ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา) (วท.ม. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์เทพ จิระโร * ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ปั้นหุ่น * ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
อาจารย์ เสกสรรค์ ทองคำบรรจง * วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2545)
อาจารย์ ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
อาจารย์ ไพรัตน์ วงษ์นาม
อาจารย์ สมโภชน์ อเนกสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร อนุศาสนนันท์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 43351159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

กระบวนการวัดและการประเมิน บทบาทของการวัดและการประเมินในทางการสอน หลักพื้นฐานเรื่องการประเมิน ความตรงและความเที่ยง การประเมินและแบบสอบในชั้นเรียน การวางแผนการประเมินและสร้างแบบสอบ การสร้างข้อสอบ กระบวนการประเมิน การให้คะแนนและการรายงาน การเลือกและใช้แบบสอบมาตรฐาน แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบวัดความถนัดทางการเรียน การบริหารการสอบและการใช้แบบสอบ การตีความหมายคะแนนและปกติวิสัย ประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับการวัดและการประเมิน

Course codes : 43450159
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางปรัชญา สังคมวิทยา จริยธรรม และจิตวิทยาสำหรับการวิจัยทางการศึกษา

ความรู้ทางปรัชญา สังคมวิทยา จริยธรรม และจิตวิทยา ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้าง ความเข้าใจในกระบวนการศึกษา และมีอิทธิพลต่อแนวคิดในการวิจัยทางการศึกษามิติต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย

Course codes : 43451259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณ

ปัญหาการวิจัยทางการศึกษา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ความตรงและความเที่ยงของผลการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง การวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย การประเมินงานวิจัย

Course codes : 43551159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการทางสถิติศาสตร์สำหรับพฤติกรรมศาสตร์ คุณลักษณะของสถิติศาสตร์บรรยาย และสถิติศาสตร์อนุมาน การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะ สถิติศาสตร์นันพาราเมตริกซ์ การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 43768159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัย วัดผลและสถิติศาสตร์การศึกษา

การตรวจสอบประเด็นและปัญหาด้านการวิจัยการศึกษาในปัจจุบัน การทบทวนงานวิจัยทางด้านวิจัยการศึกษา การอภิปรายประเด็นและปัญหาที่นำไปสู่การวิจัยการศึกษา การเขียนบทความงานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัยการศึกษา

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 43351259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัด

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการวัด ประกอบด้วย สถิติศาสตร์พื้นฐาน ความเที่ยง ตามทฤษฎีคะแนนจริงแบบดั้งเดิม ทฤษฎีคุณลักษณะแฝง ทฤษฎีการอ้างอิงสรุป การประมาณค่าความเที่ยง สัมประสิทธิ์ความเที่ยงสำหรับแบบสอบอิงเกณฑ์ ความตรง วิธีการทางสถิติศาสตร์ที่ใช้ประมาณค่าความตรง การวิเคราะห์ข้อสอบ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การตรวจสอบความลำเอียงของข้อสอบ วิธีการและการตีความหมายคะแนน การสร้างปกติวิสัย การปรับเทียบคะแนนจากแบบสอบต่างฉบับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

Course codes : 43351359
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษาและจิตวิทยาการ ทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมิน การวัดความถนัด การทดสอบทางจิตวิทยา การวัดภาคปฏิบัติ การหาคุณภาพของการวัดคือ ความเที่ยงและความตรง วิธีการรายงานผลคะแนนการทดสอบ

Course codes : 43356659
Credit : 2(0-2-4)
การปฏิบัติงาน

การฝึกงานเป็นรายบุคคลในด้านการวิจัย วัดผล ประเมินผลและสถิติศาสตร์การศึกษาใน สำนักงานทดสอบ หรือสถาบัน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในด้านดังกล่าว โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการเป็นอาจารย์นิเทศ

Course codes : 43361659
Credit : 3(2-2-5)
การวัดทางการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์

ลักษณะของการวัดทางการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ การวัดต่อเนื่อง การวัดทางปัญญา โมเดลการวัดที่ใช้ในการสร้างระบบการสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาคลังข้อสอบ การฝึกผู้เข้าสอบให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับการสอบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการเลือกข้อสอบและกฎการหยุดการสอบ วิธีการรักษาความปลอดภัยของแบบสอบและผลการสอบ การตีความหมายผลการสอบ และแนวโน้มการสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคต

Course codes : 43361759
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบเบื้องต้น

แนวคิดเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบไปใช้ในทางปฏิบัติ โมเดลทางคณิตศาสตร์และเทคนิคการประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ เน้นการนำไปใช้ในทางการทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ แนวโน้มทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบในอนาคต

Course codes : 43361859
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาข้อสอบ

แนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเขียนข้อสอบ แนวปฏิบัติในการเขียนข้อสอบ วิธีการเขียนข้อสอบแบบต่าง ๆ การตรวจสอบเนื้อหาของข้อสอบและผลการตอบข้อสอบ แนวโน้มการเขียนข้อสอบและการตรวจสอบผลการตอบข้อสอบในอนาคต

Course codes : 43361959
Credit : 3(2-2-5)
วิธีการสร้างมาตรวัด

ธรรมชาติของตัวแปรทางจิตวิทยา การประเมินความตรงและความเที่ยงของมาตรวัด เทคนิคการสร้างมาตรวัดเอกมิติ มาตรวัดของลิเคิร์ท มาตรวัดของกัตแมน การสร้างมาตราส่วนประมาณค่า เทคนิคการสร้างมาตรวัดพหุมิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบมิติของมาตรวัด การใช้มาตรวัดทางวิจัยการศึกษาและจิตวิทยา

Course codes : 43362159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง

ทบทวนทฤษฎีความเชื่อมั่นแบบดั้งเดิม แนวคิดและหลักการสรุปอ้างอิงของผลการวัด การออกแบบการวัดเพื่อการสรุปอ้างอิงผลการวัด การจำแนกแหล่งความแปรปรวนจากฟาเซ็ตของการวัด การประมาณค่าความแปรปรวนในขั้นการตัดสินใจ เมื่อกำหนดความสัมพันธ์และขนาดของฟาเซ็ตที่ต้องการศึกษาแตกต่างกัน การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจแบบอิงกลุ่ม และแบบอิงเกณฑ์ การประยุกต์ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงในสถานการณ์การวัดแบบต่าง ๆ การประเมินความเที่ยงของแบบทดสอบ การประเมินโครงการทางการศึกษา การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

Course codes : 43362359
Credit : 3(2-2-5)
การประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษา

หลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประเมินคุณภาพภายนอกและระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการประเมิน และการใช้ผลการประเมิน

Course codes : 43362459
Credit : 2(1-2-3)
หัวข้อเลือกสรรทางการวัดทางการศึกษา

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวัดการศึกษา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 43362559
Credit : 2(1-2-3)
หัวข้อเลือกสรรทางการประเมินทางการศึกษา

หัวข้อใหม่ ๆ ของการประเมินการศึกษา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 43365459
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการ

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน มโนทัศน์และรูปแบบการประเมิน การวิจัยเชิงประเมิน หลักการประเมินโครงการทางการศึกษา วิธีการประเมินโครงการแบบต่าง ๆ มาตรฐานในการประเมินโครงการ แนวปฏิบัติในการวางแผนการประเมิน แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมิน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การรายงานผลการประเมิน และการใช้ผลการประเมิน

Course codes : 43366159
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยและการวัดทางการศึกษา

หลักและแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี การโปรแกรมแบบโครงสร้าง รูปแบบของฐานข้อมูลทางการศึกษา ภาษาโปรแกรม การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมด้านการวิจัยการศึกษาและการวัดทางการศึกษา การวิเคราะห์งาน การเขียนผังงาน และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Course codes : 43366259
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการวัดทางการศึกษา

ระบบสารสนเทศ แหล่งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อี-เมล์ อินเตอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาวิจัยและการวัดทางการศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย

Course codes : 43366359
Credit : 2(1-2-3)
ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ผลการวัด

ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรม BILOG, MULTILOG, TESTFACTS, PARSCALE, การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ผลการวัด การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 43368559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

การตรวจสอบประเด็นและปัญหาทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในปัจจุบัน การทบทวนงานวิจัยทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการเน้นการออกแบบและการเขียนเค้าโครงการวิจัยทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การอภิปรายอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาวิจัย

Course codes : 43451459
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักการและแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพในด้านการศึกษา การเลือกปัญหาสำหรับ การวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การยืนยันข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้และไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบผลการวิจัย การรายงานและเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 43460559
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาและออกแบบกระบวนการวิจัย การพัฒนาเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เหมืองข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย การวิจัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลการวิจัย และแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีต่อการวิจัยทางการศึกษา

Course codes : 43460659
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยแบบผสม

มโนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยแบบผสมความแตกต่างของกระบวนทัศน์ การออกแบบวิธีการผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การจัดทำรายงานและการประเมินผลการวิจัย

Course codes : 43461359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

บทบาทของการวิจัยต่อการพัฒนาการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ครู นักเรียน การวิจัยสถาบัน การให้คำปรึกษาและแนะแนว การประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยประเมินผล และการศึกษาความเป็นไปได้

Course codes : 43461759
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยเชิงสำรวจ

ธรรมชาติของการวิจัยเชิงสำรวจ แบบวิจัยเชิงสำรวจ แบบวิจัยระยะยาว แบบวิจัยภาคตัดขวาง วิธีวิทยาการวิจัยเชิงสำรวจ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม วิธีการเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม การสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์ การสร้างรายการสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์โดยใช้โทรศัพท์ การวิเคราะห์และการเขียนผลการวิจัยเชิงสำรวจ จริยธรรมของการวิจัยเชิงสำรวจ

