ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา) (กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 139 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ บุญญา *
อาจารย์ ไชยยันต์ ถาวระวรณ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต ขาวเหลือง *
อาจารย์แดน ทองอินทร์ *
อาจารย์ เมธี ธรรมวัฒนา *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

6.1 วิชาชีพครู

Course codes : 40020159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับครู

ความสำคัญของจิตวิทยาและการแนะแนว แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านพุทธิปัญญา ภาษา จิตใจ สังคมและคุณธรรม จริยธรรม จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา และการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมความถนัด ความสนใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Course codes : 40020459
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตพิสัย แบบวัดทักษะจิตพิสัย การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการทดสอบ การตัดเกรดและการรายงานผล การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

Course codes : 43730159
Credit : 3(3-0-6)
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทำงานอุตสาหกรรม

ประวัติและความเป็นมางานอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ความหมาย งานอุตสาหกรรม วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ การเปลี่ยนแปลงของจรรยาบรรณวิชาชีพในอดีต ปัจจุบัน หลักการการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

Course codes : 43730259
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาหลักสูตรและงานอุตสาหกรรม

ศึกษาหลักสูตรประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของหลักสูตร แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง การใช้ การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์งาน หลักสูตรและการฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43737259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับงานอุตสาหกรรม

หลักการและทฤษฎีการวิจัย ปัญหาการวิจัย การออกแบบวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างรายงานการวิจัย การประยุกต์วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43740359
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอุตสาหกรรม

แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อประสมและ สื่อการเรียนรู้สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการหรือในงานอุตสาหกรรม หลักการพัฒนาสื่อการสอนเพื่องานอุตสาหกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้และการประเมินผลสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 43740459
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรม

เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา การกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดทำแผนการสอนงาน การวัดและประเมินผลงาน

Course codes : 43747259
Credit : 3(3-0-6)
การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ความหมาย และความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในการศึกษาระดับต่างๆ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกระดับอาชีวศึกษา การรวบรวมข้อมูล การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

6.2.1 วิชาเฉพาะสาขาบังคับ

Course codes : 43710159
Credit : 3(2-2-5)
ฟิสิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรม

ฟิสิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรม เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ สสารและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนตามกาลเวลา วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และฟิสิกส์ ยุคใหม่

Course codes : 43710259
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ฟิสิกส์ของไฟฟ้า พื้นฐานของกำลังกระแสสลับ แนวคิดพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภาระทางไฟฟ้า การส่งและการจำหน่ายกำลัง ภาพรวมของสมรรถนะระบบกำลังที่ครอบคลุมความเชื่อถือได้ ความมั่นคง เสถียรภาพและคุณภาพกำลัง แนวคิดเบื้องต้นของการปฏิบัติการและการวางแผนระบบกำลัง เทคโนโลยีใหม่ในระบบกำลัง

Course codes : 43710359
Credit : 2(2-1-3)
เคมีสำหรับงานอุตสาหกรรม

อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมีแก๊สของเหลวและของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมีสมดุลเคมีสารละลายอิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า

Course codes : 43711159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม 1

หลักคณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานอุตสาหกรรม ฟังก์ชั่น กราฟ โมเดล แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ์ การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการเขียนกราฟ การประยุกต์หาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด ระเบียบและวิธีการอินทิเกรต

Course codes : 43711259
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม

วัสดุ และประเภทการเลือกใช้วัสดุสำหรับงานอุตสาหกรรม โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบื้องต้น คุณสมบัติเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบัติ

Course codes : 43721059
Credit : 2(1-2-1)
การเขียนและการอ่านแบบเทคนิคสำหรับงานอุตสาหกรรม

เขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยมือและคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนภาพประกอบการกำหนดขนาดและลักษณะผิว ภาพตัด การสเก็ตภาพสามมิติด้วยมือ ภาพคลี่ ภาพแยกชิ้นซับซ้อนและพิกัดความเผื่อ มาตรฐานและสัญลักษณ์แบบงาน การอ่านและวิเคราะห์แบบงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43731059
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

สาเหตุการอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมแนวทางการป้องกันของอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม หลักการของการควบคุมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยอุตสาหกรรมขั้นต้น

Course codes : 43731159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO 14001 หลักการจัดการพลังงาน กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านพลังงานตามระบบการจัดการพลังงานมอก. 50001การนำระบบไปใช้งานและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Course codes : 43731259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานอุตสาหกรรมและการประกอบวิชาชีพอิสระ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม การแสวงหาแหล่งเงินทุนในการประกอบการ การบริหารการเงินระบบโครงการ การวางแผนและควบคุมการผลิต การส่งเสริมกิจกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การบริหารบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรม เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาปัญหาการบริหารงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43731359
Credit : 3(1-6-4)
ปฏิบัติงานพื้นฐานโลหะ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกล งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น การประกอบชิ้นงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Course codes : 43731459
Credit : 2(1-2-3)
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม

การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ชุดซอฟต์แวร์ ชุดเฉพาะด้าน ชุดเพิ่มผลผลิต ซอฟต์แวร์เฉพาะงานและซอฟต์แวร์ประยุกต์มาช่วยในการผลิต ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และออกแบบวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์การประยุกต์งานออปแอมป์การสร้างสถานการณ์จำลองสำหรับกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Course codes : 43731559
Credit : 2(1-2-3)
เทคโนโลยีการเชื่อม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมโลหะและเทคโนโลยีการเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อม อุปกรณ์ในงานเชื่อมเครื่องจักรและเทคโนโลยีการเชื่อม การแล่นประสาน รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีงานเชื่อม งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมแนวเดิน ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวนามัย

Course codes : 43732059
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม 2

การใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมโดยการประยุกต์ของ Calculus, Algebra, trigonometry และการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต (SPC)

Course codes : 43740559
Credit : 2(2-0-4)
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการเพื่อสร้างกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ

Course codes : 43740659
Credit : 2(1-2-3)
ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงงานและสถานศึกษา การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งหลักการและกระบวนการทัศน์ของศาสตร์การศึกษากับงานอุตสาหกรรม โดยการนำความรู้เชิงทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติจริง ในโรงงาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และฝึกหัดความเป็นครูฝึกในโรงงานรวมทั้งส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาครูฝึกในโรงงานที่มีความรู้ในด้าน การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับทักษะการทำงานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 43741059
Credit : 2(2-0-4)
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรม

หลักการ กฎพื้นฐาน ส่วนประกอบ วงจรที่ใช้ควบคุมไฮดรอลิกส์ นิวเมติกส์ และการประยุกต์ เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43741159
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

ทฤษฎีและหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทความร้อน หลักการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็น วงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ การซ่อมบำรุง

Course codes : 43741259
Credit : 2(2-0-4)
การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม

แนวความคิดในการจัดการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือทางสถิติสำ หรับการควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีของการควบคุมกระบวนการและการยอมรับสำหรับงานคุณภาพ ประสิทธิผลในการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่และหลักการของเสียเป็นศูนย์การบริหารคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรม

Course codes : 43742159
Credit : 2(2-0-4)
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น

ระบบการเงินและการบัญชีเบื้องต้น การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอย่างมีเหตุผล ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ และการจัดทำแผนธุรกิจ

Course codes : 43749059
Credit : 3(2-2-5)
โครงงานอุตสาหกรรมศึกษา

นำเสนอผลงานทางด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือจัดทำโครงงานในสาขาวิชาเอกโดยนำความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม หรือเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมศึกษาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 43749159
Credit : 6(0-18-9)
ฝึกงานอุตสาหกรรมศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในสถานประกอบการโดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกเพื่อปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม มีการนิเทศเพื่อการพัฒนาทักษะการทำงานทั้งอาจารย์พี่เลี้ยงในสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัย มีการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน และมีการจัดทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

6.2.2 วิชาเฉพาะสาขาเลือก

Course codes : 43732359
Credit : 2(1-2-4)
การทดสอบวัสดุสำหรับงานอุตสาหกรรม

การทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือน การบิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทำลาย และการทดสอบแบบไม่ทำลาย

Course codes : 43732459
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฏีการปาดผิวสำหรับงานอุตสาหกรรม

