ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลชนก เศรษฐบุตร * นศ.ม. (การโฆษณา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
อาจารย์ กังวาฬ ฟองแก้ว * Ph.D (Social Science)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาภา สุขพลำ * นศ.ม. (วาทวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
อาจารย์ ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข * นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
อาจารย์ ปฐมพงศ์ มงคลพรไพโรจน์ * ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545)
อาจารย์ ประเสริฐ ช่วยแก้ว * นศ.ม. (วาทวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิลาศ กุลดิลก * นศ.ม. (สื่อสารการตลาด)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี วงศ์สุมิตร * ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534)
อาจารย์ สุธิดา ชิโนดม * ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544)
รองศาสตราจารย์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ Ph.D. (Communications)
The University of Tennessee (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวนวล คณานุกูล Ph.D. (Consumer, Apparel and Retail Studies)
University of North Carolina (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงยศ บัวเผื่อน ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
อาจารย์ วรธรรม พงษ์สีชมพู ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัย ปร.ด. (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น ๆ

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน

Course codes : 20111159
Credit : 2(2-0-4)
หลักนิเทศศาสตร์

กระบวนการสื่อสาร ประเภท บทบาท แบบจำลอง แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสารมวลชน และผลกระทบของการสื่อสารประเภทต่างๆ ต่อสังคม

Course codes : 20111259
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยให้สอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ในงานด้านสื่อสารมวลชน

Course codes : 20112259
Credit : 2(2-0-4)
การรู้เท่าทันสื่อ

อุดมการณ์ ค่านิยม อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อสังคม การวิเคราะห์ผู้ผลิตสาร สาร ผู้รับสาร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารมวลชน ผลกระทบของสื่อต่อสังคม อิทธิพลของการเมืองที่มีต่อสื่อมวลชนและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง

Course codes : 20114259
Credit : 2(1-2-3)
การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น

หลักการเบื้องต้นในการถ่ายภาพ ความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ แสงสี เทคนิคการถ่ายภาพ และปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่างๆ

Course codes : 20121159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

กำเนิด พัฒนาการของทฤษฎีสื่อสารมวลชน แนวคิดหลัก ข้อจำกัด อิทธิพลและการนำทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

Course codes : 20121259
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

หลักและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัญหาและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อสังคม

Course codes : 20121359
Credit : 3(1-4-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องต่องานด้านนิเทศศาสตร์

Course codes : 20124159
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์

ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและทักษะการออกแบบสื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ เคลื่อนไหว ประเภทต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 20124359
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างสรรค์สื่อในสังคมออนไลน์

หลักการออกแบบ กระบวนการ วิธีและทักษะการผลิตสื่อต่างๆ ทั้งในด้านเนื้อหา เพลง รูปภาพ วิดีโอ เพื่อนำเสนอหรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเลือกช่องทางในการเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม และการเชื่อมโยงแต่ละช่องทางเข้าด้วยกัน

Course codes : 20124459
Credit : 2(1-2-3)
การวิเคราะห์ข้อมูล

การสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอย่างมีวิจารณญาณ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ ตัวอักษร รูปภาพ และสื่อต่างๆ

Course codes : 20124559
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบสาร

หลักการ กระบวนการและทักษะการออกแบบสารและการผลิตสาร เพื่องานสื่อสารผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 20135159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์

กระบวนทัศน์การวิจัย กระบวนการในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การเขียน โครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย

Course codes : 20135259
Credit : 3(0-9-5)
การฝึกงาน

ปฎิบัติงานในองค์การของรัฐหรือเอกชน สภาพการปฏิบัติงาน

Course codes : 20138159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ

หลักการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยการรับผิดของสื่อมวลชนทั้งทางแพ่งและอาญา กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การพิมพ์ การกระจายเสียง การโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภค การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารและจริยธรรมสื่อมวลชน

Course codes : 20145359
Credit : 1(0-3-1)
สัมมนาฝึกงาน

การวิเคราะห์ปัญหาจากการฝึกงาน แนวทางแก้ไข

Course codes : 20211159
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารตราสินค้าเบื้องต้น

