ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์และการออกแบบ) (ศป.บ. (นิเทศศิลป์และการออกแบบ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Federico D' Orazio *
อาจารย์ JEEN KIM *
อาจารย์ Michael David Croft *
อาจารย์ Safa Saleh Mahdy Tharib *
อาจารย์ ชยานนทน์ ชูตานนท์ *
อาจารย์ ชวีพร สังวาลย์ *
อาจารย์ สุธาสินี ชยางกูร ณ อยุธยา *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (Languages for Communication)

รหัสวิชา : 95110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและพัฒนาทักษะ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา the use of computer laboratory and personal handheld devices

รหัสวิชา : 95110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Advanced Communication)

ความสามารถและสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสร้างสัมพันธ์ กับผู้คนในสังคม การติดต่อทางโทรศัพท์ การประชุม การนำเสนอผลงาน และการต่อรอง การฝึกฝนทักษะ การสื่อสารเชิงธุรกิจทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา

รหัสวิชา : 95110359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English Academic Writing)

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ การเขียนให้ความหมาย การเขียนขั้นตอนหรือวิธีทำ การเขียนอธิบาย การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายเรื่องราว และการเขียนเรียงความ การฝึกฝนการใช้คำศัพท์และไวยกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน เชิงวิชาการ การใช้คำเชื่อมประโยค การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการถอดความ เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก ผลงานทางวรรณกรรม

รหัสวิชา : 95110459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (English for Business Careers)

ทักษะการสื่อสารของผู้เรียนที่จำเป็นต้องใช้การทำงาน การฝึกฝนผ่านการทำ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านโฆษณารับสมัครงานการอ่าน คุณสมบัติของ ผู้สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการนำเสนอผลงาน

รหัสวิชา : 95110559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาไทยผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95110659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทยในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95110759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (French for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาฝรั่งเศสที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาฝรั่งเศสผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95110859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (French for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95110959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน (Japanese for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาญี่ปุ่นผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95111059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน (Korean for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเกาหลีที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาเกาหลีผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร (Korean for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน (Russian for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษารัสเซียที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษารัสเซียผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร (Russian for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน (Spanish for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาสเปนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาสเปนผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร (Spanish for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาสเปนในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (Chinese for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาจีนผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาจีนในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน (German for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเยอรมันที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาเยอรมันผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร (German for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเยอรมันในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95117059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน (Vietnamese for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเวียตนามที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาเวียตนามผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียนและแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95117159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (Vietnamese for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเวียตนามในระดับสูง ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ใน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95117259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาโปรตุเกสในชีวิตประจำวัน (Portuguese for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาโปรตุเกสที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาโปรตุเกสผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95117359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร (Portuguese for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกสในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95117459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวัน (Bahasa Indonesia for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอินโดนีเซียที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาอินโดนีเซียผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95117559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร (Bahasa Indonesia for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซียในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95118359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน (Burmese for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาพม่าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาพม่าผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95118459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร (Burmese for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาพม่าในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95118559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน (Lao for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาลาวที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษาลาวผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95118659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร (Lao for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาลาวในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95118759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน (Khmer for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเขมรที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษาเขมรผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95118859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (Khmer for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเขมรในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95118959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจำวัน (Bahasa Malay for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษามลายูที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษามลายูผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95119059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร (Bahasa Malay for Advanced Communication)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษามลายูในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95119159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย (Essentials of Thai Language and Culture)

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำศัพท์ และไวยการณ์ภาษาไทยเบื้องต้น ซึ่งมีประโยชน์ ต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสังคมไทย

รหัสวิชา : 95119259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย (Characteristics of Thai Language)

ลักษณะทางภาษาของภาษาไทย ระบบการสร้างคำ ระบบการออกเสียง โครงสร้าง ไวยกรณ์ ลักษณะนาม และความหมาย การนำไปปรับใช้

รหัสวิชา : 95119359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเบื้องต้น (Pre-Intermediate Thai)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่มักใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฝึกฝนทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนคำ และประโยคสั้นๆ ที่มักใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 95119459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยระดับกลาง (Intermediate Thai)

ภาษาไทยระดับกลาง ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน การอ่านเพื่อความเข้าใจ การรับโทรศัพท์ และการเขียนสรุปใจความ

รหัสวิชา : 95119559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านออกเสียงภาษาไทย (Practical Thai Reading)

การฝึกฝนและพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทย ซึ่งเริ่มหน่วยที่เล็กที่สุดไปสู่ หน่วยที่ใหญ่กว่าหรือมีความซับซ้อนกว่า การออกเสียงพยัญชนะ การอ่านคำ ประโยค ย่อหน้าสั้นๆ การอ่าน หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร การฝึกฝนการออกเสียงคำควบกล้ำและเสียงวรรณยุกต์

รหัสวิชา : 95119659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการเขียนภาษาไทย (Practical Thai Writing)

พัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นคำศัพท์ ไวยกรณ์ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ คำเชื่อม ทักษะการรวมและแตกยอดความคิด และการเขียนย่อหน้าสั้นๆ เพื่อสื่อความ ขอร้อง ชักชวนและสร้างสัมพันธ์

รหัสวิชา : 95119759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ (Practical Thai Conversation)

หลักการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับลักษณะของการใช้ ชีวิตของมนุษย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และสาเหตุที่ส่งผลให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 95119859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย (Advanced Thai Listening and Speaking)

ทักษะการฟังและการพูดในเน้นเรื่องที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนและ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และผ่านการเรียนด้วย ตนเอง โดยการใช้อุปกรณ์สื่อสาร

รหัสวิชา : 95119959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ (Advanced Thai Reading Comprehension)

ทักษะการอ่าน โดยเน้นพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นหลัก บทความที่ใช้ใน การพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่าน สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

รหัสวิชา : 95120059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย (Advanced Thai Writing)