ทฤษฎี วิทยาการการตัดปาดผิวด้วยคมตัดที่กำหนดทิศทางความเร็ว และแรงในการตัด ผลของ ความร้อนในการตัดปาดผิว การลึกหรอของคมตัด ความเสถียรของคมตัด คุณสมบัติของมีดตัด ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่ออายุการใช้งานการตัดเฉือน และการหล่อเย็น เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43732559
Credit : 2(2-0-4)
เทอร์โมฟลูอิดส์สำหรับงานอุตสาหกรรม

หลักการเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล สมการของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน การถ่ายเทความร้อน เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43732959
Credit : 1(1-0-2)
การวัดละเอียดสำหรับงานอุตสาหกรรม

หลักการการวัดละเอียดสำหรับงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบและการควบคุม การใช้เครื่องมือวัด และการพิจารณาเลือกระบบการวัดที่เหมาะสม เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43733059
Credit : 2(2-0-4)
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม

การวางผังโรงงาน และการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ การขนย้ายวัสดุ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางผัง ชนิดพื้นฐานของการวางผังการบริการและงานสนับสนุน

Course codes : 43733159
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการบำรุงรักษางานอุตสาหกรรม

แนวคิดในการบำรุงรักษา การตรวจสอบของการเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบำรุงรักษา การวัดและประเมินผลสรรถนะการบำรุงรักษา หลักการจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาแบบทวีผล

Course codes : 43735059
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์วงจร

แนวคิดคำนวณ การพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การควบคุมสายงาน ฟังก์ชัน แนวลำดับ ตัวชี้อักขระและสายอักขระ การจัดรูปแบบการรับเข้าแบะส่งออก การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การเรียงทับซ้อน แถวคอย รายการโยง โครงสร้างรูปต้นไม้ การค้นหา การเรียงลำดับ

Course codes : 43735159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนแบบและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการนำซอฟท์แวร์ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้ระบบมาตรฐานสากล หลักการสร้างรูปทรงเลขาคณิต เส้นตรงเส้นโค้ง การสร้างเลเยอร์ การกำหนดขนาด ตัวอักษร การสร้างลายตัด Model space และ Paper space การแก้ไขภาพ การสร้างแบบภาพฉาย ภาพเหมือนจริง และภาพ 3 มิติ

Course codes : 43735259
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมซีเอ็นซี

ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC ระนาบและพิกัดของเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (DIN/ISO) จุดอ้างอิงและการชดเชยความยาวเครื่องมือตัด การปฏิบัติงานกับเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC กฎความปลอดภัย การบำรุงรักษาเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC พื้นฐานของระบบการผลิต ชนิดเครื่องมือกลในการตัด ปาดผิว ความหมายของระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องจักรในระบบการวัดโครงสร้างของระบบโปรแกรมซีเอ็นซี เทคโนโลยีการโปรแกรมด้วยมือ การโปรแกรมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 43735359
Credit : 3(2-2-5)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตเบื้องต้น

พื้นฐานระบบปฏิบัติงานของ UNIX, UG/GATE WAY การทำงานด้วยระบบ CAD การออกแบบระบบใน 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลในระบบ 3 มิติ การแก้ไข Post Processor การส่งถ่ายข้อมูลจากระบบ CAD ไป CAM การคำนวณและการจำลองผลิตชิ้นงานในระบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกบนเครื่อง CNC ด้วยโปรแกรม CNC จาก Unigraphics

Course codes : 43735459
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล

ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ภายใต้โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เพลา ลิ่ม สไปลน์และคัปปลิง ตลับลูกปืน ระบบการการหล่อลื่นการขับด้วยสายพาน,โซ่ ,สกรูส่งกำลัง,สกรูยึดชิ้นงาน,และการออกแบบรอยเชื่อม

Course codes : 43736059
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการใช้งานมอเตอร์และการใช้งาน หม้อแปลง ระบบไฟสามเฟส ระบบส่งกำลัง เครื่องมือทางไฟฟ้า

Course codes : 43736159
Credit : 3(3-0-6)
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การโพลาไรซ์ของคลื่น การสะท้อนและการหักเหของคลื่น พอยติง เวกเตอร์และการไหลของกำลัง คลื่นถูกนำทางสายส่ง ท่อนำคลื่น การกระทำระหว่างกันของสนามและวัตถุ การแผ่พลังงาน

