ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลชนก เศรษฐบุตร * นศ.ม. (การโฆษณา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
อาจารย์ กังวาฬ ฟองแก้ว * Ph.D (Social Science)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาภา สุขพลำ * นศ.ม. (วาทวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
อาจารย์ ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข * นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
อาจารย์ ปฐมพงศ์ มงคลพรไพโรจน์ * ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545)
อาจารย์ ประเสริฐ ช่วยแก้ว * นศ.ม. (วาทวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
อาจารย์ พรรณพิลาศ กุลดิลก * นศ.ม. (สื่อสารการตลาด)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี วงศ์สุมิตร * ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534)
อาจารย์ สุธิดา ชิโนดม * ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544)
รองศาสตราจารย์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ Ph.D. (Communications)
The University of Tennessee (2545)
อาจารย์ ชวนวล คณานุกูล Ph.D. (Consumer, Apparel and Retail Studies)
University of North Carolina (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงยศ บัวเผื่อน ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
อาจารย์ วรธรรม พงษ์สีชมพู ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัย ปร.ด. (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น ๆ

รหัสวิชา : 99930459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Applications)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 20111159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักนิเทศศาสตร์ (Principles of Communication Arts)

กระบวนการสื่อสาร ประเภท บทบาท แบบจำลอง แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสารมวลชน และผลกระทบของการสื่อสารประเภทต่างๆ ต่อสังคม

รหัสวิชา : 20111259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)

ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยให้สอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ในงานด้านสื่อสารมวลชน

รหัสวิชา : 20112259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

อุดมการณ์ ค่านิยม อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อสังคม การวิเคราะห์ผู้ผลิตสาร สาร ผู้รับสาร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารมวลชน ผลกระทบของสื่อต่อสังคม อิทธิพลของการเมืองที่มีต่อสื่อมวลชนและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง

รหัสวิชา : 20114259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น (Introduction to Digital Photography)

หลักการเบื้องต้นในการถ่ายภาพ ความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ แสงสี เทคนิคการถ่ายภาพ และปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 20121159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Theories)

กำเนิด พัฒนาการของทฤษฎีสื่อสารมวลชน แนวคิดหลัก ข้อจำกัด อิทธิพลและการนำทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

รหัสวิชา : 20121259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Interpretation of Current Affairs)

หลักและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัญหาและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อสังคม

รหัสวิชา : 20121359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องต่องานด้านนิเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 20124159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์ (Computer for Communication Arts)

ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและทักษะการออกแบบสื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ เคลื่อนไหว ประเภทต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 20124359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างสรรค์สื่อในสังคมออนไลน์ (Media Creation in Social Media)

หลักการออกแบบ กระบวนการ วิธีและทักษะการผลิตสื่อต่างๆ ทั้งในด้านเนื้อหา เพลง รูปภาพ วิดีโอ เพื่อนำเสนอหรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเลือกช่องทางในการเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม และการเชื่อมโยงแต่ละช่องทางเข้าด้วยกัน

รหัสวิชา : 20124459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

การสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอย่างมีวิจารณญาณ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ ตัวอักษร รูปภาพ และสื่อต่างๆ

รหัสวิชา : 20124559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกแบบสาร (Message Design)

หลักการ กระบวนการและทักษะการออกแบบสารและการผลิตสาร เพื่องานสื่อสารผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 20135159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Research Methodology in Communication Arts)

กระบวนทัศน์การวิจัย กระบวนการในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การเขียน โครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย

รหัสวิชา : 20135259
หน่วยกิต : 3(0-9-5)
การฝึกงาน (Internship)

ปฎิบัติงานในองค์การของรัฐหรือเอกชน สภาพการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 20138159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ (Laws and Ethics of Mass Media)

หลักการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยการรับผิดของสื่อมวลชนทั้งทางแพ่งและอาญา กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การพิมพ์ การกระจายเสียง การโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภค การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารและจริยธรรมสื่อมวลชน

รหัสวิชา : 20145359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
สัมมนาฝึกงาน (Seminar in Internship)

การวิเคราะห์ปัญหาจากการฝึกงาน แนวทางแก้ไข

รหัสวิชา : 20211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารตราสินค้าเบื้องต้น (Introduction to Brand Communication)