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การเขียนคำร้อง การเขียนติชม การเขียนอีเมลล์ การเขียนจดหมาย และการเขียนบันทึกการประชุม คำศัพท์ที่ใช้เฉพาะกลุ่ม และรูปแบบ การเขียนจดหมายและบรรทึกการประชุมที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 95120159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยและความหมาย (Thai Language and Meaning)

ความเข้าใจของภาษา การคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับสาร การสื่อความ หรือการแปลความหมาย

รหัสวิชา : 95120259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (Thai Teaching Method to a Foreign Learner)

ทฤษฎีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ วิธีการสร้างแบบการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและกิจกรรม ข้อสอบ ระบบการประเมิณผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ในชั้นเรียน การทดลองสอนในชั้นเรียนด้วย

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา (Identity and Student Life Quality)

รหัสวิชา : 95115159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

คุณประโยชน์ และกติกาของกีฬาว่ายน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการฝึกเทคนิคการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ

รหัสวิชา : 95115259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

คุณประโยชน์ และกฏกติกาการเล่นบาสเก็ตบอล ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเก็ตบอล ฝึกฝน การเล่นเป็นรายบุคคลและเล่นเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาเพื่อการนันทนาการ

รหัสวิชา : 95115359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

คุณประโยชน์ และกฏกติกาของวอลเล่ย์บอล ฝึกทักษะการเล่นเป็นรายบุคคลและ การฝึกทักษะการเล่นเป็นทีมเพื่อฝึกทักษะการออกกำลังกาย การเป็นผู้นำและผู้ตาม

รหัสวิชา : 95115459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

คุณประโยชน์ และกฏกติกาของกีฬาเทนนิส ฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเสิร์ฟ ท่วงท่า ลีลา ในการตี และทักษะในการเล่นอื่นๆโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย

รหัสวิชา : 95115559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของแบดมินตัน ทักษะการเล่นเดี่ยว และการเล่นเป็นคู่ เพื่อนำไปเป็นกีฬานันทนาการ และพัฒนาสมรรถนะของร่างกาย

รหัสวิชา : 95115659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายรวมถึงคุณประโยชน์ของกีฬาลีลาศ ฝึกการเคลื่อนไหวและท่วงท่าพื้นฐาน รวมถึงทักษะการเต้นลีลาศเป็นคู่

รหัสวิชา : 95115759
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาโยคะ โดยฝึกทักษะ สมาธิ การเล่นเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การออกกำลังกาย พัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ การนันทนาการด้วยตนเองอย่างถูกวิธี

รหัสวิชา : 95115859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การป้องกันตัว (Self Defense)

การป้องกันตัวแบบไม่ใช้ความรุนแรง เสริมสร้างความมั่นใจและทักษะเมื่อถูกจู่โจม การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 95115959
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
จักรยานเพื่อสุขภาพ (Cycling for Health)

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาจักรยาน เพื่อการขี่จักรยานอย่างปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 95121059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเต้นอาเซี่ยนเพื่อสุขภาพ (ASEAN Dance for Health)

วิธีการเต้นพื้นฐานในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน เพื่อพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ โดยสามารถนำไปประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 95121159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพและสุขอนามัย (Health and Sanitation)

สุขภาพและสุขภาพอนามัย ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากสุขภาพ ร่างกายที่ผิดปกติ การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและ ลดพฤติกรรมเสี่ยง และการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การทำโครงการ เพื่อสุขภาพ ทีมทางสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดในชุมชน สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 95121259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปฐมพยาบาลและการป้องกันสุขภาพเบื้องต้น (First Aid and Preventive Health)

คุณภาพชีวิตที่ดี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกต อาการผิดปกติเบื้องต้น และให้การปฐมพยาบาล เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพหรือภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รู้จักยาและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรืออยู่ใน ภาวะฉุกเฉิน ได้รับความปลอดภัยและบรรเทาความทุกข์ทรมาน ก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์ให้ได้รับ การรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โรค การป้องกัน

รหัสวิชา : 95121359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงามสมัยใหม่ (New Trends in Health and Beauty)

พื้นฐานความรู้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการมีสุขภาพและความงามบนพื้นฐานของ วิทยาศาสตร์ โภชนาการของสุขภาพ และความงาม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การให้ความสำคัญกับ ความชาญฉลาด ในด้านความงาม การป้องกันความชรา การสร้างและเสริมความงามบนขั้นตอน และวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยสมัยนิยมและสากลสมัยใหม่

รหัสวิชา : 95121459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพแบบบูรณาการสำหรับคนรุ่นใหม่ (Health Integration for the New Generation)

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของพฤติกรรมวัยรุ่น ปัญหาของวัยรุ่นสมัยใหม่ ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางป้องกันและรักษาโรค การวางแผนครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด

รหัสวิชา : 95121559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คุณภาพชีวิต (Quality of life)

การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งความเข้าใจโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ และคุณประโยชน์ของการออกกำลังกาย การพักผ่อน ความสะอาดและคุณค่าของอาหาร และ วิธีการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

รหัสวิชา : 95121659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Natural Resources)

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสวิชา : 95121759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Evironment and Ecotourism)

สิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการ การควบคุม ผลกระทบ ของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Life Skills and Reponsibility for Society and Environment)

รหัสวิชา : 95111259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์โลก (The History of Globalization)

วัฒนธรรม การเมือง และโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง การแลกเปลี่ยนทางการค้า และ มรดกทางการค้าข้ามมหาสมุทรระหว่างยุโรปและอาณานิคม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเติบโตทางการค้าและผลกระทบของเทคโนโลยีและความรู้ทางเศรษฐกิจ โลกปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ยุคปัจจุบัน

รหัสวิชา : 95111359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชาคมอาเซียน สพภาพยุโรป และยุคขององค์กรระหว่างรัฐบาล (ASEAN, the EU, and the Era of Intergovernmental Organizations)

การเจริญเติบโตขององค์กรระหว่างรัฐบาลในยุคปัจจุบัน กรอบทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป เรียนรู้การเจริญเติบโตขององค์กรระหว่างรัฐบาล (iOS) ในยุคปัจจุบันรวมทั้ง กรอบทางการเมืองและเศรษฐกิจ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์ของ IOs วิธีการและขอบเขตของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งสกุลเงิน และวิธีการที่แตกต่างกันเพื่ออำนาจอธิปไตยในประเทศและการไม่แทรกแซงรวมทั้ง "วิถีอาเซียน" พิจารณาบทบาทของ IOs ในระบบเศรษฐกิจการเมืองทั่วโลก ประเทศมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกาและจีน

รหัสวิชา : 95111459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การย้ายถิ่นฐานและตลาดแรงงานปัจจุบัน (Global Migration and the Modern Labor Market)

การใช้แรงงานต่างชาติในเศรษฐกิจโลก การย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การค้าแรงงานมนุษย์ และการลักลอบขนมนุษย์ ตลาดนานาชาติสำหรับแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองทั้งในระดับโลกและภายในประชาคมอาเซียน และความพยายามระหว่างประเทศในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือการละเมิดสิทธิ์อื่น ๆ ของแรงงานต่างชาติ

รหัสวิชา : 95111559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)

ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริต โดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศไทย สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทางการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต

รหัสวิชา : 95111659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย (Thai Arts and Architecture)

ศิลปะไทย วรรณดคีไทย ดนตรีไทย รำไทย และ งานศิลปะต่าง ๆ สถาปัตยากรรมไทย ศิลปะไทยอันงดงามในเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการจรรโลงใจ การเยี่ยมชมผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรม

รหัสวิชา : 95111759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณดคีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)

การพัฒนาและหลักการของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรคดีไทย และวรรคดีต่างประเทศ โดยพิจารณาผลงานเชิงวรรคดีทั้งในประชมคมอาเซียนและระดับโลก การซาบซึ้งถึงรายละเอียดที่ถ่ายทอดผ่านบทประพันธ์เช่นเดียวกับซาบซึ้งในวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 95111859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเอเชียร่วมสมัย (Contemporary Asian Cultures)

การสำรวจประเด็นหลักทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในเอเชีย การเจริญเติบโต และการขยายตัวของประเทศทั้งด้านความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและในระดับโลก วิวัฒนาการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยในยุคปัจจุบัน การเกิดและการเจริญเติบโตของอาเซียน ปรัชญาหลังอาณานิคมและวรรณกรรมในอนุทวีปอินเดียประเพณีศิลปะคลาสสิกของจีนและญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของคาบสมุทรเกาหลี

รหัสวิชา : 95111959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 (Global Citizenship in the 21st Century)

การสำรวจของหน่วยของสังคมทั่วโลก ระบบการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาของภาคประชาสังคม ปรัชญาศาสนา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเข้าใจวิธีการที่จะส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารในการเผชิญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมดังกล่าว

รหัสวิชา : 95112059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์ (Human Trafficking and Human Smuggling)

การค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์ กฎหมายภายในประเทศและระดับ นานาชาติ ที่ใช้ในการป้องกันการค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์ ตลาดนานาชาติสำหรับแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองทั้งในระดับโลกและภายในประชาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 95112159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม (The Sufficiency Economy and the Environment)

ปรัญชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการนำมาปรับใช้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 95112359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์อาณาจักรไทยและประชากรไทย (The Kingdom: The History of Thailand and Its People)

ประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยและประชากรไทย ระบอบการปกครองในอดีต จนถึงระบอบการปกครองในปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี การศึกษา และการประยุกต์ปรัชญาทางศาสนาและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตในสังคมไทย

รหัสวิชา : 95112459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Economic Anthropology of Southeast Asia)

สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางการค้าขายแลกเปลี่ยน ระบบทางเศรษฐกิจของ อาณาจักรโบราณ แนวโน้มด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และการเปรียบเทียบเศรษฐกิจของเมืองและชนบท

รหัสวิชา : 95112559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมของการค้าระหว่างประเทศ (The Ethics of International Commerce)

การเปรียบเทียบหลักจริยธรรมในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หัวข้อต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ของระบบจริยธรรม ผลกระทบทางจริยธรรมของการเพิ่มผลกำไร การเปรียบเทียบจริยธรรมในระดับมืออาชีพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ กฎหมายการแพทย์และการบัญชี

รหัสวิชา : 95112659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชาคมอาเซียนในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (ASEAN: Past, Present, and Future)

กรอบกฎหมายของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม อาเซียน โดยมุ่งเน้น (1) วัตถุประสงค์พื้นฐานของการรวมตัวประชาคมอาเซียน การรักษาความปลอดภัยทางการเมือง กลุ่มทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (2) เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญของประชาคมอาเซียน และ (3) การดำเนินงานของประชาคมอาเซียนในเชิงปฏิบัติ เตรียมความพร้อมให้เข้าใจผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รหัสวิชา : 95112759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจโลก (The Global Economy)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักการตลาด นโยบาย การเงิน นโยบายการค้า และการนำเอาหลักการและนโยบายเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง มุ่งเน้นการเรียนผ่านการแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้า กรรมสิทธิ์ สิ่งแสดล้อม และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 95112859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม (Volunteer Work and Social Responsibility)

แนวคิดและความหมายเรื่อง จิตอาสา จิตสาธารณะ กิจรรมและโครงการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือบริการสังคม ชุมชน ในประเทศหรือสังคมโลก เป็นกลไกและกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวางแผน การบริหารโครงการอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสร้างแรงจูงใจให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 95112959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต (Contemplative Education for Life)

ปรัชญาและหลักการพื้นฐานจิตตปัญญาศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านในตน การพัฒนาการด้านกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ การเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งการพัฒนาด้านในตน และเน้นการส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ให้เข้าถึงความจริง ความงาม และความดี แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ การสืบค้นและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ให้ชีวิตที่เป็นสุข