Course codes : 43461859
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยการดำเนินงาน

ธรรมชาติของการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์เครือข่าย การวิเคราะห์การตัดสินใจ กระบวนการสุ่ม โมเดลแถวคอย โมเดลการสำรวจ สถานการณ์จำลอง วิธีการเชิงยืดหยุ่นวิธีการที่ไม่ใช่เส้นตรง การประยุกต์วิธีการวิจัยดำเนินงานมาใช้ในการบริหารการศึกษา

Course codes : 43461959
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงทดลอง

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง การกำหนดปัญหาและการสร้างสมมุติฐาน ตัวแปรในการทดลอง การควบคุมการทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมตัวแปร การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองและหนึ่งหน่วยตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน ความตรงภายในและความตรงภายนอกของการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 43462159
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยสถาบันและประกันคุณภาพ

แนวคิดและหลักการวิจัยสถาบัน และการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหา และการ เลือกระเบียบวิธีวิจัย แหล่งข้อมูลและการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจ ระบบการประกันคุณภาพกับการวิจัยสถาบัน

Course codes : 43462259
Credit : 3(2-2-5)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์อภิมาน เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

Course codes : 43462359
Credit : 2(1-2-3)
หัวข้อเลือกสรรทางวิจัยการศึกษา

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวิจัยการศึกษา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 43462459
Credit : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์งานวิจัย

หลักการและวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทฤษฎีและการปฏิบัติของการสังเคราะห์งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประเภทการสังเคราะห์งานวิจัย แบบแผนและวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยอภิมาน การสืบค้นงานวิจัยและวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการและผลการสังเคราะห์งานวิจัย การเขียนรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย การประเมินงานการสังเคราะห์งานวิจัย

Course codes : 43466159
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม วิธีการทางคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม เน้นการเขียนภาษาโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผล

Course codes : 43551259
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการสถิติศาสตร์ตัวแปรพหุ

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุ การแจกแจงของตัวแปรพหุ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุและการวิเคราะห์องค์ประกอบ

Course codes : 43561359
Credit : 3(3-0-6)
โมเดลสมการโครงสร้าง

หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์เส้นทาง ความเป็นสาเหตุและโมเดลเชิงสาเหตุ โมเดลสมการโครงสร้างตัวแปรที่สังเกตได้ ผลที่ตามมาของความคลาดเคลื่อนของการวัด โมเดลการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรที่สังเกตได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรแฝงและโมเดลการวัด การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โมเดลการโครงสร้าง

Course codes : 43561459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พหุระดับ

พื้นฐานของการวิเคราะห์พหุระดับ แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์พหุระดับ โมเดลของพหุระดับ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 2 ระดับ และหลายระดับ การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การประยุกต์ การวิเคราะห์พหุระดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 43561559
Credit : 2(2-0-4)
สหสัมพันธ์และการถดถอย

แนวความคิดเกี่ยวกับสหสัมพันธ์ ความสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์พหุและสมการถดถอยพหุ ความเป็นสาเหตุและการควบคุมการทดลอง สถิติศาสตร์เชิงอ้างอิงที่ใช้กับการถดถอย การถดถอยที่ใช้กับ พยากรณ์ การวิเคราะห์เส้นทางและการออกแบบลำดับชั้น ตัวแปรพหุระดับ การทดสอบพหุ ความสัมพันธ์ ที่ไม่ใช่เส้นตรง การออกแบบการวัดปฏิสัมพันธ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การถดถอยโลจิสติกและโมเดลล็อกลิเนียร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 43561659
Credit : 2(2-0-4)
สถิติศาสตร์นอนพาราเมตริก

หลักการของสถิติศาสตร์ที่ไม่ใช้ค่าพารามิเตอร์ การใช้สถิติศาสตร์ทดสอบในการวิจัย การเลือกใช้สถิติศาสตร์ทดสอบที่เหมาะสม กรณีทดสอบหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง สองกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน สองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน มากกว่าสองกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน และมากกว่าสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบนัยสำคัญ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 43562759
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและวิธีการสุ่มตัวอย่าง

หลักการ และทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบการสุ่ม การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น วิธีการที่ใช้สุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ใช่การทดลอง วิธีการทางสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่าง

Course codes : 43565859
Credit : 2(1-2-3)
หัวข้อเลือกสรรสถิติศาสตร์ทางการศึกษา

หัวข้อใหม่ ๆ เกี่ยวกับสถิติศาสตร์ทางการศึกษาและจิตวิทยา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 43566159
Credit : 2(1-2-3)
ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์

ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรม SPSS, SAS, MINITAB, SYSTAT, การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์ การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 49950159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา

3 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 43469959
Credit : 12(0-0-48)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