แนวคิดทางการตลาดและการสื่อสารการตลาด ความหมาย องค์ประกอบและประเภทของตราสินค้า กระบวนการสร้างและจัดการตราสินค้า บทบาทและวิธีการสื่อสารตราสินค้า จริยธรรมในการสื่อสารตราสินค้า

รหัสวิชา : 20311159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการหลอมรวมสื่อ (Principles of Media Convergence)

หลักแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ บทบาท ภูมิทัศน์ และธรรมชาติของสื่อในยุคหลอมรวม องค์กรสื่อและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของสื่อ ทักษะพื้นฐานสำหรับการทำงานของสื่อมวลชนในยุคหลอมรวม ศิลปะในการสร้างเนื้อหา การเล่าเรื่องด้วยภาพและอินโฟกราฟิก การเก็บและนำเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารมวลชน พฤติกรรมของผู้รับสารในยุคสังคมข่าวสาร จริยธรรมและอนาคตของสื่อในยุคหลอมรวม

รหัสวิชา : 20411159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารองค์กรเบื้องต้น (Introduction to Corporate Communication)

แนวคิดและสภาพแวดล้อมขององค์กร การสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารและการจัดการการสื่อสารขององค์กร

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 20222159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนเพื่อตราสินค้า (Writing for Brand)

วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูล การเลือกใช้ภาษาและเทคนิคการเขียน เอกลักษณ์และบุคลิกภาพของตราสินค้าผ่านงานเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 20226159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Concept and Theories)

แนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การประเมินผล

รหัสวิชา : 20232259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาความคิดในงานสื่อสารการตลาด (Idea Generation for Marketing Communication)

ความหมายและเทคนิคของการคิดสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เพื่องานสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา : 20232359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค (Consumer Insight)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การรวบรวมข้อมูล กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค การนำข้อมูลวิจัยไปใช้เพื่อการวางแผนการสื่อสารผ่านแบรนด์

รหัสวิชา : 20236259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการข้อมูลและการวิจัยเพื่องานสื่อสารตราสินค้า (Data Management and Brand Communication Research)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ การคัดเลือก การวิเคราะห์ และการจัดการข้อมูล สถานการณ์การสื่อสารผ่านแบรนด์ การวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านแบรนด์

รหัสวิชา : 20236359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (Branding Strategy)

การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมาย การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างและจัดการตราสินค้า กลยุทธ์และการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดสำหรับตราสินค้า

รหัสวิชา : 20246459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนสื่อ (Media Planning Strategy)

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณลักษณะ ข้อจำกัดของสื่อ กระบวนการวางแผนและกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารตราสินค้า การประเมินผล

รหัสวิชา : 20246559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการตราสินค้า (Brand Management)

แนวคิด องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ คุณค่าของตราสินค้า กลยุทธ์และการจัดการตราสินค้าในบริบทต่างๆ

รหัสวิชา : 20246659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนรณรงค์เพื่อสื่อสารตราสินค้า (Brand Communication Campaign Planning)

การวิเคราะห์ตลาด การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับตราสินค้า การวางตำแหน่งตราสินค้า การกำหนดกลยุทธ์ เครื่องมือ และวิธีการสื่อสารตราสินค้า การประเมินผลการรณรงค์เพื่อสื่อสารตราสินค้า

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 20232459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (Professional English)

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง สังคมที่เป็นทางการ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารและความเข้าใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รหัสวิชา : 20232559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเขียนเพื่อสื่อใหม่ (Writing for New Media)

รูปแบบ วิธีการ การเลือกใช้ภาษาและกลยุทธ์การเล่าเรื่อง ที่เหมาะสมต่อการสื่อสารด้วยงานเขียนผ่านสื่อใหม่ประเภทต่างๆ การประยุกต์เทคนิควิธีการเขียน ที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านสื่อใหม่

รหัสวิชา : 20235159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร (Basic Statistics for Communication Research)

ความหมาย ความสำคัญของสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานสื่อสาร วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน

รหัสวิชา : 20236759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบตราสินค้าทางสายตา (Brand Visual Design)

