ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) (กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 57 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จันทร์พร พรหมมาศ * ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ทองสอน * ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
รองศาสตราจารย์ วิชิต สุรัตน์เรืองชัย * กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2534)
อาจารย์ คงรัฐ นวลแปง กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2554)
อาจารย์ เด่นชัย ปราบจันดี Ed.D. (Education Studies-Bilingual, Multicultural, and ESL Education)
University of Northern Colorado, USA (2557)
อาจารย์ พรรณทิพา ตันตินัย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
อาจารย์ พรรณวลัย เกวะระ Ph.D. (Education, Learning and Didactic)
Universite Rennes 2, France (2555)
อาจารย์ มณเทียร ชมดอกไม้ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
อาจารย์ วิมลรัตน์ จตุรานนท์
อาจารย์ สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 40971159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction Development)

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร บทบาทและความสำคัญของทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล แนวทางการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรสู่การปฏิบัติ กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรและการสอน การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และการเป็นผู้นำทางด้านหลักสูตรและการสอน

รหัสวิชา : 40971259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (Theories of Instruction)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน บทบาทและความสำคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล

รหัสวิชา : 40971359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน (Advanced Research on Curriculum and Instruction)

ธรรมชาติและลักษณะของการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การออกแบบการวิจัย การวางแผนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมของการวิจัย

รหัสวิชา : 40981159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอน (Seminar on Curriculum and Instruction Problems)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง แนวโน้มการวิจัยหลักสูตรและการสอนในอนาคต การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 40981259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอน (Strategic Planning in Curriculum and Instruction)

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอน การกำหนดกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอน การนำแผนกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอนไปสู่การปฏิบัติ การบริหารความเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและการสอน การจัดการความเสี่ยงด้านหลักสูตรและการสอน กรณีศึกษาแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 40982159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวิชาชีพครู (Seminar on Teaching Profession)

สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สาเหตุของ ปัญหาและแนวทางแก้ไข แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านวิชาชีพครูในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก แนวทางพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคต

รหัสวิชา : 40982259
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ปฏิบัติการวิจัยหลักสูตรและการสอน (Research Practicum on Curriculum and Instruction)

การเลือกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ การดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ การจัดทำรายงานการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 40982359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (Seminar on Early Childhood Education Curriculum)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาและหน่วย งานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

รหัสวิชา : 40982459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Seminar on Basic Education Curriculum)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

รหัสวิชา : 40982559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Seminar on Vocational Education Curriculum)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

รหัสวิชา : 40982659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา (Seminar on Higher Education Curriculum)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้หลักสูตรอุดมศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

รหัสวิชา : 40982759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย (Seminar on Instructional Management in Early Childhood Education)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย เน้นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหา ที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

รหัสวิชา : 40982859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Seminar on Instructional Management in Basic Education)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระที่สนใจ ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

รหัสวิชา : 40982959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา (Seminar on Instructional Management in Vocational Education)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา เน้นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับปะเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

รหัสวิชา : 40983159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (Seminar on Instructional Management in Higher Education)

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เน้นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

รหัสวิชา : 40983259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Seminar on Dissertation)

แนวทางและวิธีการเขียนดุษฎีนิพนธ์โดยครอบคลุมตั้งแต่ชื่อเรื่อง ความเป็นมา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม แนวทางและวิธีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและการลงตีพิมพ์ในวารสาร

รหัสวิชา : 40983359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน (Seminar on Classroom Action Research)

มโนทัศน์ของการวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบและดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม แนวโน้มของการวิจัยในชั้นเรียนในอนาคต ฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 40983459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านหลักสูตรและการสอน (Statistics and Data Analysis in Curriculum and Instruction)

ลักษณะของข้อมูลทางด้านหลักสูตรและการสอน แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศที่เหมาะสม วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 40983559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Seminar on Learning Skills in the 21th Century)

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 40999859
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรม ที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิขาการ