541)
อาจารย์ พรรณิภา อนุรักษากรกุล * วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล เอื้อปิยฉัตร * Ph.D. (Economics)
University of Wollongong, Australia (2543)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา * Ph.D. (Applied Economics)
University of Minnesota, USA (2555)
อาจารย์ ศิริวรรณ สมนึก * ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ จุลศิริพงษ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2530)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรินทร์ สายรังษี ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 68019359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 30815059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต (Energy for Life)

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

รหัสวิชา : 61010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิต

รหัสวิชา : 25727159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Mathematics for Economists)

การน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ดุลยภาพเชิง สถิต เชิงสถิตเปรียบเทียบ และเชิงพลวัตร ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

รหัสวิชา : 25727259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Statistics for Economists)

การน าความรู้ทางสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การประมาณค่าและการประยุกต์ ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดา สหสัมพันธ์และพหุคูณ

รหัสวิชา : 25737359
หน่วยกิต : 4(3-2-7)
เศรษฐมิติเบื้องต้น (Introduction to Econometrics)

การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ วิธีการประมาณค่า การอ้างอิงทางสถิติ การพยากรณ์ ตัวแปรดัมมี่ ปัญหาของการวิเคราะห์สมการถดถอย ปัญหาภาวะร่วม เส้นตรงหลายตัวแปร ปัญหาอัตสหสัมพันธ์ ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ แบบจ าลองตัวเลือกทวิภาค ประกอบด้วย แบบจ าลองโลจิตและโพรบิต

รหัสวิชา : 30211759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับเศรษฐศาสตร์ (Calculus for Economics)

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัส และเส้นตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ์ การหา ค่าสูงสุด–ต่ าสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด–ต่ าสุด ฟังก์ชันรายได้–รายจ่าย และฟังก์ชันก าไร อินทิกรัลไม่จ ากัดเขต และการประยุกต์การอินทิเกรตฟังก์ชันพื้นฐาน การอินทิเกรตทีละส่วน อินทิเกรตจ ากัด เขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัสการประยุกต์ของอินทิกรัลจ ากัดเขต การหาพื้นที่ ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพันธ์

รหัสวิชา : 31210259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์ (Basic Statistics for Economics)

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มวิยุตและตัวแปรสุ่ม ต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานส าหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สอง กลุ่ม และหลายกลุ่มด้วยวิธีอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์

2.1.2 วิชาเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 25711159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (Microeconomics I)

อุปสงค์และอุปทาน กลไกราคาและการท างานของกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด การ ก าหนดราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ

รหัสวิชา : 25721259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (Macroeconomics I)

ัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การค านวณรายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การเงินและการธนาคาร การคลัง สาธารณะ เงินเฟ้อ เงินฝืด และวัฏจักรธุรกิจ นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ เศรษฐกิจดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน

รหัสวิชา : 25721359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 (Microeconomics II)

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีการผลิตและ ต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิตในตลาดประเภทต่างๆ ดุลยภาพทั่วไป และ สวัสดิการสังคมเบื้องต้น

รหัสวิชา : 25725159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)

ความหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ประเทศก าลังพัฒนา ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระบวนการการ วางแผนและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

รหัสวิชา : 25731459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 (Macroeconomics II)

ทฤษฎีการบริโภคมวลรวมและการลงทุนมวลรวม ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเงินตรา การก าหนดดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดแรงงาน และตลาดเงินตราต่างประเทศ แบบจ าลองอุป สงค์และอุปทานมวลรวม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของส านักคลาสสิก เคนส์และส านักอื่นๆ

รหัสวิชา : 25732159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics)

ความหมาย ความส าคัญ ความสัมพันธ์ และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์เกษตร เกี่ยวกับการ ผลิต สินเชื่อ การตลาด ราคาผลผลิต ธุรกิจการเกษตร ปัญหาต่างๆ ทางการเกษตร และการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 25733159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (Economics of Money and Banking)

การเงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ มาตรฐานเงิน เครดิต บทบาทของธนาคาร พาณิชย์และธนาคารกลาง ปริมาณเงินและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินกับภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย การเงินและการใช้นโยบายการเงินเพื่อปรับภาวะเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 25734159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)

ความส าคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้าง พฤติกรรมและผลการ ด าเนินงานของตลาด การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิต แหล่งที่ตั้ง บทบาทและนโยบายของรัฐที่มีต่อ ภาคอุตสาหกรรมและผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

รหัสวิชา : 25735259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม (Cultural Economics)

ลักษณะของสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โครงสร้างตลาด และตลาดปัจจัยการผลิต การประเมินคุณค่าโดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายภาครัฐบาลในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ

รหัสวิชา : 25735359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics)

ระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ความเหมือนและความแตกต่างของทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาเซียนกับประเทศหรือกลุ่มเศรษฐกิจอื่นภายนอกอาเซียน

รหัสวิชา : 25736159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคลังรัฐบาล (Public Finance)