การสร้างแบรนด์ตามแก่นแท้ขององค์กร ด้วยรูปแบบทางการมองเห็นที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน การออกแบบ การใช้สี การจัดองค์ประกอบ การใช้รูปแบบตัวอักษร การใช้ลายเส้นกราฟิกสำหรับตราสินค้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และเชื่อมโยงกับตราสินค้า

รหัสวิชา : 20237159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบและผลิตสื่อภาพนิ่ง (Visual Media Design and Production)

รูปแบบ บทบาทของสื่อด้านภาพ หลักการออกแบบ การเลือกใช้ประเภทของภาพ หลักการใช้สี การจัดองค์ประกอบเชิงศิลป์ ปฏิบัติการออกแบบและการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 20237859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมเพื่อตราสินค้า (Brand Activation Strategy)

แนวคิด ความสำคัญ เครื่องมือการสื่อสาร และกลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ตราสินค้า การวางแผนงานกิจกรรมทางการตลาด ทักษะการปฏิบัติ การประเมินผล

รหัสวิชา : 20246859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา (Advertising Media Design Product)

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา ทักษะการปฎิบัติอย่างสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 20246959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia)

ความหมาย แบบจำลอง ทฤษฎีการเล่าเรื่องข้ามสื่อซึ่งผู้รับสารและผู้ส่งสารคือบุคคลเดียวกัน เทคนิค วิธีการเผยแพร่เนื้อหาในสื่อหลากหลายช่องทาง แนวคิด ความเข้าใจ ทักษะในการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 20247259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบและผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Design and Production)

รูปแบบ บทบาทของสื่อดิจิทัล กราฟิก แอนิเมชัน การสร้างสรรค์ การวางแผน และกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ทักษะการออกแบบและผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 20247359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวางแผนรณรงค์ด้วยสื่อออนไลน์ (Online Communication Campaign Planning)

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณลักษณะและข้อจำกัดของสื่อออนไลน์ กระบวนการวางแผนการรณรงค์ด้วยสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารตราสินค้า การประเมินผล ทักษะการวางแผนรณรงค์ด้วยสื่อออนไลน์

รหัสวิชา : 20247459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

ความหมาย แนวคิดและลักษณะของอุตสาหกรรมบริการ กระบวนการพัฒนาธุรกิจบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กลยุทธ์และเครื่องมือสื่อสารการตลาดสำหรับการตลาดบริการ

รหัสวิชา : 20247559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารงานอิสระ (Freelance Management)

ภาพรวมการวางระบบการทำงาน และการบริหารจัดการชีวิตและงานของผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาชีพสื่อมวลชน การวางแผนการทำงาน การจัดการคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ การเสียภาษี

รหัสวิชา : 20247659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
บุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ (Impressive Personality Development)

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและสากล การมีมารยาทให้ ถูกต้องตามกาลเทศะ การพัฒนาอุปนิสัย ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ การแต่งกาย การนำเสนองาน มารยาท การวางตัวในสถานที่ทำงานและสังคม

รหัสวิชา : 20247759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการการสื่อสารตราสินค้าในภาวะวิกฤติ (Brand Crisis Communication Management)

ความหมาย แนวคิด ลักษณะของความเสี่ยงและวิกฤติที่เกิดขึ้นแก่ตราสินค้า กระบวนการวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การประเมินผล

รหัสวิชา : 20247959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการสื่อสารตราสินค้า (Selected Topics for Brand Communication)

แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต ในขอบเขตที่เกี่ยวกับการสื่อสารตราสินค้า การตีความ

รหัสวิชา : 20248159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสื่อสารตราสินค้ากับสังคม (Brand Communication and Society)

บทบาท อิทธิพลของการสื่อสารตราสินค้าที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ จรรยาบรรณนักสื่อสาร จริยธรรม ความรับผิดชอบของนักสื่อสารที่ต้องมีต่อสังคม

รหัสวิชา : 20249159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน การผลิตผลงานในรูปแบบต่างๆ การปรับปรุงชิ้นงาน

รหัสวิชา : 20249259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษารายบุคคล (Individual Study)

ประเด็นหรือปัญหาทางการสื่อสารตราสินค้า; การแบ่งส่วนตลาดและการกำหนด เป้าหมาย การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างและจัดการตราสินค้า กลยุทธ์และการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้า

รหัสวิชา : 20433159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Management)