แนวคิดทางการตลาดและการสื่อสารการตลาด ความหมาย องค์ประกอบและประเภทของตราสินค้า กระบวนการสร้างและจัดการตราสินค้า บทบาทและวิธีการสื่อสารตราสินค้า จริยธรรมในการสื่อสารตราสินค้า

Course codes : 20311159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการหลอมรวมสื่อ

หลักแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ บทบาท ภูมิทัศน์ และธรรมชาติของสื่อในยุคหลอมรวม องค์กรสื่อและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของสื่อ ทักษะพื้นฐานสำหรับการทำงานของสื่อมวลชนในยุคหลอมรวม ศิลปะในการสร้างเนื้อหา การเล่าเรื่องด้วยภาพและอินโฟกราฟิก การเก็บและนำเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารมวลชน พฤติกรรมของผู้รับสารในยุคสังคมข่าวสาร จริยธรรมและอนาคตของสื่อในยุคหลอมรวม

Course codes : 20411159
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารองค์กรเบื้องต้น

แนวคิดและสภาพแวดล้อมขององค์กร การสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารและการจัดการการสื่อสารขององค์กร

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 20222159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเพื่อตราสินค้า

วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูล การเลือกใช้ภาษาและเทคนิคการเขียน เอกลักษณ์และบุคลิกภาพของตราสินค้าผ่านงานเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ

Course codes : 20226159
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

แนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การประเมินผล

Course codes : 20232259
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาความคิดในงานสื่อสารการตลาด

ความหมายและเทคนิคของการคิดสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เพื่องานสื่อสารการตลาด

Course codes : 20232359
Credit : 3(3-0-6)
การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การรวบรวมข้อมูล กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค การนำข้อมูลวิจัยไปใช้เพื่อการวางแผนการสื่อสารผ่านแบรนด์

Course codes : 20236259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการข้อมูลและการวิจัยเพื่องานสื่อสารตราสินค้า

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ การคัดเลือก การวิเคราะห์ และการจัดการข้อมูล สถานการณ์การสื่อสารผ่านแบรนด์ การวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านแบรนด์

Course codes : 20236359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า

การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมาย การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างและจัดการตราสินค้า กลยุทธ์และการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดสำหรับตราสินค้า

Course codes : 20246459
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนสื่อ

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณลักษณะ ข้อจำกัดของสื่อ กระบวนการวางแผนและกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารตราสินค้า การประเมินผล

Course codes : 20246559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการตราสินค้า

แนวคิด องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ คุณค่าของตราสินค้า กลยุทธ์และการจัดการตราสินค้าในบริบทต่างๆ

Course codes : 20246659
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนรณรงค์เพื่อสื่อสารตราสินค้า

การวิเคราะห์ตลาด การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับตราสินค้า การวางตำแหน่งตราสินค้า การกำหนดกลยุทธ์ เครื่องมือ และวิธีการสื่อสารตราสินค้า การประเมินผลการรณรงค์เพื่อสื่อสารตราสินค้า

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 20232459
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง สังคมที่เป็นทางการ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารและความเข้าใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Course codes : 20232559
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนเพื่อสื่อใหม่

รูปแบบ วิธีการ การเลือกใช้ภาษาและกลยุทธ์การเล่าเรื่อง ที่เหมาะสมต่อการสื่อสารด้วยงานเขียนผ่านสื่อใหม่ประเภทต่างๆ การประยุกต์เทคนิควิธีการเขียน ที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านสื่อใหม่

Course codes : 20235159
Credit : 2(2-0-4)
สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร

ความหมาย ความสำคัญของสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานสื่อสาร วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน

Course codes : 20236759
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบตราสินค้าทางสายตา

การสร้างแบรนด์ตามแก่นแท้ขององค์กร ด้วยรูปแบบทางการมองเห็นที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน การออกแบบ การใช้สี การจัดองค์ประกอบ การใช้รูปแบบตัวอักษร การใช้ลายเส้นกราฟิกสำหรับตราสินค้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และเชื่อมโยงกับตราสินค้า

