ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) (ศศ.บ. (ภาษาจีน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ZHAN SHASHA *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ศรีญาณลักษณ์ *
อาจารย์ดารณี มณีลาภ *
อาจารย์ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล ลิ่มถาวรานันต์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2 หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 23511159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีน 1 (Chinese I)

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีน การเรียนรู้คำศัพท์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 ประมาณ 300 คำ

รหัสวิชา : 23511259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีน 2 (Chinese II)

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีน การเรียนรู้คำศัพท์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 ประมาณ 600 คำ

รหัสวิชา : 23512159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาจีน 1 (Chinese Listening – Speaking I)

การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการโต้ตอบในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 23512259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาจีน 2 (Chinese Listening – Speaking II)

การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การกล่าวรายงานทั่วไป

รหัสวิชา : 23521359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีน 3 (Chinese III)

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีน การเรียนรู้คำศัพท์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ประมาณ 1,200 คำ

รหัสวิชา : 23521459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีน 4 (Chinese IV)

ภาษาจีน 4

รหัสวิชา : 23522359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาจีน 3 (Chinese Listening – Speaking III)

การฟังและการพูดภาษาจีนในโอกาสต่าง ๆ การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที การอภิปราย

รหัสวิชา : 23523159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาจีน 1 (Chinese Reading I)

การอ่านบทความทั่วไปเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ว การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านแบบตีความ การอ่านเพื่อเก็บประเด็นสำคัญ และการถ่ายทอดเรื่องราวที่อ่าน

รหัสวิชา : 23523259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาจีน 2 (Chinese Reading II)

การอ่านบทความทั่วไปและบทความเชิงธุรกิจเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ว การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านแบบตีความ การอ่านเพื่อเก็บประเด็นสำคัญ และการถ่ายทอดเรื่องราวที่อ่าน

รหัสวิชา : 23524159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน (Chinese Writing)

การเขียนข้อความทั่วไป การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมาย การเขียนอนุเฉท

รหัสวิชา : 23526159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการออกเสียงภาษาจีน (Chinese Pronunciation Skills)

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การออกเสียงที่ถูกต้อง การเน้นเสียงในระดับคำ วลี ประโยคและข้อความ การใช้จังหวะและทำนองเสียง

รหัสวิชา : 23526259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาจีน (Chinese Structure)

โครงสร้างคำ โครงสร้างวลี โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะแต่ละ โครงสร้าง

รหัสวิชา : 23528159
หน่วยกิต : 1(0-2-3)
ศิลปะจีน (Chinese Arts)

หัตถศิลป์จีน ระบำจีน การบรรเลงเครื่องดนตรีจีน การขับร้องกลอนเพลงจีนพื้นบ้าน ศิลปะการป้องกันตัว

รหัสวิชา : 23528259
หน่วยกิต : 1(0-2-3)
ศิลปะการเขียนพู่กันจีน (Chinese Calligraphy)

หลักการเขียนพู่กันจีน การเขียนตัวอักษรจีนตัวบรรจงด้วยพู่กันจีน

รหัสวิชา : 23528359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สำนวนและสุภาษิตจีน (Chinese Idiom and Proverb)

ที่มาของสำนวนและสุภาษิตจีน การประยุกต์ใช้สำนวนและสุภาษิตจีนในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 23531559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน (Chinese for Proficiency Test)

การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน แบบฝึกการฟัง การอ่าน และการเขียนสำหรับการสอบตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

รหัสวิชา : 23532559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสนทนาธุรกิจจีน 1 (Chinese Business Conversation I)

การฟัง การพูดภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน การแนะนำตัว การแนะนำหน่วยงาน การสอบสัมภาษณ์ มารยาทพื้นฐานในการติดต่อธุรกิจ

รหัสวิชา : 23532659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสนทนาธุรกิจจีน 2 (Chinese Business Conversation II)

การฟัง การพูดภาษาจีนธุรกิจ การเลือกใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีทางธุรกิจ ความเข้าใจการใช้ภาษาและความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนในเชิงธุรกิจ

รหัสวิชา : 23532759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วาทการ (Diction and Speech)

การใช้ภาษาจีนในการกล่าวเปิดงาน การกล่าวอวยพร งานพิธีกรรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ การเสนอข่าว

รหัสวิชา : 23533359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน (Chinese Newspaper Reading)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์จีน การอ่านข่าวประเภทต่าง ๆ การศึกษารูปแบบการใช้สำนวนภาษาข่าว

รหัสวิชา : 23534259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงบูรณาการ (Integrated Writing)

การเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเขียนแสดงทรรศนะและความรู้สึกด้วยภาษาที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 23534359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ (Chinese Writing for Business)