รหัสวิชา : 95113759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (General Knowledge of Science)

กระบวนการทางปรัชญาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในระบบวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และข้อโต้แย้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 95113859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อม (Contemporary Environmental Issues)

ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อมนุษย์ การใช้ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 95113959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก (Global Climate Change)

ทฤษฎี สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก ผลการวิจัย และการอภิปรายที่เกี่ยวกับสภาวะเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการสนับสนุน การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยรักษาสมดุลย์อย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 95114359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะวิชาชีพและความสามารถในการทำงาน (Professional Skills and Competency for Employability)

ทักษะในด้านการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรอง ความตระหนัก ในตนเอง การทำงานเป็นทีม มารยาททางธุรกิจ ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ การแก้ปัญหา ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะผู้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนการดำเนินการเพื่อโลกของการทำงาน ความสามารถที่จำเป็นในการเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมสมัยใหม่และการทำงานที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 95114659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความเข้าใจในสังคมโลก (Global Understanding)

ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความตระหนักในประเด็นระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ประเทศ และปัจเจกบุคคล ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประเพณีวัฒนธรรม ครอบครัว ความหมายของชีวิตและทัศนคติแบบแผน

รหัสวิชา : 95114759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 (Leadership in the 21st Century)

ทักษะการปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างเครือข่าย การเปลี่ยนแปลง พลวัตกลุ่ม การจัดการและการนำคนในองค์การ ประเภทของผู้นำและภาวะผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำ บริบทของภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล และทักษะความเป็นผู้นำเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity)

รหัสวิชา : 95113159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น (Basic Statistics)

ข้อมูลประเภทต่าง ๆ การสรุปและการนำเสนอข้อมูล มาตรการวัด ตัวแปร สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง การคำนวณสถิติเชิงพรรรนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง การประมาณโดยการคำนวนเป้นช่วงและการทดสอบสมมุติฐาน

รหัสวิชา : 95113259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics)

คณิตศาสตร์เบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับและโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น การจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว โดยเน้นตัวอย่างที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับนิสิตสายศิลป์ มนุษย์และสังคม

รหัสวิชา : 95114159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ (Introduction to University Life and Ethical Modes)

การเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย การตั้งเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางวิชาการและการบริหารเวลา และทักษะการวิจัยขั้นพื้นฐาน การอ้างอิงที่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยง การคัดลอกข้อความของผู้อื่น

รหัสวิชา : 95114259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการทำงานและองค์การ (Work and Organization in Theory and Practice)

ความเข้าใจของผู้คนและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในบริบทของการทำงาน ซึ่งมี ความสำคัญต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคล ทีมงาน และองค์กร ในด้านต่างๆ การรับรู้ แรงจูงใจ การตัดสินใจ ความเป็นพลวัตของทีม การเจรจาต่อรอง การจัดการ ความขัดแย้ง ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร

รหัสวิชา : 95114459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มุมมองที่สำคัญในสังคมดิจิตอล (Critical Perspectives on Digital Society)

ทฤษฎีและวิธีการที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร โลกาภิวัตน์และการค้า การพัฒนาความเข้าใจและทราบวิธีการที่สำคัญของรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการสื่อสาร วิวัฒนาการของการสื่อสารและอุตสาหกรรมการสื่อสาร การรู้ถึงอนาคตของวัฒนธรรมดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพลเมือง วาระแห่งชาติและแนวคิดระดับโลก

รหัสวิชา : 95114559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking, Problem Solving, and Complex Analysis)

การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในด้านวิชาการ อาชีพ สังคมและชีวิตส่วนตัว ความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาแบบทีม และเทคนิคในการแก้ปัญหา โดยใช้การบริหารความขัดแย้งและกระบวนการตัดสินใจ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

รหัสวิชา : 95113059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Ethical Information Technology in Knowledge-based Society)

ความสำคัญของจรรยาบรรณและบทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ การจัดการองค์กรและในชีวิตประจำวัน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ วิธีการสืบค้นทางสารสนเทศในลักษณะต่า ง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง ระบบการอ้างอิงเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา : 95113359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Information Technology Systems)

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการใช้งาน สำหรับโปรแกรมใช้งานทั่วไป เครือข่ายอินเตอร์เนต และจรรยาบรรณของผู้ใช้

รหัสวิชา : 95113459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครือข่ายระบบสารสนเทศและอินเตอร์เนท (Introduction to Information Systems Network and the Internet)

แนวคิดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระบบ สารสนเทศและอินเตอร์เนท การออกแบบเวบไซด์

รหัสวิชา : 95113559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Utilization)

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นใหม่ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ ห้องเรียนทางจอภาพ ข้อมูลการสอนจากประสบการณ์ทางเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 95113659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสำเร็จรูปขั้นสูง (Advanced Information Systems Applications)

การใช้โปรแกรมสารสนเทศสำเร็จรูปขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธภาพ ระบบปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2.1 วิชาเอก (Major Course)

รหัสวิชา : 95430359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพ (Photography)

แนวคิดการถ่ายภาพและเทคนิคการ ได้รับประสบการณ์การใช้เครื่องมือการถ่ายภาพแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพในปัจจุบัน ซึ่งแนะนำการมองเห็นความคิดและการสร้างด้วยใจที่สำคัญและมีความเข้าใจในการก่อสร้างและการจัดการของรูปแบบการถ่ายภาพและความหมาย

รหัสวิชา : 98011159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศิลป์และการออกแบบ (Introduction to Communication Arts and Design)

ทักษะทางนิเทศศิลป์และการออกแบบ โดยใช้สื่อที่แตกต่างกัน วิธีการต่าง ๆ การทำแผนผังความคิด และคิดอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาจากโครงการระดับมืออาชีพ การวิจัยการระดม ความคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว และกลั่นทักษะความก้าวหน้าในการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาจากการออกแบบ

รหัสวิชา : 98011359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ (History of Arts and Design)

