ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Lee Norris Miller * D.B.A. (Business Administration)
St. Ambose University (2558)
อาจารย์ Phan Minh Thang * D. Eng. (Information and Computation Technology)
ASIAN Institue of Technology (2556)
อาจารย์ Tan Weng Chiang * M.B.A. (Management)
Central Queensland University (2540)
อาจารย์ กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ * Ph.D. (Information Technology)
Assumption University (2558)
อาจารย์ ศิวพร คุณภาพดีเลิศ * วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 95311159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีเบื้องต้น (Principles of Accounting)

ภาพรวมของหลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน การกำหนดรายได้ การเตรียมรายงาน ทางการเงิน และการบริหารบัญชี การควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญจ่าย การทำสมุดรายจ่ายเบ็ดเตล็ด การเจรจาต่อรองข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับทางธนาคาร และขั้นตอนการทำบัญชีเงินสดและสินค้าคงคลัง

รหัสวิชา : 95312359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistic)

พื้นฐานทางสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาและทำวิจัยธุรกิจ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูลพื้นที่ใต้โค้งปกติ ความเบ้ ทฤษฎี ความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพันธ์อย่างง่าย

รหัสวิชา : 95320159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro Economics)

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และหลักการเบื้องต้น ประโยชน์จากการค้า การทำงานของตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น และการประยุกต์ อุปสงค์ อุปทาน ตลาดและสวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และผูกขาด ตลาดปัจจัย การผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 95320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro Economics)

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค และหลักการเบื้องต้นด้านรายได้ การจ้างงาน การว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ผลผลิต การเฟ้อของราคาเงิน อุปสงค์ และอุปทาน การเงิน การธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นโยบายด้านการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ นโยบาย ด้านเศรษฐกิจและ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยระบบเศรษฐกิจเปิดเบื้องต้น

รหัสวิชา : 95321259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิจัยธุรกิจ (Introduction to Business Research)

ความสำคัญของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน เค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ เครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ ผลงานวิจัย การเขียนรายงาน การอภิปรายผล วิธีการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนบทนำสู่การวิจัย เชิงคุณภาพด้านธุรกิจ

รหัสวิชา : 95321359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส (Calculus)

แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ มุ่งเน้นความสามารถในการเลือกและ ใช้รูปแบบและเทคนิคที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในโลกความเป็นจริง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและไม่ใช้เทคโนโลยี หัวข้อครอบคลุมไปถึง การจำกัดเขตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันตรีโกณ การประยุกต์ อนุพันธ์ ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ ฟังก์ชันอดิสัยของฟังก์ชั่นตัวแปรเดียว การหาอนุพันธ์ การสร้างกราฟ และ พื้นที่ภายใต้ 1 เส้นโค้งปกติ และระหว่าง 2 เส้นโค้งปกติ

รหัสวิชา : 95322259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)

หลักการและเหตุผลของกฎหมายธุรกิจ เน้นการนำกฎหมายไปปรับใช้ในเชิงธุรกิจ ร่วมสมัย ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายนิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน การจัดตั้งธุรกิจ แรงงาน หนี้ คุ้มครองผู้บริโภครวมถึงหลักจรรยาบรรณกฎหมาย

รหัสวิชา : 95323159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเบื้องต้น (Principles of Management)

ลักษณะของการบริหาร วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การนำหรือการบังคับบัญชา และการควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน้าที่ดังกล่าวและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อองค์การ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริหาร

รหัสวิชา : 95323259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)

ความหมาย ลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรซึ่งรวมถึงประเด็นหลัก ๆ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การบรรจุและการแนะนำตัวเข้าทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทนและความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงเรื่องของการคุกคามทางเพศซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่การบริหารบุคคลในยุคปัจจุบันต้องให้ความสนใจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การตัดสินใจต่าง ๆ ที่นายจ้างที่ดีควรมี

รหัสวิชา : 95323359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาดเบื้องต้น (Principles of Marketing)

3 (3-0-6) แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ หน้าที่ ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด

รหัสวิชา : 95330159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Productions and Operation Management)

กระบวนการในการจัดการการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การวางแผนงานและกลยุทธ์ การเลือกทำเลที่ตั้ง ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ การคาดการณ์ปริมาณความต้องการของตลาดและสินค้าคงคลัง การจัดตารางการทำงานในการผลิต การควบคุมดูแลทั้งภายในและนอกองค์การ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ

รหัสวิชา : 95331159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

พื้นฐานของการเงินธุรกิจ รวมทั้งบทบาทของการเงินในองค์การทางธุรกิจ และ วัตถุประสงค์ขององค์การทางธุรกิจ มุ่งเน้นการประยุต์ใช้เชิงปฏิบัติและเทคนิคการแก้ปัญหา ในฐานะเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าใจและการแก้ปัญหาทางการเงินพื้นฐานที่ธุรกิจประสบอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา การคิดลดกระแสเงินสด ความเสี่ยงและผลตอบแทน งบลงทุน โครงสร้างเงินลงทุน ต้นทุน ของเงินทุน นโยบายเงินปันผล การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน การวางแผนการเงินระยะสั้น การพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องการเงินระหว่างประเทศ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 95349559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การฝึกประสบการณ์การทำงานกับองค์การภายนอก สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับมาจากหลักสูตรไปใช้ได้ในสภาพชีวิตการทำงานที่เป็นจริง เรียนรู้การกำหนดโครงสร้างและกลไกการทำงาน เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

รหัสวิชา : 95841459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการอุปสงค์และสินค้าคงคลัง (Demand and Inventory Management)

แนวคิดการจัดการสินค้าคงคลังในโลจิสติกส์ การควบคุมสินค้าคงคลัง บทบาท หน้าที่วิธีการและเทคนิค การจัดองค์การ สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือ ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ แนวโน้มอนาคต ใช้กรณีศึกษาประกอบ

รหัสวิชา : 95930259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากรสำหรับธุรกิจ (Business Taxation)

นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และ ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป วิธีการคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

รหัสวิชา : 95930359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transport Economics)

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง ทั้งการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน การวิเคราะห์ ทางด้านการเงินและการตลาด การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการการขนส่งและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 95931159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Risk Management)

บทนําของความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การให้คําจํากัดความของความเสี่ยง สรุปแนวความคิดของการ จัดการโซ่อุปทาน แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อโซ่อุปทาน แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การสนองตอบต่อความเสี่ยง เครือข่ายของความเสี่ยง การสร้างโซ่อุปทานที่สามารถปรับเปลี่ยนต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

รหัสวิชา : 95931259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคลังและการกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Management)

ความสําคัญของคลังสินค้า ชนิดของคลังสินค้า การปฏิบัติการในคลังสินค้า อุปกรณ์ ขนถ่ายลําเลียงใน คลังสินค้า การวางผังและการออกแบบคลังสินค้า การบรรจุหีบห่อสินค้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กับระบบ คลังสินค้า ระบบการวางสินค้า และการขนส่งสินค้าด้วยระบบสายพาน และการกระจายสินค้า รูปแบบ ของการ กระจายสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกระจายสินค้า ช่องทางการกระจายสินค้า การวิเคราะห์ ต้นทุน ของการกระจายสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายสินค้า การกระจายสินค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาด การกําหนดตําแหน่งที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า ขนาดและจํานวนศูนย์กระจายสินค้า ที่เหมาะสม โมเดล การกระจายสินค้า การวิเคราะห์กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 95931359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ (Material Handling and Packaging)

การลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้งผลผลิต ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการลำเลียง และขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อลด ต้นทุนทางโลจิสติกส์ การรักษาผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย การนำปรับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย กฎหมาย และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับงานโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 95940159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า (Freight Transport and Distribution)

การบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า แบบจำลอง การตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและ การกระจายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ การจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้า นโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 95940259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

แนวคิดการสมานโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนอง อย่างรวดเร็ว และอื่น ๆ แง่มุมต่าง ๆ ในด้านผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน การพยากรณ์ การประสานงานระหว่าง ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย การควบคุมสินค้าคงคลังโดยผู้ผลิต และการเติมสินค้าอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยน โครงสร้างโซ่อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสมาน โซ่อุปทาน การจัดซื้อ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ และการบริหารการกระจายสินค้า การปรับปรุงโซ่อุปทาน ให้ดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ

รหัสวิชา : 95940359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดซื้อจัดจ้างในห่วงโซ่อุปทาน (Procurement and Sourcing in Supply Chain)

กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้าง สาระสําคัญของข้อตกลง ในการจัดซื้อ จัดจ้าง การวางแผนการจัดซื้อ การจัดซื้อแบบทันเวลาพอดีการตรวจสอบและประเมินซัพพลาย เออร์เทคนิคการเจรจา ต่อรอง การจัดซื้อจัดจ้างกับบทบาทการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ขององค์การ การจัดจ้างภายนอก การบริหาร ต้นทุนในการจัดซื้อ การค้นหาแหล่งจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลาย เออร์การวัดผลและการ ประเมินของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาช่วง

รหัสวิชา : 95941259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ (Information Technology for Logistics)

การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ การขนส่ง การบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้า การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 95942159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ (Seminar in Logistics Management)

สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการโลจิสติกส์การประยุกต์เครื่องมือทางการจัดการ โลจิสติกส์กับปัญหา จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิทยากรผู้ทรงวุฒิหลากหลาย พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของ การเกิดและการพัฒนาขององค์ความรู้ทางด้านการจัดการโลจสติกส์กับสภาพสังคมและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป

รหัสวิชา : 95942259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการขนส่งทางน้ำ (Maritime Transportation Management)