แนวคิด ความสำคัญ ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ

รหัสวิชา : 20436759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการภาพลักษณ์ (Image Management)

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีภาพลักษณ์ขององค์กร กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ให้องค์กร การประเมินผล

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 20322159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสื่อข่าวสำหรับงานวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (News Reporting for Convergence Journalism)

ความหมายของข่าว แนวคิดเบื้องต้น เกี่ยวกับข่าวและการรายงานข่าว การประเมิน คุณค่าข่าว วิธีการแสวงหาข่าว แหล่งข่าว การรวบรวมข้อมูล กระบวนการสื่อข่าว วิธีการเขียนข่าวการรายงานข่าวประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20324159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อสื่อดิจิทัล (Photography and Retouching for Digital Media)

หลักการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้แฟลช เทคนิคการถ่ายภาพ การ ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร การถ่ายภาพเชิงสารคดี การถ่ายภาพข่าว การถ่ายภาพกิจกรรม การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำภาพถ่ายไปใช้ในสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ และการเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ จริยธรรมการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การนำภาพไปใช้

รหัสวิชา : 20332259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างสรรค์เนื้อหาในยุคหลอมรวมสื่อ (Content Creation in Age of Media Convergence)

แนวคิด หลักการ เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานเขียนประเภทต่างๆ ในยุค หลอมรวม การคิดวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ศิลปะการเล่าเรื่อง (Storytelling Arts) การออกแบบเนื้อหาและวิธีการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อเก่าและสื่อใหม่ กฎหมายจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมรูปแบบใหม่

รหัสวิชา : 20332359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ (Announcer and Master of Ceremonies)

หลักการพูดทางสื่อแขนงต่างๆ การเตรียมตัว ทักษะปฎิบัติการพูด การเป็นผู้ ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร และผู้สัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20334259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design and Development)

หลักการทำงานของเว็บไซต์ องค์ประกอบ หลักการออกแบบ การใช้สี ตัวอักษร และ ภาพประกอบในงานเว็บ กระบวนการในการพัฒนา ทักษะการสร้างเว็บไซต์ การอัพโหลดและเผยแพร่เว็บไซต์และการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จรรยาบรรณ จริยธรรมวิชาชีพนักการสื่อสาร

รหัสวิชา : 20338159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ (Law and Ethics in Age of Media Convergence)

กฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อมวลชน ความรับผิดชอบ การปรับใช้ ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 20344359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ (Digital Media for Presentation)

หลักการ แนวคิด ความสำคัญของการนำเสนอในยุคข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิธีการ นำเสนอ ทักษะการนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลทั้งสื่อประเภทออฟไลน์และออนไลน์

รหัสวิชา : 20345159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวิจัยประยุกต์เพื่อการหลอมรวมสื่อ (Applied Research for Media Convergence)

แนวคิดและหลักการวิจัยในยุคหลอมรวมสื่อ กระบวนการแสวงหาคำตอบอย่างเป็นระบบ กระบวนการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย ทักษะการทำวิจัย การประยุกต์เพื่อการหลอมรวมสื่อ จริยธรรมการทำวิจัย

รหัสวิชา : 20346159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปฏิบัติการสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence Practice)

หลักการผลิตเนื้อหา การนำเสนอผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลอง

2.3.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 20322559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่ (New Media User Behavior)

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้สื่อ จิตวิทยาในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับ ข่าวสาร รูปแบบการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การสร้างอัตลักษณ์ในสังคมออนไลน์

รหัสวิชา : 20322659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สื่อใหม่กับนักข่าวพลเมือง (New Media and Citizen Journalism)

ความหมาย ความสำคัญ บทบาท ของนักข่าวพลเมือง แนวโน้มและผลกระทบของสื่อ ใหม่ต่อการทำหน้าที่ของนักข่าวพลเมือง จริยธรรมของนักข่าวพลเมืองในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20322759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การหลอมรวมสื่อกับการเมือง (Media Convergence and Politics)

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งผลต่อความคิดและปฏิบัติการ ทางการเมืองในระดับต่างๆ ทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ องค์กร และชุมชนต่างๆ การใช้สื่อใหม่เพื่อการแสดงออกทางการเมืองของบุคคลในรูปแบบใหม่ๆ