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ศิลปะจากอารยธรรมต้นผ่านไป ระยะเวลาที่ร่วมสมัยในความสัมพันธ์กับความเกี่ยวข้องทางทฤษฎีของหลักการของการออกแบบ เรียนรู้การ แสดงออกต่าง ๆ และแนวโน้มของรัฐในปัจจุบันของศิลปะที่มีความสำคัญในทางศีลธรรมแบบดั้งเดิมความเชื่อของมนุษย์ศิลปะงานฝีมือและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 98012159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
พื้นฐานการออกแบบ (Fundamental Design)

ทักษะการออกแบบทั่วไปและความหลากหลายของปัจจัยพื้นฐานของการออกแบบ การปรับปรุงความถนัดในการออกแบบ ทฤษฎีของการสื่อสารและแรงจูงใจต่างๆและหลักการของการออกแบบและนำไปใช้กับโครงการสื่อหลากหลาย ที่มีความแตกต่างกันหรือปัญหาที่พบบ่อยในการออกแบบ

รหัสวิชา : 98012259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนภาพร่างงานออกแบบ (Sketching and Rendering)

พื้นฐานของการวาดภาพผ่านความเข้าใจของรูปร่างและรูปแบบ ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและสื่อในการสร้างอารมณ์ภาพวาดและผลงานที่สมบูรณ์

รหัสวิชา : 98012359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วัสดุและกระบวนการผลิตด้านนิเทศศิลป์และการออกแบบ (Materials and Processes in Communication Art and Design)

พัฒนาความเข้าใจด้านคุณภาพ คุณสมบัติ และการใช้งานของวัสดุและกระบวนการในศิลปะการสื่อสารและการออกแบบ ใช้วัสดุและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานในขั้นตอนการออกแบบ ทำโครงการต่าง ๆ และพัฒนาวัสดุใหม่

รหัสวิชา : 98012459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพเพื่อการสื่อสาร (Creative Visual for Technology Communication)

เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตของโครงการสื่อสารที่มีวิธีการแบบดั้งเดิมและทันสมัยในงานศิลปะและการออกแบบการสื่อสารด้วยวิธีการของการแก้ไขทั้งข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงในการสร้างผลงานการสื่อสาร

รหัสวิชา : 98012559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสื่อสารด้วยตัวอักษร (Typography)

การสื่อสารการพิมพ์ทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบดิจิตอล สำรวจการใช้งานสื่อสารต่าง ๆ ผ่านการใช้งานของการออกแบบการพิมพ์ พื้นฐานการปฏิบัติในการสื่อสารในการพิมพ์ทั้งสองครั้ง ก่อนหน้านี้และร่วมสมัย

รหัสวิชา : 98021159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางนิเทศศิลป์และการออกแบบ (Research Methodology in Communication Arts and Design)

ทฤษฎีและเทคนิคพื้นฐานในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์วิธีการวิจัยที่มี ประสิทธิภาพและวิธีการที่จะนำไปใช้ในการออกแบบโครงการ

รหัสวิชา : 98021259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดศิลปะและการออกแบบ (Art and Design Marketing)

ทฤษฎีหลักการความคุ้มค่าและแนวคิดของโปรโมชั่น การใช้งานเชิงพัฒนา ซึ่งจะได้รับทักษะการตลาดและกลยุทธ์การออกแบบ

รหัสวิชา : 98022159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การนำเสนอผลงาน (Effective Presentation)

การพัฒนาแนวความคิดส่วนบุคคลและหลักการของวิธีที่จะให้นำเสนอที่มี ประสิทธิภาพที่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนให้กับผู้ชม สำรวจการปฏิบัติโดยการทำงานในกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะ การนำเสนอ ที่มีความสำคัญกับวิธีการที่วัตถุที่ผู้คนเหตุการณ์กระบวนการและความคิดสามารถแสดงออก

รหัสวิชา : 98022259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การปฏิบัติงานในสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ (Studio Practice in Film Production)

สำรวจรอบการผลิตที่สมบูรณ์แบบในการสร้างการเคลื่อนย้ายการผลิตภาพ เรียนรู้วิธี ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ของการผลิตภาพยนตร์จากก่อนการผลิตไปจนถึงหลังการผลิตของโครงการที่สมบูรณ์ระดับการทำงานมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจในเครื่องมือต่างๆและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารของการเล่าเรื่องที่อยู่ในการผลิตภาพเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 98022359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Design)

การออกแบบเชิงโต้ตอบสำรวจผู้ใช้ที่มุ่งเน้นโครงการศิลปะ เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันที่ไม่ซ้ำกันภายในด้านการออกแบบเชิงโต้ตอบผ่านการสร้างและการสำรวจโครงการออกแบบเชิงโต้ตอบ ซึ่งการสำรวจกรณีศึกษาต่างๆของโครงการอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการออกแบบเชิงโต้ตอบ

รหัสวิชา : 98022459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
กระบวนการหลังการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Post Production Practices in the Moving Image)

กระบวนการหลังการผลิตภาพการเคลื่อนย้ายมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในแง่ของการปฏิบัติที่ทันสมัย โดยใช้กรณีศึกษาต่าง ๆ และการใช้มือในประสบการณ์ต่างๆ เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดลำดับสีการแก้ไขและการจัดการของ ภาพที่เคลื่อนไหวได้

รหัสวิชา : 98031159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบนิทรรศการ (Exhibition and Display Design)

กระบวนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์และหลักการพื้นฐานของการจัดนิทรรศการ และการออกแบบ มุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจของความสัมพันธ์ความหมายและ ความได้เปรียบของการจัดนิทรรศการและการออกแบบ ประเภทต่าง ๆ ของการจัดนิทรรศการเช่นเดียวกับเว็บไซต์การปฏิบัติการวางแผนสำหรับการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า

รหัสวิชา : 98031259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานิเทศศิลป์และการออกแบบ (Communication Arts and Design Seminar)

การแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์และใช้ข้อมูลทางวิชาการ ประสบการณ์ในการตั้งค่าและการจัดสัมมนาระดับมืออาชีพรวมทั้งการใช้สื่อต่าง ๆ แผ่นพับเชิญเว็บและสื่อสังคมในการส่งเสริมกิจกรรมของพวกเขา เน้นการปฏิบัติที่สะท้อนแสงและการรวมกลุ่มของทฤษฎีและการปฏิบัติ

รหัสวิชา : 98032159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบ 3 มิติพื้นฐาน (Introduction of 3D Asset Creation)

วิธีปฏิบัติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการสร้างกราฟิก 3 มิติ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ จากการเริ่มผ่านไปรู้อย่างเต็มที่งานพื้นผิวและการแสดงผล เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบ มีความเข้าใจพื้นฐานที่กลางกระบวนการที่เกี่ยวข้องในสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ

รหัสวิชา : 98032259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นวัตกรรมในศิลปะและการออกแบบ (Innovation in Art and Design)

เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมความเข้าใจในศิลปะวันที่ทันสมัยและการออกแบบ การใช้ที่ไม่ซ้ำกันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการแก้ปัญหาทักษะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 98032359
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
โครงการนิเทศศิลป์และการออกแบบ (Communication Arts and Design Project)

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการสร้างโครงการศิลปะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของการออกแบบการดำเนินงานผ่านนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน

รหัสวิชา : 98043159
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การวางแผนอาชีพและการหางานการเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายและเทคนิคการสัมภาษณ์; ผ่านประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรภายนอกได้รับความรู้ในสถานการณ์ชีวิตจริง

รหัสวิชา : 98044159
หน่วยกิต : 8(2-12-10)
ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis)

การจัดทำโครงการด้วยตัวเองเริ่มต้นจากการวิจัยครั้งแรกผ่านไปยังโครงการแข่งขัน ได้รับความเข้าใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงพวกเขาได้เลือกเช่นเดียวกับการสร้างงานตามบริบทซึ่งเป็นทั้งในทางทฤษฎีอย่างมืออาชีพ

2.2.1 วิชาด้านการจัดการศิลปะและการออกแบบ (Art and Design management)

รหัสวิชา : 98122159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การบริหารศิลปะและการออกแบบ (Arts and Design Administration)

พัฒนาความคิดและทำงานร่วมกับผู้อื่นในหลักการและปรัชญาของศิลปะการออกแบบ และการจัดการ โดยแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ของปัญหาที่วิธีการและเครื่องมือในการบริหารจัดการการออกแบบ เพื่อประจักษ์ในสิ่งประดิษฐ์ที่มีตัวตนที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดผู้ผลิตและองค์กร พร้อมสาระที่สมบูรณ์และนำเสนอโครงการอย่างเป็นทางให้เห็นถึงการควบคุมในขั้นตอนการออกแบบและความละเอียดของปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

รหัสวิชา : 98131159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การออกแบบ (Design Strategy)

วิธีการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตามบริบททั้งระยะสั้นและในระยะยาว กระบวนการ เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างการออกแบบและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทั้งนักออกแบบและนักบริหารที่สามารถระบุและสื่อสารการออกแบบเพิ่มมูลค่าเพื่อโอกาสที่ดีในการรักษาความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดใหม่และการส่งมอบนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จและผลโครงการอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 98131259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านนิเทศศิลป์และการออกแบบ (Human Resource Management in Communication Arts and Design)

ทฤษฎีและพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยสัมพันธ์กับศิลปะการออกแบบ และการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง การจัดการโครงสร้างการวางแผนและกำหนดงานทางศิลปะและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีที่จะใช้กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการใช้ระบบการสื่อสารข้อมูลในเชิงศิลปะและการออกแบบ

รหัสวิชา : 98132159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Analysis)

กลยุทธ์ขององค์กรผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่แตกต่างจากบริษัททั่วโลก การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการสร้างตราสินค้าผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านมือในการปฏิบัติที่จะได้เรียนรู้กลยุทธ์ที่สำคัญที่ใช้ในบริบทขององค์กร

รหัสวิชา : 98132259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการผ่านระบบเครือข่าย (Collaboration and Networking)

การสื่อสารและการทำงานอย่างชัดเจนกับคู่ค้าและพันธมิตรของผู้ที่พวกเขาอาจจะ ไม่เคยพบกันมาก่อน การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการประสานงานโครงการการออกแบบที่ผสมผสานกัน การสำรวจแนวคิด การสร้างต้นแบบการผลิต และการตลาดในรูปแบบความเป็นไปได้

รหัสวิชา : 98145159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาส่วนบุคคล (Independent Study)

การสร้างความหลากหลายของศิลปะและการออกแบบโครงการการจัดการหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหัวข้อที่ตรงกับตนเอง การศึกษาขึ้นอยู่กับความสนใจโครงการ มีความรู้ที่ได้รับการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร สามารถที่จะนำเสนอหัวข้อที่พวกเขากำลังทำงานและแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2 วิชาด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile Design)

รหัสวิชา : 98123159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์แฟชั่นและสิ่งทอ (History of Fashion and Textile Design)

ประวัติศาสตร์ของการออกแบบแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอที่แตกต่างกันใน สังคมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของบริบททางวัฒนธรรมที่ มองเห็น เรียนแนวคิดทฤษฎีของความสวยงามในทางประวัติศาสตร์ของการพิมพ์สิ่งทอและย้อมสีสิ่งทอ

รหัสวิชา : 98134159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทรัพยากรสิ่งทอและวัสดุ (Textile Sources and Materials)

แหล่งที่มาของสิ่งทอและวัสดุการเรียนการสอนการวิจัยลงในด้านต่าง ๆ ของวัสดุสิ่งทอเช่นเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย, ผ้าลินินขนสัตว์และผ้าไหม) และเส้นใยสังเคราะห์ (ไนล่อนโพลีเอสเตอร์คริลิค) พัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้วัสดุสิ่งทอเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 98134259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบสิ่งทอ (Textile Design)

ปฏิบัติศิลปะสิ่งทอที่มีความหลากหลายของเทคนิคเช่นการถัก, การพิมพ์, การย้อมและการทอผ้า ส่งเสริมวิธีการทดลองและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสิ่งทอร่วมกันนำความคิดไปการพัฒนา

รหัสวิชา : 98134359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design)

การออกแบบเสื้อผ้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและความต้องการของนักออกแบบในอนาคต หลักสูตรมุ่งสู่กาสร้างความเชี่ยวชาญ ความมีระเบียบวินัยเพื่อการขับเคลื่อนไปข้างหน้าผ่านการมองเห็นส่วนบุคคลและมีความมุ่งมั่นในการใช้เทคนิค การพัฒนาไปสู่การออกแบบคอลเลกชัน

รหัสวิชา : 98134459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ศิลปะเส้นใยและการออกแบบ (Fiber Arts and Design)

การวิจัยและพัฒนาในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการออกแบบผ้าที่ผลิตโดยเทคนิคต่าง ๆ และการสื่อความสามารถจากการออกแบบเส้นใยและศิลปะสิ่งทอ สำรวจความหลากหลายของความเป็นไปได้ภายในเส้นใยและศิลปะสิ่งทอที่แสดงให้เห็นวิธีการที่โครงสร้างความงามจาก 2 มิติและมุมมอง 3 มิติ

รหัสวิชา : 98145259
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาส่วนบุคคล (Independent Study)

การสร้างโครงการออกแบบสิ่งทอหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใด ๆ ขึ้นอยู่กับความสนใจ ซึ่งได้พัฒนาความรู้ของผ่านโครงการที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ นำเสนอหัวข้อที่ให้เห็นการดำเนินการจากแรงบันดาลใจผ่านการวิจัยพัฒนาและการออกแบบ

2.2.3 วิชาด้านภาพยนตร์และแอนนิเมชั่น (Film and Animation)

รหัสวิชา : 98121159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เทคนิคและการปฏิบัติการผลิต (The History of Cinema, Techniques and Production Practices)

ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เทคนิคและการปฏิบัติการผลิต เสนอภาพรวมครบถ้วนสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และสำรวจเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์งานศิลปะของภาพยนตร์เรื่องนี้ ตลอดระยะเวลาที่จะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาความชื่นชมประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์จากการสำรวจของประเพณีในโรงภาพยนตร์ที่มีอยู่ภายในการเล่าเรื่องสารคดีและรูปแบบการทดลองเช่นเดียวกับการได้รับความสำคัญทางด้านเทคนิคและคำศัพท์ความงามที่เกี่ยวข้องกับการโครงสร้างในการปฏิบัติในโรงภาพยนตร์

รหัสวิชา : 98130159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนบทสำหรับภาพเคลื่อนไหว (Scriptwriting for the Moving Image)

การวิจัย เขียนบทเค้าโครงสำหรับภาพเคลื่อนไหว" มีเครื่องมือและความเข้าใจ ในคุณสมบัติความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกำหนดขั้นตอนก่อนการผลิตของภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันและโปรดักชั่นภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาเรื่องผ่านไปยังบทเขียนและศิลปะแนวความคิดของการทำงานแบบสั้น ทักษะการเรียนรู้ที่อยู่ในวิชาโดยตรงสู่การถ่ายทอดสด ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 98130259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
แอนิเมชั่นและกราฟิกเคลื่อนไหว (Animation and Motion Graphics)

แอนิเมชั่นและกราฟิกเคลื่อนไหว ขั้นตอนรายละเอียดและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาพเคลื่อนไหวของ 2D ดิจิตอล หลักสูตรนี้มีมุมมองโดยรวมของการใช้ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติภายในรูปแบบของกราฟิกเคลื่อนไหวผ่านการออกแบบตัวละครเต็มรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและการค้นหาประสิทธิภาพสูงสุดภายในรูปแบบ

รหัสวิชา : 98130359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ห้องปฏิบัติการ 3 มิติ (Three Dimensional Laboratory)

ห้องปฏิบัติการสามมิติ มีโครงสร้าง มีภาพรวมที่รอบรู้ของแบบจำลอง 3 มิติดิจิตอลและ ภาพเคลื่อนไหว เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างสินทรัพย์ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว โดยใช้จากแนวความคิดผ่านไปยังการสร้างแบบจำลองพื้นผิว, การแสดงผลและองค์ประกอบ

รหัสวิชา : 98130459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดงผล (Visual Effects)

การแสดงผล สำรวจการปฏิบัติต่าง ๆ ในการเพิ่มผลภาพและภาพเคลื่อนไหวที่จะดำเนินการถ่ายทอดสดวิดีโอที่มีอยู่ สำรวจการใช้สีและการปฏิบัติการจัดลำดับสีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ เรียนรู้ 2D/3D การติดตามองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหวและการจัดลำดับสี

รหัสวิชา : 98145359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาส่วนบุคคล (Independent Study)

การใช้ทักษะและความรู้ที่ได้รับ กระตุ้นวิธีการที่เกี่ยวข้องในการสร้างหนังสั้นที่สมบูรณ์ โดยใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ในภาพยนตร์และแอนิเมชั่น

3 หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective)

รหัสวิชา : 95430159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักออกแบบ (Law and Ethical Issue of Designer)

ศึกษาการสำรวจในเชิงลึกของการออกแบบตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์ นักเรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญสำหรับนักออกแบบ

รหัสวิชา : 95430259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
จิตรกรรม (Painting)

ทฤษฎีสีรูปแบบและโครงสร้างที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับการปรับภาพวาดรูปศิลปะ วิธีพื้นฐานวาดภาพอย่างเป็นทางการขึ้นอยู่กับธรรมชาติ, นามธรรมและบิดเบือนของรูปแบบและสีสำหรับผลกระทบอารมณ์ วาดภาพจากการเข้าชมสถานที่ภูมิทัศน์, ภูมิทัศน์และการอ้างอิงการถ่ายภาพ