Course codes : 43736259
Credit : 3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับข้อมูล อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตสำหรับควบคุมทางอุตสาหกรรม หลักการพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง วงจรอินเวอร์เตอร์และรีเลย์ชนิดโซลิดสเตต วงจรควบคุมสำหรับมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับและมอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

Course codes : 43736359
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก สร้างและทดสอบวงจรเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้โปรแกรมจำลองการทำงาน ออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นองค์ประกอบหลักและเขียนโปรแกรมควบคุม

Course codes : 43736459
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์และการประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า

การประยุกต์มอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์โดนคอนแทคเตอร์และรีเลย์ การแนะนำพลวัตของเครื่องจักรเบื้องต้น การควบคุมมอเตอร์โดยใช้อุปกรณ์สถานะของแข็งเครื่องจักรแบบพิเศษ วิธีการ เริ่มเดินของมอเตอร์เหนี่ยวนำหลายเฟสและของมอเตอร์ประสานหลายเฟส มอเตอร์แบบเศษส่วนแรงม้า

Course codes : 43736559
Credit : 2(2-0-4)
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ส่วนประกอบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า คุณลักษณะโหลด ย่านการทำงานของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า วิธีการเริ่มเดินและเบรกชองมอเตอร์ไฟฟ้า การคำนวณหาขนาดและการส่งกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้า คุณลักษณะแรงบิดความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า ประเภทของเครื่องควบคุมสำหรับการขับเคลื่อนไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์งานขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

Course codes : 43736659
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร

หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า ผังการจ่ายกำลังไฟฟ้า มาตรฐานและข้อกำหนดของการติดตั้งระบบไฟฟ้า แบบแปลนไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบขนาดและชนิดของสายไฟฟ้า ระบบสายดิน ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินระบบเตือนภัย การเขียนแบบไฟฟ้า การติดตั้ง และการประมาณราคา

Course codes : 43736759
Credit : 2(2-0-4)
การส่องสว่างและการออกแบบ

ฟิสิกส์ของแสง หน่วยและวิธีการวัดปริมาณแสงสว่างและการทดลองการวัดแสง การส่องสว่าง ปริมาณและคุณภาพของการส่องสว่าง แหล่งกำเนิดแสงแบบเผาไส้แบบเรืองแสง แบบเมอคิวรี่ และแบบคายประจุความเข้มสูง คุณลักษณะและการทดลองวัดคุณลักษณะ การควบคุมและอุปกรณ์ประกอบในการส่องสว่างข้อพิจารณาในการออกแบบและคำนวณระบบส่องสว่าง สำหรับภายในอาคาร ภายนอกอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43737059
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม

การใช้สถิติเพื่อการออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง สถิติเพื่อการทำวิจัย สถิติเพื่อการประกันคุณภาพ การใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลโครงการต่างๆ รวมทั้งการใช้สถิติเพื่อการบริหาร

Course codes : 43737159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบแผนการทดลองสำหรับอุตสาหกรรม

การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์เบื้องต้น ทฤษฎีพื้นฐานแนวคิดในการออกแบบทดลองสำหรับงานวิศวกรรม เทคนิคทางสถิติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ความแปรปรวน การประยุกต์การออกแบบทดลองเพื่อพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์

Course codes : 43737359
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระบบของแรง เงื่อนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยว โครงสร้างและกลไกการแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสียดทาน โมเมนต์ของความเฉื่อย กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม งานที่ได้ กำลังที่ได้ และประสิทธิภาพทางกล

Course codes : 43742359
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการผลิตสำหรับงานอุตสาหกรรม

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การขึ้นรูปโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมวิธีการผลิตและวัสดุ ทฤษฎีพลาสติซิตี้เทคนิค การวัดพารามิเตอร์ของกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่นเพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43742459
Credit : 2(1-2-2)
ปฏิบัติการเครื่องมือกลสำหรับงานอุตสาหกรรม