รหัสวิชา : 20322859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การหลอมรวมสื่อกับอุตสาหกรรมบันเทิง (Media Convergence and Entertainment Industry)

การเปลี่ยนแปลง รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาในการสื่อสารของอุตสาหกรรม บันเทิงที่จะส่งผลต่อความคิด กิจกรรมของผู้คนในสังคม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ในการเสพสื่อบันเทิงในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20332959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การหลอมรวมสื่อกับสังคมและวัฒนธรรม (Media Convergence and Society & Culture)

อิทธิพล ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด พฤติกรรม และรูปแบบในการดำเนินชีวิต ของผู้คนในมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ การสื่อสารข้ามพรมแดน การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมโลก

รหัสวิชา : 20333159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่องานวารสารศาสตร์ (Interviewing Technique for Journalism)

หลักการและประเภทของการสัมภาษณ์บุคคล การเตรียมหัวข้อในการสัมภาษณ์ การ เลือกใช้ถ้อยคำ มารยาทในการสัมภาษณ์ ทักษะการสัมภาษณ์ การนำเนื้อหาการสัมภาษณ์ไปใช้ในงานวารสารศาสตร์ จริยธรรมการนำเนื้อหาการสัมภาษณ์ไปใช้

รหัสวิชา : 20334459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing)

ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ แนวโน้ม กระบวนการและวิธีการ ทักษะการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รูปแบบและประเภท การให้และการใช้บริการ ผลกระทบของสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อธุรกิจสื่อสารมวลชนและสังคมในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20334559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพสตูดิโอ (Studio Photography)

ความหมาย หลักการ อุปกรณ์ต่างๆ ของการถ่ายภาพสตูดิโอ การวัดแสง การจัดไฟ การ จัดฉาก การจัดอุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ การจัดไฟแฟลชในสตูดิโอ ทักษะการถ่ายภาพในสตูดิโอประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 20334659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสื่อดิจิทัล (Audio-Visual Editing for Digital Media)

การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง หลักการและกระบวนการในการตัดต่อ การ กำหนดขนาดภาพ ทิศทางการเคลื่อนไหว ทิศทางของเสียง การกำหนดบทบาทของผู้รับสารด้วยภาพและเสียง การปรับแต่งและผสมสัญญาณภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ ทักษะการตัดต่อภาพและเสียง รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษในงานวิดีโอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนำไฟล์วิดีโอไปใช้ในสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในการตัดต่อ

รหัสวิชา : 20336259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารองค์กรสื่อกับการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence and Media Organization)

กิจการขององค์กรสื่อในระดับสถาบันทางสังคมและธุรกิจเอกชน การกำหนดนโยบาย และแผนงาน การจัดรูปแบบองค์การบริหารองค์กรสื่อในยุคหลอมรวมสื่อ โครงสร้างขององค์กรสื่อ ระบบการทำงาน ระบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การลดทอนอิทธิพลของสื่อกระแสหลัก การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดขององค์กรสื่อกระแสหลัก การเปลี่ยนแปลง รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาในการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ

รหัสวิชา : 20342459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์สถานการณ์ในยุคหลอมรวมสื่อ (Interpretation of Current Affairs)

หลักการ รูปแบบ และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันภายในและภายนอกประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัญหาและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก แง่มุมทางจริยธรรมต่างๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20343259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การแปลข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ (News Translation in Age of Media Convergence)

หลักการ ลักษณะสำคัญ วิเคราะห์รูปแบบการใช้คำ ลีลาการแปล สำนวน และการแปลข่าวเพื่อเผยแพร่ในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20344759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล (Production of Digital Broadcasting Program)

หลักการและกระบวนการผลิตรายการ การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง การใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในงานกระจายเสียงและแพร่ภาพดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร เทคนิคการวางแผน การผลิต การนำเสนอและการประเมินผลรายการ ทักษะการผลิตรายการกระจายเสียงและแพร่ภาพประเภทต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่

รหัสวิชา : 20344859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
แอนิเมชันในสื่อใหม่ (Animation in New Media)

พื้นฐานด้านการสร้างงานแอนิเมชัน หลักการ เทคนิค กระบวนการ ทักษะ การสร้าง แอนิเมชันรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสื่อใหม่