หน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รายรับรัฐบาล ภาษีอากรการใช้จ่ายรัฐบาล การงบประมาณ หนี้สาธารณะ การคลังท้องถิ่น การคลังรัฐวิสาหกิจ นโยบายการคลัง และผลกระทบของ นโยบายการคลังที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 25741559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ (Seminar in Economics)

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การควบคุมและแนะน าจากผู้สอน

รหัสวิชา : 25745459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจประเทศไทย (The Economy of Thailand)

ลักษณะโครงสร้างและพัฒนาการเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน การปรับตัวทางด้าน โครงสร้างและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคแรงงาน ภาคบริการ ภาคการเงิน ภาครัฐบาล และความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ความยากจน การกระจายรายได้และนโยบายเศรษฐกิจในการแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 25747459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Research Methodology)

แนวคิดวิธีวิทยาการ การออกแบบงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การพิจารณาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์เครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน

รหัสวิชา : 25748159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)

ความหมาย ความส าคัญ และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีเบื้องต้น เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการค้าแบบเสรีและการจ ากัดทางการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า และดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 25749559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์โครงการ การประเมินโครงการทั้งก่อนการด าเนินงาน ขณะ ดำเนินงาน และหลังเสร็จสิ้นโครงการ

2.2.1 เศรษฐศาสตร์การเงิน

รหัสวิชา : 25733259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (Monetary Theory and Policy)

ทฤษฎีอุปสงค์ส าหรับเงินของนักเศรษฐศาสตร์ยุคต่างๆ ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน บทบาทของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ต่อตัวแปรทางการเงิน กลไกการถ่ายทอดทางการเงิน นโยบาย การเงินกับเสถียรภาพภายใน และภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด นโยบายการเงินกับเสถียรภาพภายนอกและ ดุลการชำระเงิน

รหัสวิชา : 25733359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Market and Monetary Institution)

ภาพรวมของตลาดการเงินและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ กลไกการท างานของ ระบบการเงินที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีดอกเบี้ย และราคาหลักทรัพย์ ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน และนวัตกรรมทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การ บริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การก ากับดูแลสถาบันการเงิน บทบาทของตลาดการเงินและสถาบัน การเงินต่อระบบเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 25733459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Portfolio Investment and Analysis)

ประเภทของหลักทรัพย์ ทฤษฎีการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ดุลยภาพของราคาและ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ประสิทธิภาพของตลาดทุน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบในการก าหนดราคา หลักทรัพย์ การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์

รหัสวิชา : 25743559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Economics)

ระบบการเงินระหว่างประเทศ ความหมายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎี การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินตราต่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนกลไกการ ปรับตัวอัตโนมัติทั้งทางด้านราคา และทางด้านรายได

รหัสวิชา : 25743659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน (Quantitative Analysis for Monetary Economics)

ิธีการทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทต่อทฤษฎีการเงิน พิจารณาถึงวิธีการค านวณปริมาณเงิน วิเคราะห์ตัวแปรทางการเงิน มาตรการทางการเงิน และผลของมาตรการทางการเงินโดยวิธีการทาง คณิตศาสตร์ แนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์การเงินที่ส าคัญ

2.2.2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รหัสวิชา : 25739159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics)

การตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณการอุปสงค์และการพยากรณ์ อุปสงค์ ทฤษฎีและการประมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต ผลก าไร โครงสร้างตลาด การก าหนดราคาและ ผลผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและแผนการลงทุน

รหัสวิชา : 25739259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)

ความหมายและขอบเขตการเงินธุรกิจ การจัดหาเงินทุนและการใช้เงินทุน แหล่งทุนภายใน และภายนอก เงินทุนระยะยาวและระยะสั้น การจัดการการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความอยู่รอดของ ธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ

รหัสวิชา : 25739359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Economics of Transportation)

รูปแบบต่างๆ ของการขนส่ง อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคา ต้นทุนและผลกระทบของ การขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งและการผลิต หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส

รหัสวิชา : 25739459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสหกรณ์ (Co-operative)

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ สหกรณ์ผู้ผลิต สหกรณ์ ผู้บริโภค สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์รูปแบบอื่นๆ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของสหกรณ์และการพัฒนา สหกรณ์ของไทย

รหัสวิชา : 25749659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติ (International Trade in Practice)

วิธีการปฏิบัติในการน าเข้าและส่งออกสินค้า การด าเนินงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชนระเบียบและขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบบการช าระเงินระหว่างประเทศ การขนส่ง การประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสวิชา : 25749759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ (Economics of Labor and Human Resource)

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานในระยะสั้นและระยะยาว การก าหนดค่าจ้าง ตลาดแรงงาน แบบต่างๆ บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในการ พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 25749859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Economics of Environment)

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบาย สิ่งแวดล้อม นโยบายควบคุมมลพิษ วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25749959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากร (Taxation)

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บและภาษีอื่นๆ ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีที่มีต่อการกระจายรายได้และ การจัดสรรทรัพยากร

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 25710159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Knowledge on Economics)

แนวคิดและประวัติความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง การค้า ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 25721559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Principles of Microeconomics)

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

รหัสวิชา : 25721659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Principles of Macroeconomics)

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