ภาพรวมของการขนส่งทางน้ำ หลักการจัดการการขนส่งทางน้ำ การจัดการอุปสงค์ และอุปทานการขนส่งทางน้ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานการขนส่ง ทางน้ำ สถาบันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ การพัฒนาและแนวโน้มในอนาคตของการขนส่ง ทางน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 95942359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation Management)

ภาพรวมของการขนส่งทางอากาศ หลักการจัดการการขนส่งทางอากาศ การจัดการ อุปสงค์และอุปทานการขนส่งทางอากาศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน การขนส่งทางอากาศ สถาบันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาและแนวโน้มในอนาคต ของการขนส่งทางอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 95942459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการขนส่งทางบก (Land Transportation Management)

ภาพรวมของการขนส่งทางบก หลักการจัดการการขนส่งทางบก การจัดการอุปสงค์ และอุปทานการขนส่งทางบก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานการขนส่ง ทางบก สถาบันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบก การพัฒนาและแนวโน้มในอนาคตของการขนส่ง ทางบกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 95324159
หน่วยกิต : ุ3(3-0-6)
บัญชีเบื้องต้น II (Principles of Accounting II)

แนวคิดและการพัฒนาข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ครอบคลุมระบบค่าใช้จ่าย ในการจัดการ การวิเคราะห์ ต้นทุนและกำไร และแนวคิดเชิงงบประมาณ

รหัสวิชา : 95930159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

รูปแบบในการขนส่ง การเลือกและการจัดการรูปแบบของการขนส่งให้เหมาะสมกับ สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อการจัดการ การขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 95930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Management)

หลักการการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โครงสร้างของโรงงาน สาเหตุ และผลกระทบของอุบัติเหตุจากการทำงาน มาตรการการป้องกัน กฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม และ การชดเชย

รหัสวิชา : 95930659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Management)

หลักการพื้นฐานในการจัดการระบบคุณภาพในห่วงโซ่อุปทาน การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการควบคุมคุณภาพในแต่ละภาคอุตสาหกรรม กระบวนการการควบคุมคุณภาพในองค์กร

รหัสวิชา : 95931559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางโลจิสติกส์ (Current Issues in Logistics)

อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค้นคว้าวิจัย และนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 95931659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance)

คำจำกัดความของการประกันภัยในการขนส่ง หลักการการประกันภัยสินค้า ผู้ให้ประกัน ประเภทของประกันภัย การเรียกร้องและประเมินค่าสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน

รหัสวิชา : 95932159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า (International Trade and Policy)

แนวคิดด้านการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ แนวคิดและนโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หลักและนโยบายด้านการลงทุนระหว่างประเทศ การโยกย้าย เทคโนโลยีระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 95932259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)

ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและ การเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 95932659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง (Insurance in Transport Industry)

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก เพื่อทราบลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 95933559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ (Legal Aspects for Logistics)

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ สินค้าและบริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การชำระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า การจัดเก็บ ของในคลังสินค้าและเทอร์มินัล

รหัสวิชา : 95933659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเพื่อการบริการด้านโลจิสติกส์ (Marketing of Logistics Service)

แนวคิดและลักษณะการบริการซึ่งมีความแตกต่างจากลักษณะของสินค้าทั่วไป รวมทั้งความแตกต่างระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าและบริการ การสร้างแผนผัง เพื่อแสดงกระบวนการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า ความภักดีของลูกค้า การรักษาลูกค้า การกู้บริการเมื่อเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ การจัดวางตำแหน่งและการแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการบัลลานส์ความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการให้ บริการและเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

รหัสวิชา : 95940559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินการด้านโลจิสติกส์ (Operational Research in Logistics Management)

ดำเนินการวิจัยดำเนินการเชิงลึกที่สนใจภายใต้เกณฑ์เงื่อนไขของด้านการจัดการ โลจิสติกส์ และจากคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน

รหัสวิชา : 95940659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics)

ความสำคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศและ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้า อิเลคทรอนิกส์และกฎหมาย ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 95941559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Supply Chain Management)

แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน การไหลเวียนของพัสดุ และสต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดองค์กรและวางแผนสำหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับสากล แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 95941659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โซ่อุปทานแบบยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

การจัดการโซ่อุปทานแบบยั่งยืน ขั้นตอนการจัดการโซ่อุปทานแบบยั่งยืน การวางแผน การจัดหา การปฏิบัติการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 95943159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ธุรกิจและคู่แข่ง (Business and Competitive Analysis)

การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดปัญหาในธุรกิจ เข้าใจความต้องการ ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา เข้าใจเครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาในทางธุรกิจได้

รหัสวิชา : 95943259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques)

เทคนิคการพยากรณ์เบื้องต้น เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ วิธีแบบคลาสสิก ดีคอมโพซิชั่น รีเกรสชั่น วิธีการออโตรีเกรสซีฟ แบบจำลอง Autoregressive-Moving Average, แบบจำลอง Autoregressive Conditional Heteroskedasticity