รหัสวิชา : 95430459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบงานศิลปะไทย (Design of Thai Arts)

ศึกษาความหมายของศิลปะไทย จากการสร้างรูปแบบศิลปะไทย ไทยกราฟิก และ ภาพวาดของไทย เรียนรู้ให้เข้าใจวิธีการใช้เทคนิคศิลปะไทยในการออกแบบ

รหัสวิชา : 95430559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (Brand Strategy)

กลยุทธ์ และทฤษฎีการสร้างแบรนด์ และวิธีการของการออกแบบเอกลักษณ์องค์กรและกลยุทธ์แบรนด์ ได้ตรวจสอบแนวคิดจากประวัติศาสตร์และตัวอย่างทางวิชาการ และการศึกษาบทบาทของการออกแบบอัตลักษณ์ และการสร้างตราสินค้าสำหรับการผลิตในศิลปะการสื่อสาร

รหัสวิชา : 95430659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การตัดต่อและเทคนิคพิเศษ (Editing and Special Effects)

วิธีการและความปลอดภัยของการสร้างเทคนิคพิเศษที่ผ่านการใช้เทคนิคในกล้องถ่ายภาพและการใช้งานต่างๆของผลกระทบในทางปฏิบัติ กระบวนการของการสร้างอุปกรณ์ทางกายภาพและการผลิตผลกระทบทางกายภาพสำหรับการสร้างภาพยนตร์

รหัสวิชา : 95430859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเชิงอนุรักษ์สิงแวดล้อม (Green Design)

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นจริยธรรมและความเข้าใจในการออกแบบที่สอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการตัดสินใจการออกแบบบางอย่างที่มีและวิธีการที่จะสร้างการออกแบบที่ยั่งยืนและความกลมกลืนของอนาคต

รหัสวิชา : 95431159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบสื่อผสม (Mixed Media Design)

พัฒนาวิธีการออกแบบสื่อผสมวิธีการศิลปะการออกแบบ สำรวจการปฏิบัติทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้แนวความคิดสำหรับภาพพิมพ์จิตรกรรมและการวาดภาพ

รหัสวิชา : 95431259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีและการออกแบบงานพิมพ์สกรีน (Screen Printing Technology)

ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีการพิมพ์ ซึ่งเป็นเทคนิคการพิมพ์ที่ใช้ตาข่ายทอ เพื่อให้เกิดลายฉลุหมึก ได้รับประสบการณ์ด้วยวัสดุการพิมพ์และการสร้างและพัฒนาการออกแบบที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 95431359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะพื้นบ้าน (Folk Arts)

ศิลปะพื้นบ้านศึกษาและเข้าถึงศิลปะพื้นบ้านแบบดั้งเดิมและวิธีที่พวกเขามีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมความเชื่อของมนุษย์และวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิมของที่อยู่อาศัย ได้ทดลองกับวัสดุแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะรูปแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 95431459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเกมส์ (Game Design)

การออกแบบเกม วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ วิธีการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานในการสร้างเกมและวิธีการรูปแบบกราฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะประสบความสำเร็จ สามารถเข้าใจและสร้างรหัสการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับการเล่นเกมและกราฟิกสำหรับกาดำเนินงานที่อยู่ในเกมของตัวเอง

รหัสวิชา : 95431559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการออกแบบ (Psychology in Design)

จิตวิทยาในการออกแบบเรียนรู้ความสัมพันธ์กับจิตวิทยาและศิลปะ ต้องค้นพบความหมายในตัวอย่างประวัติศาสตร์ การจัดการกับความหมายในการทำงาน

รหัสวิชา : 95431659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Package and Product Design)

ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างภายในวิธีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ วิธีการออกแบบที่แตกต่าง วิธีแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินผลของกระบวนการออกแบบ ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ และโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 95431759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ศิลปกรรมบำบัด (Introduction to Art Therapy)

ศิลปะบำบัดและการใช้งานในทางปฏิบัติที่ทันสมัย พัฒนาโครงการศิลปะสำหรับการใช้งานต่าง ๆ ในศิลปะบำบัด กรณีศึกษาภายในขอบเขตของการรักษาด้วยศิลปะ

รหัสวิชา : 95431859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การย้อมและการทอแบบดั้งเดิม (Traditional Dyeing and Weaving)

การย้อมสีและการทอผ้าแบบดั้งเดิม การปฏิบัติเทคนิคการย้อมสี บริบททางประวัติศาสตร์ของวิธีการเฉพาะ และขั้นตอนที่ถูกนำไปใช้

รหัสวิชา : 95431959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบลวดลายสิ่งทอ (Textile Pattern Design)

สร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟชั่น ทักษะที่จำเป็นในการสร้างและรูปแบบการออกแบบเช่นเดียวกับวิธีการใช้การออกแบบที่สร้างขึ้นผ่านทางวิธีดิจิตอลเพื่อวัสดุสิ่งทอ

รหัสวิชา : 95432059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)

การออกแบบตกแต่งภายในเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยที่สะดวกสบายและสวยงาม โดยใช้สิ่งทอเป็นองค์ประกอบ

รหัสวิชา : 95432159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเนื้อหาวัฒนธรรม (Cultural Contents Design)

ทักษะทางสังคมและการเป็นพลเมืองโลก เพื่อสำรวจวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิธีการที่เข้าใจเฉพาะของวัฒนธรรม นำเข้าสำหรับความสำเร็จของการออกแบบศิลปะในเชิงพาณิชย์

รหัสวิชา : 98021359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (Public Relations and Advertising)

กระบวนการของการพัฒนาความสัมพันธ์ของประชาชน, การโฆษณาและกลยุทธ์ การส่งเสริมการขาย ฝึกการใช้วิธีการที่แตกต่างกันของการวิจัยข้อมูลในการออกแบบเพื่อให้สามารถพัฒนาและประเมินผลกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