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตัด การตัดเฉือน การกลึง การกัด การไส การเจียระไน ลักษณะมีดกลึงและมีดไสแบบต่างๆ เครื่องมือประกอบในการกลึง แบบต่างๆ และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลทุกชนิด เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม

Course codes : 43742759
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ กรรมวิธีในการทำแม่พิมพ์ การเลือกวัสดุชิ้นงานและวัสดุแม่พิมพ์และเครื่องมือกลสำหรับแม่พิมพ์

Course codes : 43745159
Credit : 2(2-0-4)
กลศาสตร์ของแข็ง

ความเค้นและความเครียด กฎของฮุค ความเค้นเนื่องมาจากแรงตามแนวแกน แรงตัดขวางและความดันการบิด การโก่งของคานและเสาสูง ความเค้นและความเครียดระนาบ การแปลงความเค้นและความเครียด การรวมความเค้นอิลาสติก

Course codes : 43746059
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การอินเตอร์เฟส อุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท อุปกรณ์เซ็นเซอร์ การกำหนดแอดเดรส โครงสร้างภาษาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและการโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม และการประยุกต์งาน

Course codes : 43746159
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษา

ประเด็นและปัญหาทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อการแก้ปัญหาการสอนงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาโปรแกรมจำลองสถานการณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 43746259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับงานอุตสาหกรรม

ระดับตัวเลข พีชคณิตบูลีน ลอจิกเกจ การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรลอจิก วงจรรวมและการประยุกต์ วงจรเข้ารหัส/ถอดรหัส มัลติเพลกเซอร์/ดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ การออกแบบวงจรดิจิตอลอื่นๆ

Course codes : 43746359
Credit : 2(2-0-4)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจำแนกและลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบ แอนะล็อกและแบบดิจิทัล การวัดกำลัง ไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง และพลังงานการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า การวัดค่าความถี่ คาบ ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ

Course codes : 43746459
Credit : 3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังไดโอดกำลังไทริสเตอร์ จีทีโอ ทรายซิสเตอร์สองขั้วกำลัง มอสเฟตกำลัง ไอจีบีที ลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงกำลัง แกนเฟอไรต์ แกนผงเหล็ก เครื่องแปลงผัน เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงตรงผันกระแสตรงเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสสลับ เครื่องเปลี่ยนความถี่ การขับมอเตอร์ ด้วยสถานะของแข็ง การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำ การควบคุมมอเตอร์ประสานเวลา

Course codes : 43746559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมป้อนกลับ

ระบบเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบเชิงเส้นในความหมายของอนุพันธ์และการแปลงรูปลาปลาซ โมเดลของระบบและสมการโอนย้าย แผนภาพบล็อก และกราฟ ทางเดินของสัญญาณ การควบคุมพื้นฐาน การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การแบ่งประเภทของระบบควบคุมป้อนกลับ การวิเคราะห์ทางของราก การวิเคราะห์ผลตอบสนองความถี่และการเลี่ยนแบบของจริง

Course codes : 43746659
Credit : 3(3-0-6)
วงจรขยายเชิงดำเนินการขั้นสูง

ประมวลเรื่องการพัฒนาวงจรขยายสัญญาณไฟตรงจนถึงออปแอมป์ การพักงานของออปแอมป์ ในลักษณะจรรวมเชิงเส้น การประยุกต์งานออปแอมป์ เทคนิคการคำนวณในวงจรแอนนาล็อก ออปแอมป์ในระบบควบคุมอัตโนมัติและในเครื่องมือวัด การประยุกต์ในลักษณะไม่เชิงเส้นและการกรองสัญญาณ การประยุกต์งานของออปแอมป์ในงานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ OTA เบื้องต้น

Course codes : 43746759
Credit : 2(2-0-4)
การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม

แนะนำการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพสัญญาณดิจิทัล ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ ตัวขับเร้า ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุมแบบดิจิทัล การควบคุมลำดับ ตัวควบคุมตรรกะโปรแกรม(พีแอลซี) การโปรแกรมพีแอลซีการต่อประสานพีแอลซี การประยุกต์รีเลย์ ตัวจับเวลา ตัวนับและพีแอลซี ในระบบอัตโนมัติ

Course codes : 43747459
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรม

วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่องานอุตสาหกรรม