ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) (ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Sakurai Kana *
รองศาสตราจารย์ นฤมล ลี้ปิยะชาติ * M.A. (Language Education)
Keio University (2533)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์ชญา มหาขันธ์ * Ph.D. (Japanese Literature)
Kobe University (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเสก อาทรธุระสุข * M.A. (ASEAN Studies)
University of Malaya (2550)
อาจารย์ วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ * Ph.D. (Japanese Studies)
Osaka University (2555)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 23611159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,000 คำ อักษรคันจิประมาณ 170 ตัว

รหัสวิชา : 23611259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,000 คำ อักษรคันจิประมาณ 150 ตัว

รหัสวิชา : 23612159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese Listening – Speaking I)

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 23612259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese Listening – Speaking II)

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่มีระดับยากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

รหัสวิชา : 23621359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง และเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 800 คำ อักษรคันจิประมาณ 800 ตัว

รหัสวิชา : 23621459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น และเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 800 คำ อักษรคันจิประมาณ 800 ตัว

รหัสวิชา : 23622359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese Listening – Speaking III)

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ และสามารถกล่าวรายงานในเชิงวิชาการได้

รหัสวิชา : 23622459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese Listening – Speaking IV)

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในโอกาสต่างๆ สามารถกล่าวสุนทรพจน์ โต้วาทีและอภิปรายได้

รหัสวิชา : 23623159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese Reading I)

ทักษะด้านการอ่านภาษาญี่ปุ่น กลวิธีการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านข้อความ และเรื่องราว

รหัสวิชา : 23623259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese Reading II)

การอ่านข้อความที่มีประโยคซับซ้อนและยากขึ้น ตลอดจนความยาวของข้อเขียนจะเพิ่มขึ้น ฝึกอ่านเก็บใจความอย่างรวดเร็ว

รหัสวิชา : 23624159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาญี่ปุ่น (Japanese Writing)

การเขียนประโยคหลากหลายรูปแบบในโอกาสต่างๆ โดยเริ่มจากรูปแบบที่ง่ายๆ และซับซ้อนขึ้นไปตามระดับ

รหัสวิชา : 23626159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น (Japanese Phonetics and Phonology)

เสียงและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น เน้นหลักการออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงสูงต่ำ จังหวะ และพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

รหัสวิชา : 23631559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 5 (Japanese V)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง รวมทั้งการใช้สำนวนต่างๆ และเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ อักษรคันจิประมาณ 200 ตัว

รหัสวิชา : 23631659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 6 (Japanese VI)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างดี และเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ อักษรคันจิประมาณ 200 ตัว

รหัสวิชา : 23632559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 1 (Japanese Communication for Careers I)

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การแนะนำตัว แนะนำหน่วยงาน การสอบสัมภาษณ์และมารยาทพื้นฐานในการติดต่อธุรกิจ

รหัสวิชา : 23632659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 2 (Japanese Communication for Careers II)

การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และวิถีทางธุรกิจรวมทั้งเข้าใจการใช้ภาษา และความรู้สึกนึกคิดของชาวญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ

รหัสวิชา : 23633359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese Reading III)

การอ่านเนื้อเรื่องจากงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือหรือบทความวิชาการที่มีคำศัพท์เฉพาะทาง

รหัสวิชา : 23634259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงบูรณาการ (Integrated Writing)

ทักษะการเขียนโดยใช้ทักษะการฟัง พูด และอ่านประกอบ การเขียนโดยฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์สารจากสื่อต่างๆ เพื่อการแสดงทรรศนะ

รหัสวิชา : 23635159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese Translation I)

หลักการและศิลปะในการแปลภาษา ฝึกฝนทักษะการแปลเอกสารสิ่งตีพิมพ์และสารสนเทศต่างๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นความถูกต้อง ได้ใจความและสละสลวย

รหัสวิชา : 23645259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese Translation II)

ทักษะการแปลเอกสารทางวิชาการ ธุรกิจและข้อมูลทางอุตสาหกรรมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นความถูกต้องได้ใจความและสละสลวย

2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 23633459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านสารสนเทศญี่ปุ่น (Japanese Reading for Information Technology)

การอ่านข้อเขียนลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษารูปแบบการใช้สำนวนภาษาข่าว และบทความ

รหัสวิชา : 23636259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น (Japanese Structure)

โครงสร้างของคำ และประโยคภาษาญี่ปุ่นเปรียบเทียบโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงสร้าง

รหัสวิชา : 23637159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น (Japanese Folklore)

แนวคิดดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น ฝึกวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ นิทานพื้นบ้านไทยกับญี่ปุ่น

รหัสวิชา : 23637259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมญี่ปุ่น (Japanese Literary Works)