รหัสวิชา : 20345259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาการหลอมรวมสื่อกับสังคม (Seminar on Media Convergence and Society)

สภาพและปัญหาซึ่งเป็นที่สนใจและมีผลกระทบต่อสังคมในยุคหลอมรวมสื่อของการ หลอมรวมสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคม ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา บทบาทหน้าที่ของสื่อและวิชาชีพด้านสื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ ความรับผิดชอบ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.4.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 20422159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนเพื่อการสื่อสารองค์กร (Writing for Corporate Communications)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบต่างๆ ในงานสื่อสารองค์กร ทักษะการเขียน การเขียนข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี สุนทรพจน์ และการเขียนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์

รหัสวิชา : 20432259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารองค์กรร่วมสมัย (Contemporary Corporate Communications)

แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ขององค์กรต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

รหัสวิชา : 20432359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการสื่อสารองค์กร (Stakeholders Analysis for Communication)

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านลักษณะประชากร ลักษณะจิตวิทยา การดำเนินชีวิต เพื่อประสิทธิผลของการสื่อสารองค์กร

รหัสวิชา : 20435159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวิจัยเพื่อการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Research)

หลักการวิจัยเพื่อการสื่อสารองค์กร การเขียนโครงการวิจัย ทักษะการทำวิจัยที่สามารถ นำผลมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารองค์กรได้ จริยธรรมในการวิจัย

รหัสวิชา : 20436159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร (Media and Activities for Corporate Communications)

ความหมายและความสำคัญของการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร การวางแผน วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องต่อเป้าหมายองค์กร การผลิตสื่อ กิจกรรมต่างๆ ในการสื่อสารองค์กร

รหัสวิชา : 20445259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาการสื่อสารองค์กร (Seminar in Corporate Communications Issues)

สถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร แนวทางแก้ไขโดยวิธีการสัมมนา ร่วมกัน

รหัสวิชา : 20446259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวางแผนและประเมินผลการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Planning and Evaluation)

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน หลักและเทคนิคการวางแผน กระบวนการวางแผน และการประเมินผล การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม เครื่องมือ สื่อและงบประมาณของแผนงานสื่อสารองค์กร การติดตาม การทบทวนและการปรับแผน

รหัสวิชา : 20446359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Administration)

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการสื่อสารองค์กร การกำหนดโครงสร้างของหน่วยงานสื่อสารองค์กร การกำหนดนโยบาย การจัดระบบงาน การวางแผน การบริหารงบประมาณ บุคลากร การวางกฎระเบียบ จริยธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 20446459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงงานด้านการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Project)

โครงงานที่เน้นกระบวนการคิด วางแผน ไปสู่การปฏิบัติจริง การประเมินผลโครงงาน

2.4.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 20226159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Concept and Theories)

แนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การประเมินผล

รหัสวิชา : 20235159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร (Basic Statistics for Communication Research)

ความหมาย ความสำคัญของสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานสื่อสาร วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน

รหัสวิชา : 20248159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสื่อสารตราสินค้ากับสังคม (Brand Communication and Society)

บทบาท อิทธิพลของการสื่อสารตราสินค้าที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ จรรยาบรรณนักสื่อสาร จริยธรรม ความรับผิดชอบของนักสื่อสารที่ต้องมีต่อสังคม

รหัสวิชา : 20332359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ (Announcer and Master of Ceremonies)

หลักการพูดทางสื่อแขนงต่างๆ การเตรียมตัว ทักษะปฎิบัติการพูด การเป็นผู้ ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร และผู้สัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20344359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ (Digital Media for Presentation)

หลักการ แนวคิด ความสำคัญของการนำเสนอในยุคข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิธีการ นำเสนอ ทักษะการนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลทั้งสื่อประเภทออฟไลน์และออนไลน์

รหัสวิชา : 20422459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

ความหมาย คุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 20422559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสื่อสารและสาธารณมติ (Communication and Public Opinion)

ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารและสาธารณมติ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด สาธารณมติ การสำรวจสาธารณมติ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณมติ การนำสาธารณมติไปใช้ในการสื่อสารองค์กร จริยธรรมของสาธารณมติ

รหัสวิชา : 20422659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ (Persuasive Communication)

ลักษณะและวิธีการของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ โดยอาศัยองค์ประกอบทางด้าน จิตวิทยาและสังคมวิทยา

รหัสวิชา : 20422759
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)

ทักษะการสื่อสารภายในบุคคล การรับสารระหว่างบุคคล การรับสารระดับกลุ่ม การรับสารชุมชน และการสื่อสารผ่านสื่อ

รหัสวิชา : 20424159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การถ่ายภาพสำหรับการสื่อสารองค์กร (Photography for Corporate Communications)

หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร และนำไปใช้ในงานสื่อสารองค์กร ทักษะการถ่ายภาพประกอบในงานสื่อสารองค์กรลักษณะต่างๆ

รหัสวิชา : 20432859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนขั้นสูงเพื่อการสื่อสารองค์กร (Advanced Writing for Corporate Communications)

การเขียน ทักษะการเขียนที่มีรูปแบบเนื้อหาและการใช้ภาษาที่ยากขึ้น ทักษะการ นำเสนอประเด็นโดยการบูรณาการความรู้จากสาขาต่างๆ มาใช้ในการเขียน

รหัสวิชา : 20432959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร (English for Corporate Communications)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องต่องานด้านการสื่อสารองค์กร

รหัสวิชา : 20433159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Management)

แนวคิด ความสำคัญ ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ

รหัสวิชา : 20434259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารองค์กร (New Media for Corporate Communications)

ลักษณะของสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในงานสื่อสารองค์กร รูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์ด้านเนื้อหา การนำไปใช้ การประเมินผล

รหัสวิชา : 20434359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ (Techniques and Technology for Presentation)

ทฤษฎีการเรียนรู้และการพูดเพื่อนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ การนำเสนอข้อมูล วิธีการผลิต และหลักการใช้เทคโนโลยีต่างๆ

รหัสวิชา : 20436559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกแบบเพื่อการสื่อสารองค์กร (Design for Corporate Communications)

การออกแบบและถ่ายทอดภาษาภาพและสัญลักษณ์ในสื่อ การใช้องค์ประกอบศิลป์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน พื้นฐานการออกแบบสัญลักษณ์ต่างๆ โดยคำนึงถึงการพัฒนาการออกแบบให้มีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อนำไปใช้การสื่อสารองค์กร

รหัสวิชา : 20436659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relation Management)

ลักษณะการทำงานของสื่อต่างๆ กระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของนัก สื่อสารองค์กร การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ การวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความสัมพันธ์

รหัสวิชา : 20436759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการภาพลักษณ์ (Image Management)

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีภาพลักษณ์ขององค์กร กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ให้องค์กร การประเมินผล

รหัสวิชา : 20436859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience Marketing Management)

แนวคิด ความสำคัญ เครื่องมือของการตลาดเชิงประสบการณ์ การบริหาร แผนงานการตลาดเชิงประสบการณ์ การประเมินผล

รหัสวิชา : 20446959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
บุคลิกภาพและมารยาท (Personality and Manners)

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและสากล ตามกาละเทศะ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การพัฒนาอุปนิสัย ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ การแต่งกาย การวางตัวในสังคม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร

รหัสวิชา : 20447159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication Management)

ความหมาย แนวคิด ลักษณะของความเสี่ยงและวิกฤติ ที่เกิดขึ้นในองค์กร รูปแบบการสื่อสารเพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

รหัสวิชา : 20447259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กิจกรรมสาธารณะและการบริหารประเด็น (Issue Management and Public Affairs)

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ บทบาทของนโยบายสาธารณะที่มีต่อการ กำหนดประเด็นและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร การวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการสื่อสาร

รหัสวิชา : 20447359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Management)

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน หลักการของชุมชนสัมพันธ์ กระบวนการในการทำชุมชนสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของชุมชน รูปแบบการสื่อสารในชุมชน ลักษณะของผู้นำชุมชนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

รหัสวิชา : 20447459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กร (Media Planning Strategy for Corporate Communication)

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณลักษณะ ข้อจำกัดของสื่อ กระบวนการวางแผน และกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กร การประเมินผล

รหัสวิชา : 20449159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษารายบุคคล (Individual Study)

ประเด็นหรือปัญหาทางการสื่อสารองค์กร