Course codes : 20237159
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและผลิตสื่อภาพนิ่ง

รูปแบบ บทบาทของสื่อด้านภาพ หลักการออกแบบ การเลือกใช้ประเภทของภาพ หลักการใช้สี การจัดองค์ประกอบเชิงศิลป์ ปฏิบัติการออกแบบและการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 20237859
Credit : 3(2-2-5)
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมเพื่อตราสินค้า

แนวคิด ความสำคัญ เครื่องมือการสื่อสาร และกลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ตราสินค้า การวางแผนงานกิจกรรมทางการตลาด ทักษะการปฏิบัติ การประเมินผล

Course codes : 20246859
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา ทักษะการปฎิบัติอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 20246959
Credit : 2(1-2-3)
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ

ความหมาย แบบจำลอง ทฤษฎีการเล่าเรื่องข้ามสื่อซึ่งผู้รับสารและผู้ส่งสารคือบุคคลเดียวกัน เทคนิค วิธีการเผยแพร่เนื้อหาในสื่อหลากหลายช่องทาง แนวคิด ความเข้าใจ ทักษะในการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

Course codes : 20247259
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบ บทบาทของสื่อดิจิทัล กราฟิก แอนิเมชัน การสร้างสรรค์ การวางแผน และกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ทักษะการออกแบบและผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว

Course codes : 20247359
Credit : 3(2-2-5)
การวางแผนรณรงค์ด้วยสื่อออนไลน์

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณลักษณะและข้อจำกัดของสื่อออนไลน์ กระบวนการวางแผนการรณรงค์ด้วยสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารตราสินค้า การประเมินผล ทักษะการวางแผนรณรงค์ด้วยสื่อออนไลน์

Course codes : 20247459
Credit : 2(2-0-4)
การตลาดบริการ

ความหมาย แนวคิดและลักษณะของอุตสาหกรรมบริการ กระบวนการพัฒนาธุรกิจบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กลยุทธ์และเครื่องมือสื่อสารการตลาดสำหรับการตลาดบริการ

Course codes : 20247559
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานอิสระ

ภาพรวมการวางระบบการทำงาน และการบริหารจัดการชีวิตและงานของผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาชีพสื่อมวลชน การวางแผนการทำงาน การจัดการคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ การเสียภาษี

Course codes : 20247659
Credit : 2(2-0-4)
บุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและสากล การมีมารยาทให้ ถูกต้องตามกาลเทศะ การพัฒนาอุปนิสัย ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ การแต่งกาย การนำเสนองาน มารยาท การวางตัวในสถานที่ทำงานและสังคม

Course codes : 20247759
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการการสื่อสารตราสินค้าในภาวะวิกฤติ

ความหมาย แนวคิด ลักษณะของความเสี่ยงและวิกฤติที่เกิดขึ้นแก่ตราสินค้า กระบวนการวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การประเมินผล

Course codes : 20247959
Credit : 3(3-0-6)
เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการสื่อสารตราสินค้า

แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต ในขอบเขตที่เกี่ยวกับการสื่อสารตราสินค้า การตีความ

Course codes : 20248159
Credit : 2(2-0-4)
การสื่อสารตราสินค้ากับสังคม

บทบาท อิทธิพลของการสื่อสารตราสินค้าที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ จรรยาบรรณนักสื่อสาร จริยธรรม ความรับผิดชอบของนักสื่อสารที่ต้องมีต่อสังคม

Course codes : 20249159
Credit : 2(1-2-3)
การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน การผลิตผลงานในรูปแบบต่างๆ การปรับปรุงชิ้นงาน

Course codes : 20249259
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษารายบุคคล

ประเด็นหรือปัญหาทางการสื่อสารตราสินค้า; การแบ่งส่วนตลาดและการกำหนด เป้าหมาย การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างและจัดการตราสินค้า กลยุทธ์และการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้า

Course codes : 20433159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิด ความสำคัญ ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ

Course codes : 20436759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภาพลักษณ์

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีภาพลักษณ์ขององค์กร กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ให้องค์กร การประเมินผล

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 20322159
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อข่าวสำหรับงานวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

ความหมายของข่าว แนวคิดเบื้องต้น เกี่ยวกับข่าวและการรายงานข่าว การประเมิน คุณค่าข่าว วิธีการแสวงหาข่าว แหล่งข่าว การรวบรวมข้อมูล กระบวนการสื่อข่าว วิธีการเขียนข่าวการรายงานข่าวประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20324159
Credit : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อสื่อดิจิทัล

หลักการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้แฟลช เทคนิคการถ่ายภาพ การ ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร การถ่ายภาพเชิงสารคดี การถ่ายภาพข่าว การถ่ายภาพกิจกรรม การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำภาพถ่ายไปใช้ในสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ และการเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ จริยธรรมการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การนำภาพไปใช้

Course codes : 20332259
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างสรรค์เนื้อหาในยุคหลอมรวมสื่อ

แนวคิด หลักการ เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานเขียนประเภทต่างๆ ในยุค หลอมรวม การคิดวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ศิลปะการเล่าเรื่อง (Storytelling Arts) การออกแบบเนื้อหาและวิธีการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อเก่าและสื่อใหม่ กฎหมายจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมรูปแบบใหม่

Course codes : 20332359
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ

หลักการพูดทางสื่อแขนงต่างๆ การเตรียมตัว ทักษะปฎิบัติการพูด การเป็นผู้ ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร และผู้สัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20334259
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาเว็บ

หลักการทำงานของเว็บไซต์ องค์ประกอบ หลักการออกแบบ การใช้สี ตัวอักษร และ ภาพประกอบในงานเว็บ กระบวนการในการพัฒนา ทักษะการสร้างเว็บไซต์ การอัพโหลดและเผยแพร่เว็บไซต์และการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จรรยาบรรณ จริยธรรมวิชาชีพนักการสื่อสาร

Course codes : 20338159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ

กฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อมวลชน ความรับผิดชอบ การปรับใช้ ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน

Course codes : 20344359
Credit : 3(2-2-5)
สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ

หลักการ แนวคิด ความสำคัญของการนำเสนอในยุคข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิธีการ นำเสนอ ทักษะการนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลทั้งสื่อประเภทออฟไลน์และออนไลน์

Course codes : 20345159
Credit : 3(1-4-4)
การวิจัยประยุกต์เพื่อการหลอมรวมสื่อ

แนวคิดและหลักการวิจัยในยุคหลอมรวมสื่อ กระบวนการแสวงหาคำตอบอย่างเป็นระบบ กระบวนการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย ทักษะการทำวิจัย การประยุกต์เพื่อการหลอมรวมสื่อ จริยธรรมการทำวิจัย

Course codes : 20346159
Credit : 3(2-2-5)
ปฏิบัติการสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ

หลักการผลิตเนื้อหา การนำเสนอผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลอง

2.3.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 20322559
Credit : 2(2-0-4)
พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้สื่อ จิตวิทยาในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับ ข่าวสาร รูปแบบการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การสร้างอัตลักษณ์ในสังคมออนไลน์

Course codes : 20322659
Credit : 2(2-0-4)
สื่อใหม่กับนักข่าวพลเมือง

ความหมาย ความสำคัญ บทบาท ของนักข่าวพลเมือง แนวโน้มและผลกระทบของสื่อ ใหม่ต่อการทำหน้าที่ของนักข่าวพลเมือง จริยธรรมของนักข่าวพลเมืองในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20322759
Credit : 3(3-0-6)
การหลอมรวมสื่อกับการเมือง

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งผลต่อความคิดและปฏิบัติการ ทางการเมืองในระดับต่างๆ ทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ องค์กร และชุมชนต่างๆ การใช้สื่อใหม่เพื่อการแสดงออกทางการเมืองของบุคคลในรูปแบบใหม่ๆ

Course codes : 20322859
Credit : 3(3-0-6)
การหลอมรวมสื่อกับอุตสาหกรรมบันเทิง

การเปลี่ยนแปลง รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาในการสื่อสารของอุตสาหกรรม บันเทิงที่จะส่งผลต่อความคิด กิจกรรมของผู้คนในสังคม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ในการเสพสื่อบันเทิงในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20332959
Credit : 3(3-0-6)
การหลอมรวมสื่อกับสังคมและวัฒนธรรม

อิทธิพล ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด พฤติกรรม และรูปแบบในการดำเนินชีวิต ของผู้คนในมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ การสื่อสารข้ามพรมแดน การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมโลก

Course codes : 20333159
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่องานวารสารศาสตร์

หลักการและประเภทของการสัมภาษณ์บุคคล การเตรียมหัวข้อในการสัมภาษณ์ การ เลือกใช้ถ้อยคำ มารยาทในการสัมภาษณ์ ทักษะการสัมภาษณ์ การนำเนื้อหาการสัมภาษณ์ไปใช้ในงานวารสารศาสตร์ จริยธรรมการนำเนื้อหาการสัมภาษณ์ไปใช้

Course codes : 20334459
Credit : 3(2-2-5)
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ แนวโน้ม กระบวนการและวิธีการ ทักษะการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รูปแบบและประเภท การให้และการใช้บริการ ผลกระทบของสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อธุรกิจสื่อสารมวลชนและสังคมในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20334559
Credit : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพสตูดิโอ

ความหมาย หลักการ อุปกรณ์ต่างๆ ของการถ่ายภาพสตูดิโอ การวัดแสง การจัดไฟ การ จัดฉาก การจัดอุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ การจัดไฟแฟลชในสตูดิโอ ทักษะการถ่ายภาพในสตูดิโอประเภทต่างๆ

Course codes : 20334659
Credit : 3(2-2-5)
การตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสื่อดิจิทัล

การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง หลักการและกระบวนการในการตัดต่อ การ กำหนดขนาดภาพ ทิศทางการเคลื่อนไหว ทิศทางของเสียง การกำหนดบทบาทของผู้รับสารด้วยภาพและเสียง การปรับแต่งและผสมสัญญาณภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ ทักษะการตัดต่อภาพและเสียง รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษในงานวิดีโอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนำไฟล์วิดีโอไปใช้ในสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในการตัดต่อ

Course codes : 20336259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารองค์กรสื่อกับการหลอมรวมสื่อ

กิจการขององค์กรสื่อในระดับสถาบันทางสังคมและธุรกิจเอกชน การกำหนดนโยบาย และแผนงาน การจัดรูปแบบองค์การบริหารองค์กรสื่อในยุคหลอมรวมสื่อ โครงสร้างขององค์กรสื่อ ระบบการทำงาน ระบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การลดทอนอิทธิพลของสื่อกระแสหลัก การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดขององค์กรสื่อกระแสหลัก การเปลี่ยนแปลง รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาในการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ

Course codes : 20342459
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์สถานการณ์ในยุคหลอมรวมสื่อ

หลักการ รูปแบบ และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันภายในและภายนอกประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัญหาและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก แง่มุมทางจริยธรรมต่างๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20343259
Credit : 2(2-0-4)
การแปลข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ

หลักการ ลักษณะสำคัญ วิเคราะห์รูปแบบการใช้คำ ลีลาการแปล สำนวน และการแปลข่าวเพื่อเผยแพร่ในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20344759
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล

หลักการและกระบวนการผลิตรายการ การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง การใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในงานกระจายเสียงและแพร่ภาพดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร เทคนิคการวางแผน การผลิต การนำเสนอและการประเมินผลรายการ ทักษะการผลิตรายการกระจายเสียงและแพร่ภาพประเภทต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่

Course codes : 20344859
Credit : 3(2-2-5)
แอนิเมชันในสื่อใหม่

พื้นฐานด้านการสร้างงานแอนิเมชัน หลักการ เทคนิค กระบวนการ ทักษะ การสร้าง แอนิเมชันรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสื่อใหม่