ภาพรวมของวรรณกรรมญี่ปุ่น อ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคม ทัศนคติ ค่านิยม วิถีชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมของชาวญี่ปุ่น รวมทั้งภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการประพันธ์

รหัสวิชา : 23638159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คันจิ (Kanji)

อักษรจีนที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น วิธีการเขียน ส่วนประกอบของคันจิ และความหมายของราก และประเภทต่างๆ ของคันจิ

รหัสวิชา : 23638259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมญี่ปุ่น (Japanese Culture)

เรื่องราวและภาษาญี่ปุ่นที่สะท้อนภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อให้เข้าใจสังคม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการทำงานและการดำรงชีวิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวญี่ปุ่น

รหัสวิชา : 23638359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ญี่ปุ่นปัจจุบัน (Japan Today)

เรื่องราวของประเทศและชาวญี่ปุ่นปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นอันจะเป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

รหัสวิชา : 23641759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง (Advanced Japanese Language Skills)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง รวมทั้งการใช้ไวยากรณ์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ และคันจิประมาณ 200 ตัว

รหัสวิชา : 23641859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นทางสื่อโสตทัศน์ (Japanese through Audio-Visual Media)

ภาษาญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศน์ ข่าว สารคดี รายการวาไรตี้ ละคร และฝึกทักษะการฟังและการพูด

รหัสวิชา : 23642759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 3 (Japanese Communication for Careers III)

การประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจได้

รหัสวิชา : 23643559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง (Specialized Japanese Reading)

การอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เขียน สรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน

รหัสวิชา : 23644359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (Japanese Writing for Business)

การเขียนเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในวงการธุรกิจ ฝึกการเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจ เน้นการเรียนรู้ศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจ

รหัสวิชา : 23645359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม (Japanese Interpretation)

ทักษะการแปลโดยเน้นเทคนิคและวิธีการแปลแบบล่ามในงานล่ามด้านต่างๆ

รหัสวิชา : 23645459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม (Japanese for Hotel Business)

การใช้สำนวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ทั้งด้านผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งการใช้ภาษาในการแก้ปัญหา เหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ

รหัสวิชา : 23645559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ (Japanese for Tour Guides)

การใช้ภาษาที่จำเป็นในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ หลักการมัคคุเทศก์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งเทคนิคการทำหน้าที่มัคคุเทศก์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

รหัสวิชา : 23645659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารมวลชน (Japanese for Mass Communication)

ทักษะฝึก ฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ในการสื่อสารของสื่อในรูปแบบต่างๆ แผ่นโฆษณา สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ

รหัสวิชา : 23646359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching Japanese as a Foreign Language)

การศึกษาทฤษฎี เทคนิคและวิธีการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 23646459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ (Integrated Japanese Language Skills for Proficiency Test)

การเรียนรู้คำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์และสำนวนภาษาญี่ปุ่น , ฝึกทักษะการฟังและการอ่าน เพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา : 23646559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาในสังคมญี่ปุ่น (Language in Japanese Society)

การศึกษาวิวัฒนาการของภาษาในสังคมญี่ปุ่นโดยเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อภาษาในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รหัสวิชา : 23646659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ?นเชิงสังคมและวัฒนธรรม (Japanese in Socio-cultural Aspects)

การศึกษาลักษณะของภาษาญี่ปุ่นในด้านความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคม ความแตกต่างของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันทางบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 23647359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรื่องสั้นญี่ปุ่น (Japanese Short Stories)

การอ่านและวิเคราะห์เรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิดและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น

รหัสวิชา : 23648459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษาญี่ปุ่น (Seminar on Japanese)

การวิเคราะห์และอภิปรายเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ในด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

รหัสวิชา : 23648559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Experience)

ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อในการสอนและได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา พร้อมมีรายงานประกอบอย่างน้อย 1 ชิ้น

รหัสวิชา : 23648659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)

ศึกษาทางด้านญี่ปุ่นศึกษา โดยเน้นการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 23648759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History)

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

รหัสวิชา : 23648859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากประสบการณ์ตรง (Japanese Culture Sef Experience)

วัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านต่างๆจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

รหัสวิชา : 23648959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมญี่ปุ่น (Japanese Society)

ศึกษาสังคมญี่ปุ่นและวิถีการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับสังคมไทย

รหัสวิชา : 23649159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ (Comparative Culture)

การวิเคราะห์วัฒนธรรมในเชิงเปรียบเทียบโดยเน้นการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความคล้ายคลึงและแตกต่างในแง่มุมต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง

รหัสวิชา : 23649259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ญี่ปุ่นศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Japanese Studies)

ประเทศญี่ปุ่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ตามความสนใจ