การเขียนเอกสารต่าง ๆ ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจ

รหัสวิชา : 23535159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาจีน 1 (Chinese Translation I)

หลักการแปลภาษา ความแตกต่างของภาษาไทยและภาษาจีน ทักษะการแปลเอกสารสิ่งพิมพ์และสารสนเทศจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน

รหัสวิชา : 23535759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อสำนักงาน (Chinese for Office Work)

คำศัพท์ สำนวน การใช้ภาษาในสำนักงาน การแนะนำองค์กร การให้ข้อมูลงานที่ปฏิบัติ การนัดหมาย การประสานงาน การฝากและรับข้อความทางโทรศัพท์ การจดบันทึกข้อมูล

รหัสวิชา : 23535859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ (Chinese for Service Business)

คำศัพท์ การใช้ภาษา ความรู้ ระเบียบและมารยาทในธุรกิจบริการ

รหัสวิชา : 23537159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิทานพื้นบ้านจีน (Chinese Folklore)

การวิเคราะห์แนวคิดของชาวจีนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านจีน

รหัสวิชา : 23537259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมจีน (Chinese Literary Works)

ภาพรวมของวรรณกรรมจีน การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมจีนที่มีชื่อเสียง การเรียนรู้วัฒนธรรม สังคม ทัศนคติ ค่านิยม วิถีชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมของชาวจีนผ่านวรรณกรรม

รหัสวิชา : 23538159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)

การเรียนรู้สังคม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การดำรงชีวิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวจีน

รหัสวิชา : 23538259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จีนปัจจุบัน (China Today)

ข่าวสารและความรู้ที่เป็นจีนปัจจุบันด้านภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทูต และการศึกษา

รหัสวิชา : 23542759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสนทนาธุรกิจจีน 3 (Chinese Business Conversation III)

การประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจ

รหัสวิชา : 23545259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาจีน 2 (Chinese Translation II)

การแปลหลักฐานและเอกสารราชการ ข้อมูลทางธุรกิจและอุตสาหกรรม จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน

รหัสวิชา : 23545359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนแบบล่าม (Chinese Interpretation)

ทักษะ เทคนิคการแปลแบบล่าม จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน

รหัสวิชา : 23545459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (Chinese for Hotel Business)

การใช้สำนวนภาษาในการให้บริการและการใช้บริการในธุรกิจการโรงแรม

รหัสวิชา : 23545559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ (Chinese for Tour Guides)

การใช้ภาษาจีนแนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์

รหัสวิชา : 23545659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน (Chinese for Mass Communication)

การดู การฟังสื่อสารสนเทศ การสรุป การนำเสนอรายงาน

รหัสวิชา : 23546359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching Chinese as a Foreign Language)

ทฤษฎีและเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศ การเขียนแผนการสอน การออกข้อสอบ การประเมินผล การสาธิตการสอนภาษาจีน

รหัสวิชา : 23546459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนโบราณ (Classical Chinese)

โวหารของนักปรัชญาจีนที่มีชื่อเสียง คำกลอนจีนโบราณ การเข้าใจความหมายและการใช้ภาษาจีนโบราณ

รหัสวิชา : 23547359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรื่องสั้นจีน (Chinese Short Stories)

การอ่าน การวิเคราะห์เรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงของจีน การเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิดและวิถีชีวิตของชาวจีนจากเรื่องสั้น

รหัสวิชา : 23547459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีจีนโบราณ (Classical Chinese Literature)

การศึกษากาพย์กลอนจีนโบราณที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์โจว ราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง

รหัสวิชา : 23548359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการอักษรจีน (Evolution of the Chinese Characters)

วิวัฒนาการของตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน หลักการสร้างตัวอักษรจีน หลักการเขียนตัวอักษรจีน ความสัมพันธ์ระหว่างรูป เสียง และความหมายของตัวอักษรจีน

รหัสวิชา : 23548459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษาจีน (Seminar on Chinese)

การวิเคราะห์ การใช้ภาษาจีนอภิปรายเรื่องราวด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของจีน

รหัสวิชา : 23548559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์จีน (Chinese History)

ประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณ สมัยราชวงศ์ และประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

รหัสวิชา : 23548659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมการค้าจีน (Chinese Trade Culture)

รูปแบบ กระบวนการ แนวคิดในการทำการค้าของชาวจีน การใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมจีน

รหัสวิชา : 23548859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาจีน (Project Writing in Chinese)

การเขียนบทความเชิงวิชาการด้านภาษาจีนหรือจีนศึกษาจำนวน 5,000 ตัวอักษรขึ้นไป การศึกษาข้อมูล รูปแบบการเขียนภาษาจีนโดยการแนะนำจากอาจารย์ผู้ควบคุม การสอบรายงานปากเปล่า