Course codes : 20345259
Credit : 3(3-0-6)
การสัมมนาการหลอมรวมสื่อกับสังคม

สภาพและปัญหาซึ่งเป็นที่สนใจและมีผลกระทบต่อสังคมในยุคหลอมรวมสื่อของการ หลอมรวมสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคม ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา บทบาทหน้าที่ของสื่อและวิชาชีพด้านสื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ ความรับผิดชอบ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.4.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 20422159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเพื่อการสื่อสารองค์กร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบต่างๆ ในงานสื่อสารองค์กร ทักษะการเขียน การเขียนข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี สุนทรพจน์ และการเขียนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์

Course codes : 20432259
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารองค์กรร่วมสมัย

แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ขององค์กรต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

Course codes : 20432359
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการสื่อสารองค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านลักษณะประชากร ลักษณะจิตวิทยา การดำเนินชีวิต เพื่อประสิทธิผลของการสื่อสารองค์กร

Course codes : 20435159
Credit : 3(1-4-4)
การวิจัยเพื่อการสื่อสารองค์กร

หลักการวิจัยเพื่อการสื่อสารองค์กร การเขียนโครงการวิจัย ทักษะการทำวิจัยที่สามารถ นำผลมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารองค์กรได้ จริยธรรมในการวิจัย

Course codes : 20436159
Credit : 3(3-0-6)
สื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร

ความหมายและความสำคัญของการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร การวางแผน วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องต่อเป้าหมายองค์กร การผลิตสื่อ กิจกรรมต่างๆ ในการสื่อสารองค์กร

Course codes : 20445259
Credit : 3(3-0-6)
การสัมมนาการสื่อสารองค์กร

สถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร แนวทางแก้ไขโดยวิธีการสัมมนา ร่วมกัน

Course codes : 20446259
Credit : 3(2-2-5)
การวางแผนและประเมินผลการสื่อสารองค์กร

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน หลักและเทคนิคการวางแผน กระบวนการวางแผน และการประเมินผล การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม เครื่องมือ สื่อและงบประมาณของแผนงานสื่อสารองค์กร การติดตาม การทบทวนและการปรับแผน

Course codes : 20446359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการสื่อสารองค์กร

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการสื่อสารองค์กร การกำหนดโครงสร้างของหน่วยงานสื่อสารองค์กร การกำหนดนโยบาย การจัดระบบงาน การวางแผน การบริหารงบประมาณ บุคลากร การวางกฎระเบียบ จริยธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 20446459
Credit : 3(3-0-6)
โครงงานด้านการสื่อสารองค์กร

โครงงานที่เน้นกระบวนการคิด วางแผน ไปสู่การปฏิบัติจริง การประเมินผลโครงงาน

2.4.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 20226159
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

แนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การประเมินผล

Course codes : 20235159
Credit : 2(2-0-4)
สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร

ความหมาย ความสำคัญของสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานสื่อสาร วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน

Course codes : 20248159
Credit : 2(2-0-4)
การสื่อสารตราสินค้ากับสังคม

บทบาท อิทธิพลของการสื่อสารตราสินค้าที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ จรรยาบรรณนักสื่อสาร จริยธรรม ความรับผิดชอบของนักสื่อสารที่ต้องมีต่อสังคม

Course codes : 20332359
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ

หลักการพูดทางสื่อแขนงต่างๆ การเตรียมตัว ทักษะปฎิบัติการพูด การเป็นผู้ ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร และผู้สัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20344359
Credit : 3(2-2-5)
สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ

หลักการ แนวคิด ความสำคัญของการนำเสนอในยุคข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิธีการ นำเสนอ ทักษะการนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลทั้งสื่อประเภทออฟไลน์และออนไลน์

Course codes : 20422459
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์

ความหมาย คุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆ

Course codes : 20422559
Credit : 2(2-0-4)
การสื่อสารและสาธารณมติ

ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารและสาธารณมติ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด สาธารณมติ การสำรวจสาธารณมติ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณมติ การนำสาธารณมติไปใช้ในการสื่อสารองค์กร จริยธรรมของสาธารณมติ

Course codes : 20422659
Credit : 2(1-2-3)
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

ลักษณะและวิธีการของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ โดยอาศัยองค์ประกอบทางด้าน จิตวิทยาและสังคมวิทยา

Course codes : 20422759
Credit : 3(1-4-4)
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารภายในบุคคล การรับสารระหว่างบุคคล การรับสารระดับกลุ่ม การรับสารชุมชน และการสื่อสารผ่านสื่อ

Course codes : 20424159
Credit : 2(1-2-3)
การถ่ายภาพสำหรับการสื่อสารองค์กร

หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร และนำไปใช้ในงานสื่อสารองค์กร ทักษะการถ่ายภาพประกอบในงานสื่อสารองค์กรลักษณะต่างๆ

Course codes : 20432859
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนขั้นสูงเพื่อการสื่อสารองค์กร

การเขียน ทักษะการเขียนที่มีรูปแบบเนื้อหาและการใช้ภาษาที่ยากขึ้น ทักษะการ นำเสนอประเด็นโดยการบูรณาการความรู้จากสาขาต่างๆ มาใช้ในการเขียน

Course codes : 20432959
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องต่องานด้านการสื่อสารองค์กร

Course codes : 20433159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิด ความสำคัญ ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ

Course codes : 20434259
Credit : 2(1-2-3)
สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารองค์กร

ลักษณะของสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในงานสื่อสารองค์กร รูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์ด้านเนื้อหา การนำไปใช้ การประเมินผล

Course codes : 20434359
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ

ทฤษฎีการเรียนรู้และการพูดเพื่อนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ การนำเสนอข้อมูล วิธีการผลิต และหลักการใช้เทคโนโลยีต่างๆ

Course codes : 20436559
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบเพื่อการสื่อสารองค์กร

การออกแบบและถ่ายทอดภาษาภาพและสัญลักษณ์ในสื่อ การใช้องค์ประกอบศิลป์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน พื้นฐานการออกแบบสัญลักษณ์ต่างๆ โดยคำนึงถึงการพัฒนาการออกแบบให้มีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อนำไปใช้การสื่อสารองค์กร

Course codes : 20436659
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์

ลักษณะการทำงานของสื่อต่างๆ กระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของนัก สื่อสารองค์กร การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ การวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความสัมพันธ์

Course codes : 20436759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภาพลักษณ์

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีภาพลักษณ์ขององค์กร กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ให้องค์กร การประเมินผล

Course codes : 20436859
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการตลาดเชิงประสบการณ์

แนวคิด ความสำคัญ เครื่องมือของการตลาดเชิงประสบการณ์ การบริหาร แผนงานการตลาดเชิงประสบการณ์ การประเมินผล

Course codes : 20446959
Credit : 2(2-0-4)
บุคลิกภาพและมารยาท

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและสากล ตามกาละเทศะ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การพัฒนาอุปนิสัย ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ การแต่งกาย การวางตัวในสังคม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร

Course codes : 20447159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

ความหมาย แนวคิด ลักษณะของความเสี่ยงและวิกฤติ ที่เกิดขึ้นในองค์กร รูปแบบการสื่อสารเพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

Course codes : 20447259
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมสาธารณะและการบริหารประเด็น

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ บทบาทของนโยบายสาธารณะที่มีต่อการ กำหนดประเด็นและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร การวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการสื่อสาร

Course codes : 20447359
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการชุมชนสัมพันธ์

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน หลักการของชุมชนสัมพันธ์ กระบวนการในการทำชุมชนสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของชุมชน รูปแบบการสื่อสารในชุมชน ลักษณะของผู้นำชุมชนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

Course codes : 20447459
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กร

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณลักษณะ ข้อจำกัดของสื่อ กระบวนการวางแผน และกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กร การประเมินผล

Course codes : 20449159
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษารายบุคคล

ประเด็นหรือปัญหาทางการสื่อสารองค์กร